Документ z0044-10, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 30.05.2017, основание - z0573-17

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.10.2009 N 409
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2010 р.
за N 44/17339
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби
статистики
N 90 ( z0573-17 ) від 14.04.2017 }
Про затвердження Порядку обліку
особистих селянських господарств
сільськими, селищними та міськими радами

Відповідно до статей 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), статті 4 Закону України "Про особисте
селянське господарство" ( 742-15 ), розпорядження Кабінету
Міністрів України від 17.06.2009 N 685-р ( 685-2009-р ) "Про
заходи з розв'язання проблемних питань соціально-економічного
розвитку сільських населених пунктів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обліку особистих селянських господарств
сільськими, селищними та міськими радами, що додається.
2. Департаменту статистики сільського господарства та
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
2.2. Довести до відома головних управлінь статистики в
Автономній Республіці Крим, областях та Управління статистики в
місті Севастополі Порядок, затверджений цим наказом.
3. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
Голова О.Г.Осауленко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України Людмила Денісова
Голова Державного комітету України
із земельних ресурсів О.М.Кулініч
В.о. Міністра
аграрної політики України Ю.Я.Лузан

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
26.10.2009 N 409
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 січня 2010 р.
за N 44/17339

ПОРЯДОК
обліку особистих селянських господарств
сільськими, селищними та міськими радами

