Документ z0018-00, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.09.2001, основание - z0807-01

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
N 400 від 28.12.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 січня 2000 р.
vd991228 vn400 за N 18/4239
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міноборони
N 297 ( z0807-01 ) від 27.08.2001 )
Про умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців) установ і організацій ветеринарної медицини Міністерства
оборони України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11
грудня 1998 року N 1960 ( 1960-98-п ) "Про умови оплати праці
працівників підприємств, установ і організацій державної
ветеринарної медицини" Н А К А З У Ю:
1. Установити, що працівникам (невійськовослужбовцям) установ
і організацій ветеринарної медицини Міністерства оборони України: безпосередньо зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці
і на роботах з особливо шкідливими умовами праці провадяться
доплати у розмірі відповідно до 12 і до 24 відсотків посадового
окладу за переліком посад згідно з додатками 1 і 2. Працівники
(невійськовослужбовці) установ і організацій ветеринарної медицини
Міністерства оборони України, які займають посади, визначені
зазначеними додатками, вважаються постійно зайнятими на роботах із
шкідливими (особливо шкідливими) умовами праці незалежно від
фактичного часу роботи в таких умовах; оплата праці за час роботи в осередках інфекційних хвороб
тварин, визначених згідно з додатком 3, провадиться у розмірі
подвійного посадового окладу. 2. Унести зміни і доповнення до наказів Міністра оборони
України від 2 вересня 1997 року N 314 ( z0429-97 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 вересня 1997
року за N 429/2233, та від 16 вересня 1998 року N 344
( z0692-98 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28
жовтня 1998 року за N 692/3132, за переліком згідно з додатком 4. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Головного фінансового управління Міністерства оборони України. 4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України
генерал армії України О.І.Кузьмук
Додаток 1
до наказу Міністра оборони
України 28.12.99 N 400
Перелік
посад спеціалістів (у тому числі керівників) та інших
працівників (невійськовослужбовців) установ і
організацій ветеринарної медицини Міністерства оборони
України, безпосередньо зайнятих на роботах із
шкідливими умовами праці, яким може встановлюватися
доплата у розмірі до 12 відсотків посадового окладу
------------------------------------------------------------------ Найменування посад | Найменування установ та | | організацій | --------------------------------+--------------------------------| Завідувачі паразитологічного,|Центр ветеринарного забезпечення| діагностичного, біологічного,|Тилу Збройних Сил України, вете-| ветеринарно-санітарного, ліку-|ринарно-епізоотичні загони і ла-| вально-профілактичного відділів|бораторії ветеринарної медицини| (відділень), лабораторій ветери-|видів Збройних Сил України та| нарно-санітарної експертизи;|оперативних командувань, цент-| провідні лікарі, лікарі ветери-|ральні продовольчі бази і склади| нарної медицини цих структурних|Міністерства оборони України,| підрозділів; фельдшери ветери-|продовольчі бази і склади видів| нарної медицини, лаборанти, ве-|Збройних Сил України та опера-| теринарні санітари, які працюють|тивних командувань | під керівництвом зазначених фа-| | хівців | | | | Завідувачі відділень, лікарі ве-|Міжгарнізонні зооветеринарні| теринарної медицини цих відді-|відділення з обслуговування під-| лень, фельдшери ветеринарної ме-|собних господарств військових| дицини, лаборанти, ветеринарні|частин, установ, військово-нав-| санітари, які працюють під ке-|чальних закладів і гарнізонів | рівництвом зазначених фахівців | | ------------------------------------------------------------------ Начальник Головного фінансового Начальник управління
