Документ v_289800-00, текущая редакция — Принятие от 22.06.2000

                  ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ 
Л И С Т
N 06-4/289 від 22.06.2000

Точне і неухильне додержання арбітражними судами України норм
процесуального законодавства є неодмінною умовою зміцнення
законності у сфері господарських відносин. Аналіз скарг, які надійшли до Вищого арбітражного суду
України, засвідчив наявність випадків недодержання деякими суддями
вимог Арбітражного процесуального кодексу України ( 1798-12 ),
особливо при підготовці матеріалів до розгляду у засіданні
арбітражного суду, забезпеченні позову та при вирішенні спорів, що
в окремих випадках стало підставою для скасування рішень і
притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності (листи
Вищого арбітражного суду України від 11.05.2000 N 04-1/12-17/10 та
від 21.06.2000 N 100). За таких підстав виникла нагальна потреба у підвищенні рівня
здійснення правосуддя при розгляді господарських справ, культури
засідань арбітражних судів та забезпеченні неухильного додержання
правил судочинства. З метою усунення існуючих окремих недоліків Вищий арбітражний
суд України звертає увагу на необхідність обов'язкового дотримання
норм Арбітражного процесуального кодексу України ( 1798-12 ) та
вимог, що містяться у роз'ясненнях та в інформаційних листах
Вищого арбітражного суду України під час розгляду господарських
спорів, зокрема: - при визначенні підвідомчості та підсудності справ статей
12-17 АПК України ( 1798-12 ), роз'яснень Вищого арбітражного суду
України від 08.02.96 N 02-5/62 ( v5_62800-96 ) "Про деякі питання
підвідомчості і підсудності справ арбітражним судам" та вимог, що
містяться в інформаційних листах Вищого арбітражного суду України
від 20.11.92 N 01-8/1386 ( v1386800-92 ), 14.06.93 N 01-8/672
( v_672800-93 ), 05.10.93 N 01-8/1076 ( v1076800-93 ), 06.06.94
N 01-8/368 ( v_368800-94 ), 16.10.95 N 01-8/732 ( v_732800-95 ),
30.09.96 N 01-8/342 ( v_342800-96 ), 24.01.97 N 01-8/23
( v8_23800-97 ), 15.05.97 N 01-8/167 ( v_167800-97 ), 24.11.97
N 01-8/452 ( v_452800-97 ), 04.12.97 N 01-8/465 ( v_465800-97 ),
30.12.97 N 01-8/500 ( v_500800-97 ), 14.01.98 N 01-8/9
( v-8_9800-98), 10.03.98 N 01-8/91 ( v8_91800-98 ), 23.03.98
N 01-8/104 ( v_104800-98 ), 17.08.98 N 01-8/314 ( v_314800-98 ),
29.01.99 N 01-8/46 ( v8_46800-99 ), з метою забезпечення захисту
прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських
відносин; - при вирішенні питань щодо прийняття, відмови у прийнятті
або поверненні позовної заяви - статей 61-63 АПК України
( 1798-12 ), роз'яснення Вищого арбітражного суду України від
12.05.92 N 01-8/564 ( v_564800-92 ) "Про деякі питання
застосування пункту 2 статті 62 АПК України", пункту 3 роз'яснення
Вищого арбітражного суду України від 25.02.92 N 01-6/244
( v_244800-92 ) "Про деякі питання практики застосування АПК
України" та вимог інформаційних листів Вищого арбітражного суду
України: від 14.06.93 N 01-08/672 ( v_672800-93 ), 16.10.95
N 01-08/732 ( v_732800-95 ), 07.03.96 N 01-08/106 ( v_106800-96 ),
що дозволить виключити факти необгрунтованої відмови у прийнятті
або поверненні позовних заяв. При цьому особливу увагу приділяти
дотриманню процесуальних термінів; - виклику представників сторін для уточнення обставин справи
і з'ясування можливості додаткової подачі матеріалів у випадку,
передбаченому у пункті 3 статті 65 АПК України ( 1798-12 ), що
сприятиме підвищенню якості підготовки матеріалів до розгляду у
засіданні арбітражного суду, що це є однією з основних умов
своєчасного і правильного вирішення спору. Водночас це дозволить
зменшити кількість випадків відкладення розгляду справи у зв'язку
з відсутністю необхідних документів; - при забезпеченні позову - статей 66-68 АПК України
( 1798-12 ) з урахуванням того, що перелік заходів, перелічених у
статті 67 АПК України, є вичерпним та вимог, викладених у
роз'ясненні Вищого арбітражного суду України від 23.08.94
N 02-5/611 ( v_611800-94 ) "Про деякі питання практики
застосування заходів до забезпечення позову". Невжиття таких
заходів у подальшому може викликати значні труднощі або взагалі
зробити неможливим виконання судового рішення. При цьому виключити
випадки необгрунтованого застосування статті 67 Арбітражного
процесуального кодексу України у спорах про визнання недійсними
розпоряджень Державної податкової адміністрації України, зокрема,
щодо зупинення операцій на рахунках в установах банків; - дотримання строків вирішення господарського спору - статті
69 АПК України ( 1798-12 ) та викладених у пункті 9.8 роз'яснень
Вищого арбітражного суду України від 10.12.96 N 02-5/422
( v_422800-96 ) "Про судове рішення", роз'ясненнях Вищого
арбітражного суду України від 20.07.94 N 02-5/468 ( v_468800-94 )
"Про строк позовної давності поставщиків (виготовлювачів) при
стягненні вартості поставленої продукції, від сплати якої покупець
(одержувач) повністю або частково відмовився за мотивом її
застосування статей 80 та 81 АПК України", 16.04.93 N 01-6/438
( v_438800-93 ) "Про деякі питання застосування позовної давності
при вирішенні господарських спорів" та інформаційному листі Вищого
арбітражного суду України від 10.03.98 N 01-8/91 ( v8_91800-98 ),
що запобігатиме тяганині при вирішенні господарських спорів; - винесення ухвали про зупинення, припинення провадження по
справі або залишення позову без розгляду суддею (суддями) у
нарадчій кімнаті з послідуючим оголошенням учасникам арбітражного
процесу; - проголошення резолютивної частини рішення, яка повинна бути
викладена у письмовій формі, підписана суддею (суддями) і
приєднана до справи окремо від мотивувального рішення згідно із
статтею 85 АПК України ( 1798-12 ) та вимогами, викладеними в
інформаційному листі Вищого арбітражного суду України від 03.08.92
N 01-8/912 ( v_912800-92 ). Видача сторонам у справі тексту
резолютивної частини не допускається, оскільки така дія не
передбачена процесуальним законодавством; - оголошення судового рішення, оформленого відповідно до
вимог статті 84 АПК України ( 1798-12 ) та роз'яснення Вищого
арбітражного суду України від 10.12.96 N 01-5/422 ( v_422800-96 )
(з яким сторони мають право ознайомитися відразу ж після його
оголошення суддею); - розсилки судових рішень або ухвал сторонам та іншим
учасникам розгляду господарського спору у строк, визначений
статтею 87 АПК України ( 1798-12 ); - повернення оригіналів письмових доказів, що є у справі,
підприємствам та організаціям за їх клопотанням, згідно зі статтею
40 АПК України ( 1798-12 ), лише після вирішення господарського
спору та подання останніми засвідчених копій цих документів; - надсилання наказу арбітражного суду до виконання одночасно
з рішенням арбітражного суду на підставі статті 116 АПК України
( 1798-12 ), оскільки невиконання цієї вимоги на практиці може
призвести до порушення майнових прав суб'єктів підприємницької
діяльності; - застосування судами заходів за ухилення від виконання
рішення, ухвали, постанови арбітражного суду, передбачених статтею
119 АПК України ( 1798-12 ) та вимог, які містяться у роз'ясненні
Вищого арбітражного суду України: від 19.03.93 N 01-6/482
( v_482800-93 ) "Про практику застосування статті 119 АПК України"
та в інформаційних листах ВАСУ від 01.07.96 N 01-8/241
( v_241800-96 ), 07.03.96 N 01-8/106 ( v_106800-96 ), 30.09.96
N 01-8/342 ( v_342800-96 ), 14.04.97 N 01-8/132 ( v_132800-97 ),
29.01.99 N 01-8/46 ( v8_46800-99 ), 31.03.99 N 01-8/141
( v_141800-99 ), 21.06.99 N 01-8/292 ( v_292800-99 ), 24.09.99
N 01-8/451 ( v_451800-99 ). На підставі викладеного, головам судових колегій ВАСУ,
арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів
областей, міст Києва та Севастополя: 1. Забезпечити вивчення суддями нормативно-правових актів,
перелічених у цьому листі, та підвищити їх відповідальність за
порушення процесуального законодавства. 2. Проаналізувати випадки порушення суддями зазначених у
листі норм Арбітражного процесуального кодексу України ( 1798-12 )
і подати узагальнену інформацію до 03.07.2000
організаційно-кадровому управлінню Вищого арбітражного суду
України. 3. Головам судових колегій Вищого арбітражного суду України
при здійсненні перегляду рішень, ухвал, постанов у порядку
нагляду, у разі виявлення порушень процесуального законодавства,
давати оцінку діям суддів, які їх допустили, шляхом направлення
відповідної інформації головам арбітражних судів. Останнім у
кожному конкретному випадку вирішувати питання щодо притягнення
суддів до дисциплінарної відповідальності, порушуючи дисциплінарне
провадження згідно зі ст. 33 Закону України "Про статус суддів"
( 2862-12 ) і ст. 33 Закону України "Про кваліфікаційні комісії,
кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів
України" ( 3911-12 ). 4. У подальшому інформацію, зазначену в пункті 3, подавати
організаційно-кадровому управлінню Вищого арбітражного суду
України один раз на півроку не пізніше 20 числа після звітного
періоду.
Надруковано: "Вісник Вищого арбітражного суду України",
N 3, 2000 р.вверх