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статей 14, 18
Закону України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), статті 4
Закону України "Про особисте селянське господарство" ( 742-15 ),
розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 N 685-р
( 685-2009-р ) "Про заходи з розв'язання проблемних питань
соціально-економічного розвитку сільських населених пунктів" з
метою встановлення кількості особистих селянських господарств та
їхніх основних характеристик для інформаційного забезпечення
органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування. Порядок установлює правила організації збору первинних даних
про особисті селянські господарства.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні,
наведеному у Законі України "Про особисте селянське господарство"
( 742-15 ) та Інструкції з ведення погосподарського обліку в
сільських, селищних та міських радах, затвердженій наказом
Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 95
( z0487-05 ), зареєстрованій у Міністерстві юстиції України
11.05.2005 за N 487/10767.
1.3. Облік особистих селянських господарств здійснюється у
складі погосподарського обліку, що ведеться сільськими, селищними,
міськими радами за такими формами первинної облікової
документації: форма N 1 "Погосподарська книга N___ на 2006-2010 роки",
затверджена наказом Державного комітету статистики України від
18.04.2005 N 95 ( z0487-05, za487-05 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 11.05.2005 за N 487/10767
(далі - форма N 1); форма N 4 "Список домоволодінь, господарі яких не проживають
постійно на території ради", затверджена наказом Державного
комітету статистики України від 18.04.2005 N 95 ( z0487-05,
za487-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
11.05.2005 за N 487/10767 (далі - форма N 4); форма N 5 "Список осіб, яким надані земельні ділянки для
ведення особистого селянського господарства", затверджена наказом
Державного комітету статистики України від 18.04.2005 N 95
( z0487-05, za487-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 11.05.2005 за N 487/10767 (далі - форма N 5).
1.4. Форма N 1 та форма N 4 ( za487-05 ) використовуються для
обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними,
міськими радами, на території яких розташовані сільські населені
пункти, форма N 5 - міськими, а також селищними радами в частині
міських поселень. Форма N 1 та форма N 4 ( za487-05 ) заповнюються на підставі
суцільних обходів домогосподарств і опитування населення під час
перезакладення документів погосподарського обліку, перевірки й
уточнення даних погосподарського обліку в період з 1 до 15 січня
та з 1 до 5 червня кожного року, даних книг реєстрації актів
цивільного стану громадян, земельно-кадастрової документації,
усних повідомлень громадян. Форма N 5 ( za487-05 ) заповнюється за потреби на підставі
рішень органів місцевого самоврядування про надання громадянам
землі з цільовим призначенням "для ведення особистого селянського
господарства", земельно-кадастрової документації, усних
повідомлень громадян.
1.5. У разі ведення особистого селянського господарства для
його обліку у формах N 1, N 4 та N 5 ( za487-05 ) зазначаються:
прізвище, ім'я, по батькові особи, якій була надана земельна
ділянка для ведення особистого селянського господарства, її
постійне місце проживання, площа земельної ділянки, яка належить
цій особі або перебуває у її користуванні в межах сільської,
селищної, міської ради, назва і дата документа, який засвідчує
право власності або право користування земельною ділянкою для
ведення особистого селянського господарства, прізвище, ім'я, по
батькові осіб, які разом з нею ведуть особисте селянське
господарство; у випадках, передбачених статтею 11 Закону України
"Про особисте селянське господарство" ( 742-15 ), проставляється
дата припинення ведення особистого селянського господарства.
1.6. Протягом року сільська, селищна, міська рада
систематично здійснюють відповідні записи про зміни, що
відбуваються у веденні особистого селянського господарства: зміни
членства в особистому селянському господарстві, зміни в складі та
розмірах площ земельної ділянки/ділянок, їхньої оренди тощо, із
зазначенням дати і причини змін та за потреби з посиланням на
документи, що засвідчують ці зміни.
1.7. У разі рішення членів особистого селянського
господарства про припинення його діяльності, або якщо не
залишилось жодного члена господарства або спадкоємця, який бажає
продовжити його ведення, або припинення прав на землю згідно із
Земельним кодексом України ( 2768-14 ) сільська, селищна, міська
рада за місцем розташування земельної ділянки, наданої для
особистого селянського господарства, вилучають таке господарство з
обліку особистих селянських господарств.
II. Облік особистих селянських господарств
у формі N 1
( za487-05 )
2.1. У формі N 1 ( za487-05 ) в особових рахунках
домогосподарств облік особистих селянських господарств та їх
членів здійснюється в розділі I "Список членів домогосподарства",
який містить основні персональні відомості про таких громадян, у
спеціально передбачених для цього рядках: "Відмітка про ведення
особистого селянського господарства" і "Відмітка про припинення
ведення особистого селянського господарства". Під час перезакладення документів погосподарського обліку,
перевірки й уточнення даних погосподарського обліку всі записи в
особовому рахунку домогосподарства проводяться безпосередньо в
домогосподарствах шляхом опитування голови або іншого дорослого
члена домогосподарства.
2.2. У рядку "Відмітка про ведення особистого селянського
господарства" для громадян - членів домогосподарства, яким
відповідно до чинного законодавства виділена земельна ділянка для
ведення особистого селянського господарства (до 1 січня
2002 року - для особистого підсобного господарства), записуються
вид і дата документа, який установлює право власності або право
користування цією ділянкою, для інших членів домогосподарства
робиться відмітка "чл. ОСГ" про участь у веденні особистого
селянського господарства відповідно до Закону України "Про
особисте селянське господарство" ( 742-15 ).
2.3. У рядку "Відмітка про припинення ведення особистого
селянського господарства" проставляються дата та причина
припинення ведення особистого селянського господарства відповідно
до статті 11 Закону України "Про особисте селянське господарство"
( 742-15 ). У цьому ж рядку для окремих осіб ставиться відмітка
"вийшов/вийшла" про вихід із членів особистого селянського
господарства.
2.4. Особовий рахунок кожного домогосподарства після його
заповнення під час обходів як у період закладення нових
погосподарських книг, так і під час суцільної перевірки й уточнень
записів у раніше заведених особових рахунках домогосподарств
обов'язково повинен бути підписаний членом домогосподарства, що
записаний першим, - головою домогосподарства або, в разі його
відсутності, дорослим членом домогосподарства, а також особою, яка
відповідає за ведення погосподарського обліку в сільській,
селищній, міській раді, або особою, що робить перевірку та запис.
2.5. У разі здійснення сільською, селищною, міською радою
відповідних записів в особових рахунках домогосподарств щодо змін
у веденні особистого селянського господарства ці записи
обов'язково засвідчуються підписами голови домогосподарства або
члена домогосподарства, якому надана земельна ділянка для ведення
особистого селянського господарства, і особою, яка відповідає за
ведення погосподарського обліку в сільській, селищній, міській
раді, або особою, що робить запис.
III. Облік особистих селянських господарств
у формі N 4
( za487-05 )
3.1. Якщо на території сільської, селищної, міської ради є
домоволодіння з прилеглою земельною ділянкою з цільовим
призначенням "для ведення особистого селянського господарства" або
земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства
без розташованих на ній будівель, власник якого/якої проживає
постійно за межами відповідної ради, а право власності на
нього/неї набув на підставі успадкування, придбання за договором
купівлі-продажу, дарування, міни, ренти, інших цивільно-правових
угод, відомості про нього/неї заносяться до форми N 4
( za487-05 ).
3.2. У разі необхідності, якщо особа, місце проживання якої
зареєстровано за межами відповідної сільської, селищної, міської
ради і якій належить земельна ділянка для ведення особистого
селянського господарства, здійснює господарську діяльність із
ведення особистого селянського господарства, у формі N 4
( za487-05 ) проставляються відповідні відмітки аналогічно, як у
формі N 1 (пункти 2.2 і 2.3 цього Порядку).
3.3. Будь-які записи відносно особи, яка здійснює
господарську діяльність із ведення особистого селянського
господарства, засвідчуються її підписом і підписом особи, яка
відповідає за ведення погосподарського обліку в сільській,
селищній, міській раді, або особою, що робить запис.
IV. Облік особистих селянських господарств
у формі N 5
( za487-05 )
4.1. Форму N 5 ( za487-05 ) складають міські, а також селищні
ради в частині міських поселень за умови виділення громадянам із
земель, закріплених за міськими радами, земельних ділянок для
ведення особистого селянського господарства в порядку,
передбаченому чинним законодавством.
4.2. Записи до форми N 5 ( za487-05 ) заносяться на підставі
відповідних рішень міської, селищної ради з подальшим унесенням
уточнень і змін до існуючих записів. Якщо на території селищ
міського типу та міських поселень раніше вже були виділені
земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства,
то особи, яким вони були виділені, також уносяться до цього
списку.
4.3. До цієї форми заносяться відомості як про особу, якій
надана земельна ділянка для ведення особистого селянського
господарства, так і про осіб, які разом з нею ведуть особисте
селянське господарство.
4.4. Записи відносно особи, якій надана земельна ділянка для
ведення особистого селянського господарства, а також осіб, які
ведуть особисте селянське господарство разом з нею, засвідчуються
підписом цієї особи і підписом особи, яка відповідає за ведення
погосподарського обліку в міській, селищній раді, або особою, що
робить запис.
Директор департаменту
статистики
сільського господарства
та навколишнього середовища О.М.Прокопенковверх