Документ v0587500-14, действует, текущая редакция — Принятие от 18.09.2014
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.09.2014. Посмотреть в истории? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.09.2014  № 587

Про внесення змін до Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до статей 6, 42 Закону України “Про Національний банк України”, статей 19, 20, 25 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про кредитування Національним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 березня 2013 року № 95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2013 року за № 543/23075 (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 1:

у пункті 1.4 слова “одного року” замінити словами “трьох років”;

пункт 1.6 викласти в такій редакції:

“1.6. Національний банк надає Фонду кредит під забезпечення:

державними облігаціями України, крім облігацій зовнішніх державних позик України, строк погашення яких настає не раніше ніж через 10 днів після строку погашення кредиту, за умови, що вони перебувають у власності Фонду і не обтяжені будь-якими іншими зобов’язаннями, у розмірі 100 процентів від їх балансової вартості, але не вищої від номінальної/амортизаційної вартості цих цінних паперів з урахуванням процентів за користування кредитом;

майнових прав за майбутніми надходженнями на поточний рахунок Фонду в Національному банку, у тому числі від спеціального збору, у розмірі 80 процентів від суми забезпечення з урахуванням процентів за користування кредитом.

Національний банк має право приймати рішення щодо взяття під забезпечення кредиту Фонду однорідної або змішаної застави.

У разі прийняття Національним банком у забезпечення кредиту майнових прав за майбутніми надходженнями на поточний рахунок Фонду в Національному банку та появи у власності Фонду вільних від обтяжень державних облігацій України Фонд повинен замінити частину забезпечення за кредитом на такі цінні папери, про що укладається додатковий договір до договору застави”;

пункт 1.9 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Національний банк пропорційно погашенню кредиту має право частково вивільнити предмет застави за кредитом за умови обов’язкового дотримання відповідності розміру застави та залишків за одержаним кредитом і процентів за користування ним”;

2) підпункт “в” пункту 2.1 глави 2 після слова “регулярного” доповнити словами “та спеціального”.

2. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) довести зміст цієї постанови до відома Операційного управління Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для керівництва в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

Голова

В.О. Гонтаревавверх