Документ v1119359-04, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 29.10.2009, основание - v0209359-09

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
09.11.2004 N 1119
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 209 ( v0209359-09 ) від 29.10.2009 }
Про затвердження Порядку виділення асигнувань,
обліку надходження та використання коштів
Державного бюджету України, що виділяються
територіальним виборчим комісіям на підготовку
і проведення виборів Президента України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної виборчої комісії
N 5 ( v0005359-05 ) від 05.01.2005 )

Відповідно до частини сьомої статті 38 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ), керуючись пунктом 8 статті
18, частинами другою - четвертою статті 23 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча
комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок виділення асигнувань, обліку
надходження та використання коштів Державного бюджету України, що
виділяються територіальним виборчим комісіям на підготовку і
проведення виборів Президента України (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної
виборчої комісії від 29 липня 2004 року N 279 ( v0279359-04 ) "Про
затвердження Порядку фінансування територіальних виборчих комісій,
обліку надходження та використання коштів Державного бюджету
України, що виділяються на підготовку і проведення виборів
Президента України".
3. Цю постанову надіслати територіальним виборчим комісіям.
Голова Центральної виборчої комісії С.КІВАЛОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 9 листопада 2004 року N 1119
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від "___" листопада 2004 року N ___
ПОРЯДОК
виділення асигнувань, обліку надходження та
використання коштів Державного бюджету України,
що виділяються територіальним виборчим комісіям
на підготовку і проведення виборів Президента України

I. Загальні положення
1. Цей Порядок регулює питання виділення асигнувань виборчим
комісіям та визначає положення щодо обліку надходження та
використання територіальною виборчою комісією коштів Державного
бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення
виборів.
2. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів за
рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється Центральною
виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.
Територіальна виборча комісія є розпорядником коштів нижчого рівня
та підзвітна і підконтрольна головному розпоряднику коштів
Державного бюджету України.
3. Розпорядження коштами Державного бюджету України в
територіальній виборчій комісії покладається на голову цієї
комісії, а в разі його відсутності - секретаря виборчої комісії.
( Пункт 3 розділу I в редакції Постанови Центральної виборчої
комісії N 5 ( v0005359-05 ) від 05.01.2005 )
4. Територіальна виборча комісія вважається створеною з дня
її державної реєстрації, яка проводиться відповідно до положень
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ) державним реєстратором виключно у
районній, районній у містах Києві та Севастополі державних
адміністраціях за місцезнаходженням територіальної виборчої
комісії.
5. Територіальний орган Державного комітету статистики
України включає територіальну виборчу комісію, яка відповідно до
частини третьої статті 19 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) є юридичною особою, до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України, про що безоплатно
видає довідку із зазначенням ідентифікаційного коду. Копію цієї
довідки територіальна виборча комісія невідкладно надсилає до
Центральної виборчої комісії.
6. Центральна та територіальні виборчі комісії несуть
відповідальність за цільове використання коштів Державного бюджету
України, виділених на підготовку і проведення виборів.
7. Контроль за правильним і цільовим використанням коштів
Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і
проведення виборів, здійснюється Центральною виборчою комісією та
відповідними органами, на які покладено повноваження контролю за
дотриманням бюджетного законодавства.
II. Організація здійснення видатків територіальних
виборчих комісій на підготовку і проведення
виборів Президента України
1. Обсяг бюджетних призначень на підготовку і проведення
виборів Президента України передбачається окремим рядком у Законі
України про Державний бюджет України.
2. Видатки на підготовку і проведення виборів Президента
України здійснюються за такими напрямками:
- заходи Центральної виборчої комісії з підготовки і
проведення виборів Президента України;
- заходи територіальних та дільничних виборчих комісій з
підготовки і проведення виборів Президента України та забезпечення
їх діяльності.
3. Центральна виборча комісія у межах бюджетних призначень,
передбачених Державним бюджетом України на підготовку і проведення
виборів Президента України, розробляє кошторис видатків
Центральної виборчої комісії, середні норми видатків
територіальної та дільничної виборчих комісій та у десятиденний
строк з дня оголошення початку виборчого процесу затверджує їх
постановою.
4. Територіальна виборча комісія:
- на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування
Центральної виборчої комісії, обрахованої відповідно до середніх
норм видатків територіальної виборчої комісії та середніх норм
видатків для потреб дільничної виборчої комісії, подає для
затвердження Центральній виборчій комісії проект кошторису і
проект плану асигнувань загального фонду державного бюджету (наказ
Міністерства фінансів від 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 );
- на підставі середніх норм видатків територіальної виборчої
комісії та середніх норм видатків для потреб дільничної виборчої
комісії складає єдиний кошторис видатків для підготовки і
проведення виборів Президента України за формою згідно з
додатком 1, а також розшифрування показників єдиного кошторису
видатків за формою згідно з додатком 2 та з економічним
обґрунтуванням у десятиденний строк з дня утворення територіальної
виборчої комісії надсилає до Центральної виборчої комісії.
5. Центральна виборча комісія у п'ятиденний строк з дня
надходження проекту кошторису, проекту плану асигнувань загального
фонду державного бюджету територіальної виборчої комісії розглядає
та затверджує його.
6. У разі внесення змін до кошторисів, планів асигнувань
загального фонду державного бюджету територіальних виборчих
комісій обов'язково складаються довідки про зміни кошторису, які
затверджуються і виконуються в тому ж порядку, що й кошториси,
плани асигнувань загального фонду державного бюджету (наказ
Міністерства фінансів від 28.01.2002 N 57 ( z0086-02 ).
Територіальна виборча комісія протягом наступного робочого
дня після затвердження довідки подає її відповідному органу
Державного казначейства України.
7. Пропозиції про внесення змін до кошторису, плану
асигнувань, єдиного кошторису видатків територіальної виборчої
комісії можуть вноситися територіальною виборчою комісією і
подаватися на затвердження Центральній виборчій комісії з
розрахунками та економічними обгрунтуваннями не пізніш як за
десять днів до дня виборів. Рішення про затвердження цих змін
Центральна виборча комісія приймає не пізніш як за два дні до дня
проведення виборів.
8. Територіальна виборча комісія на підставі затвердженого
Центральною виборчою комісією єдиного кошторису складає та
затверджує єдині кошториси видатків для потреб дільничних виборчих
комісій.
При складанні цих кошторисів територіальна виборча комісія,
крім середніх норм видатків для потреб дільничних виборчих
комісій, затверджених Центральною виборчою комісією, враховує
кількість членів дільничної виборчої комісії, кількість громадян,
включених до списків виборців, віддаленість дільничних виборчих
комісій від місцезнаходження територіальної виборчої комісії,
забезпечення їх необхідними приміщеннями, обладнанням, інвентарем
тощо.
9. Центральна виборча комісія у п'ятиденний строк з дня
надходження кошторису територіальної виборчої комісії розглядає та
затверджує його.
10. Територіальна виборча комісія реєструється за
місцезнаходженням у таких установах та організаціях:
податковій інспекції;
пенсійному фонді;
фонді соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності;
фонді соціального страхування на випадок безробіття;
фонді соціального страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання.
11. Реєстраційний рахунок територіальної виборчої комісії
відкривається в територіальному органі Державного казначейства
України за місцезнаходженням відповідної територіальної виборчої
комісії згідно з наказом Державного казначейства України від
2 грудня 2002 року N 221 ( z0976-02 ) "Про затвердження Порядку
відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного
казначейства". При цьому картки зі зразками підписів голови
територіальної виборчої комісії, секретаря, головного бухгалтера,
які подаються до територіального органу казначейства,
засвідчуються Головою чи заступником Голови Центральної виборчої
комісії або нотаріусом. ( Пункт 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою
Центральної виборчої комісії N 5 ( v0005359-05 ) від 05.01.2005 )
12. Видатки Центральної виборчої комісії та територіальних
виборчих комісій здійснюються відповідно до Порядку обслуговування
державного бюджету за видатками, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 25 травня 2004 року N 89
( z0716-04, za716-04 ) та зареєстрованого Міністерством юстиції
України 10 червня 2004 року за N 716/9315.
13. Для здійснення видатків дільничної виборчої комісії,
віддаленої від територіальної виборчої комісії, пов'язаних з
оплатою праці членів цих комісій або залучених до роботи в ній
відповідних спеціалістів, технічних працівників, територіальна
виборча комісія може укладати з відповідним районним відділенням
Ощадного банку України договір на обслуговування в частині
отримання готівкових коштів на оплату праці, а також на
відрядження членів дільничної виборчої комісії.
14. Територіальна виборча комісія 10, 20, 30 числа кожного
поточного місяця надсилає Центральній виборчій комісії
повідомлення про витрачання коштів за показниками єдиного
кошторису видатків територіальної виборчої комісії на підготовку і
проведення виборів Президента України за формою згідно з
додатком 3.
15. Територіальна виборча комісія складає та подає до органів
Державного казначейства України звіти про використання бюджетних
коштів за формами і порядком, визначеними Державним казначейством
України.
III. Облік надходжень та використання коштів
Державного бюджету України, що виділяються на
підготовку і проведення виборів Президента України
1. Облік надходжень та використання коштів, що виділяються на
підготовку і проведення виборів Президента України, здійснюється
територіальними виборчими комісіями відповідно до вимог чинного
законодавства з питань бухгалтерського обліку в установах і
організаціях, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету
України.
2. Бухгалтерський облік територіальної виборчої комісії
здійснюється за Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ та Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ, затвердженими наказом Головного
управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 року
N 114 ( z0890-99 ) та зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 20 грудня 1999 року за N 890/4183.
3. Відображення основних господарських операцій здійснюється
відповідно до Інструкції про кореспонденцію субрахунків
бухгалтерського обліку для відображення основних господарських
операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного
казначейства України від 10 липня 2000 року N 61 ( z0497-00 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2000 року
за N 497/4718.
4. Аналітичний облік здійснюваних операцій відображається за
формами карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ,
затверджених наказом Державного казначейства України від 6 жовтня
2000 року N 100 ( z0747-00 ) та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 25 жовтня 2000 року за N 747/4968.
5. Для відображення в обліку операцій з надходження коштів
здійснених видатків та проведених розрахунків застосовуються
відповідні форми меморіальних ордерів. Інструкція про форми
меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання
затверджена наказом Державного казначейства України від 27 липня
2000 року N 68 ( z0570-00 ) та зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 31 серпня 2000 року за N 570/4791.
Облік касових операцій ведеться в накопичувальній відомості
за касовими операціями - Меморіальному ордері N 1 ( dd_000739 ) за
формою N 380 (бюджет).
Облік операцій, пов'язаних з рухом коштів на реєстраційному
рахунку територіальної виборчої комісії, ведеться в
накопичувальній відомості - Меморіальному ордері N 2 ( dd_000746 )
за формою N 381 (бюджет).
Облік розрахунків з постачальниками матеріальних цінностей та
послуг на умовах попередньої оплати (дебіторами) ведеться в
накопичувальній відомості за розрахунками з іншими дебіторами -
Меморіальному ордері N 4 ( dd_000748 ) за формою N 408 (бюджет).
Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати
відображається у Меморіальному ордері N 5 ( dd_000749 ) за формою
N 405 (бюджет).
Облік розрахунків за послуги та отримані матеріальні
цінності, оплата яких здійснюється за фактом їх надання різними
підприємствами, установами та організаціями (кредиторами),
ведеться в Меморіальному ордері N 6 ( dd_000750 ) за формою N 409
(бюджет).
Після закінчення терміну дії договорів про надання послуг
складаються акти звірки розрахунків з кожним виконавцем для
підтвердження наявності або відсутності заборгованості за надані
послуги.
Розрахунки з підзвітними особами за виданими авансовими
сумами на оплату витрат, що не можуть бути здійснені шляхом
безготівкових розрахунків, обліковуються в накопичувальній
відомості - Меморіальному ордері N 8 ( dd_000752 ) за формою N 386
(бюджет).
6. Облік надходження та використання малоцінних і
швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких становить
менше одного року, та інших запасів здійснюється відповідно до
Інструкції з обліку запасів бюджетних установ, затвердженої
наказом Державного казначейства України від 8 грудня 2000 року
N 125 ( z0937-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 21 грудня 2000 року за N 937/5158. Відображення в обліку
вказаних операцій ведеться в Меморіальному ордері N 10
( dd_000740 ) за формою N 439 (бюджет).
7. Списання матеріальних цінностей з балансу територіальної
виборчої комісії здійснюється згідно з Типовою інструкцією "Про
порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних
установ", затвердженою спільним наказом Державного казначейства
України та Міністерства економіки України від 10 серпня 2001 року
N 142/181 ( z0787-01 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 5 вересня 2001 року за N 787/5978.
8. Реєстрація зазначених у пункті 5 цього Порядку
меморіальних ордерів здійснюється щомісячно у книзі "Журнал -
головна" за формою N 308 (бюджет).
9. Оформлення та облік касових операцій у територіальній
виборчій комісії здійснюються згідно з Положенням про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим
постановою Правління Національного банку України від 19 лютого
2001 року N 72 ( z0237-01 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 15 березня 2001 року за N 237/5428.
10. Суми податку з доходів працівників територіальних і
дільничних виборчих комісій обчислюються відповідно до положень
Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ).
Відповідно до пункту "б" статті 19 зазначеного Закону
( 889-15 ) територіальна виборча комісія подає до органу державної
податкової служби за місцем її реєстрації відомості про суми
виплачених працівникам територіальних і дільничних виборчих
комісій доходів та утриманих із них податків за формою N 1ДФ,
затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України
від 29 вересня 2003 року N 451 ( z0960-03 ).
Розміри внесків і сум збору та порядок їх нарахування чи
справляння на всі види загальнообов'язкового державного
соціального страхування визначаються законами України:
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
( 400/97-ВР );
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 );
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття" ( 1533-14 );
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 );
"Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового
державного соціального страхування" ( 2213-14 ).
11. Кошти на відрядження працівникам виборчих комісій
сплачуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
23 квітня 1999 року N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування
витрат на відрядження в межах України та за кордон".
12. Придбання територіальними виборчими комісіями основних
засобів та предметів довгострокового користування без дозволу
Центральної виборчої комісії забороняється.
IV. Припинення руху коштів та їх повернення
1. Територіальна виборча комісія не пізніш як у п'ятиденний
строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів подає до
Центральної виборчої комісії копію виписки з реєстраційного
рахунку та припиняє рух коштів на реєстраційному рахунку.
2. У семиденний строк з дня офіційного оприлюднення
результатів виборів Центральна виборча комісія відкликає залишки
невикористаних асигнувань, виділених із загального фонду
Державного бюджету на підготовку і проведення виборів, шляхом
подання Державному казначейству України коригуючого розподілу
виділених асигнувань.
3. Територіальна виборча комісія після закриття
реєстраційного рахунка повідомляє організації, що зареєстрували її
як платника податку та зборів (платежів), про припинення своїх
повноважень.
4. Територіальна виборча комісія повідомляє органи державної
реєстрації та органи державної статистики про припинення своїх
повноважень.
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 9 листопада 2004 року N 1119
ЄДИНИЙ КОШТОРИС ВИДАТКІВ
на підготовку і проведення виборів _______________________
(назва та дата виборів)
Територіальна виборча комісія N ___ ______________________________________
(назва бюджетної установи, організації)

