Документ z0057-04, предыдущая редакция — Редакция от 02.06.2008, основание - z0448-08
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
25.12.2003 N 178
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2004 р.
за N 57/8656

Про затвердження Порядку подання адміністратором
недержавного пенсійного фонду інформації
Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України про укладення радою
недержавного пенсійного фонду договорів
про надання фінансових послуг недержавному
пенсійному фонду
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 531 ( z0448-08 ) від 17.04.2008 }
Відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про недержавне
пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), а також з метою вдосконалення
державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного
пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Порядок подання адміністратором недержавного
пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України про укладення радою недержавного
пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг
недержавному пенсійному фонду, що додається.
2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами
(Рибальченко А.А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.)
забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування
цього розпорядження в засобах масової інформації після його
державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена
Комісії - Директора Департаменту нагляду за недержавними
пенсійними фондами Рибальченка А.А.
Голова Комісії В.Суслов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
25.12.2003 N 178
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2004 р.
за N 57/8656

ПОРЯДОК
подання адміністратором недержавного
пенсійного фонду інформації Державній комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України
про укладення радою недержавного пенсійного фонду
договорів про надання фінансових послуг
недержавному пенсійному фонду

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України
"Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), "Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
( 2664-14 ), Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ), та інших чинних
нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що
виникають у сфері здійснення діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійні фонди).
2. Терміни та поняття у цьому Порядку вживаються відповідно
до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне
забезпечення" ( 1057-15 ).
3. Адміністратор повинен повідомляти Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг) про укладення радою недержавного пенсійного фонду
договорів про надання фінансових послуг недержавному пенсійному
фонду: про адміністрування пенсійного фонду; про управління активами пенсійного фонду; про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.
4. Про укладення радою пенсійного фонду договорів щодо
кожного договору подається така інформація: відомості про особу - надавача послуг, з якою укладено
договір: повне найменування особи; місцезнаходження особи, телефон (факс); ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи; відомості про ліцензії на провадження відповідних видів
діяльності: вид діяльності; номер та дата видачі; строк дії ліцензії; інформація щодо укладеного договору: номер договору; дата укладення договору; дата закінчення строку дії договору; посада та прізвище особи, що підписала договір.
5. Рада пенсійного фонду повинна надавати адміністратору
інформацію щодо укладених, переукладених та/або пролонгованих
договорів про управління активами пенсійного фонду та про
обслуговування пенсійного фонду зберігачем разом з копіями
відповідних договорів протягом 5 робочих днів з дати укладення
таких договорів або протягом 5 робочих днів з дати укладення
договору про адміністрування пенсійного фонду (у разі, якщо
договір про управління активами пенсійного фонду та/або договір
про обслуговування пенсійного фонду зберігачем укладено радою
фонду до укладення договору про адміністрування пенсійного
фонду). { Пункт 5 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 531 ( z0448-08 ) від 17.04.2008 }
6. Адміністратор пенсійного фонду, з яким рада пенсійного
фонду уклала договір про адміністрування, повинен надати
Держфінпослуг інформацію щодо укладених договорів за формою згідно
з додатками до цього Порядку разом з копіями відповідних договорів
протягом 10 робочих днів з дня укладення останнього договору щодо
недержавного пенсійного забезпечення. Такий адміністратор повинен надати Держфінпослуг інформацію
щодо переукладених та/або пролонгованих договорів за формою згідно
з додатками до цього Порядку разом з копіями відповідних договорів
протягом 10 робочих днів з дня переукладення та/або пролонгації
таких договорів. { Пункт 6 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг N 531 ( z0448-08 ) від 17.04.2008 }
7. У разі зміни радою фонду адміністратора новообраний
адміністратор надає інформацію про укладення нового договору про
адміністрування пенсійного фонду Держфінпослуг за формою згідно з
додатком 1 до цього Порядку протягом 10 робочих днів з дати
укладення такого договору. У разі зміни радою фонду осіб (особи), що здійснюють
управління активами, зміни зберігача адміністратор надає
інформацію Держфінпослуг про укладення нових договорів щодо
недержавного пенсійного забезпечення за формою згідно з додатками
2 та 3 до цього Порядку протягом 10 робочих днів з дня укладення
таких договорів.
8. Адміністратор несе відповідальність за ненадання,
несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації
інформації до Держфінпослуг у встановленому законодавством
порядку. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 531 ( z0448-08 )
від 17.04.2008 }
Член Комісії - Директор
Департаменту нагляду за
недержавними пенсійними фондами А.А.Рибальченко

