Документ z0050-19, действует, текущая редакция — Принятие от 19.12.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 29.01.2019. Посмотреть в истории? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.12.2018  № 766


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2019 р.
за № 50/33021

Про внесення змін до Порядку прийняття рішень щодо визначення операторів інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж) Національної системи конфіденційного зв’язку

Відповідно до підпункту 7 пункту 14 Положення про структуру Національної системи конфіденційного зв’язку та умови її використання для забезпечення безпеки обміну інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 303, НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Порядку прийняття рішень щодо визначення операторів інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж) Національної системи конфіденційного зв’язку, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 23 травня 2016 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за № 1097/29227, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту спеціального зв’язку Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держспецзв’язку згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Голова Служби
генерал-лейтенант


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби УкраїниК. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
23 травня 2016 року № 346
(у редакції наказу Адміністрації
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту
інформації України
від 19 грудня 2018 року № 766)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2019 р.
за № 50/33021

ПОРЯДОК
прийняття рішень щодо визначення операторів  інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж) Національної системи конфіденційного зв’язку

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру прийняття рішення щодо визначення операторів телекомунікацій операторами інформаційно-телекомунікаційних систем (мереж) Національної системи конфіденційного зв’язку (далі - оператори НСКЗ), які з використанням ресурсу власних телекомунікаційних мереж, телекомунікаційної мережі загального користування, Національної телекомунікаційної мережі можуть надавати послуги конфіденційного зв’язку та/або захищеного доступу до мережі Інтернет органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам, організаціям, процедуру включення їх до переліку операторів телекомунікацій, які мають право надавати послуги конфіденційного зв’язку та/або захищеного доступу до мережі Інтернет (далі - Перелік операторів НСКЗ) чи відмови у такому включенні, а також порядок розгляду та прийняття рішень про внесення змін до Переліку операторів НСКЗ.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заява про включення до Переліку операторів НСКЗ (додаток 1) (далі - заява) - документ встановленої форми, який надсилається заявником для його включення до Переліку операторів НСКЗ;

заява про зміну даних, зазначених у заяві про включення до Переліку операторів НСКЗ (додаток 2) - документ встановленої форми, який у разі зміни даних, зазначених у заяві, оператор надсилає для внесення змін до Переліку операторів НСКЗ;

заявник - оператор телекомунікацій, який виявив бажання провадити операторську діяльність з надання послуг конфіденційного зв’язку та/або захищеного доступу до мережі Інтернет та включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, має ліцензію з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

оператори НСКЗ - оператори телекомунікацій, внесені до Переліку операторів НСКЗ, які з використанням ресурсу власних електронних комунікаційних мереж, електронної комунікаційної мережі загального користування, Національної телекомунікаційної мережі можуть надавати послуги конфіденційного зв’язку та/або послуги захищеного доступу до мережі Інтернет органам державної влади, органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним та фізичним особам на платній основі;

повідомлення про включення до Переліку операторів НСКЗ (додаток 3) (далі - повідомлення про включення до Переліку) - документ встановленої форми, що підтверджує включення заявника до Переліку операторів НСКЗ відповідно до рішення Адміністрації Держспецзв’язку.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про Національну систему конфіденційного зв’язку», «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України» та «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», постанові Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 303 «Деякі питання організації міжвідомчого обміну інформацією в Національній системі конфіденційного зв’язку».

3. Рішення про включення заявника до Переліку операторів НСКЗ, внесення змін до нього приймаються Адміністрацією Держспецзв’язку відповідно до цього Порядку.

4. Перелік операторів НСКЗ ведеться в електронній та документальній (паперовій) формах українською мовою.

5. У разі виявлення невідповідності запису в Переліку операторів НСКЗ пріоритет має запис на паперових носіях.

6. Заявник набуває право провадити діяльність з надання послуг конфіденційного зв’язку та/або послуг захищеного доступу до мережі Інтернет відповідно до зазначеного (зазначених) в Переліку операторів НСКЗ виду (видів) послуг з дати прийняття Адміністрацією Держспецзв’язку рішення про включення (внесення змін) до Переліку операторів НСКЗ.

