Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление, Условия, Заявление [...] от 09.11.20171388
Документ v1388874-17, действует, текущая редакция — Редакция от 08.06.2019, основание - v0877874-19
( Последнее событие — Введение в действие, произошло 01.07.2019, основание - z0637-96. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

09.11.2017  № 1388

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 877 від 31.05.2019}

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», статей 6 та 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», та вводиться в дію з дати визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11 жовтня 1996 року № 152 «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
09.11.2017 № 1388

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі - ліцензована діяльність), а також визначають вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

1.2. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі - здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії (далі - ліцензіат), зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

1.3. Ліцензія на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії може бути отримана здобувачем ліцензії після прийняття остаточного рішення НКРЕКП про сертифікацію здобувача як оператора системи передачі. До видачі ліцензії з передачі електричної енергії сертифікованому оператору системи передачі функції, права та обов’язки оператора системи передачі, визначені Законом України «Про ринок електричної енергії» та цими Ліцензійними умовами, виконує державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління ОЕС України, або акціонерне товариство, утворене в процесі перетворення такого державного підприємства, яке має ліцензію з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електромережами.

{Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 877 від 31.05.2019}

1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

власні активи - це:

1) будь-яке обладнання, що використовується ліцензіатом при виконанні ним своїх функцій відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та цих Ліцензійних умов;

2) будь-які права на земельні ділянки та/або приміщення, на яких (в яких) розташоване обладнання, зазначене в підпункті 1 цього терміну, що використовуються ліцензіатом при виконанні ним своїх функцій відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та цих Ліцензійних умов;

3) будь-які права на інтелектуальну власність, що пов’язані з ліцензованою діяльністю;

засіб провадження господарської діяльності - електроустановки, програмне та апаратно-технічне забезпечення, призначене для передачі електричної енергії, диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України, функціонування балансуючого ринку, виконання функцій оператора системи передачі, адміністратора розрахунків і адміністратора комерційного обліку та здійснення інших функцій відповідно до закону, що перебуває у власності здобувача ліцензії (ліцензіата) та зазначене в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому порядку);

місце провадження господарської діяльності - місце розташування засобів провадження господарської діяльності, призначених для провадження ліцензованої діяльності, що перебувають у власності здобувача ліцензії (ліцензіата);

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження діяльності з передачі електричної енергії, диспетчерського (оперативно-технологічного) управління для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб’єктів господарювання;

списання - продаж, передача, переуступка, дарування, надання в оренду, кредит, іпотека, поручительство, вимога, збереження, довіреність, обмеження на використання, надання/видача дозволу чи будь-яка інша дія ліцензіата по відношенню до/від третіх сторін, предметом якої є активи ліцензованої діяльності;

тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління - тариф, що сплачується ліцензіату за надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та який включає, зокрема, як окремі складові вартість послуг адміністратора розрахунків та вартість послуг адміністратора комерційного обліку, а також витрати оператора системи передачі на закупівлю допоміжних послуг та врегулювання системних обмежень в ОЕС України;

тариф на послуги з передачі електричної енергії - тариф, що сплачується ліцензіату за надання послуг з передачі електричної енергії і який включає, зокрема, як окрему складову витрати оператора системи передачі, що здійснюються ним у разі покладення на нього спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, а також враховує вартість електричної енергії, придбаної з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами;

цільове призначення (використання) коштів - використання коштів, отриманих від здійснення діяльності з передачі електричної енергії, диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, у напрямках та обсягах, визначених структурою тарифу на передачу електричної енергії та тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про ринок електричної енергії», «Про захист економічної конкуренції», «Про публічні закупівлі», інших нормативно-правових актах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

1.5. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з передачі електричної енергії, подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов.

1.6. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління (додаток 2), до якої додаються електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо) на електронному носії із нанесеними на них електричними мережами здобувача ліцензії, та електронні копії документів на електронному носії, що підтверджують право власності здобувача ліцензії на засоби провадження ліцензованої діяльності (крім тих, що занесені до державних паперових чи електронних інформаційних ресурсів, по яких необхідно вказати реквізити пошуку на відповідному ресурсі);

розрахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП;

розрахунок тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП.