Додаток 1
до Порядку
Державна комісія
"___" ___________ 200_ N ____ з регулювання ринків
(дата написання повідомлення) фінансових послуг України

Повідомлення
про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою
недержавного пенсійного фонду договору про
адміністрування пенсійного фонду

__________________________________________________________________
(повне найменування адміністратора) місцезнаходження _________________________________________________
телефон _____________________ факс _________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ___________________
повідомляє про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою _ __________________________________________________________________
(повне найменування недержавного
пенсійного фонду)
договору про адміністрування пенсійного фонду.
Місцезнаходження фонду ___________________________________________
Телефон _____________________ факс _________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду _____________________________
Голова ради фонду ________________________________________________
Номер договору ___________________________________________________
Дата укладення, переукладення та/або пролонгацію договору ________
Дата закінчення договору _________________________________________
Договір укладено:
від адміністратора _______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) від недержавного пенсійного фонду ________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада)
МП Керівник адміністратора ____________________
(П.І.Б.)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 531
( z0448-08 ) від 17.04.2008 }
Додаток 2
до Порядку
Державна комісія
"___" ___________ 200_ N ____ з регулювання ринків
(дата написання повідомлення) фінансових послуг України

Повідомлення
про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою
недержавного пенсійного фонду договору про
управління активами пенсійного фонду

__________________________________________________________________
(повне найменування адміністратора) місцезнаходження _________________________________________________
телефон ____________________ факс _________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ___________________
повідомляє про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою _ __________________________________________________________________
(повне найменування недержавного
пенсійного фонду)
договору про управління активами пенсійного фонду.
Місцезнаходження фонду ___________________________________________
Телефон ____________________ факс ________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду _____________________________
Голова ради фонду ________________________________________________
Кількість осіб, з якими радою укладено договір про управління
активами пенсійного фонду ________________________________________
Повне найменування особи, що здійснює управління активами
пенсійного фонду _________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Телефон ____________________ факс _______________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами _________________
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -
діяльності з управління активами:
серія та номер ліцензії _________________________
дата видачі ліцензії ____________________________
строк дії ліцензії ____________________________
Номер договору ___________________________________________________
Дата укладення, переукладення та/або пролонгацію договору ________
Дата закінчення договору _________________________________________
Договір укладено:
від особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з
управління активами ______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) від недержавного пенсійного фонду ________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада)
МП Керівник адміністратора _____________________
(П.І.Б.)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 531
( z0448-08 ) від 17.04.2008 }
Додаток 3
до Порядку
Державна комісія
"___" ___________ 200_ N ____ з регулювання ринків
(дата написання повідомлення) фінансових послуг України

Повідомлення
про укладення, переукладення та/або пролонгацію
радою недержавного пенсійного фонду договору про
обслуговування пенсійного фонду зберігачем

__________________________________________________________________
(повне найменування адміністратора) Місцезнаходження _________________________________________________
Телефон _____________________ факс _________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ___________________
повідомляє про укладення, переукладення та/або пролонгацію радою _ __________________________________________________________________
(повне найменування недержавного
пенсійного фонду)
договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.
Місцезнаходження фонду ___________________________________________
Телефон ____________________ факс _________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фонду _____________________________
Голова ради фонду ________________________________________________
Повне найменування зберігача _____________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________
Телефон _____________________ факс ________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ зберігача _________________________
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:
серія та номер ліцензії _________________________
дата видачі ліцензії __________________________
строк дії ліцензії __________________________
Номер договору ___________________________________________________
Дата укладення, переукладення та/або пролонгацію договору ________
Дата закінчення договору _________________________________________
Договір укладено:
від зберігача ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) від недержавного пенсійного фонду ________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові,
посада)
МП Керівник адміністратора ____________________
(П.І.Б.)
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 531
( z0448-08 ) від 17.04.2008 }вверх