Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постановление от 22.04.2019580
Документ v0580874-19, действует, текущая редакция — Принятие от 22.04.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.05.2019. Посмотреть в истории? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

22.04.2019  № 580

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

Відповідно до статей 4, 32, 33, 46 та 49 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Кодексу газосховищ, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2495, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1380/27825, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1383/27828, що додаються.

4. Затвердити Зміни до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2499 (у редакції постанови НКРЕКП від 25 травня 2017 року № 689), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1385/27830, що додаються.

5. Затвердити Зміни до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2517, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1388/27833, що додаються.

6. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 року за № 1818/22130, що додаються.

7. Оператору газотранспортної системи здійснити розподіл потужності на добу наперед на 01 травня 2019 року на підставі поданих замовниками послуг транспортування номінацій, урахувавши попередньо розподілену потужність у кожній окремій точці входу/виходу до/із газотранспортної системи.

8. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр», крім пункту 7 цієї постанови, який набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.04.2019  № 580

ЗМІНИ
до Кодексу газотранспортної системи

І. У главі 2 розділу II:

1. Підпункт 2 пункту 1 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«точки входу з митного складу газосховища чи групи газосховищ;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим-шостим.

2. Підпункт 2 пункту 2 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«точки виходу до митного складу газосховища чи групи газосховищ;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати відповідно абзацами п’ятим-сьомим.

II. Главу 2 розділу V доповнити новим пунктом такого змісту:

«8. З метою виконання угод про взаємодію на точках входу та/або виходу на міждержавному з’єднанні оператор газотранспортної системи за зверненням замовника послуг транспортування присвоює такому замовнику послуг транспортування окремий код ідентифікації - шипер-код. Присвоєння такого коду ідентифікації - шипер-коду здійснюється на безоплатній основі в порядку присвоєння ЕІС-кодів, визначеному цією главою.».

III. У розділі IХ:

1. У назві слово «Розділ» виключити.

2. Главу 1 викласти в такій редакції:

«1. Загальні умови

1. Оператор газотранспортної системи надає право користування потужністю точок входу/виходу на прозорих та недискримінаційних засадах відповідно до положень цього Кодексу та договору транспортування природного газу.

Розмір потужності, що надається замовнику послуг транспортування в точці входу/виходу, визначається відповідно до положень цього Кодексу та договору транспортування природного газу.

2. Доступ до потужності надається оператором газотранспортної системи на такі періоди:

1) річний - потужність визначеного обсягу, доступна строком на 1 газовий рік, з постійним потоком за кожну газову добу протягом газового року;

2) квартальний - потужність визначеного обсягу, доступна строком на 1 газовий квартал, з постійним потоком за кожну газову добу протягом газового кварталу (квартали газового року починаються 01 жовтня, 01 січня, 01 квітня або 01 липня відповідно);

3) місячний - потужність визначеного обсягу, доступна строком на 1 газовий місяць, з постійним потоком за кожну газову добу протягом газового місяця (місяці починаються кожного першого дня газового місяця);

4) на добу наперед - потужність визначеного обсягу, доступна строком на 1 газову добу, з постійним потоком протягом газової доби, наступної за газовою добою, у якій відбувся розподіл потужності.

3. Оператор газотранспортної системи розподіляє вільну потужність у точках входу/виходу на річний, квартальний, місячний, на добу наперед періоди окремо для кожного виду потужності:

1) гарантованої потужності;

2) переривчастої потужності;

3) потужності з обмеженнями з урахуванням положень пункту 1 глави 8 цього розділу.

4. При наданні доступу до гарантованої потужності оператор газотранспортної системи зобов’язаний надавати право користування визначеним обсягом потужності на гарантованій (постійній) основі.

При наданні переривчастої потужності оператор газотранспортної системи зобов’язаний надавати право користування визначеним обсягом потужності, якщо для цього є технічна можливість, але має право в будь-який час (із додержанням мінімального часу на повідомлення про переривання) перервати надання послуги, якщо транспортування технічно неможливе. Переривчаста потужність може розподілятися у випадку, коли принаймні 90 % обсягу технічної потужності точки входу/виходу вже розподілені на гарантованій основі, крім випадків, коли угодою про взаємодію між операторами передбачені інші умови надання права користування потужністю на переривчастій основі. Мінімальний час повідомлення про переривання для певної години газової доби становить 45 хвилин після початку циклу реномінації для цієї години газової доби.

Особливості надання доступу до потужностей з обмеженим доступом визначені главою 8 цього розділу.

5. Замовник послуг транспортування, на якого в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу, здійснює окреме замовлення потужності в межах виконання ним таких спеціальних обов’язків.

6. Потужність фізичної точки входу до газотранспортної системи з газосховища, приєднаного до газотранспортної системи, та фізичної точки виходу до газосховища надається виключно оператору газосховища на гарантованій основі.

7. Потужність фізичної точки входу з установок LNG надається замовникам послуг транспортування відповідно до вимог цього Кодексу на гарантованій основі.

8. Потужність фізичної та/або віртуальної точки входу від суміжного газовидобувного підприємства (через мережі якого може передаватися природний газ іншого газовидобувного підприємства чи групи газовидобувних підприємств) надається виключно суміжному газовидобувному підприємству та газовидобувним підприємствам, що подають обсяги природного газу власного видобутку, через мережі суміжного газовидобувного підприємства на гарантованій основі.

9. Потужність віртуальної точки входу з газорозподільної системи надається газовидобувному підприємству, що безпосередньо підключене до газорозподільної системи, та газовидобувним підприємствам, що подають обсяги природного газу власного видобутку, через мережі газовидобувного підприємства, яке безпосередньо підключене до газорозподільних систем.