7. Заявник не може передавати повідомлення про включення до Переліку іншим суб’єктам господарювання для провадження ними діяльності з надання послуг конфіденційного зв’язку.

8. Заявник забезпечує достовірність відомостей, зазначених у заяві.

9. Якщо зазначений у заяві вид послуги включено до Граничних тарифів на послуги конфіденційного зв’язку, які надаються споживачам у Національній системі конфіденційного зв’язку, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 07 серпня 2013 року № 420, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2013 року за № 1512/24044 (далі - Перелік послуг конфіденційного зв’язку), заявник з дати включення його до Переліку операторів НСКЗ (внесення змін до Переліку операторів НСКЗ) набуває статусу оператора НСКЗ та забезпечує виконання відповідних правил провадження діяльності з надання послуг конфіденційного зв’язку, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1519 «Про затвердження Порядку надання послуг конфіденційного зв’язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям» (зі змінами).

II. Умови прийняття рішення щодо включення до Переліку операторів НСКЗ

1. Заява до Адміністрації Держспецзв’язку подається у паперовій та електронній формах.

Заява в електронній формі подається до Адміністрації Держспецзв’язку через мережу Інтернет на адресу info@dsszzi.gov.ua або на електронному носії разом із заявою в паперовій формі.

2. Адміністрація Держспецзв’язку перевіряє заяву на відповідність вимогам цього Порядку та повноту надання інформації.

3. Рішення про включення оператора телекомунікацій до Переліку операторів НСКЗ оприлюднюється на офіційному веб-сайті Адміністрації Держспецзв’язку та виконується з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4. Адміністрація Держспецзв’язку видає наказ про включення заявника до Переліку операторів НСКЗ протягом 20 робочих днів з дня реєстрації заяви.

5. Заява залишається без розгляду, якщо:

1) оператор телекомунікацій не побудував комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно з вимогами статті 8 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»:

на централізовану систему захисту інформації та оперативно-технічного управління у разі надання послуг конфіденційного зв’язку;

на захищений вузол Інтернет-доступу у разі надання послуг захищеного доступу до мережі Інтернет;

2) структура побудови мереж (систем) оператора телекомунікацій не відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про Національну систему конфіденційного зв’язку»;

3) в оператора телекомунікацій немає ліцензії з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

4) оператор телекомунікацій провадить свою діяльність на ринку телекомунікацій менше ніж п’ять років;

5) заяву подано (підписано) особою, яка не має на це відповідних повноважень, або заяву заповнено з порушенням установленої Адміністрацією Держспецзв’язку форми.

6. Про залишення заяви без розгляду Адміністрація Держспецзв’язку інформує заявника в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви. При цьому заява та документи, що до неї додавалися, заявнику не повертаються.

7. У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву, яку Адміністрація Держспецзв’язку розглядає в порядку, встановленому пунктами 1, 2 цього розділу. У цьому разі документи, які попередньо подані та не потребують виправлення, можна повторно не надавати.

III. Умови ведення та надання відомостей з Переліку операторів НСКЗ

1. Перелік операторів НСКЗ створюється у вигляді масивів записів даних.

2. Кожний запис містить такі дані:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця;

для юридичної особи - код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або податковий номер;

для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

код Класифікації видів економічної діяльності (код КВЕД);

місцезнаходження заявника;

адреса для листування;

контактні дані (номери телефону, факсу, електронна адреса (е-mail), адреса веб-сайту (URL));

прізвище, ім’я, по батькові керівника;

довідка про наявність суб’єкта господарювання в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій та відомості щодо часу діяльності оператора телекомунікацій на ринку телекомунікацій;

відомості щодо наявних ліцензій з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України;

номер і дата видачі атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах заявника вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації;

орієнтовний перелік суб’єктів НСКЗ, яким планується надавати послуги конфіденційного зв’язку та/або послуги захищеного доступу до мережі Інтернет;

вид діяльності з надання послуг конфіденційного зв’язку та/або послуг захищеного доступу до мережі Інтернет згідно з Переліком послуг конфіденційного зв’язку;

номер і дата рішення Адміністрації Держспецзв’язку про включення до Переліку операторів НСКЗ;

номер і дата повідомлення про включення до Переліку операторів НСКЗ.

