Документ z0021-17, действует, текущая редакция — Принятие от 20.12.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 31.01.2017. Посмотреть в истории? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2016  № 556


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2017 р.
за № 21/29889

Про затвердження Порядку складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, та форм для подання таких запитів

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи;

2) Форми для подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадаструО.М.ЦвяхЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.12.2016 № 556


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2017 р.
за № 21/29889

ПОРЯДОК
складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи

1. Цей Порядок визначає механізм складання, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр) та її територіальні органи.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».

3. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Держгеокадастр та його територіальні органи, забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації, в тому числі за запитами на отримання публічної інформації у формі відкритих даних.

4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.

5. Запитувач може звернутися до Держгеокадастру та/або його територіальних органів із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

6. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

7. Запит на отримання публічної інформації подається до Держгеокадастру та/або його територіальних органів в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону (на вибір запитувача).

8. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

9. Запит на отримання публічної інформації може бути подано запитувачем особисто до структурного підрозділу Держгеокадастру та/або його територіального органу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Держгеокадастр та/або його територіальний орган (далі - відповідальний структурний підрозділ).

10. Запит на отримання публічної інформації повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

11. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувачі можуть подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів.

12. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті Держгеокадастру та офіційних веб-сайтах його територіальних органів, а також на інформаційних стендах у кімнатах громадських приймалень Держгеокадастру та його територіальних органів.

13. Запитувач може заповнити форму запиту безпосередньо на офіційному веб-сайті Держгеокадастру або його територіального органу.

14. Під час подання запиту на отримання публічної інформації запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

15. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, за дорученням якої його подано.

16. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації (Держгеокадастр або його територіальний орган), дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

17. Запити реєструються відповідальним структурним підрозділом з поміткою до реєстраційного номера «ПІ».

18. У разі якщо Держгеокадастр або його територіальний орган не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, запит направляється розпоряднику такої інформації з одночасним повідомленням про це запитувача.

19. У задоволенні запиту на публічну інформацію може бути відмовлено. Підстави для відмови та інформація, що має міститися у письмовій відмові, визначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Про відмову у задоволенні запиту запитувач повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту.

20. Відповідь на запит надається запитувачу у спосіб, зазначений ним, не пізніше п’яти робочих днів з дня реєстрації такого запиту.

Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня реєстрації такого запиту.

Строк розгляду запиту, який стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, може продовжуватися керівництвом Держгеокадастру або його територіального органу до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня реєстрації запиту.

21. Відстрочка у задоволенні запиту на інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки у зв’язку з настанням обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

22. Якщо у запиті поряд з питаннями, що належать до компетенції Держгеокадастру або його територіального органу, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах виконавчої влади або органах місцевого самоврядування, то у наданій Держгеокадастром або його територіальним органом відповіді запитувачу має міститися роз’яснення щодо порядку вирішення таких питань.

23. Копія листа-відповіді запитувачу разом з усіма документами щодо розгляду запиту передається відповідальному структурному підрозділу для формування та зберігання справ.

24. Відповідальний структурний підрозділ формує звіти щодо запитів, які надає керівництву Держгеокадастру або його територіального органу, та оприлюднює на офіційному веб-сайті Держгеокадастру або його територіального органу.

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПКВ. ТопчійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.12.2016 № 556

ФОРМА
для подання письмового запиту та запиту електронною поштою на отримання публічної інформації від фізичної особи

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПКВ. Топчій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.12.2016 № 556

ФОРМА
для подання письмового запиту та запиту електронною поштою на отримання публічної інформації від юридичної особи та об’єднань громадян без статусу юридичної особи

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПКВ. Топчійвверх