Документ z0054-19, действует, текущая редакция — Редакция от 16.07.2019, основание - z0677-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

11.12.2018  № 640


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2019 р.
за № 54/33025

Про затвердження Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
№ 257 від 28.05.2019}

Відповідно до пункту 10-1 статті 18 Закону України «Про телекомунікації», підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19 лютого 2009 року № 1366 «Про затвердження Переліку ринків телекомунікаційних послуг в Україні, прийнятих для аналізу з метою попереднього регулювання», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 березня 2009 року за № 238/16254;

рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 25 серпня 2011 року № 444 «Про затвердження Порядку аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2011 року за № 1078/19816 (зі змінами).

3. Департаменту економічного аналізу в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби України
Л.О. Євдоченко

Ю. Терентьєв

К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
11 грудня 2018 року № 640


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2019 р.
за № 54/33025

ПОРЯДОК
проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про телекомунікації» (далі - Закон) та інших нормативно-правових актів України з урахуванням положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода).

2. Цей Порядок встановлює механізм проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг (далі - послуги), визначення операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - оператори, провайдери) з істотною ринковою перевагою (далі - з ІРП) на цих ринках.

3. Цей Порядок використовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, в межах визначених Законом повноважень для проведення аналізу ринків певних послуг і визначення операторів, провайдерів з ІРП, до яких застосовуються зобов’язання, визначені Законом.

4. Дія цього Порядку поширюється на всіх операторів, провайдерів, включених до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

взаємозамінні послуги - послуги, які надаються на всій території України чи на будь-якій її частині і мають для операторів, провайдерів, споживачів послуг (далі - споживачі) подібні, аналогічні, однорідні характеристики, ціни та цільове використання;

географічні межі ринку - територія ринку послуг, територія держави, територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя (далі - регіон), міста тощо або частина їх території, у межах якої за звичайних умов споживач може задовольнити свій попит на певну послугу;

індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) - показник, який використовується для оцінки ринкової концентрації та показує, яку частку на певному ринку послуг (ринкову частку) займають всі оператори, провайдери, що надають послуги на цьому ринку;

коефіцієнт ринкової концентрації (CR) - показник, який використовується для оцінки рівня концентрації та показує, яку частку на певному ринку послуг (ринкову частку) займають окремі оператори, провайдери, що надають послуги на цьому ринку і мають найбільшу питому вагу в загальних доходах на цьому ринку;

попереднє регулювання - зобов’язання, визначені Законом, що спрямовані на розвиток економічної конкуренції на ринках послуг, необхідність виконання яких покладається на визначених НКРЗІ операторів, провайдерів з ІРП за результатами проведеного аналізу таких ринків;

ринок певних послуг - сфера обігу взаємозамінних послуг, на які протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція;

ринок послуг на роздрібному рівні (роздрібний ринок) - сфера обігу телекомунікаційних послуг, що надаються оператором, провайдером телекомунікацій кінцевим споживачам;

ринок послуг на оптовому рівні (оптовий ринок) - сфера обігу телекомунікаційних послуг, що надаються операторами, провайдерами телекомунікацій операторам, провайдерам телекомунікацій для надання ними телекомунікаційних послуг кінцевим споживачам.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про телекомунікації», «Про захист економічної конкуренції», Методиці визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку, затвердженій розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05 березня 2002 року № 49-p, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 01 квітня 2002 року за № 317/6605, Правилах взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 08 грудня 2005 року № 155, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 січня 2006 року за № 71/11945 (у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 31 березня 2015 року № 174), Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, затвердженому рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 09 липня 2009 року № 1586, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2009 року за № 880/16896 (зі змінами), Порядку установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, затвердженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 07 червня 2016 року № 295, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 922/29052, Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженому рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 квітня 2016 року № 180, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869.

II. Етапи аналізу ринків послуг

1. Аналіз ринків певних послуг проводиться на підставі рішення НКРЗІ з метою визначення операторів, провайдерів з ІРП згідно з переліком ринків телекомунікаційних послуг, наведеним у додатку до цього Порядку, сформованим відповідно до Індикативного переліку України відповідних ринків, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 Угоди (Додаток ХХ до Угоди).

2. За обґрунтованим зверненням операторів, провайдерів, органів державної влади, інших заінтересованих осіб НКРЗІ розглядає питання щодо визначення інших ринків послуг, які не включені до переліку ринків телекомунікаційних послуг, в установленому нею порядку.

Ринки, визначені в установленому НКРЗІ порядку, не обмежують визначення ринків в конкретних випадках згідно із законодавством про захист економічної конкуренції.

3. У рішенні про проведення аналізу ринку послуг зазначаються:

назва ринку послуг, що аналізується;

кінцева дата проведення аналізу ринку;

кінцева дата збору інформації для проведення аналізу ринку;

форми для збору інформації для проведення аналізу ринку;

підстави для проведення аналізу ринку.

