Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

24.11.2016  № 2016

Про затвердження Змін до Типового договору транспортування природного газу

{Щодо визнання Постанови такою, що не підлягає державній реєстрації див. Наказ Міністерства юстиції № 3435/5 від 01.12.2016}

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 32 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1383/27828, що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері протягом двох років здійснювати моніторинг величини фактично використаної потужності об’єкта прямого споживача.

НКРЕКП через три роки здійснити всебічний аналіз механізму визначення величини замовленої потужності об’єкта прямого споживача та розглянути питання щодо доцільності внесення змін до Типового договору транспортування природного газу за підсумками такого аналізу.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова
Антимонопольного комітету України
К.М. Ляпіна


Ю. ТерентьєвЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
24.11.2016  № 2016

ЗМІНИ
до Типового договору транспортування природного газу

1. У розділі VIII:

1) пункт 8.2 викласти в такій редакції:

«8.2. У разі якщо Замовник є прямим споживачем, величина договірної добової потужності Замовника повинна бути не меншою за максимальне (пікове) добове використання природного газу за період з 01 вересня попереднього року до 01 вересня поточного року, але не більшою за величину добової максимальної витрати (об'єму) газу комерційного вузла обліку за стандартних умов, визначеної в додатку 3 до цього Договору.

Оператор до 15 вересня поточного року надає на поштову адресу Замовника інформацію про його максимальне (пікове) добове використання природного газу за період з 01 вересня попереднього року до 01 вересня поточного року, що підтверджується звітом обчислювача/коректора комерційного вузла обліку.

У випадку якщо розподіл потужності (додаток 1 до цього Договору) для прямого споживача на наступний газовий рік суперечить вимогам абзацу першого цього пункту, Сторони зобов’язані внести зміни до розподілу потужності (додаток 1 до цього Договору) до початку наступного газового року.

Розподіл потужності надається прямому споживачу на період не менше одного року, крім випадків нових точок виходу (у поточному газовому році) з газотранспортної системи до прямого споживача у газовому році, в якому було здійснено приєднання такого споживача.

Для нових точок виходу з газотранспортної системи до прямого споживача у газовому році, в якому було здійснено приєднання такого споживача, розподіл потужності надається прямому споживачу до кінця поточного газового року. У подальшому розподіл потужності надається такому прямому споживачу на період не менше одного року.

Для нових точок виходу з газотранспортної системи до прямого споживача розмір добової договірної потужності Замовника для першого газового року визначається згідно з величиною максимальної витрати (об'єму) газу комерційного вузла обліку за добу за стандартних умов, яким має бути обладнаний об'єкт Замовника, що приєднується до газотранспортної системи, вказаних в опитувальному листі.

Величина договірної потужності Замовника, який є прямим споживачем, не може бути змінена до закінчення періоду, на який вона була розподілена, за винятком випадків збільшення величини договірної потужності за ініціативою Замовника.

Якщо на комерційному ВОГ (ПВВГ) встановлено два і більше вимірювальних трубопроводів на базі лічильників газу та/або за методом змінного перепаду тиску, які обліковують природний газ в одному напрямку передачі газу (та які працюють почергово, наприклад за необхідності окремого обліку в міжсезонні періоди тощо), величина максимальної витрати (об'єму) газу комерційним вузлом обліку визначається за вимірювальним трубопроводом, що має найбільшу максимальну вимірювану об'ємну витрату природного газу.

Якщо на комерційному ВОГ (ПВВГ) встановлено два і більше вимірювальних трубопроводів на базі лічильників газу та/або за методом змінного перепаду тиску, які обліковують природний газ в одному напрямку передачі газу (та які працюють одночасно) або які обліковують природний газ за різними напрямками передачі газу, величина максимальної витрати (об'єму) газу комерційним вузлом обліку визначається за сумою максимальних вимірюваних об'ємних витрат природного газу вищезгаданими вимірювальними трубопроводами.»;

2) в абзацах дев’ятому та десятому пункту 8.4 цифри «2017» замінити цифрами «2018».

2. У пункті 9.4 розділу IX:

1) після слова «Замовник» доповнити словами та символами «, крім вартості послуг, вказаних в абзаці другому цього пункту,»;

2) доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Оплата вартості послуг балансування оператором газорозподільної системи за рахунок виділених субвенцій з державного бюджету на покриття пільг, субсидій та компенсацій побутовим споживачам проводиться у строки та за процедурою, передбаченою Порядком перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20, у сумі, що не перевищує вартості послуг розподілу фактично спожитого природного газу зазначеними споживачами за розрахунковий період.».

3. У додатку 3:

1) назву стовпчика 5 викласти в такій редакції:

«Максимальна витрата (об'єму) газу комерційним вузлом обліку за добу за стандартних умов **»;

2) після символу та слів «*Далі - ПППГ.» доповнити символами та словами «** визначається шляхом множення максимальної витрати (об'єму) газу комерційним вузлом обліку за годину на 24».

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


Публикации документа