Вид бюджету - державний;
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника
коштів - 673 "Центральна виборча комісія";
код та назва програмної класифікації
тис. грн. ------------------------------------------------------------------ Показники | КЕК | Всього на рік | Разом | |---------------------| | |Загальний|Спеціальний| | | фонд | фонд | --------------------------+----------+---------+-----------+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ------------------------------------------------------------------ ДОХОДИ - всього х
Надходження коштів із
загального фонду бюджету х
Надходження коштів із
спеціального фонду бюджету х
в т. ч. плата за послуги,
що надаються бюджетними
установами 250100 х
- інші джерела власних
надходжень 250200 х
- інші доходи (розписати
за видами) х
ВИДАТКИ - всього х
III. ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 1000
Оплата праці працівників
бюджетних установ 1110
Заробітна плата 1111
Грошове утримання
військовослужбовців 1112
Виплати по тимчасовій
непрацездатності 1113
Нарахування на заробітну
плату 1120
Придбання предметів
постачання і матеріалів,
оплата послуг та інші
видатки 1130
Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар 1131
Медикаменти та
перев'язувальні
матеріали 1132
Продукти харчування 1133
М'який інвентар та
обмундирування 1134
Оплата транспортних
послуг та утримання
транспортних засобів 1135
Оренда та експлуатаційні
послуги 1136
Поточний ремонт
обладнання, інвентарю,
будівель та технічне
обслуговування
обладнання 1137
Послуги зв'язку 1138
Оплата інших послуг та
інші видатки 1139
Видатки на відрядження 1140
Матеріали, інвентар,
будівництво, капітальний
ремонт та заходи
спеціального призначення,
що мають загальнодержавне
значення 1150
Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв 1160
Оплата теплопостачання 1161
Оплата водопостачання і
водовідведення 1162
Оплата електроенергії 1163
Оплата природного газу 1164
Оплата інших комунальних
послуг 1165
Оплата інших
енергоносіїв 1166
Дослідження і розробки,
державні програми 1170
Виплата процентів (доходу)
за зобов'язаннями 1200
Субсидії і поточні
трансферти 1300
Субсидії і поточні
трансферти підприємствам
(установам, організаціям) 1310
Поточні трансферти органам
державного управління
інших рівнів 1320
Поточні трансферти
населенню 1340
Виплата пенсій і
допомоги 1341
Стипендії 1342
Інші поточні трансферти
населенню 1343
Поточні трансферти за
кордон 1350
IV. КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 2000
Придбання основного
капіталу 2100
Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування 2110
Капітальне будівництво
(придбання) 2120
Будівництво (придбання)
житла 2121
Будівництво (придбання)
адміністративних
об'єктів 2122
Інше будівництво
(придбання) 2123
Капітальний ремонт,
реконструкція та
реставрація 2130
Капітальний ремонт та
реконструкція житлового
фонду 2131
Капітальний ремонт та
реконструкція
адміністративних
об'єктів 2132
Капітальний ремонт та
реконструкція інших
об'єктів 2133
Реставрація пам'яток
культури, історії та
архітектури 2134
Створення державних
запасів і резервів 2200
Придбання землі і
нематеріальних активів 2300
Капітальні трансферти 2400
Капітальні трансферти
підприємствам (установам),
організаціям 2410
Капітальні трансферти
органам державного
управління інших рівнів 2420
Капітальні трансферти
населенню 2430
Капітальні трансферти
за кордон 2440
V. НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ 3000
VI. КРЕДИТУВАННЯ З
ВИРАХУВАННЯМ ПОГАШЕННЯ 4000