4. Аналіз ринку послуг включає такі етапи:

збір даних для проведення аналізу ринку;

оцінка стану економічної конкуренції на ринку;

визначення операторів, провайдерів з ІРП на ринку, де економічна конкуренція обмежена.

5. За результатами аналізу ринку послуг НКРЗІ приймає рішення, у якому зазначаються висновки про стан економічної конкуренції на ринку, а у разі визначення оператора(ів), провайдера(ів) з ІРП на ринку, де економічна конкуренція обмежена, додатково зазначається дата, з якої оператори, провайдери з ІРП виконують зобов’язання, визначені Законом.

Рішення за результатами аналізу ринків підлягає погодженню з Антимонопольним комітетом України.

6. Повторний аналіз ринку послуг проводиться не раніше ніж через три роки після прийняття НКРЗІ рішення про результати раніше проведеного аналізу на підставі рішення про повторний аналіз відповідного ринку послуг.

7. За результатами обґрунтованого звернення оператора, провайдера, що надає послуги на ринку певних послуг, чи за власною ініціативою НКРЗІ може достроково прийняти рішення про проведення повторного аналізу такого ринку, але не раніше ніж через один рік після прийняття рішення про результати раніше проведеного аналізу відповідного ринку.

8. Оператори, провайдери можуть у судовому порядку оскаржити рішення НКРЗІ про результати аналізу ринків послуг.

9. У разі виявлення під час проведення аналізу ринку певних послуг ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції НКРЗІ передає до Антимонопольного комітету України матеріали, що містять такі дані.

Ринок також може розглядатись як такий, на якому недоцільне попереднє регулювання, у разі підтвердження наявності сталої та ефективної конкуренції на цьому ринку та за умови, що припинення дії існуючих регуляторних зобов’язань не призведе до зниження конкуренції на цьому ринку.

III. Збір даних для проведення аналізу ринку послуг

Для аналізу ринку послуг НКРЗІ може використовувати такі дані:

звітність операторів, провайдерів, подана в установленому законодавством порядку до НКРЗІ;

інформація операторів, провайдерів, отримана в установленому законодавством порядку на запит НКРЗІ;

інформація, отримана із звернень споживачів до НКРЗІ, а також відповідей на анкети, розроблені з метою вивчення стану ринку послуг;

дані державного статистичного спостереження;

дані, отримані під час проведення заходів державного нагляду за здійсненням діяльності у сфері телекомунікацій;

інші джерела офіційної (публічної) інформації щодо стану і розвитку ринку послуг;

дані, отримані НКРЗІ від консалтингових підприємств, що займаються проведенням досліджень, збором інформації, інтерв’юванням;

інформація, отримана зі звернень операторів, провайдерів до НКРЗІ.

IV. Оцінка стану економічної конкуренції на ринку певних послуг

1. НКРЗІ з метою встановлення доцільності визначення операторів, провайдерів з ІРП, до яких застосовуватимуть зобов’язання, встановлені Законом, проводить оцінку стану економічної конкуренції на ринку певних послуг за трьома критеріями:

1) рівень концентрації ринку (зосередження частки доходів від надання послуг на ринку послуг у окремої кількості операторів, провайдерів таких послуг);

2) наявність значних (високих та постійних) бар’єрів для входження на ринок послуг інших операторів, провайдерів;

3) наявність проблем, що існують на ринках телекомунікаційних послуг, щодо регулювання взаємодії операторів телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж та наданні телекомунікаційних послуг (початок з’єднання, пропуск трафіку, доступ до телекомунікаційних мереж, надання в користування каналів електрозв’язку), розв’язання яких належить до компетенції НКРЗІ та які не можуть бути вирішені у повному обсязі лише із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції.

2. Показниками для оцінки рівня ринкової концентрації на ринку певних послуг є коефіцієнт ринкової концентрації (CR) та індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ), які розраховуються за допомогою ринкової частки.

Ринкова частка доходів оператора, провайдера на ринку певних послуг розраховується за формулою

де

Qi

-

обсяг доходів і-го оператора, провайдера на ринку певних послуг протягом року, що передує проведенню аналізу;


QРТ

-

обсяг сумарного отриманого доходу всіх операторів, провайдерів на ринку певних послуг протягом року, що передує проведенню аналізу ринку, який визначається за формулою

де

n

-

кількість операторів, провайдерів на ринку певних послуг.

Коефіцієнт ринкової концентрації є сумою найбільших часток трьох ранжируваних у порядку зменшення доходу операторів, провайдерів, що отриманий протягом року на певному ринку послуг.

Коефіцієнт ринкової концентрації визначається за формулою

де

Vi

-

ринкова частка доходів оператора, провайдера у загальному обсязі доходів на ринку певних послуг;


k

-

кількість операторів, провайдерів на ринку певних послуг, дані яких використані в розрахунку (k = 3).

Індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) враховує загальну кількість операторів, провайдерів на ринку певних послуг.

