Про затвердження Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами
НКЦПФР; Решение, Порядок, Форма типового документа [...] от 11.12.20121767
Документ z0025-13, предыдущая редакция — Редакция от 19.02.2016, основание - z0182-16
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.12.2012  № 1767


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 25/22557

Про затвердження Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1250 від 23.09.2014
№ 814 від 24.06.2014
№ 17 від 12.01.2016}

Відповідно до пункту 35 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2006 року № 855 «Про затвердження Порядку подання уповноваженими рейтинговими агентствами інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2006 року за № 1112/12986 (зі змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 11.12.2012 № 55
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
11.12.2012  № 767


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 25/22557

ПОРЯДОК
подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами

{У тексті Порядку та додатках до нього слово "поновлення" замінено словом "оновлення" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 17 від 12.01.2016}

1. Цей Порядок встановлює терміни, порядок та форми подання уповноваженими рейтинговими агентствами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) інформації про свою діяльність (далі - Інформація).

2. Звітним періодом для складання річної Інформації є календарний рік. Уповноважені рейтингові агентства подають (надсилають) річну Інформацію до центрального апарату Комісії до 01 березня року, наступного за звітним. Нерегулярна Інформація надсилається до центрального апарату Комісії протягом десяти робочих днів після дати вчинення дії.

{Абзац перший пункту 2 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 17 від 12.01.2016}

Рейтингові агентства в строки, визначені цим пунктом, до моменту подання Інформації до Комісії, розкривають її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та розміщують на власній сторінці в мережі Інтернет.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 17 від 12.01.2016}

Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати Інформацію відповідно до цього Порядку, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}

У разі якщо останній день подання Інформації є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після неробочого робочий день.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}

Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

Подання Інформації уповноваженими рейтинговими агентствами до центрального апарату Комісії здійснюється у вигляді електронних документів відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії.

3. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії уповноважене рейтингове агентство зобов'язане подати Інформацію відповідно до цього Порядку в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Інформації налічує більше одного аркуша, така Інформація має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки уповноваженого рейтингового агентства (у разі її наявності) та підписом керівника уповноваженого рейтингового агентства або особи, яка виконує обов’язки керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: «Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом керівника уповноваженого рейтингового агентства (кількість) аркушів».

{Абзац другий пункту 3 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1250 від 23.09.2014}

4. Інформація складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

5. Річна Інформація складається з таких розділів:

титульний аркуш (додаток 1);

основні відомості про уповноважене рейтингове агентство (додаток 2) із зазначенням інформації щодо пов'язаних осіб уповноваженого рейтингового агентства та їх пов'язаності з учасниками ринків фінансових послуг, а також щодо визначення їх кредитного рейтингу (у довільній формі);

відомості про володіння цінними паперами (частками, паями) (додаток 3);

інформація про перелік емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 4);

інформація про перелік цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 5).

6. Пов'язаними особами вважаються особи, визначені Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}

7. До річної Інформації додається фінансова звітність відповідно до законодавства України. Фінансова звітність складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

8. Нерегулярною Інформацією рейтингового агентства є:

Інформація про зміни у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 6). Датою вчинення дії вважається дата присвоєння / оновлення / призупинення / відкликання рейтингової оцінки емітента;

Інформація про зміни у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 7). Датою вчинення дії вважається дата присвоєння / оновлення / призупинення / відкликання рейтингової оцінки цінних паперів.

{Пункт 8 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}

9. Інформація рейтингового агентства складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

{Порядок доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. Папаіка
Додаток 1
до Порядку подання інформації
уповноваженими рейтинговими
агентствами

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Ознака юридичної особи ("0" - підприємство, "1" - суб'єкт малого підприємництва, "3" - суб'єкт малого підприємництва, який складає Спрощений фінансовий звіт)

Посада особи уповноваженого рейтингового агентства, яка підписує Інформацію

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка підписує Інформацію уповноваженого рейтингового агентства

Дата (підписання звіту)

Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства
Додаток 2
до Порядку подання інформації
уповноваженими рейтинговими
агентствами

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ
про уповноважене рейтингове агентство

Реквізити, місцезнаходження та засоби зв'язку
уповноваженого рейтингового агентства

Найменування поля (зміст)

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Скорочене найменування уповноваженого рейтингового агентства (за наявності)

Організаційно-правова форма*

Найменування території (область) розташування рейтингового агентства**

Район

Поштовий індекс

Населений пункт

Вулиця, будинок

Міжміський код та телефон уповноваженого рейтингового агентства

Факс уповноваженого рейтингового агентства

E-mail (електронна адреса уповноваженого рейтингового агентства)

Веб-сторінка/веб-сайт уповноваженого рейтингового агентства в глобальній інформаційній мережі Інтернет

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

Реєстраційний номер Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Дата включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Керівник

Головний бухгалтер

Код за КВЕД

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує рейтингове агентство за поточним рахунком в національній валюті

Поточний рахунок в національній валюті

МФО банку

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує рейтингове агентство за поточним рахунком в іноземній валюті

Поточний рахунок в іноземній валюті

МФО банку

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб); фактично за період

Інформація щодо пов'язаних осіб уповноваженого рейтингового агентства та їх пов'язаності з учасниками ринків фінансових послуг, а також щодо визначення їх кредитного рейтингу

Примітки

__________
* Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).
** Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація
щодо посадових осіб органів управління уповноваженого рейтингового агентства

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові

Серія паспорта**

Номер паспорта**

Рік народження

Освіта

Стаж керівної роботи (років)

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Примітки***

__________
* Вказуються: голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття персональних даних.
*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у посадових осіб агентства непогашеної або незнятої судимості за корисливі та посадові злочини.

Відомості
щодо належності уповноваженого рейтингового агентства до будь-яких об'єднань підприємств

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Тип об'єднання, до якого належить рейтингове агентство*

Найменування об'єднання, до якого належить рейтингове агентство

Місцезнаходження (поштова адреса) об'єднання, до якого належить рейтингове агентство

Примітки

__________
* Заповнюється відповідно до Довідника 40 "Перелік та коди типів об’єднань підприємств" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація
про відокремлені підрозділи уповноваженого рейтингового агентства*

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Найменування відокремленого підрозділу

Місцезнаходження підрозділу

Примітки

__________
* Інформація щодо кожного відокремленого підрозділу вводиться тільки в один рядок таблиці.Додаток 3
до Порядку подання інформації
уповноваженими рейтинговими
агентствами

ВІДОМОСТІ
про володіння цінними паперами (частками, паями)

Інформація
щодо посадових осіб органів управління уповноваженого рейтингового агентства та кількості і номінальної вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Серія паспорта**

Номер паспорта**

Найменування юридичної особи, акції (частки, паї) якої перебувають у власності

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, акції (частки, паї) якої перебувають у власності

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

Кількість акцій (штук)***

Номінальна вартість акцій***

Кількість за видами акцій; прості іменні***

Кількість за видами акцій; прості на пред'явника***

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні***

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред'явника***

Примітки

__________
* Вказуються: голова та члени виконавчого органу, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття персональних даних.
*** Заповнюється щодо акціонерних товариств.

Інформація
про юридичних осіб - засновників та/або учасників уповноваженого рейтингового агентства та кількості і номінальної вартості акцій (розміру часток, паїв) уповноваженого рейтингового агентства, що перебувають у їх власності

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

Місцезнаходження

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

Кількість акцій (штук)*

Номінальна вартість акцій*

Кількість за видами акцій; прості іменні*

Кількість за видами акцій; прості на пред'явника*

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні*

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред'явника*

Примітки

__________
* Заповнюється акціонерним товариством.

Інформація
про фізичних осіб - засновників та/або учасників уповноваженого рейтингового агентства та кількості і номінальної вартості акцій (розміру часток, паїв) уповноваженого рейтингового агентства, що перебувають у їх власності

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Серія паспорта*

Номер паспорта*

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

Кількість акцій (штук)**

Номінальна вартість акцій**

Кількість за видами акцій; прості іменні**

Кількість за видами акцій; прості на пред'явника**

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні**

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред'явника**

Примітки

__________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття персональних даних.
** Заповнюється акціонерним товариством.

Інформація
про суб'єктів господарювання, у яких уповноважене рейтингове агентство є власником або користується акціями (частками, паями)

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Найменування суб'єкта господарювання

Код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання

Місцезнаходження

Власник акцій (часток, паїв), користувач акціями (частками, паями): власник - "1", користувач - "2"

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

Кількість акцій (штук)*

Кількість за видами акцій; прості іменні*

Кількість за видами акцій; прості на пред'явника*

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні*

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред'явника*

Примітки

__________
* Заповнюється щодо акціонерних товариств.Додаток 4
до Порядку подання інформації
уповноваженими рейтинговими
агентствами

ІНФОРМАЦІЯ
про перелік емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Повне найменування емітента

Організаційно-правова форма юридичної особи*

Код за ЄДРПОУ емітента

Група рівнів кредитного рейтингу**

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом)***,-1

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим)-2

Прогноз: стабільний - "0"; позитивний - "1"; негативний - "2"; у розвитку - "3"

Дата присвоєння рейтингової оцінки

Дата оновлення рейтингової оцінки

Дата призупинення

Дата відкликання

Дата оприлюднення-3

Місце оприлюднення-3

Примітки-4

__________
* Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
** Заповнюється відповідно до Довідника 42 "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.
*** Заповнюється відповідно до Довідника 43 "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.
-1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.
-2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.
-3 Зазначається інформація щодо останньої рейтингової дії.
-4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов’язково розкривається у примітках.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}Додаток 5
до Порядку подання інформації
уповноваженими рейтинговими
агентствами

ІНФОРМАЦІЯ
про перелік цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Вид емісійних цінних паперів*

Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів, (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))

Повне найменування емітента

Організаційно-правова форма емітента**

Код за ЄДРПОУ емітента

Група рівнів кредитного рейтингу***

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом)****,-1

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим)-2

Прогноз: стабільний - "0"; позитивний - "1"; негативний - "2"; у розвитку - "3"

Дата присвоєння рейтингової оцінки

Дата оновлення рейтингової оцінки

Дата призупинення

Дата відкликання

Дата оприлюднення-3

Місце оприлюднення-3

Примітки-4

__________
* Заповнюється відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
** Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.
*** Заповнюється відповідно до Довідника 42 "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.
**** Заповнюється відповідно до Довідника 43 "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.
-1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.
-2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.
-3 Зазначається інформація щодо останньої рейтингової дії.
-4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов’язково розкривається у примітках.

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}Додаток 6
до Порядку подання інформації
уповноваженими рейтинговими
агентствами
(пункт 8)

ІНФОРМАЦІЯ
про зміни у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства

Повне найменування емітента

Організаційно-правова форма юридичної особи*

Код за ЄДРПОУ емітента

Група рівнів кредитного рейтингу**

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом)***,-1

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим)-2

Прогноз: стабільний - «0»; позитивний - «1»; негативний - «2»; у розвитку - «3»

Дата вчинення дії

Дія-3

Примітки-4

__________
* Заповнюється відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.
** Заповнюється відповідно до Довідника 42 «Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу» Системи довідників та класифікаторів.
*** Заповнюється відповідно до Довідника 43 «Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу» Системи довідників та класифікаторів.
-1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.
-2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.
-3 Зазначається, яка саме дія змін у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (присвоєння рейтингової оцінки/ оновлення рейтингової оцінки/ призупинення рейтингової оцінки/ відкликання рейтингової оцінки).
-4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов’язково розкривається у примітках.

{Додаток 6 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}Додаток 7
до Порядку подання інформації
уповноваженими рейтинговими
агентствами
(пункт 8)

ІНФОРМАЦІЯ
про зміни у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства

Вид емісійних цінних паперів*

Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів, (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))

Повне найменування емітента

Організаційно-правова форма емітента**

Код за ЄДРПОУ емітента

Група рівнів кредитного рейтингу***

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом)****,-1

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим)-2

Прогноз: стабільний - «0»; позитивний - «1»; негативний - «2»; у розвитку - «3»

Дата вчинення дії

Дія-3

Примітки-4

__________
* Заповнюється відповідно до Довідника 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.
** Заповнюється відповідно до Довідника 41 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» Системи довідників та класифікаторів.
*** Заповнюється відповідно до Довідника 42 «Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу» Системи довідників та класифікаторів.
**** Заповнюється відповідно до Довідника 43 «Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу» Системи довідників та класифікаторів.
-1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.
-2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.
-3 Зазначається, яка саме дія змін у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (присвоєння рейтингової оцінки/ оновлення рейтингової оцінки/ призупинення рейтингової оцінки/ відкликання рейтингової оцінки).
-4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов’язково розкривається у примітках.

{Порядок доповнено новим Додатком 7 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 814 від 24.06.2014}вверх