Документ z0003-18, действует, текущая редакция — Принятие от 06.12.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 30.01.2018. Посмотреть в истории? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
06.12.2017  № 1571


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 січня 2018 р.
за № 3/31455

ЗМІНИ
до Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти

1. Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Основними завданнями апеляційної комісії є:

1) захист прав осіб, які подали заяву на розгляд апеляційної комісії, з питань, що належать до її компетенції;

2) розгляд апеляційних заяв щодо:

оскарження рішень регламентних комісій при регіональних центрах оцінювання якості освіти;

результатів зовнішнього оцінювання;

3) розгляд клопотань регламентних комісій при регіональних центрах оцінювання якості освіти щодо анулювання результату зовнішнього оцінювання, а також додаткового вивчення фактів, які можуть вплинути на об'єктивність визначення результатів зовнішнього оцінювання.».

2. У пункті 6:

1) підпункт 3 після слова «форми» доповнити словами «з розгорнутою відповіддю»;

2) у підпункті 4 слова «встановлення об'єктивності перевірки екзаменаторами завдань відкритої форми» замінити словами «здійснення повторної перевірки виконання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю»;

3) у підпункті 5 слова «визначення результатів технічної обробки сертифікаційних робіт» замінити словами «перевірки якості комп'ютерної обробки робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання».

3. Після пункту 6 доповнити новими пунктами 7, 8 такого змісту:

«7. Члени апеляційної комісії зобов’язані:

дотримуватися вимог Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, у тому числі цього Положення;

забезпечувати конфіденційність інформації про заявників, отриманої під час виконання функцій члена апеляційної комісії.

8. У разі порушення вимог пункту 7 цього Положення члени апеляційної комісії є відповідальними згідно з чинним законодавством України.».

У зв’язку з цим пункти 7-16 вважати відповідно пунктами 9-18.

4. У пункті 9 слова «загальноосвітніх і вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів освіти».

5. Пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Персональний склад апеляційної комісії (не менше п'яти осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше ніж за сім календарних днів до завершення реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні. Цим наказом призначаються:

1) голова апеляційної комісії;

2) заступник голови апеляційної комісії;

3) секретар(і) комісії, який(і) не є її членом(ами) і не має(ють) права голосу під час прийняття рішення.».

6. У пункті 12:

1) у підпункті 1 слова «повторне оцінювання завдань сертифікаційних робіт» замінити словами «повторну перевірку виконання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю»;

2) підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) технічні групи у складі не менше двох осіб із числа працівників регіональних центрів, які перевіряють якість комп’ютерної обробки робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання шляхом зіставлення результатів автоматизованої обробки робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання з фактичними даними, зазначеними в них.».

7. Пункт 14 після слів «голова апеляційної комісії» доповнити словами «, а в разі його відсутності - заступник голови апеляційної комісії».

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ. Кононенковверх