1.7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 3.

2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з передачі електричної енергії

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися кадрових вимог, зокрема, щодо оформлення трудових відносин з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення працівників для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.2. Ліцензована діяльність здійснюється відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше ніж через один місяць з дня настання таких змін;

3) провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

4) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП (в установленому законом порядку) перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

5) сплачувати щоквартально протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

6) надавати до НКРЕКП документи, інформацію, дані та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх функцій та повноважень, у формі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП.

При наданні інформації до НКРЕКП ліцензіат повинен чітко вказувати, яка інформація є конфіденційною інформацією;

7) забезпечити функціонування власного веб-сайту в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України;

8) укладати договори, які є обов'язковими для провадження діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

9) не порушувати законодавство про захист економічної конкуренції;

10) надавати на недискримінаційних засадах послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за тарифами, встановленими НКРЕКП;

11) здійснювати функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав на принципах об’єктивності, прозорості та недискримінаційності із забезпеченням належного функціонування ринку електричної енергії з урахуванням договорів з операторами систем передачі енергосистем суміжних держав та з дотриманням технічних вимог, вимог стандартів операційної безпеки;

12) відповідно до кодексу системи передачі та плану розвитку системи передачі на наступні 10 років забезпечувати розвиток системи передачі, технічне обслуговування та підтримання її в експлуатаційній готовності з метою забезпечення довгострокового попиту на передачу електричної енергії з урахуванням вимог щодо надійності та ефективності системи передачі, охорони навколишнього природного середовища;

13) здійснювати функції адміністратора розрахунків;

14) здійснювати функції адміністратора комерційного обліку;

15) дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої НКРЕКП структури тарифу на послуги з передачі електричної енергії та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

16) розвивати зв'язки ОЕС України з енергосистемами суміжних держав шляхом будівництва міждержавних ліній електропередачі відповідно до плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та інвестиційних програм, затверджених НКРЕКП;

17) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами за укладеними двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

18) складати добові графіки електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами на добу постачання на підставі зареєстрованих повідомлень про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії відповідно до правил ринку;

19) купувати/продавати небаланси електричної енергії за цінами, визначеними за правилами ринку, у разі невиконання ліцензіатом погодинних графіків електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами;

20) зберігати всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку, а також про надання/придбання допоміжних послуг протягом п'яти років;

21) при застосуванні процедури зміни/заміни електропостачальника надавати новому електропостачальнику інформацію про споживачів, приєднаних до системи передачі, яким здійснював постачання попередній електропостачальник, в обсягах та порядку, визначених НКРЕКП;

22) дотримуватися показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, а також якість електричної енергії, величини та перелік яких визначаються НКРЕКП;

23) зберігати інформацію, необхідну для аналізу якості послуг з електропостачання, зокрема інформацію щодо надійності електропостачання, якості електричної енергії, комерційної якості надання послуг, у порядку, встановленому НКРЕКП;

24) здійснювати компенсацію споживачу та (або) відшкодування користувачу системи збитків, завданих у разі недотримання оператором системи передачі показників якості послуг, визначених договором про надання послуг з передачі та НКРЕКП;

25) відкрити в одному з уповноважених банків поточний рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та повідомити про це НКРЕКП протягом трьох робочих днів з дня відкриття такого рахунка;

26) забезпечити участь у механізмі компенсації між операторами систем передачі, надавати інформацію, необхідну для впровадження механізму компенсації у відносинах між операторами систем передачі, до організації, відповідальної за функціонування такого механізму;

27) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством;

28) забезпечувати уникнення конфлікту інтересів при виконанні функцій диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, передачі електричної енергії, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку згідно з програмою заходів з недопущення конфлікту інтересів, розробленою ліцензіатом та погодженою НКРЕКП;

29) припиняти/відновлювати електроживлення споживача за зверненням електропостачальника у порядку, визначеному кодексом системи передачі;

30) надавати послуги з передачі електричної енергії та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління учасникам ринку у порядку, визначеному кодексом системи передачі, та на підставі договорів, укладених на основі типових договорів про надання послуг з передачі електричної енергії та про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, що затверджуються НКРЕКП;

31) без повідомлення про це НКРЕКП ліцензіат не має права списувати, відмовлятися, передавати право власності, управління та контролю над будь-якими власними активами операційної діяльності, якщо таке списання, відмова чи передача призведе до неспроможності ліцензіата виконувати свої функції та обов’язки відповідно до цих Ліцензійних умов або якщо вартість відновлення (вартість заміщення) власного активу становить понад 200 (двісті) тис.грн.

Ліцензіат повинен щонайменше за один місяць повідомити НКРЕКП у письмовій формі про намір списання, відмови, передачі під контроль, управління та/або власність активів, що є необхідними для здійснення ліцензованої діяльності.

Ліцензіат повинен щонайменше за один місяць повідомити НКРЕКП у письмовій формі про намір взяття відповідних активів (ресурсів), які необхідні для здійснення ліцензованої діяльності, на засадах аутсорсингу;

32) придбавати послуги з балансування відповідно до правил ринку на підставі договорів, укладених на основі типового договору, про участь у балансуючому ринку, що затверджується НКРЕКП.

До 01 липня 2019 року ліцензіат здійснює балансування з метою надання/отримання аварійної допомоги операторам систем передачі суміжних держав відповідно до контрактів про надання/отримання аварійної допомоги, укладених між відповідними операторами систем передачі, на умовах, погоджених НКРЕКП. Купівля/продаж електричної енергії з цією метою здійснюється на Оптовому ринку електричної енергії України;

33) забезпечувати роботу ринку допоміжних послуг та придбавати допоміжні послуги на конкурентних засадах, крім випадків, передбачених статтею 69 Закону України «Про ринок електричної енергії», на підставі типових договорів про надання допоміжних послуг, що затверджуються НКРЕКП;

34) здійснювати скоординовано з операторами відповідних міждержавних перетинів та із застосуванням спільних процедур розподілу управління обмеженнями та розподіл пропускної спроможності із застосуванням недискримінаційних ринкових механізмів відповідно до правил управління обмеженнями та порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затверджених НКРЕКП;

35) провадити діяльність з купівлі-продажу електричної енергії виключно для купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами, балансування, у тому числі з метою надання/отримання аварійної допомоги операторам системи передачі суміжних держав, та врегулювання небалансів;

36) здійснювати купівлю електричної енергії для забезпечення діяльності оператора системи передачі, крім електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами, балансування та врегулювання небалансів, у якості споживача за договором постачання електричної енергії споживачу.

Ліцензіат має право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов'язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

37) забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до законодавства;

38) забезпечувати конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку;

39) виконувати функції, пов'язані з покладенням на нього спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільного інтересу зі збільшення частки виробництва енергії з альтернативних джерел, підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, інших спеціальних обов'язків;

40) придбавати для забезпечення загальносуспільних інтересів послуги, які надаються йому на обов'язковій основі суб'єктами ринку, визначеними відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», на підставі договору про надання послуг для забезпечення загальносуспільних інтересів, типова форма якого затверджується НКРЕКП;

41) розробити та подати на погодження до НКРЕКП програму заходів з недопущення конфлікту інтересів при наданні послуг з передачі електричної енергії, здійсненні диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи ОЕС України, виконанні функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку (далі - Програма заходів);

42) дотримуватись Програми заходів, погодженої НКРЕКП, та щокварталу готувати звіт про виконання Програми заходів оператором системи передачі та оприлюднювати його на своєму офіційному веб-сайті;

43) використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з передачі електричної енергії, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

44) забезпечити за зверненням замовника безоплатну видачу технічних умов на приєднання;

45) забезпечити приєднання електроустановок замовника до системи передачі у порядку, визначеному кодексом системи передачі, та відповідно до договору про приєднання за умови дотримання замовником кодексу системи передачі;

46) щороку до 01 лютого надавати до НКРЕКП розширений звіт за результатами надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж ліцензіата упродовж попереднього календарного року для врахування дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання, під час перегляду відповідної складової тарифів на передачу електричної енергії;

47) надавати доступ до своїх електричних мереж на недискримінаційній та прозорій основі всім користувачам системи передачі;

48) використовувати доходи від управління обмеженнями на цілі, визначені статтею 43 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

49) щороку до 01 травня відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП, розробляти та подавати на затвердження НКРЕКП план розвитку системи передачі на наступні 10 років;

50) розробляти у встановленому НКРЕКП порядку інвестиційну програму на підставі плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та подавати її до НКРЕКП разом із розрахунком тарифу на послуги з передачі електричної енергії, забезпечувати її своєчасне та повне виконання;

51) розробляти та адмініструвати правила ринку, кодекс системи передачі та кодекс комерційного обліку, готувати зміни до них та надавати на затвердження до НКРЕКП;

52) розробляти у координації з операторами систем передачі суміжних держав-сторін Енергетичного Співтовариства правила управління обмеженнями та порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, які передбачають застосування недискримінаційних ринкових механізмів управління обмеженнями, що забезпечують ефективні економічні сигнали та сприяють міждержавній торгівлі електричною енергією, та мають містити положення щодо використання доходів від розподілу пропускної спроможності, готувати зміни до них та подавати на затвердження до НКРЕКП;

53) щороку відповідно до кодексу системи передачі розробляти звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву (звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей) з урахуванням вимог безпеки постачання та подавати на затвердження до НКРЕКП;

54) оприлюднювати та оновлювати на своєму офіційному веб-сайті інформацію відповідно до правил ринку, кодексу системи передачі та іншу інформацію, передбачену законодавством, з дотриманням визначених відповідними нормативно-правовими актами строків та форми оприлюднення, зокрема:

тарифи на послуги з передачі електричної енергії, на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

інформацію щодо пропускної спроможності міждержавних перетинів з урахуванням положень статті 40 та пункту 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про ринок електричної енергії», правил управління обмеженнями та порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів;

перелік показників якості електропостачання, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП;

звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, затверджений НКРЕКП;

план розвитку системи передачі на наступні 10 років;

усю необхідну інформацію про умови приєднання до системи передачі, а також інформацію про елементи своїх систем з прив'язкою до географічних даних згідно з вимогами кодексу системи передачі;

звіт щодо показників якості послуг з електропостачання;

звіт про фактичне використання доходів від управління обмеженнями та розподілу пропускної спроможності;

55) забезпечувати координацію та обмін даними (інформацією) з операторами систем передачі суміжних держав для забезпечення безпеки мереж у частині управління обмеженнями з урахуванням вимог, встановлених статтею 41 Закону України «Про ринок електричної енергії», кодексу системи передачі;

56) співпрацювати з операторами систем передачі держав-сторін Енергетичного Співтовариства, зокрема щодо розвитку міждержавних перетинів, правил управління обмеженнями та розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж, упровадження законодавства Енергетичного Співтовариства тощо, та щопівроку інформувати про відповідні заходи НКРЕКП;

57) передавати дані щодо функціонування ринку електричної енергії на платформу прозорості ENTSO-E у порядку, встановленому НКРЕКП;

58) дотримуватися стандартів операційної безпеки та своєчасно і ефективно здійснювати обмін інформацією про функціонування електричних мереж згідно зі стандартами операційної безпеки;

59) здійснювати визначення обсягів допоміжних послуг для забезпечення необхідного резерву генеруючих потужностей для цілей балансування попиту та пропозиції на електричну енергію та/або застосовувати еквівалентні ринкові заходи;

60) вживати заходів для забезпечення захисту власних об’єктів критичної інфраструктури відповідно до законодавства;

61) не допускати втручання в диспетчерське (оперативно-технологічне) управління з боку державних органів, учасників ринку, політичних партій, рухів і громадських організацій та невідкладно повідомляти про такі факти НКРЕКП;

62) урегульовувати спори, що виникають між ліцензіатом та учасниками ринку, згідно з Правилами врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом комерційного обліку, затвердженими НКРЕКП.

Ліцензіат повинен виконувати рішення НКРЕКП, прийняте за результатом розгляду спору, учасником якого є ліцензіат;

63) ліцензіат не має права передавати ліцензію, отриману для провадження діяльності з передачі електричної енергії, або будь-які права та обов’язки оператора системи передачі відповідно до такої ліцензії третім особам;

64) на вимогу НКРЕКП ліцензіат повинен призначити незалежного аудитора для проведення аудиту щодо достовірності та повноти інформації, що надається ліцензіатом до НКРЕКП;

65) річна фінансова звітність ліцензіата підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором та має бути розміщена на веб-сайті ліцензіата протягом чотирьох місяців після закінчення фінансового року, до якого стосується така звітність. Критерії, за якими залучаються аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата, мають відповідати критеріям, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки».

2.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) мати у власності систему передачі;

2) зареєструватися в адміністратора комерційного обліку в якості постачальника послуг комерційного обліку електричної енергії, забезпечити та здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

3) забезпечити та здійснювати постійне дотримання інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління, програмного забезпечення тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності та виконання функцій, визначених законодавством;

4) підтримувати необхідний рівень технічного резерву пропускної спроможності міждержавних електричних мереж для підтримання операційної безпеки мережі та з цією метою співпрацювати з операторами систем передачі суміжних держав.

2.5. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) організаційно-правовою формою ліцензіата має бути акціонерне товариство, 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, які не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб;

2) не здійснювати перехресне субсидіювання;

3) вести окремий облік витрат та доходів від провадження діяльності з передачі електричної енергії, діяльності з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, діяльності з виконання функцій адміністратора розрахунків, діяльності з виконання функцій адміністратора комерційного обліку та виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії та інших видів господарської діяльності;

4) не допускається здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник
Управління ліцензування


Ю. АнтонюкДодаток 1
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з передачі
електричної енергії
(пункт 1.5)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії з передачі електричної енергіїДодаток 2
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з передачі
електричної енергії
(пункт 1.6)

ВІДОМОСТІ
про місця та засоби провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

____________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання)

1. Інформація щодо системи передачі.

№ з/п

Інформація про електроустановки, призначені для передачі електричної енергії

Найменування електроустановки (лінії електропередачі, трансформаторної підстанції)

Довжина лінії електропередачі (магістральної, міждержавної), км /кількість трансформаторних підстанцій, шт

Місцезнаходження електроустановки, трансформаторних підстанцій

1

2

3

4

5

1

Загальна довжина ліній електропередач, у тому числі:

-


-


магістральних, у тому числі за рівнями напруги:

-


-


...

міждержавних, у тому числі за рівнями напруги:

-


-


...

Загальна кількість трансформаторних підстанцій

-2

Магістральні лінії електропередач*

...

...

...

3

Міждержавні лінії електропередач*

...

...

...

4

Трансформаторні підстанції*

...

-

...

__________
*Інформація надається по кожній лінії електропередач (трансформаторній підстанції).

2. Інформація щодо будинків і споруд, програмного та апаратно-технічного забезпечення ліцензованої діяльності.

№ з/п

Інформація щодо будинків і споруд, програмного та апаратно-технічного забезпечення ліцензованої діяльності

Діяльність з передачі електричної енергії

Діяльність з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

1

2

3

4

1

Інформація щодо програмного та апаратно-технічного забезпечення ліцензованої діяльності

1.1

Найменування програмного забезпечення:
...

...

...

1.2

Перелік обладнання, що використовується для апаратно-технічного забезпечення ліцензованої діяльності:
...

...

...2

Інформація щодо будинків і споруд, що використовуються при провадженні ліцензованої діяльності:*

...

...

__________
*Інформація надається із зазначенням адреси будинків і споруд, їх площі, що використовується для провадження ліцензованої діяльності, та дати і номера документа, що підтверджує право власності або користування на ці будинки і споруди. Якщо будинки і споруди використовуються також іншими суб’єктами господарювання, вказати поверхи та площу, що використовується для провадження ліцензованої діяльності.

___________________________________
(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)

__________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)


Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з передачі електричної енергії
(пункт 1.7)

ОПИС
документів, що додаються до заяви на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергіївверх