Документ z0047-12, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 04.03.2016, основание - z0226-16

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.12.2011  № 925


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2012 р.
за № 47/20360

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 65 від 29.01.2016}

Про затвердження Положення про екзаменаційні комісії та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
№ 917 від 16.10.2012
№ 605 від 20.06.2013}

На виконання Закону України ,,Про міліцію”, відповідно до підпунктів 21, 22 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про екзаменаційні комісії та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

2. Начальникам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, керівникам вищих навчальних закладів МВС України організувати вивчення та забезпечити виконання цього наказу працівниками підпорядкованих органів та підрозділів внутрішніх справ, професорсько-викладацьким і перемінним складом факультетів підготовки експертів-криміналістів.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 605 від 20.06.2013}

3. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (Красюк І.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Черних С.П.

5. Цей наказ надіслати за належністю.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В.Ю. Захарченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.12.2011  № 925


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2012 р.
за № 47/20360

ПОЛОЖЕННЯ
про екзаменаційні комісії та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає:

організаційні засади діяльності, порядок формування та функції екзаменаційних комісій (далі - ЕК);

порядок та умови надання працівникам органів внутрішніх справ (далі - ОВС) права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста);

порядок та умови позбавлення працівників ОВС права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста).

1.2. Працівники ОВС які претендують на отримання права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста), повинні пройти підготовку за програмою підготовки спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, схваленою Координаційно-методичною радою (далі - КМР) Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (далі - ДНДЕКЦ), та знати:

кримінальне, кримінально-процесуальне, цивільне, цивільне процесуальне, господарське процесуальне, законодавство про адміністративні правопорушення, законодавство про адміністративне судочинство, порядок проведення слідчих дій;

законодавство про оперативно-розшукову, наукову і науково-технічну діяльність, судову експертизу;

нормативно-правові акти, що регламентують діяльність ОВС, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування;

{Абзац четвертий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 917 від 16.10.2012}

теоретичні та методичні положення судової експертизи, зокрема криміналістики;

нормативно-правові акти щодо розкриття та розслідування злочинів; тактику і методику огляду місця події, проведення інших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів;

криміналістичну техніку;

судову фотографію;

основи криміналістичної реєстрації;

методи пошуку, виявлення, фіксації, кваліфікованого вилучення та пакування матеріальних об’єктів, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом’якшення відповідальності та мати практичні навички з цих питань;

методи попереднього дослідження виявленої слідової інформації;

основи тактики і методики розслідування злочинів;

поняття та елементи техніко-криміналістичного забезпечення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів;

правові підстави, форми, принципи використання спеціальних знань;

основи метрології і стандартизації;

правила ділового етикету та професійної етики;

правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

програмні засоби та основи користування персональною електронно-обчислювальною технікою.

1.3. ЕК є колегіальними органами ОВС, які розглядають питання про надання працівникам ОВС права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) та позбавлення їх такого права.

ІІ. Склад та організація роботи ЕК

2.1. ЕК створюються в головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті (далі – ГУМВС, УМВС).

У ДНДЕКЦ створюється Центральна екзаменаційна комісія, яка розглядає питання про надання права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) працівникам ДНДЕКЦ та випускникам спеціалізованих курсів першопочаткової підготовки працівників експертних підрозділів, а також про позбавлення працівників ОВС права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста).

2.2. Формою роботи ЕК є засідання.

2.3. У засіданнях ЕК бере участь її постійний та перемінний склад.

2.4. До постійного складу ЕК входять голова, його заступники, члени ЕК, фахівець з процесуальних питань, працівник підрозділу кадрового забезпечення та секретар.

Постійний склад Центральної екзаменаційної комісії затверджується Міністром внутрішніх справ України, постійний склад ЕК ГУМВС, УМВС – начальником відповідного ГУМВС, УМВС.

2.5. До перемінного складу ЕК входять провідні фахівці в галузі практичного застосування техніко-криміналістичних засобів і методів при проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше трьох років.

2.6. Не можуть брати участь у засіданні ЕК як голова, його заступник, члени та секретар особи, стосовно яких на цьому засіданні розглядається питання про надання або позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста).

2.7. Персональний склад ЕК на кожне засідання визначається Головою ЕК за поданням секретаря ЕК.

2.8. Засідання ЕК уважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше п'яти фахівців, із них не менше трьох представників її постійного складу.

2.9. На час участі в засіданні ЕК посадові особи, залучені до роботи в її складі, звільняються від виконання інших завдань і функцій, передбачених за посадами, які вони обіймають, зі збереженням середнього заробітку.

2.10. Засідання ЕК проводить її голова. У разі відсутності голови ЕК, а також у випадках, визначених у пункті 2.6 цього розділу, його обов’язки виконує заступник.

2.11. Перед початком засідання працівникам ОВС, стосовно яких розглядатиметься питання про надання або позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста), оголошується склад ЕК.

Такі працівники ОВС до початку засідання мають право заявити відвід членові ЕК, якщо вони мають сумнів у його об’єктивності або вважають, що член ЕК заінтересований у результатах розгляду, чи мають сумнів у його об’єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами ЕК без участі члена ЕК, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням. У разі рівної кількості голосів ,,за” і ,,проти” відвід уважається задоволеним.

2.12. Рішення за результатами розгляду питання про надання або позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ЕК.

У разі рівного розподілу голосів ,,за” і ,,проти” вирішальним є голос головуючого на засіданні.

2.13. Прийняте рішення, а також хід засідання ЕК, усі відводи, зауваження, застереження, пропозиції, які надійшли під час його проведення, фіксуються в Протоколі засідання (Центральної) екзаменаційної комісії (ДНДЕКЦ МВС України) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, на транспорті (додаток 1) (далі – Протокол), що ведеться секретарем.

Протокол підписується головою ЕК, усіма членами ЕК, які брали участь у засіданні, та секретарем.

При розбіжності думок члени ЕК, які не згодні з рішенням, зафіксованим у Протоколі, підписують його з позначкою ,,З окремою думкою” та письмово оформлюють свої мотивування, які додаються до Протоколу.

2.14. Після підписання Протоколу прийняте рішення оголошується працівникам ОВС, стосовно яких розглядалося питання про надання або позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста).

2.15. Організаційне забезпечення діяльності ЕК здійснює її секретар згідно з функціональними обов’язками, які затверджуються головою ЕК.

2.16. Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення діяльності Центральної екзаменаційної комісії покладається на ДНДЕКЦ, ЕК ГУМВС, УМВС – на науково-дослідні експертно-криміналістичні центри (далі – НДЕКЦ) при відповідних ГУМВС, УМВС.

2.17. ЕК користуються бланками та печатками відповідних НДЕКЦ, Центральна екзаменаційна комісія користується бланками та печатками ДНДЕКЦ.

{Розділ II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 917 від 16.10.2012}

ІІІ. Порядок розгляду питання про надання працівникам ОВС права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста)

3.1. Розгляд питання про надання працівникам ОВС права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) відбувається у формі усного іспиту. Іспитові білети містять питання з положень нормативно-правових актів, зокрема процесуального законодавства, спеціальної підготовки, судової фотографії, які є складовою частиною програми підготовки, та практичне завдання із застосування техніко-криміналістичних засобів і затверджуються начальником Експертної служби МВС України після схвалення КМР ДНДЕКЦ.

3.2. Для отримання працівником ОВС права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) керівник підрозділу, у якому працює цей працівник, подає такі документи:

подання-характеристику безпосереднього керівника;

документи, що свідчать про проходження навчання за відповідною програмою підготовки (для випускників факультетів підготовки експертів-криміналістів вищих навчальних закладів МВС України - завіреної в установленому законодавством порядку копії додатка до диплома про закінчення вищого навчального закладу);

висновок керівника стажування за результатами пройденого працівником ОВС стажування з питань участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.

3.3. За результатами перевірки документів, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, ЕК допускає працівника ОВС до складання іспиту або приймає рішення про відмову працівникові ОВС в допуску до іспиту.

3.4. Працівники ОВС, допущені до складання іспиту, повинні надати відповіді на питання, поставлені в білетах, та виконати практичне завдання.

За результатами іспиту в Протоколі виставляються оцінки знань основ процесуального законодавства, теоретичних положень застосування технічних засобів при проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, основ судової фотографії та практичних навичок за п’ятибальною системою.

3.5. Працівникам ОВС надається право участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) у разі отримання оцінок ,,відмінно” (5), ,,добре” (4) та ,,задовільно” (3).

До Протоколу долучаються також документи, зазначені в пункті 3.2 цього розділу, які були підставою для допуску працівника ОВС до складання іспиту.

{Абзац другий пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 917 від 16.10.2012}

Працівникам ОВС, яким надано право участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікація спеціаліста-криміналіста), видається Свідоцтво про надання права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) (додаток 2) (далі - Свідоцтво), яке підписується головою та секретарем ЕК і засвідчується печаткою та реєструється в Журналі обліку свідоцтв про надання права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) працівникам ОВС (додаток 3) (далі - Журнал обліку свідоцтв), ведення якого покладається на секретаря ЕК.

Копія Протоколу долучається до особової справи працівника ОПС.

Свідоцтво є дійсним лише для працівників ОВС. При звільненні з ОВС право участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікація спеціаліста-криміналіста) вважається втраченим, а Свідоцтво - недійсним.

Документи, що надавали право на самостійну участь у проведенні слідчих дій як спеціалістів, видані до набрання чинності цим Положенням, є дійсними за умови, що особи, яким вони видані, є працівниками ОВС.

3.6. При неправильності оформлення документів, зазначених у пункті 3.2 цього розділу, невідповідності внесених до них даних фактичним працівник ОВС не допускається до засідання ЕК, про що повідомляється керівник підрозділу, у якому він працює.

3.7. Працівники ОВС, які не були допущені до засідання ЕК та яким відмовлено в наданні права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста), можуть пройти додаткову підготовку та через керівників підрозділів подати документи для повторного розгляду ЕК питання про надання їм права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) не раніше, ніж через один місяць після попереднього засідання ЕК.

Повторне звернення повинно бути розглянуто ЕК у місячний строк.

ІV. Порядок розгляду питання про позбавлення працівників ОВС права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста)

4.1. Працівники ОВС, яким надано право участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікацію спеціаліста-криміналіста), можуть бути позбавлені такого права.

4.2. Позбавлення працівника ОВС права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) здійснюється у разі:

визнання працівника таким, що не відповідає займаній посаді;

учинення працівником ОВС дисциплінарного проступку;

допущення працівником ОВС порушення встановленого законодавством порядку застосування спеціальних знань при проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, яке призвело або могло призвести до втрати криміналістично значущої слідової інформації або інших наслідків, які негативно вплинули на результати розслідування злочинів.

4.3. Отримавши інформацію про вчинення працівником ОВС дисциплінарного проступку, допущення порушення встановленого законодавством порядку застосування спеціальних знань при проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, яке призвело або могло призвести до втрати криміналістично значущої слідової інформації або інших наслідків, які негативно вплинули на результати розслідування злочинів, голова ЕК або його заступник призначає службову перевірку в порядку, встановленому розділом IV Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України від 22.02.2006 № 3460-IV.

4.4. Якщо за результатами службової перевірки підтверджується інформація про вчинення працівником ОВС дисциплінарного проступку, допущення порушення встановленого законодавством порядку застосування спеціальних знань при проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, голова ЕК скликає спеціальне засідання для розгляду питання про позбавлення працівника ОВС права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста).

4.5. Для розгляду ЕК питання про позбавлення працівника ОВС права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) в обов’язковому порядку надаються:

характеристика безпосереднього керівника;

висновок службової перевірки (за наявності);

письмове пояснення працівника ОВС, стосовно якого пропонується розглянути питання про позбавлення його права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста);

інші документи, що стосуються питання позбавлення його права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) (за наявності).

4.6. Засідання ЕК відбувається за обов’язковою участю працівника ОВС, його безпосереднього керівника та керівника підрозділу ОВС.

Працівник ОВС, стосовно якого винесено питання про позбавлення його права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста), прибуває на засідання ЕК зі службовим посвідченням і Свідоцтвом.

У разі неявки працівника ОВС на засідання без поважних причин ЕК розглядає питання за його відсутності або може визнати присутність працівника ОВС обов’язковою.

4.7. Під час розгляду питання про позбавлення права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) працівник ОВС може ознайомлюватися з матеріалами службової перевірки та давати додаткові пояснення.

4.8. Під час розгляду питання про позбавлення працівника ОВС права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) працівник ОВС (працівники ОВС), який (які) проводив (проводили) службову перевірку, доповідає (доповідають) висновок службової перевірки, також пояснення надають працівник ОВС, щодо якого розглядається питання про позбавлення права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста), його безпосередній керівник та керівник підрозділу ОВС, у якому працює цей працівник.

4.9. За результатами розгляду питання про позбавлення працівника ОВС права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) ЕК приймає одне з таких рішень:

позбавити працівника ОВС права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста);

залишити за працівником ОВС право участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікацію спеціаліста-криміналіста).

4.10. Рішення про позбавлення працівника ОВС права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) не може бути прийнято пізніше шести місяців з дня виникнення підстав, зазначених у пункті 4.2 цього розділу.

4.11. За результатами розгляду ЕК питання про позбавлення працівника ОВС права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) складається Протокол, до Протоколу також долучаються документи, зазначені в пункті 4.5 цього розділу.

4.12. У разі позбавлення працівника ОВС права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) його Свідоцтво підлягає вилученню, а копія Протоколу долучається до особової справи працівника ОВС.

Вилучені свідоцтва працівників ОВС, яких позбавлено права участі як спеціаліста у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста), знищуються, про що складається акт за підписом голови ЕК, фахівця з процесуальних питань і секретаря ЕК та робиться відмітка в Журналі обліку свідоцтв.

Начальник Експертної служби
МВС України
генерал-лейтенант міліціїІ.П. Красюк
Додаток 1
до Положення про екзаменаційні
комісії та порядок надання
працівникам органів внутрішніх
справ та їх позбавлення права
участі як спеціалістів
у проведенні слідчих дій
і оперативно-розшукових заходів

ПРОТОКОЛ
засідання (Центральної) екзаменаційної комісії (ДНДЕКЦ МВС України) головного управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, на транспорті

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 917 від 16.10.2012}


Додаток 2
до Положення про екзаменаційні
комісії та порядок надання
працівникам органів внутрішніх
справ та їх позбавлення права
участі як спеціалістів
у проведенні слідчих дій
і оперативно-розшукових заходів

ЗРАЗОК ТА ОПИС
Свідоцтва про надання права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста)Додаток 3
до Положення про екзаменаційні
комісії та порядок надання
працівникам органів внутрішніх
справ та їх позбавлення права
участі як спеціалістів
у проведенні слідчих дій
і оперативно-розшукових заходів

ЖУРНАЛ
обліку свідоцтв про надання права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів (кваліфікації спеціаліста-криміналіста) працівникам ОВС

№ з/п

Прізвище, ініціали особи

Підрозділ ОВС

Реєстраційний номер свідоцтва

Дата видачі свідоцтва

Підпис в отриманні свідоцтва

№ протоколу ЕК та дата позбавлення кваліфікації спеціаліста-криміналіста

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3


вверх