Єдиний кошторис видатків територіальної виборчої комісії на
підготовку і проведення виборів __________________________,
(назва та дата виборів)
схвалений територіальною виборчою комісією N ___
(постанова територіальної виборчої комісії N ___ від
"___" ______________ 200__ року N ___).

Голова (секретар) територіальної виборчої комісії N ___ __________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) Головний бухгалтер __________ ________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 5 ( v0005359-05 ) від 05.01.2005 )
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 9 листопада 2004 року N 1119

РОЗШИФРУВАННЯ
показників єдиного кошторису видатків
територіальної виборчої комісії N ___
тис. грн. ------------------------------------------------------------------ Показники | КЕК | Передбачено єдиним | | кошторисом ------------------------------------------------------------------ Оплата праці - усього 1110
у тому числі:
заробітна плата членів
комісії
заробітна плата залучених
спеціалістів
виплата в день виборів і в
дні встановлення підсумків
голосування
одноразова грошова винагорода
оплата за трудовими угодами
(договорами)
Оплата транспортних послуг та
утримання транспортних засобів 1135
у тому числі:
оренда транспортних засобів
оплата пально-мастильних
матеріалів
Оренда 1136
у тому числі оренда приміщень,
в яких розташовані виборчі
комісії та виборчі дільниці
Послуги зв'язку 1138
у тому числі:
абонентна плата за телефон
оплата місцевих та міжміських
переговорів
оплата за установку телефонів
Оплата інших послуг та інші
видатки 1139
у тому числі:
Видатки на відрядження 1140

Головний бухгалтер територіальної виборчої комісії N ___
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКА

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 9 листопада 2004 року N 1119
ПОВІДОМЛЕННЯ N
про витрачання коштів територіальною
виборчою комісією N ___
на підготовку та проведення виборів
станом на _____________________________________
(10, 20, 30 число поточного місяця)
тис. грн. ------------------------------------------------------------------ Показники| КЕК |Затвер-|Надійшло|Фактичні|Касові |Залишок|Примітка | | джено |асигну- |видатки |видатки|коштів | | | кошто-|вань за | | | (4-6) | | | рисом |звітний | | | | | | | період | | | | ---------+-----+-------+--------+--------+-------+-------+-------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ---------+-----+-------+--------+--------+-------+-------+-------- ---------+-----+-------+--------+--------+-------+-------+-------- РАЗОМ | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Голова (секретар) територіальної виборчої комісії N ___
Головний бухгалтер
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної
виборчої комісії N 5 ( v0005359-05 ) від 05.01.2005 )
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКАвверх