Документ z0014-03, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 06.08.2013, основание - z1214-13

                                                          
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
23.12.2002 N 236
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 січня 2003 року
за N 14/7335
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 611 ( z1214-13 ) від 26.06.2013 }
Про затвердження змін та доповнень до Інструкції
про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських
операцій бюджетних установ

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), Указу Президента України від 27.04.95
N 335/95 ( 335/95 ) "Про Державне казначейство України", Положення
про Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 28.10.98 N 1706 ( 1706-98-п ) "Про
затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку
із застосуванням міжнародних стандартів" та з метою забезпечення
єдності відображення господарських операцій з централізованого
постачання бюджетних установ Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до Інструкції про
кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення
основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої
наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61
( z0497-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
14.08.2000 за N 497/4718 (додаються).
2. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства
України зміни та доповнення до Інструкції про кореспонденцію
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних
господарських операцій бюджетних установ подати на державну
реєстрацію в Міністерство юстиції України.
3. Органам Державного казначейства України та місцевим
фінансовим органам зміни та доповнення до Інструкції про
кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення
основних господарських операцій бюджетних установ довести до
відома установ, що ними обслуговуються.
4. Міністерствам, центральним органам виконавчої влади,
бюджетним установам відображати операції з централізованого
постачання матеріальних цінностей відповідно до вимог змін та
доповнень до Інструкції про кореспонденцію субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення основних господарських
операцій бюджетних установ.
Голова П.Г.Петрашко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
23.12.2002 N 236
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 січня 2003 року
за N 14/7335

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Інструкції про кореспонденцію субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення основних
господарських операцій бюджетних установ
( z0497-00 )

1. Доповнити Інструкцію про кореспонденцію субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення основних господарських
операцій бюджетних установ ( z0497-00 ) розділом XIV "Облік
операцій з централізованого постачання".
"XIV. Облік операцій з централізованого постачання ---------------------------------------------------------------- | N | Зміст операцій |Номери субрахунків | |з/п| | | |---+-------------------------------------+--------------------| | | | за | за | | | |дебетом |кредитом | |---+-------------------------------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------------------------------| |1. Операції з централізованого постачання, які проводяться за | | рахунок коштів загального фонду кошторису або за рахунок | | інших надходжень спеціального фонду кошторису, якщо | | установа-закупник є бюджетною установою | |--------------------------------------------------------------| | 1.1. Установою-закупником: | |--------------------------------------------------------------| |231 |Надійшли кошти для проведення |311, 321, |701, 702,| | |централізованих закупок |326 |713 | |------+----------------------------------+----------+---------| |232 |Оприбутковані матеріальні |104-119 |364, 675 | | |цінності: | | | | |необоротні активи | | | | |водночас проводиться другий запис |801, 802, | 401 | | | |813 | | | |малоцінні та швидкозношувані | | | | |предмети |221, 222 |364, 675 | | |водночас проводиться другий запис |801, 802, | 411 | | | |813 | | | |виробничі запаси, матеріали, |201-239 |364, 675 | | |продукти харчування, медикаменти | | | | |та інші запаси | | | |------+----------------------------------+----------+---------| |233 |Передані матеріальні цінності, | | | | |закуплені шляхом централізованого | | | | |постачання, з балансу | | | | |установи-закупника на баланс | | | | |установи-замовника: | | | | |необоротні активи | 401 |104-119 | | |малоцінні та швидкозношувані | 411 |221-222 | | |предмети | | | | |виробничі запаси, матеріали, |683, 684 |201-218 | | |продукти харчування, медикаменти | |231-239 | | |та інші запаси | | | |------+----------------------------------+----------+---------| |234 |Згідно з отриманими актами від |801, 802, |683, 684 | | |установи-замовника на фактичні |813 | | | |видатки відносяться суми за | | | | |використані виробничі запаси, | | | | |матеріали, продукти харчування, | | | | |медикаменти та інші запаси | | | |--------------------------------------------------------------| | 1.2. Установою-замовником: | |--------------------------------------------------------------| |235 |Отримані матеріальні цінності від | | | | |установи-закупника: | | | | |необоротні активи |104-119 | 401 | | |малоцінні та швидкозношувані |221-222 | 411 | | |предмети | | | | |виробничі запаси, матеріали, |201-218, |683, 684 | | |продукти харчування, медикаменти |231-239 | | | |та інші запаси | | | |------+----------------------------------+----------+---------| |236 |Списуються використані виробничі |683, 684 |201-218, | | |запаси, матеріали, продукти | |231-239 | | |харчування, медикаменти та інші | | | | |запаси. Акти про списання | | | | |передаються установі-закупнику | | | |--------------------------------------------------------------| | 2. Операції з централізованого постачання, які проводяться за| | рахунок коштів загального фонду кошторису або за рахунок | | інших надходжень спеціального фонду кошторису, коли | | установа-закупник має статус госпрозрахункової організації| |--------------------------------------------------------------| | 2.1. Установою-замовником: | |--------------------------------------------------------------| |237 |Отримані матеріальні цінності: | | | | |необоротні активи |104-119 |364, 675 | | |водночас проводиться другий запис |801, 802, | 401 | | | |813 | | | |малоцінні та швидкозношувані | | | | |предмети |221, 222 |364, 675 | | |водночас проводиться другий запис |801, 802, | | | | |813 | 411 | | |виробничі запаси, матеріали, | | | | |продукти харчування, медикаменти |201-239 |364, 675 | | |та інші запаси | | | |--------------------------------------------------------------| |3. Операції з централізованого постачання, які проводяться за | | рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, | | коли установа-закупник є бюджетною установою | |--------------------------------------------------------------| | 3.1. Установою-закупником: | |--------------------------------------------------------------| |238 |Отримані кошти для проведення | | | | |централізованих закупівель | 328 | 684 | | |від установи-замовника | | | |------+----------------------------------+----------+---------| |239 |Оплачені рахунки за централізоване|351, 364, | | | |придбання матеріальних цінностей |675 | 328 | |------+----------------------------------+----------+---------| |240 |Придбані матеріальні цінності до | 06 | - | | |передачі установам-замовникам | | | | |обліковуються на позабалансовому | | | | |рахунку | | | |------+----------------------------------+----------+---------| |241 |Передані матеріальні цінності | - | 06 | | |установі-закупнику | | | | | | | | |------+----------------------------------+----------+---------| |242 |Після підтвердження від | 684 |351, 364,| | |установи-замовника факту отримання| |675 | | |матеріальних цінностей | | | | |проводиться закриття розрахунків | | | |--------------------------------------------------------------| | 3.2. Установою-замовником: | |--------------------------------------------------------------| |243 |Перераховані кошти | 684 |313, 314,| | |установі-закупнику за матеріальні | |323, 324 | | |цінності | | | |------+----------------------------------+----------+---------| |244 |Оприбутковані отримані матеріальні| | | | |цінності: | | | | |необоротні активи |104-119 | 684 | | |водночас проводиться другий запис |811, 812 | 401 | | |малоцінні та швидкозношувані | | | | |предмети |221, 222 | 684 | | |водночас проводиться другий запис |811, 812 | 411 | | |виробничі запаси, матеріали, | | | | |продукти харчування, медикаменти |201-239 | 684 | | |та інші запаси | | | |------+----------------------------------+----------+---------| |245 |Списуються використані виробничі |811, 812 | 201-239 | | |запаси, матеріали, продукти | | | | |харчування, медикаменти та інші | | | | |запаси | | | |--------------------------------------------------------------| |4. Операції з централізованого постачання, які проводяться за | | рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, | | коли установа-закупник має статус госпрозрахункової | | організації | |--------------------------------------------------------------| | 4.1. Установою-замовником: | |--------------------------------------------------------------| |246 |Перераховані кошти для проведення |364, 675 |313, 314,| | |операцій з централізованих | |323, 324 | | |закупівель матеріальних цінностей | | | |------+----------------------------------+----------+---------| |247 |Отримані матеріальні цінності: | | | | |необоротні активи |104-119, |364, 675 | | |водночас проводиться другий запис |811, 812 |401 | | |малоцінні та швидкозношувані | | | | |предмети |221, 222 |364, 675 | | |водночас проводиться другий запис |811, 812 |411 | | |виробничі запаси, матеріали, | | | | |продукти харчування, медикаменти |201-239 |364,675 | | |та інші запаси | | | |------+----------------------------------+----------+---------| |248 |Списуються використані виробничі |811, 812 |201-239" | | |запаси, матеріали, продукти | | | | |харчування, медикаменти та | | | | |інші запаси | | | ----------------------------------------------------------------
Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушковверх