Документ v_296800-01, текущая редакция — Принятие от 05.03.2001

                  ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
N 01-8/296 від 05.03.2001
Арбітражні суди України

Про внесення змін до деяких Інформаційних та Оглядових
листів Вищого арбітражного суду України

У зв'язку із змінами, які сталися у чинному законодавстві,
Вищий арбітражний суд України вносить до деяких своїх
Інформаційних та Оглядових листів такі зміни.
1. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 16.10.95 N 01-8/732 ( v_732800-95 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного законодавства при
вирішенні спорів" пункт 4 виключити. У зв'язку з цим пункти 5-8 вважати відповідно пунктами 4-7.
2. В абзаці п'ятому Інформаційного листа Вищого арбітражного
суду України від 25.04.96 N 01-8/167 ( v_167800-96 ) "Про
застосування Указу Президента України від 5 квітня 1996 року N
243/96" слова і цифри "постанови Верховної Ради України від
24.12.93 "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових
зобов'язань", якою не встановлено будь-яких обмежень розміру сум,
що підлягають стягненню" замінити словами "інших актів
законодавства".
3. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 10.06.96 N 01-8/207 ( v_207800-96 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного законодавства при
вирішенні спорів" пункт 8 викласти у такій редакції: "8. На запитання, чи входить до кола виконавчих документів
розпорядження податкової інспекції, Вищий арбітражний суд України
повідомив, що стаття 3 Закону України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ) вміщує перелік документів, які підлягають виконанню
Державною виконавчою службою. Статтею 9 названого Закону ( 606-14 ) визначено, що у
випадках, передбачених законом, рішення судів та інших органів
щодо стягнення коштів виконуються податковими органами, установами
банків, кредитно-фінансовими установами. Тому на розпорядження
податкової служби про списання певних сум до бюджету поширюється
дія нормативних актів Національного банку України, згідно з якими
такі документи враховуються кредитними установами на
позабалансовому рахунку 9803 "Розрахункові документи, обов'язкові
до сплати". Таким чином, названі документи набувають статусу
виконавчих не на підставі Закону України "Про виконавче
провадження", а за правилами Національного банку України. У вирішенні спорів слід враховувати, що відповідно до
підпункту 19.3.1 пункту 19.3 статті 19 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) з моменту набрання цим
Законом ( 606-14 ) чинності банки не здійснюють облік
заборгованості клієнтів, не сплаченої у строк, та не ведуть
картотеку за винятком випадків, коли такі операції здійснюються
банками у межах укладених ними цивільно-правових угод".
4. У пункті 5 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду
України від 30.09.96 N 01-8/342 ( v_342800-96 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного законодавства при
вирішенні спорів" абзац другий відповіді на питання виключити.
5. Доповнити Інформаційний лист Вищого арбітражного суду
України від 06.08.97 N 01-8/277 ( v_277800-97 ) "Про облікову
ставку Національного банку України" такими літерою і цифрами: "з
15.08.2000 27%".
6. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 24.11.97 N 01-8/452 ( v_452800-97 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного законодавства у
вирішенні спорів" підпункт 1.2 пункту 1 виключити. У зв'язку з цим підпункти 1.3 і 1.4 пункту 1 вважати
відповідно підпунктами 1.2 і 1.3.
7. Відповідь на питання, вміщене у пункті 7 Інформаційного
листа Вищого арбітражного суду України від 10.03.98 N 01-8/91
( v8_91800-98 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів" викласти у такій
редакції: "У вирішенні цього питання слід виходити з вимог чинного
законодавства, зокрема, частини восьмої статті 28 Закону України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) (далі
- Закон), відповідно до якої договір про передачу права на винахід
(корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо
вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Зазначені договори набирають чинності стосовно будь-якої
іншої особи з дати публікації відомостей про це в офіційному
бюлетені та внесення їх до Реєстру. Визначення поняття "Реєстр" наведено у статті 1 Закону
( 3687-12 ). Офіційний бюлетень видається центральним органом виконавчої
влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. Порядок розгляду та реєстрації у Державному департаменті
інтелектуальної власності договору про передачу власності на
винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання
винаходу (корисної моделі) визначено відповідною Інструкцією,
затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 18.09.2000 N
451 ( z0675-00 ).
8. У пункті 4 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду
України від 17.08.98 N 01-8/314 ( v_314800-98 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного законодавства у
вирішенні спорів" в абзаці другому відповіді на питання останнє
речення викласти у такій редакції: "Відповідно до пункту 7 статті 3 Закону України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ) такий напис підлягає виконанню
Державною виконавчою службою".
9. У пункті 13 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду
України від 14.10.98 N 01-8/391 ( v_391800-98 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного законодавства у
вирішенні спорів" в абзаці четвертому відповіді на питання друге
речення викласти у такій редакції: "Виконання таких вимог арбітражного суду є обов'язковим".
10. У пункті 8 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду
України від 29.01.99 N 01-8/46 ( v8_46800-99 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного законодавства у
вирішенні спорів" абзац другий відповіді на питання викласти у
такій редакції: "За відсутності у зазначеного вище відповідача розрахункового
рахунку в установі банку наказ підлягає виконанню у порядку,
передбаченому Законом України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ). Таким чином, стягувач повинен звернутися із заявою про
примусове виконання рішення до державного виконавця за місцем
проживання боржника".
11. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 31.03.99 N 01-8/141 ( v_141800-99 ) "Про деякі питання,
порушені у доповідних записках про роботу арбітражних судів у 1998
році" пункт 10 виключити. У зв'язку з цим пункти 11 і 12 вважати відповідно пунктами 10
і 11.
12. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 06.04.99 N 01-8/151 ( v_151800-99 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного законодавства у
вирішенні спорів" пункт 3 викласти у такій редакції: "3. Чи застосовуються правила статті 4 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР )
до правовідносин, які регулюються Законом України "Про регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" ( 351-14 )? Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті" ( 185/94-ВР ) регулює відносини, пов'язані із
перерахуванням грошових сум. Відповідно до статті 1 Закону України "Про регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" ( 351-14 ) товарообмінна (бартерна) операція
визначається як один з видів експортно-імпортних операцій,
оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою
оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок
передбачена в натуральній формі, що передбачає збалансований за
вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому
поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або
безготівковій формі. Отже у арбітражного суду немає правових підстав для
застосування правил статті 4 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) до
правовідносин, які є предметом регулювання Закону України "Про
регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі
зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ). Разом з тим слід враховувати, що за наявності у договорі
умови змішаної форми оплати або у разі переоформлення в
установленому порядку бартерного договору на інші види
зовнішньоекономічного договору (частина четверта статті 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у
галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ) такий договір
підпадає у частині, опосередкованій рухом коштів у готівковій або
безготівковій формі, під дію частини другої статті 4 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( 185/94-ВР ) (з урахуванням вимог згаданої частини четвертої
статті 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних
(бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності",
згідно з якими строк одержання валютної виручки у такому разі не
поновлюється і не переривається, а строк грошової оплати
високоліквідних товарів продовжується до 90 днів)".
13. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 21.06.99 N 01-8/292 ( v_292800-99 ) "Про деякі питання
практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного
законодавства": 13.1. У підпункті 1.1 пункту 1 у запитанні слова і цифри
"Указом Президента України від 27.01.95 "Про регулювання бартерних
(товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" замінити словами "Закону України "Про регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" ( 351-14 ); 13.2. У підпункті 1.2 пункту 1 абзац перший відповіді на
питання викласти у такій редакції: "Відповідно до статті 3 Закону України "Про регулювання
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної
діяльності" ( 351-14 ) однією з необхідних умов застосування
відповідних санкцій є неввезення на митну територію України
товарів за бартерною угодою протягом встановлених частинами першою
- третьою статті 2 цього Закону строків з дати митного оформлення
(дати виписки вивізної вантажної митної декларації) товарів, що
фактично експортовані за таким договором".
14. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 24.09.99 N 01-8/451 ( v_451800-99 ) "Про деякі питання
практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного
законодавства": 14.1. Відповідь на питання, вміщене у підпункті 1.2 пункту 1,
викласти у такій редакції: "Відповідно до пункту 18.3 статті 18 названого Закону
( 334/94-ВР ) перелік офшорних зон оприлюднено розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 01.03.2000 N 106-р ( 106-2000-р )
(див. газету "Урядовий кур'єр" від 03.03.2000)"; 14.2. У пункті 5 виключити останній абзац.
15. У пункті 5 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду
України від 02.11.99 N 01-8/518 ( v_518800-99 ) "Про Порядок
безспірного списання коштів з реєстраційних рахунків установ та
організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного
казначейського рахунка" слова і цифри "перелік яких зазначено у
статті 349 Цивільного процесуального кодексу України" замінити
словами і цифрою "виданих на виконання рішень, які зазначені у
статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ).
16. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 14.03.2000 N 01-8/108 ( v_108800-00 ) "Про відповідальність за
невиконання рішень арбітражного суду": 16.1. Абзац четвертий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий-дев'ятий вважати відповідно
абзацами четвертим-восьмим; 16.2. У новому абзаці четвертому слова "якщо застосування
такої відповідальності не тягне за собою бажаних наслідків"
замінити словами "з урахуванням викладеного"; 16.3. В останньому абзаці виключити слова і цифри "після
застосування заходів, передбачених статтею 119 Арбітражного
процесуального кодексу України".
17. У пункті 5 Оглядового листа Вищого арбітражного суду
України від 31.01.2001 N 01-8/97 ( v8_97800-01 ) "Про деякі
питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням і
виконанням кредитних договорів": 17.1. В абзаці другому виключити слова: "та не подано доказів
щодо відсутності вини за їх неналежне виконання"; 17.2. В абзаці одинадцятому слова "не доведено відсутність
вини за неналежне" замінити словами "не подано доказів належного".
Заступник Голови Вищого
арбітражного суду України А.Осетинськийвверх