Документ z0039-99, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 30.11.2007, основание - z1283-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 433 від 31.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 січня 1999 р.
за N 39/3332
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету статистики
N 412 ( z1283-07 ) від 12.11.2007,
починаючи зі звіту за січень 2008 року }
Про затвердження форм державної статистичної
звітності N 1-екран, N 2-екран, N 3-екран
та Інструкцій щодо їх заповнення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
14.09.98 N 1436 ( 1436-98-п ) "Про затвердження Положення про
національний екранний час та його використання суб'єктами
кінематографії та телебачення" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: форму державної статистичної звітності N 1-екран "Звіт про
використання національного екранного часу та дотримання квоти
демонстрування національних фільмів кіновидовищними закладами", що
додається; Інструкцію щодо заповнення форми державної статистичної
звітності N 1-екран "Звіт про використання національного екранного
часу та дотримання квоти демонстрування національних фільмів
кіновидовищними закладами", що додається; форму державної статистичної звітності N 2-екран "Звіт про
використання національного екранного часу та дотримання квоти
демонстрування національних фільмів телеорганізаціями", що
додається; Інструкцію щодо заповнення форми державної статистичної
звітності N 2-екран "Звіт про використання національного екранного
часу та дотримання квоти демонстрування національних фільмів
телеорганізаціями" ( z0040-99 ); форму державної статистичної звітності N 3-екран "Зведений
звіт про використання національного екранного часу та дотримання
квоти демонстрування національних фільмів", що додається; Інструкцію щодо заповнення форми державної статистичної
звітності N 3-екран "Зведений звіт про використання національного
екранного часу та дотримання квоти демонстрування національних
фільмів" ( z0041-99 ). 2. Зазначені форми та Інструкції ввести в дію, починаючи зі
звіту за січень 1999 року. 3. Поширити вказані форми державної статистичної звітності та
інструкції щодо їх заповнення на кіновидовищні заклади та
телерадіоорганізації, незалежно від відомчої підпорядкованості і
форми власності. 4. Установити, що забезпечення бланками форми N 1-екран,
N 2-екран, N 3-екран та Інструкціями щодо їх заповнення, збір,
обробку та контроль за достовірністю інформації здійснює
Міністерство культури та мистецтв України. 5. Міністерству культури та мистецтв України забезпечити
подання Державному комітетові статистики України зведеної
інформації в цілому по Україні, Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києву та Севастополю за формою N 3-екран, не
пізніше 30 числа після звітного періоду.
Голова Комітету О.Г.Осауленко
Затверджено
Наказ Держкомстату України
31.12.98 N 433
Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності
N 1-екран "Звіт про використання національного
екранного часу та дотримання квоти демонстрування
національних фільмів кіновидовищними закладами"
Звіт за формою N 1-екран складають кінотеатри, стаціонарні
кіно- і відеоустановки, відеосалони незалежно від відомчої
підпорядкованості та форми власності. Звіт складається за кожний місяць і надсилається 10-го числа
місяця після звітного періоду - Міністерству культури Автономної
Республіки Крим, державним обласним, Київському та
Севастопольському міським органам управління кінематографією
(кіномережею і кіновідеопрокатом). Усі показники заповнюються за даними первинної документації
(репертуарний план). У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній
який-небудь показник, то ставиться прочерк. Усі дані заповнюються
в одиницях, які вказані у відповідних графах. Виправлення помилок
підтверджується підписом керівника. У рядку 02 - "Фільми вітчизняного виробництва" - показуються
дані тільки про фільми виробництва кіностудій України (художні
ігрові, документальні, науково-просвітницькі, анімаційні)
незалежно від року їхнього виробництва. У рядку 03 - "Фільми іноземного виробництва" - показуються
дані про фільми виробництва кіностудій зарубіжних країн, в тому
числі Росії і країн колишнього СРСР. Тривалість демонстрування фільмів визначається сумою
тривалостей (хронометражів) кожного з них (у хвилинах), помножених
на кількість його сеансів (показів). Приклад. У кіновидовищному закладі 4 фільми тривалістю по 80
хв., 90 хв., 100 хв. і 120 хв. були продемонстровані протягом
місяця відповідно на 5, 20, 35 і 90 сеансах. Тривалість їхнього
демонстрування протягом місяця становитиме:
(80 х 5) + (90 х 20) + (100 х 35) + (120 х 90) = 16500 хв.
Відсоток демонстрування національних фільмів (04)
розраховується за формулою:
Загальна тривалість демонстрування національних фільмів (ряд.02) ---------------------------------------------------------- х 100%. Загальна тривалість демонстрування фільмів (ряд.01)
Приклад. Кіновидовищним закладом за звітний період було
продемонстровано кінофільмів загальною тривалістю 16500 хв., з них
фільмів вітчизняного виробництва - загальною тривалістю 5600 хв. У
цьому разі відсоток демонстрування національних фільмів
становитиме: (5600 хв. : 16500 хв.) х 100% = 33%.
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------------| |---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--| | форми |організа-|території|галузі| виду | форми |організа-|міністер-| вище- | |КС| |документа| ції | за | за |еконо-|власно-| ційно- | ства, | стоящої | | | | за ДКУД | складача| КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної| сті за| правової| іншого |організа-| | | | |ідентифі-| | |діяль-| КВФ | форми | цент- | ції - | | | | | каційний| | | ності| | господа-| рального|ідентифі-| | | | | код за | | | за | | рювання | органу | каційний| | | | | ЄДРПОУ | | | КВЕД | | за | виконав-| код за | | | | | | | | | | КОПФГ |чої влади| ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | | | | СПОДУ | | | | |---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11| -----------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ___________________________ Форма N 1-екран
(найменування та адреса одержувача) Затверджено __________________________________________ Наказ Держкомстату України 31.12.98 за N 433
Міністерство, інший центральний орган Поштова - місячна
виконавчої влади _________________________ Подають кінотеатри, стаціонарні __________________________________________ кіно- і відеоустановки, відеосалони незалежно від Концерн, асоціація та інше об'єднання ____ відомчої підпорядкованості і __________________________________________ форми власності 10-го числа місяця після звітного періоду - Підприємство (організація) _______________ Міністерству культури Автономної Республіки Крим, Адреса підприємства (організації) ________ державним обласним, Київському __________________________________________ та Севастопольському міським органам управління Форма власності __________________________ кінематографією (кіномережею і кіновідеопрокатом) Організаційно-правова форма господарювання __________________________________________
Звіт
про використання національного екранного часу та
дотримання квоти демонстрування національних фільмів
кіновидовищними закладами
за _____________________ 19______ року
----------------------------------------------------------------------------------- |Продемонстровано| N | Кількість | Число сеансів| Тривалість | Загальна | | фільмів |рядка| назв | |демонстрування| тривалість | | | | | | (хв.) |демонстрування| | | | | | | (хв.) | | | |-------------+--------------+--------------| | | | | кіно-|відео-| кіно-| відео-| кіно-| відео-| | | | |фільми|фільми|фільми|фільми |фільми|фільми | | |----------------+-----+------+------+------+-------+------+-------+--------------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------+-----+------+------+------+-------+------+-------+--------------| |Всього | 01 | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+-------+------+-------+--------------| |з них: | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+-------+------+-------+--------------| |Вітчизняного | 02 | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | |----------------+-----+------+------+------+-------+------+-------+--------------| |Іноземного | 03 | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------
Відсоток демонстрування національних фільмів (%) ____________ (04)
"___" _____________ 19__ р. Керівник ____________________ _____________________________________
(прізвище і номер телефону виконавця)вверх