ННІ розраховується за частками доходу, отриманого всіма операторами, провайдерами на ринку певних послуг, за формулою

де

k

-

загальна кількість операторів, провайдерів на ринку певних послуг;


Vi

-

ринкова частка доходів оператора, провайдера у загальному обсязі доходів на ринку певних послуг.

3. Якщо значення коефіцієнта ринкової концентрації CR перевищує 45 % та/або значення ННІ перевищує 1000, рівень концентрації на ринку певних послуг, що аналізується, свідчить, що за цим критерієм ринок сприятливий до застосування попереднього регулювання і є необхідність визначення наявності структурних, стратегічних та адміністративних бар’єрів для входження на ринок.

4. Структурні (технологічні) бар’єри виникають, коли специфіка технології, структура супутніх витрат та рівень попиту створюють асиметричні умови для діючих на ринку операторів, провайдерів та їх потенційних конкурентів, що може призвести до створення перешкод для входження на ринок або створює невигідні умови для входження на ринок.

Структурні бар’єри характеризуються існуванням для діючих на ринку операторів, провайдерів можливостей для значної економії на масштабі, та/або економії на різноманітності послуг, та/або економії на щільності.

Структурні бар’єри також можуть існувати, якщо для надання певної послуги необхідно забезпечити наявність елементів мережі або інфраструктури, які не можуть бути дубльовані або вартість дублювання яких конкурентами є економічно невигідною.

Існує ймовірність того, що собівартість одиниці товару у оператора, провайдера з розвиненою мережею нижче собівартості одиниці товару в невеликій мережі.

Оператор, провайдер, що виходить на ринок, буде змушений значно знизити ціни порівняно з цінами діючих операторів, провайдерів для того, щоб збільшити свою ринкову частку, що призведе до ускладнення або неможливості відшкодування постійних витрат.

5. Стратегічні бар’єри мають місце, якщо існують тривалі господарські зв’язки значущих суб’єктів господарювання з постачальниками і покупцями, довгострокові угоди щодо постачання (збуту) певного товару (послуги) тощо.

6. Адміністративні (регулятивні) бар’єри випливають із законодавчих, нормативних або регулювальних вимог, що здійснюють безпосередній вплив на умови входження на ринок (обмеження кількості користувачів радіочастотного ресурсу України, які використовують його для надання послуг; обмежена кількість ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на використання номерного ресурсу; заходи щодо контролю за цінами; надання ексклюзивних прав тощо).

7. За наявності значних (високих та постійних) бар’єрів для входження на ринок інші критерії можуть свідчити, що ринок має тенденції до наявності економічної конкуренції.

8. У разі наявності структурних, та/або стратегічних, та/або адміністративних бар’єрів для входження на ринок аналіз продовжується з метою оцінки відповідності іншим критеріям.

9. Якщо на ринку виконуються у сукупності три критерії, наведені у пункті 1 цього розділу, аналіз продовжується з метою встановлення істотної ринкової переваги одного чи кількох операторів, провайдерів на ньому, до яких застосовуватиметься попереднє регулювання.

10. Якщо на ринку не виконується хоча б один із трьох критеріїв, наведених у пункті 1 цього розділу, ринок є економічно конкурентним і застосування попереднього регулювання є недоцільним.

V. Визначення оператора, провайдера з ІРП на ринку певних послуг

Оператор, провайдер на ринку певних послуг відповідно до Закону визначається оператором, провайдером з ІРП, якщо частка доходу оператора, провайдера на ринку певних послуг протягом року, що передує проведенню аналізу ринку, перевищує 25 відсотків сумарного доходу всіх операторів, провайдерів, що отриманий на цьому ринку за той самий період часу (ринкова частка), або якщо внаслідок технологічного процесу надання послуги іншому оператору, провайдеру її може бути надано тільки в мережі цього оператора, провайдера (технологічна ознака).

VI. Виконання рішення НКРЗІ

1. З дати, зазначеної у рішенні НКРЗІ про результати проведеного аналізу ринку певних послуг, оператори, провайдери з ІРП виконують зобов’язання, передбачені Законом для операторів, провайдерів з ІРП.

2. Рішення НКРЗІ про результати аналізу ринку певних послуг розміщується на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет і є обов’язковим для виконання операторами, провайдерами з ІРП на ринку певних послуг.

Конфіденційна інформація, що міститься в рішенні, не оприлюднюється.

3. Рішення НКРЗІ про результати аналізу ринку послуг набирає чинності із зазначеної у ньому дати.

В.о. директора Департаменту
економічного аналізу


Л.М. Олійник


Додаток
до Порядку проведення аналізу
ринків певних телекомунікаційних
послуг та визначення операторів,
провайдерів телекомунікацій
з істотною ринковою перевагою
на ринках таких послуг
(пункт 1 розділу II)

ПЕРЕЛІК
ринків телекомунікаційних послуг

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 257 від 28.05.2019}вверх