Потужність віртуальної точки входу з газорозподільної системи пропонується на переривчастій основі.

10. Потужність віртуальної точки виходу до газорозподільних систем надається замовникам послуг транспортування відповідно до вимог цього Кодексу на гарантованій основі.

Оператори газорозподільних систем для забезпечення транспортування природного газу, необхідного для покриття власних виробничо-технологічних витрат та втрат, замовляють потужність віртуальної точки виходу до газорозподільної системи відповідно до вимог цього Кодексу.

Загальна потужність кожної віртуальної точки виходу до газорозподільної системи дорівнює сумі технічних потужностей усіх фізичних точок виходу до газорозподільної системи, які вона об’єднує.

Потужність фізичних точок виходу до газорозподільної системи не розподіляється.

11. Потужність фізичної точки виходу до прямого споживача надається замовникам послуг транспортування відповідно до вимог цього Кодексу на гарантованій основі.

У випадку несанкціонованого відбору природного газу прямим споживачем відповідальність за фактично використану потужність несе прямий споживач як за перевищення потужності у точці виходу до прямого споживача.

12. Потужність віртуальної точки виходу до суміжного газовидобувного підприємства розподіляється замовникам послуг транспортування, які здійснюють постачання природного газу споживачам, підключеним до мереж суміжного газовидобувного підприємства.

Потужність віртуальної точки виходу до суміжного газовидобувного підприємства пропонується на переривчастій основі.

13. Потужність точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях надається замовнику послуг транспортування.

14. Потужність новозбудованих або реконструйованих фізичних точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях надається оператором газотранспортної системи в рамках недискримінаційної та прозорої процедури попереднього продажу відповідно до положень порядку проведення процедури попереднього розподілу потужностей, що розробляється оператором газотранспортної системи та погоджується з Регулятором з метою забезпечення недискримінаційного доступу до цих потужностей, з урахуванням такого:

оператор газотранспортної системи повідомляє про початок процедури на своєму веб-сайті не пізніше як за 30 календарних днів до її початку;

замовнику послуг транспортування не може бути відмовлено в розподілі потужності в рамках процедури попереднього продажу через відсутність технічної потужності.

15. Якщо між операторами газотранспортних систем України та сусідньої держави укладено угоду, у якій передбачено надання одночасного доступу до міждержавних з’єднань до/із газотранспортної системи цих операторів, то доступ до потужностей надається на підставі недискримінаційної та прозорої процедури, що встановлюється в порядку розподілу об’єднаних потужностей на міждержавних з’єднаннях, який повинен бути погоджений Регулятором. Оператор газотранспортної системи не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку розподілу потужностей опубліковує порядок розподілу об'єднаних потужностей на своєму веб-сайті та повідомляє про це Регулятора. Порядок розподілу об’єднаних потужностей на міждержавних з’єднаннях розробляється операторами суміжних газотранспортних систем та має відповідати актам законодавства Європейського Союзу у сфері енергетики, законодавству України та цьому Кодексу.

16. Замовник послуг транспортування одночасно може використовувати як гарантовану, так і переривчасту потужність у точках входу та виходу газотранспортної системи.

17. Величина використаних замовником послуг транспортування обсягів потужності точок входу/виходу дорівнює величинам остаточних алокацій щодобових подач та відборів замовника послуг транспортування природного газу у відповідних точках входу/виходу. Відповідальність за перевищення замовлених потужностей несуть замовники послуг транспортування відповідно до договору транспортування природного газу.

18. Оператор газотранспортної системи оприлюднює на своєму веб-сайті перелік точок входу/виходу, обсяг технічної, договірної та вільної потужності. Оператор газотранспортної системи зазначає про точки входу/виходу, для яких з точки зору технічних обмежень обсяг та вид потужності може відрізнятись в окремі періоди газового року.

19. Доступ замовника послуг транспортування до потужності може бути обмежений на період проведення планових ремонтних робіт у газотранспортній системі, а також виникнення аварій та впровадження обмежень згідно з положеннями цього Кодексу.

20. Оператор газотранспортної системи може відмовити замовнику послуг транспортування, який виконав свої обов’язки за цим Кодексом та договором транспортування природного газу, у праві користування потужністю на умовах та у порядку, визначених цим Кодексом, у таких випадках:

1) відсутність або недостатність вільної потужності;

2) якщо надання доступу стане перешкодою для виконання таким оператором спеціальних обов'язків, покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»;

3) якщо відмова в доступі є виправданою на підставі рішення, прийнятого відповідно до статті 55 Закону України «Про ринок природного газу»;

4) у випадку запровадження обмежень згідно з Національним планом дій, Правилами про безпеку постачання природного газу.».

3. У главі 2:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. У договорі транспортування природного газу чи його окремому додатку зазначаються:

точки входу та/або виходу;

обсяг розподіленої (договірної) потужності;

період (річний, квартальний, місячний);

тип потужності (гарантована чи переривчаста, потужність з обмеженнями);

строк, на який потужність була розподілена.»;

2) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

«3. Оператор газотранспортної системи визначає обсяг вільної потужності на точках входу та точках виходу з урахуванням:»;

3) у пункті 4:

в абзаці першому слова «фізичних точок» замінити словами «точок входу/виходу»;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) будь-який залишок, що не був розподілений на річні та квартальні періоди, доступний на місячні періоди та на добу наперед.».