3. На офіційному веб-сайті Адміністрації Держспецзв’язку оприлюднюються дані Переліку операторів НСКЗ, за винятком персональних даних, які є конфіденційними, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4. Заявник вважається включеним до Переліку операторів НСКЗ з дати прийняття відповідного рішення Адміністрацією Держспецзв’язку.

5. Після прийняття Адміністрацією Держспецзв’язку рішення про включення до Переліку операторів НСКЗ (внесення змін до Переліку операторів НСКЗ) заявнику протягом 5 робочих днів надсилається повідомлення про включення до Переліку операторів НСКЗ.

6. Статус заявника (оператора телекомунікацій) при провадженні діяльності у сфері надання послуг конфіденційного зв’язку та/або послуг захищеного доступу до мережі Інтернет або діяльності у цій сфері змінюється Адміністрацією Держспецзв’язку:

у день видачі відповідного повідомлення про включення до Переліку операторів НСКЗ;

у день набрання чинності рішенням Адміністрації Держспецзв’язку про виключення з Переліку операторів НСКЗ;

у день прийняття рішення про припинення оператором НСКЗ діяльності у сфері телекомунікацій;

у разі анулювання ліцензії з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, у випадках, передбачених законодавством.

7. У разі втрати або пошкодження повідомлення про включення до Переліку операторів НСКЗ на підставі відповідної заяви оператора НСКЗ Адміністрація Держспецзв’язку протягом 7 робочих днів з дати надходження заяви надсилає дублікат зазначеного повідомлення.

Втрачений або пошкоджений оригінал повідомлення про включення до Переліку операторів НСКЗ є недійсним.

8. Відомості з Переліку операторів НСКЗ надаються з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

IV. Внесення змін до Переліку операторів НСКЗ

1. Рішення про внесення змін до Переліку операторів НСКЗ приймається за повідомленням заявника про зміну даних, зазначених у заяві, або за ініціативою Адміністрації Держспецзв’язку у разі припинення оператором НСКЗ діяльності у сфері телекомунікацій, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації або технічного захисту інформації, закінчення строку дії атестата відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах заявника вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації.

2. У разі зміни даних, зазначених у заяві, оператор НСКЗ подає до Адміністрації Держспецзв’язку повідомлення про внесення змін до Переліку операторів НСКЗ у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня виникнення відповідних змін.

3. Зміни до Переліку операторів НСКЗ вносить Адміністрація Держспецзв’язку протягом 10 робочих днів з дня реєстрації повідомлення про внесення змін до Переліку операторів НСКЗ, поданого оператором НСКЗ.

4. За результатами прийнятого рішення про внесення змін до Переліку операторів НСКЗ Адміністрація Держспецзв’язку протягом 5 робочих днів надсилає оператору НСКЗ повідомлення про внесення змін до Переліку операторів НСКЗ. Попереднє повідомлення про внесення змін до Переліку операторів НСКЗ є недійсним з дня прийняття Адміністрацією Держспецзв’язку рішення про внесення змін до Переліку операторів НСКЗ.

Директор Департаменту
спеціального зв’язку
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник
В.М. ДзюндзікДодаток 1
до Порядку прийняття рішень
щодо визначення операторів
інформаційно-телекомунікаційних
систем (мереж) Національної системи
конфіденційного зв’язку
(пункт 2 розділу I)

ЗАЯВА
про включення до Переліку операторів НСКЗ


Додаток 2
до Порядку прийняття рішень
щодо визначення операторів
інформаційно-телекомунікаційних
систем (мереж) Національної системи
конфіденційного зв’язку
(пункт 2 розділу I)

ЗАЯВА
про зміну даних, зазначених у заяві про включення до Переліку операторів НСКЗ


Додаток 3
до Порядку прийняття рішень
щодо визначення операторів
інформаційно-телекомунікаційних
систем (мереж) Національної системи
конфіденційного зв’язку
(пункт 2 розділу I)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про включення до Переліку операторів НСКЗвверх