управління Міністерства оборони ветеринарної медицини Тилу
України Міністерства оборони України
генерал-лейтенант полковник
І.Ю.Марко О.В.Висоцький
Додаток 2
до наказу Міністра оборони
України 28.12.99 N 400
Перелік
посад спеціалістів (у тому числі керівників) та інших
працівників (невійськовослужбовців) установ і
організацій ветеринарної медицини Міністерства оборони
України, безпосередньо зайнятих на роботах з особливо
шкідливими умовами праці, яким може встановлюватися
доплата у розмірі до 24 відсотків посадового окладу
------------------------------------------------------------------ Найменування посад | Найменування установ та | | організацій | -----------------------------------------------------------------| 1. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо| шкідливими умовами праці з мікроорганізмами II групи патогенності| для людей | -----------------------------------------------------------------| Завідувачі бактеріологічного,|Центр ветеринарного забезпечення| вірусологічного, серологічного,|Тилу Збройних Сил України, вете-| імунологічного, патоморфологіч-|ринарно-епізоотичні загони і ла-| ного, мікологічного відділів|бораторії ветеринарної медицини| (відділень), віваріїв та ізоля-|видів Збройних Сил України та| торів для утримання заражених|оперативних командувань | тварин; провідні лікарі, лікарі| | ветеринарної медицини цих струк-| | турних підрозділів; фельдшери та| | лаборанти, ветеринарні санітари,| | які працюють під керівництвом| | зазначених вище фахівців | | -----------------------------------------------------------------| 2. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо| шкідливими умовами праці з токсичними речовинами I - III класу| небезпечності для людей | -----------------------------------------------------------------| Завідувачі хіміко-токсикологіч-|Центр ветеринарного забезпечення| ного, біохімічного відділів|Тилу Збройних Сил України, вете-| (відділень); провідні лікарі,|ринарно-епізоотичні загони і ла-| лікарі ветеринарної медицини цих|бораторії ветеринарної медицини| структурних підрозділів; фель-|видів Збройних Сил України та| дшери та лаборанти, ветеринарні|оперативних командувань | санітари, які працюють під ке-| | рівництвом зазначених вище фа-| | хівців | | -----------------------------------------------------------------| 3. Працівники, які безпосередньо зайняті на роботах з особливо| шкідливими умовами праці з мікроорганізмами III - IV групи| патогенності, радіонуклідами, токсичними речовинами III класу| небезпечності для людей, хімічними речовинами, віднесеними до| алергенів | -----------------------------------------------------------------| Завідувачі протиепізоотичного,|Центр ветеринарного забезпечення| епізоотологічного, радіологічно-|Тилу Збройних Сил України, вете-| го відділів (відділень), відді-|ринарно-епізоотичні загони і ла-| лів (відділень) профілактичних|бораторії ветеринарної медицини| заходів з організації та прове-|видів Збройних Сил України та| дення санітарних, дезінфекцій-|оперативних командувань | них, дезінсекційних, дератиза-| | ційних робіт; аптеками ветери-| | нарної медицини; інженери радіо-| | логічних, хіміко-токсикологічних| | відділень, відділень радіології| | та токсикології; провідні ліка-| | рі, лікарі ветеринарної медицини| | цих структурних підрозділів;| | фельдшери та лаборанти, ветери-| | нарні санітари, які працюють під| | керівництвом зазначених вище фа-| | хівців | | ------------------------------------------------------------------ Примітки:
1. До мікроорганізмів II групи патогенності належать збудники
сибірки, бруцельозу, туляремії, лептоспірозу, сапу, меліоїдозу,
КУ-лихоманки, віспи, сказу, хламідіозу, бластомікозу,
кокцидіоїдозу, гістоплазмозу, захворювань, що викликаються
арбовірусами та аденовірусами, а також токсин ботуліну A, B, E, F. 2. До мікроорганізмів III - IV групи патогенності належать
збудники правця, лістеріозу, туберкульозу, кампілобактеріозу,
аспергільозу, еризипелоїду, сальмонельозу та інших захворювань,
передбачених Положенням про порядок обліку, зберігання,
поводження, відпуску і пересилання культур бактерій, вірусів,
рикетсій, грибів, найпростіших мікоплазм, бактерійних токсинів,
отрути біологічного походження, затвердженим Міністерством охорони
здоров'я СРСР 18 травня 1979 року. 3. До токсичних речовин I - III класу небезпеки належать:
амінна сіль 2,4-Д дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-ДА), амонію
роданід, аценонітрил, барію гідроксид, бензол, бутиловий ефір
2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (бутиловий ефір 2,4-Д),
гексахлорбензол, гексахлорпараксилол, гексахлорциклогексан
(гексахлоран), гідрозин і його похідні, бромофос, 0,0-диметил-0,
2,2-дихлорвінілфосфат (ДДВФ), метилнітрофос, метафос, хлорофос,
фталафос, ДДТ, калій залізоціанистий (червона кров'яна сіль),
нітрат калію, хлорид калію, карбамід (сечовина), кислота азотна,
кислота борна, кислота масляна, кислота мурашина, кислота сірчана,
кислота трихлороцтова, кислота оцтова, кобальт, ксилол,
сірчанокисла мідь, сполуки миш'яку, порох рослинного і тваринного
походження, неорганічні сполуки ртуті, сполуки алюмінію,
неорганічні сполуки свинцю, синтетичні миючі засоби "Лотос",
"Ока", "Ера" та інші, сода кальцинована, спирт ізоаміловий, спирт
ізобутиловий, спирт ізопропіловий, сурма та її сполуки,
формальдегід, фосфід цинку та інші хімічні речовини, їх сполуки
згідно з ГОСТ 12.1.005-88 та іншими нормативними документами,
затвердженими у відповідному порядку.
4. До радіонуклідів належать:
Група радіаційної шкідливості цезій - 134, 137 В, В стронцій - 89, 90 В, Б плутоній - 239 А йод - 131 Б свинець - 210 А рутеній - 103, 106 В, Б церій - 141, 144 В, Б ітрій - 91 В Групи радіаційної шкідливості позначаються індексами А, Б, В
у порядку зменшення радіаційної небезпеки. 5. До алергенів належать: ампіцилін, бензилпеніцилін,
білково-вітамінний концентрат (за білком), 2,4-динітрохлорбензол,
дріжджі кормові сухі, вирощені на післяспиртовій барді,
левоміцетин, 1-нафтил-N-метилкарбамат (севін), оксицилін,
5-окситетрациклін, олеандоміцину фосфат, поліхлорпінен,
рефампіцилін, стрептоміцин, тетраметилтіурамдисульфід (тіурам,
ТМТД), тетрациклін, фенол, фурфурол, хлортетрациклін, хромати,
біхромати (в перерахунку на CrO3), ентобактерин, еритроміцин,
етилмеркурхлорид (за ртуттю), фурацилін, цинеб, гентаміцин,
гризин, канаміцин, неоміцин, штами грибів Candida Seatrycum АР-217
та інші алергени згідно з ГОСТ 12.01.005-88 та додатками 2, 3, 4,
5, 6, 7 до списку гранично допустимих рівнів, затвердженого
Міністерством охорони здоров'я СРСР 26 травня 1988 року N 4617-88.
Начальник Головного фінансового Начальник управління
управління Міністерства оборони ветеринарної медицини Тилу
України Міністерства оборони України
генерал-лейтенант полковник
І.Ю.Марко О.В.Висоцький
Додаток 3
до наказу Міністра оборони
України 28.12.99 N 400
Перелік
інфекційних хвороб тварин, за час роботи в осередках
яких посадові оклади працівників (невійськовослужбовців)
установ і організацій ветеринарної медицини Міністерства
оборони України встановлюються у подвійному розмірі
Сибірка Везикулярний стоматит
Сап Везикулярна хвороба свиней
Бруцельоз Чума великої рогатої худоби
Туляремія Чума дрібних жуйних
Лептоспіроз Інфекційна (контагіозна)
плевропневмонія великої рогатої
худоби Меліоїдоз Катаральна лихоманка овець
КУ-лихоманка Африканська чума свиней
Сказ Класична чума свиней
Ботулізм Чума (висококонтагіозний грип) птиці
Хламідіоз (орнітоз) Ньюкаслська хвороба
Бластомікоз Віспа овець та кіз
Кокцидіоїдоз Трихінельоз
Гістоплазмоз Захворювання, що викликаються
арбовірусами та аденовірусами Ящур
Начальник Головного фінансового Начальник управління
управління Міністерства оборони ветеринарної медицини Тилу
України Міністерства оборони України
генерал-лейтенант полковник
І.Ю.Марко О.В.Висоцький
Додаток 4
до наказу Міністра оборони
України 28.12.99 N 400
Перелік змін і доповнень, що вносяться до
наказів Міністра оборони України

1. У Схемі посадових окладів окремих категорій спеціалістів
та службовців, загальних для всіх установ і організацій
соціально-культурної сфери Міністерства оборони України,
затвердженій наказом Міністра оборони України від 16 вересня 1998
року N 344 ( z0692-98, z0694-98 ) "Про упорядкування умов оплати
праці працівників (невійськовослужбовців) установ і організацій
соціально-культурної сфери Міністерства оборони України, що
фінансуються з бюджету", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 28 жовтня 1998 року за N 692/3132, слова "ветеринарний
лікар" і "ветеринарний фельдшер" виключити. 2. У Схемах посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників (невійськовослужбовців) військових частин, установ і
організацій Міністерства оборони України, що фінансуються з
бюджету, затверджених наказом Міністра оборони України від 2
вересня 1997 року N 314 ( z0429-97 ) "Про затвердження схем
посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників
(невійськовослужбовців) військових частин, установ і організацій
Міністерства оборони України, що фінансуються з бюджету",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 вересня 1997 року
за N 429/2233: пункт 1.1 після слів "до якої належать освіта, наука, охорона
здоров'я, культура, фізкультура і спорт" доповнити словами
"ветеринарна медицина."; таблицю пункту 2.2 після слова "Уніформіст" доповнити словами
і цифрами: ------------------------------------------------------------------ Найменування професій | Посадові оклади (в грн.) | --------------------------------------+--------------------------| Фасувальник | 74 | ------------------------------------------------------------------ у таблиці пункту 3.4 слова "ветеринарного пункту" виключити; у таблиці пункту 3.8 слова "ветеринарний лікар",
"Ветеринарний фельдшер: 1 категорії, 2 категорії" і "Ветеринарний
фельдшер" виключити; розділ 14 викласти в такій редакції: "14. Схеми посадових окладів працівників
(невійськовослужбовців) установ і організацій ветеринарної
медицини Міністерства оборони України* ___________
* До установ і організацій ветеринарної медицини Міністерства
оборони України належать: центр ветеринарного забезпечення Тилу
Збройних Сил України, ветеринарно-епізоотичні загони і
лабораторії ветеринарної медицини видів Збройних Сил України та
оперативних командувань, міжгарнізонні зооветеринарні
відділення з обслуговування підсобних господарств військових
частин, установ, військово-навчальних закладів і гарнізонів.
Таблиця 1
Посадові оклади керівних працівників ветеринарної медицини
------------------------------------------------------------------ Найменування посад |Посадо-| Кваліфікаційні вимоги | |ві ок- | | |лади | | |(грн.) | | -------------------------+-------+-------------------------------| Начальник (директор)| 170 |Повна вища ветеринарна освіта| центру ветеринарного за-| |(магістр, спеціаліст). Після-| безпечення | |дипломна освіта в галузі управ-| | |ління. Стаж роботи за посадами| | |керівних працівників нижчого| | |рівня не менше 5 років або за| | |посадою лікаря ветеринарної ме-| | |дицини не менше 7 років | | | | Начальник (директор): ве-| 160 |Повна вища ветеринарна освіта| теринарно-епізоотичного | |(магістр, спеціаліст). Після-| загону, лабораторії вете-| |дипломна освіта в галузі управ-| ринарної медицини | |ління. Стаж роботи за посадами| | |керівних працівників нижчого| | |рівня не менше 5 років або за| | |посадою лікаря ветеринарної ме-| | |дицини не менше 7 років | | | | Завідувач міжгарнізонного| 150 |Повна вища ветеринарна освіта| зооветеринарного відді-| |(магістр, спеціаліст). Після-| лення | |дипломна освіта в галузі управ-| | |ління. Стаж роботи за посадою| | |лікаря ветеринарної медицини не| | |менше 5 років | | | | Завідувач (начальник)| 145 |Повна вища ветеринарна освіта| відділення установи та| |(магістр, спеціаліст). Після-| організації ветеринарної| |дипломна освіта в галузі управ-| медицини | |ління. Стаж роботи за посадою| | |лікаря ветеринарної медицини не| | |менше 5 років | | | | Завідувач (начальник) ла-| 130 |Повна вища ветеринарна освіта| бораторії, що входить до| |(спеціаліст). Стаж роботи за| складу відділення | |фахом - не менше 5 років | | 120 |Повна вища ветеринарна освіта| | |(спеціаліст) і стаж роботи за| | |фахом не менше 3 років або ба-| | |зова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст) і стаж| | |роботи за фахом не менше 5 ро-| | |ків | | 115 |Базова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст). Стаж ро-| | |боти за фахом не менше 3 років | | | | Завідувач пункту ветери-| 135 |Повна вища ветеринарна освіта| нарної медицини | |(спеціаліст). Стаж роботи за| | |фахом не менше 5 років | | 125 |Повна вища ветеринарна освіта| | |(спеціаліст). Стаж роботи за| | |фахом не менше 3 років | | 120 |Повна вища ветеринарна освіта| | |(спеціаліст) і стаж роботи за| | |фахом не менше 2 років або ба-| | |зова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст) і стаж| | |роботи за фахом не менше 7 ро-| | |ків | | | | Завідувач аптеки ветери-| 130 |Повна вища ветеринарна освіта| нарної медицини | |(спеціаліст) і стаж роботи за| | |фахом не менше 3 років або ба-| | |зова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст) і стаж| | |роботи за фахом не менше 7 ро-| | |ків | | 125 |Повна вища ветеринарна освіта| | |(спеціаліст) і стаж роботи за| | |фахом не менше 2 років або ба-| | |зова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст) і стаж| | |роботи за фахом не менше 5 ро-| | |ків | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Посадові оклади спеціалістів ветеринарної медицини
------------------------------------------------------------------ Найменування посад |Посадо-| Кваліфікаційні вимоги | |ві ок- | | |лади | | |(грн.) | | -------------------------+-------+-------------------------------| Провідний лікар ветери-| 145 |Повна вища ветеринарна освіта| нарної медицини | |(магістр, спеціаліст). Стаж| | |роботи за посадою провідного| | |лікаря ветеринарної медицини не| | |менше 2 років | | 140 |Повна вища ветеринарна освіта| | |(магістр, спеціаліст) та підви-| | |щення кваліфікації. Стаж роботи| | |за посадою лікаря ветеринарної| | |медицини I категорії не менше 3| | |років | | | | Лікар ветеринарної меди-| | | цини | | | I категорії | 135 |Повна вища ветеринарна освіта| | |(магістр, спеціаліст). Стаж| | |роботи за посадою лікаря вете-| | |ринарної медицини I категорії| | |не менше 2 років | | 130 |Повна вища ветеринарна освіта| | |(магістр, спеціаліст) та підви-| | |щення кваліфікації. Для магіст-| | |ра - без вимог до стажу роботи,| | |для спеціаліста - стаж роботи| | |за посадою лікаря ветеринарної| | |медицини II категорії не менше| | |5 років | II категорії | 125 |Повна вища ветеринарна освіта| | |(спеціаліст). Стаж роботи за| | |посадою лікаря ветеринарної ме-| | |мицини II категорії не менше 2| | |років | | 120 |Повна вища ветеринарна освіта| | |(спеціаліст) та підвищення ква-| | |ліфікації. Стаж роботи за поса-| | |дою лікаря ветеринарної медици-| | |ни (без категорії) не менше 5| | |років | без категорії | 115 |Повна вища ветеринарна освіта| | |(спеціаліст). Стаж роботи за| | |посадою лікаря ветеринарної ме-| | |дицини (без категорії) не менше| | |2 років | | 110 |Повна вища ветеринарна освіта| | |(спеціаліст) без вимог до стажу| | |роботи | | | | Фельдшер (технік) ветери-| | | нарної медицини | | | I категорії | 115 |Базова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст). Стаж ро-| | |боти за посадою фельдшера вете-| | |ринарної медицини I категорії| | |не менше 2 років | | 110 |Базова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст) та підви-| | |щення кваліфікації. Стаж роботи| | |за посадою фельдшера ветеринар-| | |ної медицини II категорії не| | |менше 5 років | II категорії | 105 |Базова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст). Стаж ро-| | |боти за посадою фельдшера вете-| | |ринарної медицини II категорії| | |не менше 2 років | | 100 |Базова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст) та підви-| | |щення кваліфікації. Стаж роботи| | |за посадою фельдшера ветеринар-| | |ної медицини (без категорії) не| | |менше 5 років | без категорії | 95 |Базова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст). Стаж ро-| | |боти за посадою фельдшера вете-| | |ринарної медицини (без катего-| | |рії) не менше 2 років | | 90 |Базова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст) без вимог| | |до стажу роботи | | | | Лаборант | | | I категорії | 110 |Базова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст). Стаж ро-| | |боти за посадою лаборанта I ка-| | |тегорії не менше 2 років | | 105 |Базова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст) та підви-| | |щення кваліфікації. Стаж роботи| | |за посадою лаборанта II катего-| | |рії не менше 5 років | II категорії | 100 |Базова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст). Стаж ро-| | |боти за посадою лаборанта II| | |категорії не менше 2 років | | 95 |Базова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст) та підви-| | |щення кваліфікації. Стаж роботи| | |за посадою лаборанта (без кате-| | |горії) не менше 5 років | без категорії | 90 |Базова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст). Стаж ро-| | |боти за посадою лаборанта (без| | |категорії) не менше 2 років | | 85 |Базова вища ветеринарна освіта| | |(молодший спеціаліст) без вимог| | |до стажу роботи | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
Посадові оклади молодшого персоналу ветеринарної медицини
------------------------------------------------------------------ Найменування посад | Посадові оклади (грн.) | -------------------------------------+---------------------------| Ветеринарний санітар | 75 - 85 | Дезінфектор | 75 - 80 | ------------------------------------------------------------------ Примітки:
1. Схеми посадових окладів працівників
(невійськовослужбовців) установ і організацій ветеринарної
медицини Міністерства оборони України застосовуються також при
оплаті праці спеціалістів ветеринарної медицини військових частин,
баз та складів зі збереження військового майна, закладів, установ,
підприємств і організацій Міністерства оборони України, посади
яких передбачені штатами (штатними розписами). 2. Для працівників (невійськовослужбовців) ветеринарних
організацій Міністерства оборони України, а також для працівників,
про яких йдеться у пункті 1 цих приміток, застосовується порядок
виплати премії, передбачений для працівників
(невійськовослужбовців) соціально-культурної сфери Міністерства
оборони України. Доплата за підтримку постійної бойової готовності
військ (сил) їм не виплачується."
Начальник Головного фінансового Начальник управління
управління Міністерства оборони ветеринарної медицини Тилу
України Міністерства оборони України
генерал-лейтенант полковник
І.Ю.Марко О.В.Висоцькийвверх