4. У главі 3:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Замовник послуг транспортування, який має намір замовити (забронювати) розподіл потужності (крім потужності на добу наперед) в певній точці входу до газотранспортної системи та/або точці виходу з газотранспортної системи, подає у строки, визначені цим Кодексом, оператору газотранспортної системи заявку на розподіл потужності за формою оператора газотранспортної системи, опублікованою на його веб-сайті.»;

2) у пункті 3 слово «фізичних» виключити;

3) у пункті 4 слово «фізичної» виключити.

5. У главі 5:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слово «фізичній» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Замовник послуг транспортування, на якого в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу, подає одну заявку на розподіл гарантованої потужності та одну заявку на розподіл переривчастої потужності в цій точці входу або виходу окремо для замовлення потужності в межах виконання ним таких спеціальних обов’язків та замовлення потужності не в межах виконання ним таких обов’язків.»;

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Оператор газотранспортної системи відмовляє в розподілі потужності у випадках, визначених у главі 1 цього розділу.»;

3) у пункті 8 слово «фізичних» виключити;

4) у пункті 9 слово «фізичних» виключити;

5) пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Оператор газотранспортної системи за результатами проведення процедури розподілу потужності повідомляє замовнику послуг транспортування:

1) для заявок, поданих на річні періоди, - до 01 березня поточного року про розподілену йому потужність у точках входу та виходу або для точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях про проведення для цих точок аукціону розподілу потужності;

2) для заявок, поданих на квартальні періоди, - до 10 травня поточного року про розподілену йому потужність у точках входу та виходу або для точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях про проведення для цих точок аукціону розподілу потужності;

3) для заявок, поданих на місячні та квартальні періоди, які належать до поточного року, - за 15 днів до 01 числа місяця, в якому повинно бути розпочато транспортування природного газу, про розподілену йому потужність у точках входу та виходу або для точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях про проведення для цих точок аукціону розподілу потужності.».

6. У главі 6:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Якщо в результаті проведення розподілу потужності замовнику послуг транспортування буде розподілена потужність, оператор газотранспортної системи має повідомити йому про розподіл потужності протягом п’яти робочих днів з дня розподілу потужності.»;

2) у пункті 3 слова «від дня закінчення аукціону» замінити словами «з дня повідомлення замовника послуг транспортування про розподілену йому потужність».

7. У главі 7:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Доступ до потужності точок входу/виходу на добу наперед надається на підставі укладеного договору транспортування та номінації (для точок міждержавного з’єднання - номінації/реномінації), підтвердженої оператором газотранспортної системи, відповідно до глави 1 цього розділу та вимог розділу ХI цього Кодексу.»;

2) після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

«2. У випадку якщо обсяг природного газу, визначений у номінації (для точок міждержавного з’єднання - номінації/реномінації), поданій замовником послуг транспортування, перевищує величину суми вже розподіленої йому потужності на річний, квартальний та місячний періоди, то вважається, що замовник послуг транспортування на величину перевищення подав заявку на розподіл потужності на добу наперед.

Підтверджена оператором газотранспортної системи номінація на газову добу (для точок міждержавного з’єднання - номінація/реномінація) є підтвердженням розподілу потужності на добу наперед (на величину перевищення обсягом природного газу, визначеним у номінації, величини суми вже розподіленої замовнику послуг транспортування потужності на річний, квартальний та місячний періоди).».

У зв’язку з цим пункти 2-5 вважати відповідно пунктами 3-6;

3) пункти 5-6 замінити одним пунктом 5 такого змісту:

«5. Якщо існують технічні можливості надання газотранспортних послуг згідно з номінацією, оператор газотранспортної системи розподіляє замовнику послуг транспортування гарантовану потужність відповідно до положень розділу XI цього Кодексу. Якщо відсутня вільна гарантована потужність, то замовнику послуг транспортування розподіляється потужність на переривчастій основі з урахуванням особливостей, визначених у главі 1 цього розділу.».

8. Доповнити новими главами такого змісту:

«8. Потужність з обмеженнями

1. Оператор газотранспортної системи надає такі види потужності з обмеженнями:

1) право одночасного користування потужністю точки входу та точки виходу на міждержавному з’єднанні з урахуванням обмежень, встановлених цією главою;

2) право одночасного користування потужністю точки входу/виходу на міждержавному з’єднанні та точки виходу/входу до/з газосховища чи групи газосховищ з урахуванням обмежень, встановлених цією главою. Право одночасного користування потужністю точки виходу на міждержавному з’єднанні та точки входу з газосховища чи групи газосховищ може бути надане замовнику послуг транспортування виключно на обсяги природного газу, які були подані на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями.

Доступ до потужності з обмеженнями пропонується на переривчастій основі на місячний період або на період однієї газової доби залежно від технічних можливостей оператора газотранспортної системи.

2. Оператор газотранспортної системи надає доступ до потужностей з обмеженнями по всіх точках входу/виходу на міждержавному з’єднанні, по яких Регулятор затвердив коефіцієнти для потужності з обмеженнями згідно з Методикою визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання. Перелік таких точок входу/виходу та розміри коефіцієнтів оператор газотранспортної системи публікує на своєму веб-сайті.

3. Вартість доступу до потужності розраховується із застосуванням коефіцієнтів та тарифів для точок входу та точок виходу до/з газотранспортної системи, встановлених Регулятором. Умови оплати доступу до потужності з обмеженнями визначаються в договорі транспортування природного газу та цьому Кодексі.

4. Для використання потужності з обмеженнями замовник послуг транспортування подає оператору газотранспортної системи окрему номінацію/реномінацію, в якій зазначається, що така номінація/реномінація подається для використання потужності з обмеженнями. Замовник, який має намір використовувати потужність з обмеженнями, повинен попередньо отримати від оператора газотранспортної системи додатковий код ідентифікації - шипер-код, який використовується замовником при наданні номінацій/реномінацій та оператором газотранспортної системи під час процедури перевірки відповідності номінацій/реномінацій із оператором суміжної газотранспортної системи для обсягів газу, які транспортуються шляхом замовлення потужності з обмеженнями. У випадку використання потужності з обмеженнями замовник подає окрему номінацію/реномінацію із зазначенням цього коду ідентифікації - шипер-коду.

5. Обсяги природного газу, що транспортуються на умовах користування потужністю з обмеженнями, не обліковуються оператором газотранспортної системи в портфоліо балансування замовника послуг та не враховуються в розрахунку його добового небалансу.

6. Потужність з обмеженнями, зазначена в підпункті 1 пункту 1 цієї глави, передбачає такі додаткові умови (обмеження):

1) потужність з обмеженнями визначених точок входу/виходу на міждержавному з’єднанні може використовуватися замовником виключно для транспортування природного газу між цими точками і не може використовуватися для транспортування природного газу від/до інших точок входу/виходу;

2) відсутність доступу до віртуальної торгової точки;

3) обсяг природного газу, поданий до газотранспортної системи у визначеній точці входу на міждержавному з’єднанні, повинен дорівнювати обсягу природного газу, відібраному з газотранспортної системи у визначеній точці виходу на міждержавному з’єднанні, протягом кожної газової доби;

4) номінації/реномінації при використанні таких потужностей підтверджуються після підтвердження номінацій/реномінацій замовників послуг транспортування, яким надано право користування гарантованою та/або переривчастою потужністю. Обсяги транспортування природного газу, визначені в підтверджених номінаціях/реномінаціях замовників послуг транспортування природного газу, яким надано право користування потужністю з обмеженнями, можуть бути зменшені оператором газотранспортної системи в односторонньому порядку у випадку, коли відсутні вільні потужності для надання таких послуг та/або існує необхідність виконання реномінацій замовників послуг транспортування природного газу, яким надано право користування гарантованою та/або переривчастою потужністю, або з метою недопущення виникнення небалансу у таких замовників послуг транспортування;

5) обсяг природного газу, зазначений у номінації/реномінації для точки входу на міждержавному з’єднанні, має відповідати обсягу природного газу, зазначеному для точки виходу на міждержавному з’єднанні, в іншому випадку оператор газотранспортної системи відхиляє таку номінацію/реномінацію;

6) природний газ транспортується в митному режимі транзиту відповідно до вимог Митного кодексу України.

Якщо в результаті процесу перевірки відповідності номінації/реномінації з операторами суміжних систем виявляється, що підтверджені обсяги природного газу для потужності з обмеженнями в точці входу відрізняються від підтверджених обсягів у точці виходу, оператор газотранспортної системи з метою уникнення добового небалансу у замовника в односторонньому порядку зменшує підтверджені обсяги до найменшого із підтверджених обсягів природного газу та інформує про це замовників та відповідного оператора суміжної системи.

7. Потужність з обмеженнями, зазначена в підпункті 2 пункту 1 цієї глави, передбачає такі додаткові умови (обмеження):

1) потужність з обмеженнями визначених точок входу/виходу на міждержавному з’єднанні може використовуватися замовником послуг транспортування виключно для транспортування природного газу між такими точками входу/виходу на міждержавному з’єднанні та точками виходу/входу до/з газосховища чи групи газосховищ і не може використовуватися для транспортування природного газу до/від інших точок входу/виходу газотранспортної системи;

2) відсутність доступу до віртуальної торгової точки;

3) обсяг природного газу, поданий/відібраний до/з газотранспортної системи у визначеній точці входу/виходу на міждержавному з’єднанні, повинен дорівнювати обсягу природного газу, відібраному/поданому з/до газотранспортної системи в точці виходу/входу до/з газосховища чи групи газосховищ, протягом кожної газової доби;

4) номінації/реномінації підтверджуються після підтвердження номінацій/реномінацій замовників послуг транспортування, яким надано право користування гарантованою та/або переривчастою потужністю. Обсяги транспортування природного газу, визначені в підтверджених номінаціях/реномінаціях замовників послуг транспортування природного газу, яким надано право користування потужністю з обмеженнями, можуть бути зменшені оператором газотранспортної системи в односторонньому порядку у випадку, коли відсутні вільні потужності для надання таких послуг та/або існує необхідність виконання реномінацій замовників послуг транспортування природного газу, яким надано право користування гарантованою та/або переривчастою потужністю, або з метою недопущення виникнення небалансу у таких замовників послуг транспортування;

5) обсяг природного газу, зазначений у номінації/реномінації для точки входу або виходу на міждержавному з’єднанні, має відповідати обсягу природного газу, зазначеному для точки виходу або входу до/з газосховища чи групи газосховищ, в іншому випадку оператор газотранспортної системи відхиляє таку номінацію/реномінацію;

6) природний газ транспортується до/від газосховищ та зберігається в газосховищах у митному режимі митного складу, за яким такий природний газ має статус іноземного товару відповідно до статті 4 Митного кодексу України.

Замовлення та оплата послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу здійснюється замовником окремо на підставі договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, укладеного між таким замовником та оператором газосховищ.

Якщо в результаті процесу перевірки відповідності номінації з операторами суміжних систем виявляється, що підтверджені обсяги природного газу для потужності з обмеженнями в точці входу або виходу на міждержавному з’єднанні відрізняються від підтверджених обсягів у точці виходу або входу до/з газосховища чи групи газосховищ, оператор газотранспортної системи з метою уникнення небалансу у замовника в односторонньому порядку зменшує підтверджені обсяги до найменшого із підтверджених обсягів природного газу та інформує про це замовника та відповідного оператора суміжної системи.

8. Замовник послуг транспортування має право змінити встановлені в пункті 7 цієї глави умови (обмеження) шляхом оплати за зміни умов (обмежень) потужності з обмеженнями.

Замовлення зміни умов (обмежень) використання потужності з обмеженнями, встановлених у пункті 7 цієї глави, здійснюється в таких випадках:

1) транспортування природного газу, який був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями, від точки входу з газосховища чи групи газосховищ у точки виходу на міждержавних з’єднаннях, на яких не пропонується потужність з обмеженнями;

2) зміни митного режиму природного газу, який був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями, на митний режим, за яким природний газ набув статусу українського товару відповідно до статті 4 Митного кодексу України.

Замовник послуг транспортування зобов’язаний повідомити про намір змінити встановлені в пункті 7 цієї глави умови (обмеження) використання потужності з обмеженнями шляхом надсилання оператору газотранспортної системи належним чином оформленого повідомлення. Оператор газотранспортної системи повинен протягом одного робочого дня надіслати відповідний рахунок на оплату змін умов (обмежень) потужності з обмеженнями. Зміна умов (обмежень) здійснюється на наступний робочий день після зарахування повної суми, зазначеної в рахунку на оплату змін умов (обмежень) потужності з обмеженнями. Повідомлення про намір змінити умови (обмеження) потужності з обмеженнями надається оператору газотранспортної системи відповідно до форми, яка встановлюється оператором газотранспортної системи та публікується на його веб-сайті.

9. Вартість, порядок та строки оплати за зміни умов (обмежень) потужності з обмеженнями визначаються відповідно до умов договору транспортування природного газу та цього Кодексу.

9. Процедура передачі потужності

1. Замовник послуг транспортування, якому була розподілена потужність на річний, квартальний або місячний період, має право передати право доступу до такої потужності іншому замовнику послуг транспортування після погодження з оператором газотранспортної системи.

2. Для передачі права користування договірною потужністю між замовниками послуг транспортування замовники не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати запланованого початку права користування потужністю іншим замовником повинні надати оператору газотранспортної системи заявку про відчуження права користування потужністю та заявку про набуття права користування потужністю.

Оператор упродовж 2 робочих днів розглядає такі заявки та має право погодити їх або відмовити в передачі потужності.

3. Підставою для відмови в передачі потужності є:

1) наявність простроченої заборгованості принаймні в одного суб’єкта, що подає заявку, за чинним договором транспортування;

2) відсутність чинного договору транспортування в одного із суб’єктів, що подає заявку;

3) невиконання суб’єктом, що подає заявку, вимог до подання заявки про відчуження або про набуття права користування потужністю.

4. У разі відмови в погодженні передачі потужності оператор газотранспортної системи протягом 2 робочих днів повинен повідомити обох замовників послуг транспортування та вказати причину відмови.

У разі погодження передачі потужності оператор газотранспортної системи протягом 2 робочих днів надсилає замовникам послуг транспортування підписаний додаток до договору транспортування природного газу з відповідними змінами. Замовники повинні протягом 2 робочих днів повернути підписані додатки до договору.

Якщо підписані замовниками додатки до договору не будуть надані в зазначений строк, то погодження такої передачі потужності анулюється та потужність залишається розподіленою на попереднього замовника. При цьому зобов’язання по оплаті за таку розподілену потужність залишається за попереднім замовником.».

IV. У розділі ХI:

1. У главі 1:

1) пункт 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«При цьому природний газ, що перебуває в митному режимі митного складу, може подаватись/відбиратись виключно в точках входу/виходу на міждержавних з’єднаннях та/або точках входу/виходу до/з митного складу газосховища чи групи газосховищ.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) пункт 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«ідентифікацію, що номінація/реномінація подається на обсяги природного газу, які заявляються до транспортування з використанням потужностей з обмеженнями;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-шостий вважати абзацами п’ятим-сьомим;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. У випадку якщо обсяг природного газу, визначений у номінації, поданій замовником послуг транспортування, перевищує величину вже розподіленої йому потужності на річний, квартальний та місячний періоди, то вважається, що замовник послуг транспортування на величину перевищення подав заявку на розподіл потужності на добу наперед.

Обсяг реномінації замовника послуг транспортування природного газу не може перевищувати обсяг розподіленої потужності у відповідній точці входу або виходу у відповідну газову добу, за винятком випадків подачі реномінації з метою використання переривчастої потужності на міждержавних точках.»;

4) у пункті 8 слова та знак «за виключенням точок виходу до прямого споживача або газорозподільної системи,» виключити;

5) абзац п’ятий пункту 14 замінити новими двома абзацами такого змісту:

«перевищення реномінацією потужності, що розподілена замовнику послуг транспортування природного газу, за винятком випадків подачі реномінації на міждержавних точках;

порушення умов (обмежень), визначених главою 8 розділу IX цього Кодексу, та/або порушення пункту 22 цієї глави;».

У зв’язку з цим абзаци шостий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-п’ятнадцятим;

6) пункт 15 доповнити знаками та словами «, крім випадку надання замовником номінацій/реномінацій, поданих для використання потужності з обмеженнями»;

7) пункт 18 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«потужність з обмеженнями.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

8) доповнити новим пунктом такого змісту:

«22. Номінації/реномінації на транспортування природного газу з використанням потужностей з обмеженнями надаються виключно на точках входу або виходу, на яких пропонується потужність з обмеженнями.».

2. У главі 5:

1) у пункті 2:

символ та слово «/реномінації» виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Номінації, подані газовидобувними підприємствами на точки входу до газотранспортної системи, через які подається газ тільки їх власного видобутку, на перевірку не направляються.»;

2) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами 3-5.

3. У главі 6:

1) назву викласти в такій редакції:

«6. Перевірка відповідності номінації для точок входу з установок LNG, для точок входу/виходу з/до газосховищ та для точок входу/виходу з/до митного складу газосховища чи групи газосховищ»;

2) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Номінації, подані замовником послуг транспортування природного газу для віртуальних точок входу або точок виходу з/до газосховищ, віртуальних точок входу або точок виходу з/до митного складу газосховищ, віртуальної точки входу з установки LNG, повинні збігатися з відповідними номінаціями, поданими оператору газосховища/оператору установки LNG, включаючи ідентифікацію про те, що номінація/реномінація подається на обсяги газу, які заявляються до транспортування з використанням потужностей з обмеженнями.»;

3) пункт 3 після слів «з/до газосховищ» доповнити знаком та словами «, віртуальних точок входу або точок виходу з/до митного складу газосховища чи групи газосховищ».

4. У главі 7:

1) назву викласти в такій редакції:

«7. Перевірка відповідності реномінації для точок входу від суміжних газовидобувних підприємств, віртуальних точок входу з газорозподільних систем, віртуальних точок входу або віртуальних точок виходу до/з газосховищ, віртуальних точок входу або віртуальних точок виходу до/з митного складу газосховищ та для віртуальної точки входу з установки LNG»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. У разі подання замовником послуг транспортування природного газу реномінації обсягів природного газу для віртуальних точок входу з газорозподільних систем, для віртуальних точок входу або віртуальних точок виходу з/до газосховищ, для віртуальних точок входу або віртуальних точок виходу з/до митного складу газосховищ, віртуальної точки входу з установки LNG оператор газотранспортної системи надсилає оператору газорозподільної системи, оператору газосховища, оператору установки LNG цю реномінацію протягом 30 хвилин від початку процедури розгляду реномінації.

Реномінації, подані газовидобувними підприємствами, що подають природний газ через систему суміжного газовидобувного підприємства (газовидобувного підприємства, безпосередньо підключеного до газорозподільних систем) та/або через газорозподільні мережі, надсилаються суміжному газовидобувному підприємству, оператору газорозподільної системи протягом 30 хвилин від початку процедури розгляду реномінації.

Реномінації, подані газовидобувними підприємствами на точки входу до газотранспортної системи, через які подається газ тільки їх власного видобутку, на перевірку не направляються.»;

3) пункт 2 після слів та знака «Суміжне газовидобувне підприємство,» доповнити словами та знаком «через мережі якого подається газ іншого газовидобувного підприємства,»;

4) пункт 3 після слів «з/до газосховищ» доповнити знаком та словами «, для віртуальної точки входу/виходу з/до митного складу газосховищ».

V. У розділі XV:

1. Главу 1 викласти в такій редакції:

«1. Загальні умови

1. Оператор газотранспортної системи вживає всіх необхідних заходів для забезпечення надання максимального обсягу потужності в точках входу/виходу для потреб замовників послуг транспортування.

2. Замовник послуг транспортування, якому була розподілена потужність на річний, квартальний та/або місячний періоди, має право передати право користування обсягом договірної потужності іншому замовнику послуг транспортування в порядку, визначеному у главі 9 розділу IХ цього Кодексу.».

2. Главу 2 виключити.

У зв’язку з цим главу 3 вважати главою 2.

VI. У главі 2 розділу XVI:

1. У пункті 7 знак та слова «, необхідні для проведення процедури алокації» виключити.

2. Після пункту 7 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

«8. Оператор газотранспортної системи надсилає оператору газосховищ повідомлення про оплату замовником послуг транспортування плати за зміну умов (обмежень) потужності з обмеженнями протягом одного дня з дати зарахування такої повної оплати на рахунок оператора газотранспортної системи.».

У зв’язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9.

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.04.2019  № 580

ЗМІНИ
до Кодексу газосховищ

І. Пункт 1 глави 3 розділу І доповнити новими абзацами такого змісту:

«вести окремий облік газу, що був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями;

повідомляти оператору газотранспортної системи про зміну митного режиму всього або частини обсягу природного газу, який був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями, на митний режим, за яким природний газ набуває статусу українського товару у визначенні статті 4 Митного кодексу України, якщо оператор газосховищ не отримував повідомлення про зарахування повної оплати за зміну умов (обмежень) потужності з обмеженнями від оператора газотранспортної системи щодо такого обсягу природного газу;

провести відповідні зміни в обліку природного газу після отримання повідомлення від замовника послуг зберігання про намір змінити умови (обмеження) потужності з обмеженнями та повідомлення від оператора газотранспортної системи про зарахування повної оплати за зміну умов (обмежень) потужності з обмеженнями. Форми таких повідомлень визначаються оператором газосховищ та публікуються на його веб-сайті».

II. У главі 2 розділу II:

1. Пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«віртуальні точки входу з невизначеним фізичним розташуванням до газотранспортної системи з митного складу газосховища або з групи газосховищ, які об’єднують усі точки входу з фізичним розташуванням з газосховища.».

2. Пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«віртуальні точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням з газотранспортної системи до митного складу газосховища або до групи газосховищ, які об’єднують усі точки виходу з фізичним розташуванням до газосховища.».

III. Главу 1 розділу VIII після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

«6. У разі передачі/прийому замовником у газосховищі будь-якої частини обсягу природного газу, який був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями у визначенні Кодексу газотранспортної системи, замовник зобов’язується, крім інформації, визначеної в пункті 4 цієї глави, зазначити в торговому сповіщенні, що природний газ, який підлягає передачі, був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями.».

У зв’язку з цим пункти 6-10 вважати відповідно пунктами 7-11.

IV. У розділі IХ:

1. У главі 1:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Номінації/реномінації повинні містити таку інформацію:

ідентифікацію замовника послуг, що надає номінацію/реномінацію;

газову добу, до якої належить відповідна номінація/реномінація;

обсяг природного газу, поданий замовником послуг для закачування до газосховищ та/або відбору з газосховищ;

ідентифікацію про те, що обсяг природного газу, поданий для закачування та/або відбору до/з газосховищ, перебуває в митному режимі митного складу у визначенні Митного кодексу України;

ідентифікацію про те, що номінація/реномінація подається на обсяги природного газу, поданого для закачування та/або відбору до/з газосховищ з використанням потужностей з обмеженнями у визначенні Кодексу газотранспортної системи.

Для обсягів природного газу, поданих для закачування та/або відбору до/з газосховищ з використанням потужності з обмеженнями у визначенні Кодексу газотранспортної системи, замовник подає оператору газосховищ окрему номінацію/реномінацію, в якій зазначається ідентифікація про те, що номінація/реномінація подається на обсяги природного газу, поданого для закачування та/або відбору до/з газосховищ з використанням потужностей з обмеженнями у визначенні Кодексу газотранспортної системи.»;

2) у пункті 10:

абзац дев’ятий доповнити словами «з урахуванням відповідного митного режиму та ідентифікації про те, що природний газ був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«невиконання вимог чинного законодавства щодо зберігання природного газу відповідно до обраного митного режиму;

відсутності в номінації/реномінації інформації щодо митного режиму природного газу;

відсутності в номінації/реномінації інформації про подачу природного газу на умовах користування потужністю з обмеженнями у визначенні Кодексу газотранспортної системи, якщо природний газ був поданий на умовах користування потужністю з обмеженнями.».

2. У главі 4:

1) пункт 2 після слів «з/до газосховищ» доповнити словами та символами «та віртуальної точки входу/виходу з/до митного складу газосховищ»;

2) пункт 3 після слів «номінаціях та реномінаціях» доповнити словами «щодо обсягів природного газу».

3. Пункт 1 глави 5 після слів «з/до газосховищ» доповнити словами та символами «та у віртуальній точці входу/виходу з/до газосховищ митного складу».

V. Пункт 2 глави 2 розділу ХI доповнити новим абзацом такого змісту:

«про зміну митного режиму всього або частини обсягу природного газу, який був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями, на митний режим, за яким природний газ набуває статусу українського товару у визначенні статті 4 Митного кодексу України, якщо оператор газосховищ не отримував повідомлення про зарахування повної оплати за зміни умов (обмежень) потужності з обмеженнями від оператора газотранспортної системи щодо такого обсягу газу.».

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.04.2019  № 580

ЗМІНИ
до Типового договору транспортування природного газу

1. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. За цим Договором Оператор надає Замовнику послугу транспортування природного газу (далі - Послуга) на умовах, визначених у цьому Договорі, а Замовник сплачує Оператору встановлені в цьому Договорі вартість такої Послуги та плат (за їх наявності), які виникають при його виконанні.»;

2) пункт 2.3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.4-2.9 вважати відповідно пунктами 2.3-2.8;

3) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Обсяг Послуги, що надається за цим Договором, визначається підписанням додатка 1 до цього Договору (розподіл потужності) та/або додатка 2 (розподіл потужності з обмеженнями), крім надання доступу до потужності на період однієї газової доби.»;

4) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

«2.7. Додаток 1 є невід’ємною частиною цього Договору у випадку, коли Замовнику надається право використання гарантованої та/або переривчастої потужності, крім випадку замовлення потужності на добу наперед.

Додаток 2 є невід’ємною частиною цього Договору у випадку, коли Замовнику надається право використання потужності з обмеженнями, крім випадку замовлення потужності на добу наперед.

Додаток 3 є невід’ємною частиною цього Договору у випадку, коли Замовником є оператор газорозподільної системи, прямий споживач, газовидобувне підприємство або виробник біогазу.».

2. Абзац шостий пункту 3.2 розділу III після слів та знака «в газотранспортну систему,» доповнити словами «та/або плату за зміну умов (обмежень) користування потужністю з обмеженнями».

3. Абзац десятий пункту 4.1 розділу IV викласти в такій редакції:

«здійснити своєчасну та повну оплату додаткової плати Оператору у разі перевищення розміру замовленої потужності та/або плати за зміну умов (обмежень) користування потужністю з обмеженнями, та/або недотримання параметрів якості природного газу, який передається ним у газотранспортну систему, у порядку, визначеному цим Договором та Кодексом;».

4. Пункт 6.1 розділу VI викласти в такій редакції:

«6.1. Оператор забезпечує наявність відповідних потужностей у точках входу до газотранспортної системи або в точках виходу з газотранспортної системи в обсязі, визначеному згідно з додатком 1 до цього Договору (розподіл потужності) та/або додатком 2 до цього Договору (розподіл потужності з обмеженнями), та/або в обсязі підтвердженої номінації у випадку замовлення потужності на період однієї газової доби.».

5. У розділі VIII:

1) пункт 8.1 викласти в такій редакції:

«8.1. Вартість послуг договірної потужності визначається виходячи з обсягу замовленої потужності Замовника згідно з додатком 1 до цього Договору (розподіл потужності) та/або додатком 2 до цього Договору (розподіл потужності з обмеженнями) та/або обсягу підтвердженої номінації у випадку замовлення потужності на період однієї газової доби.»;

2) пункти 8.2-8.3 замінити одним пунктом такого змісту:

«8.2. Вартість договірної потужності Замовника, крім замовника послуг транспортування, на якого в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу, у межах виконання ним таких спеціальних обов’язків, на період газового місяця (P) визначається як сума вартості договірних потужностей за кожен день газового місяця

де

n

-

кількість договірних потужностей;


-

вартість замовленої гарантованої потужності, яка розраховується за формулою


-

вартість замовленої переривчастої потужності, яка розраховується за формулою


-

вартість окремої замовленої потужності з обмеженнями в розмірі , яка розраховується за формулою


-

обсяг відповідної замовленої гарантованої потужності на річний період;


-

обсяг відповідної замовленої гарантованої потужності на квартальний період;


-

обсяг відповідної замовленої гарантованої потужності на місячний період;


-

обсяг відповідної замовленої гарантованої потужності на добу наперед;


-

обсяг відповідної замовленої переривчастої потужності на річний період;


-

обсяг відповідної замовленої переривчастої потужності на квартальний період;


-

обсяг відповідної замовленої переривчастої потужності на місячний період;


-

обсяг відповідної замовленої переривчастої потужності на добу наперед;


-

обсяг відповідної замовленої потужності з обмеженнями;


КК

-

коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на квартальний період;


КД

-

коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на місячний період;


КМ

-

коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед;


-

відповідний тариф, встановлений Регулятором у відповідній точці входу чи точці виходу;


-

відповідний коефіцієнт для потужності з обмеженнями, затверджений Регулятором у відповідній точці входу чи точці виходу.

У разі переривання Оператором переривчастої потужності та/або потужності з обмеженнями Оператор здійснює перерахунок вартості відповідної потужності.

Перерахунок вартості переривчастої потужності та/або потужності з обмеженнями здійснюється за формулою розрахунку вартості відповідної потужності, яка була перервана, із застосуванням знижувального коефіцієнта

де

Р1

-

розмір замовленої Замовником переривчастої потужності або потужності з обмеженнями, що була перервана;


Р2

-

розмір замовленої Замовником переривчастої потужності або потужності з обмеженнями.

Перерахунок вартості потужності з обмеженнями здійснюється щомісяця до 14 числа місяця, наступного за місяцем надання послуг.

Оператор направляє рахунки-фактури на електронну адресу Замовника.

Послуги доступу до потужності в точках входу та виходу до/з газотранспортної системи на період газового місяця, кварталу та/або року надаються на умовах 100 % попередньої оплати (крім замовника послуг транспортування, на якого в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу, у межах виконання ним таких спеціальних обов’язків, або оператора газорозподільної системи) у розмірі вартості замовленої потужності на період газового місяця за п'ять робочих днів до початку газового місяця, у якому буде забезпечуватись доступ до потужностей.

Для послуг доступу до потужності на період однієї газової доби Замовник зобов’язаний здійснити 100 % попередню оплату (крім замовника послуг транспортування, на якого в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу, у межах виконання ним таких спеціальних обов’язків, або оператора газорозподільної системи) у розмірі не менше від вартості послуги доступу до потужності на період газової доби, яка планується для використання згідно з номінацією. При цьому така оплата має бути отримана оператором газотранспортної системи на його рахунок не пізніше ніж за три години до кінцевого строку подання номінації.

Замовник сплачує Оператору вартість замовленої потужності, як зазначено в цьому розділі, незалежно від того, чи була повністю використана замовлена потужність.

У платіжних дорученнях Замовник повинен обов’язково вказувати номер Договору, дату його підписання та звітний період (місяць, рік), за який здійснюється оплата. У разі якщо у платіжних дорученнях Замовника не зазначено номер Договору, дату його підписання, звітний період (місяць, рік), за який здійснюється оплата, Оператор зараховує кошти, що надійшли від Замовника, у першу чергу як погашення заборгованості за надані послуги з транспортування газу, що виникла в попередніх періодах.».

У зв’язку з цим пункт 8.4 вважати пунктом 8.3;

3) у пункті 8.3:

абзаци перший - сьомий замінити новими двома абзацами такого змісту:

«8.3. Вартість перевищення Замовником (крім Замовника, на якого в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу, у межах виконання ним таких спеціальних обов’язків, або оператора газорозподільних систем) замовленої потужності за кожний день газового місяця розраховується для кожного дня перевищення за формулою

У зв’язку з цим абзаци восьмий-двадцятий вважати відповідно абзацами третім-п’ятнадцятим;

абзаци десятий-чотирнадцятий замінити новими сімома абзацами такого змісту:

«


-

сума договірних потужностей на річний, квартальний, місячний та на добу наперед періоди для i-тої точки входу, тис. куб. м/добу;


-

відповідний тариф, встановлений Регулятором у відповідній точці входу;


-

сума договірних потужностей на річний, квартальний, місячний та на добу наперед періоди для i-тої точки виходу, тис. куб. м/добу;


-

відповідний тариф, встановлений Регулятором у відповідній точці виходу.

За результатами остаточної алокації відборів та подач Замовника Оператор здійснює розрахунок вартості плати за перевищення потужності у відповідному розрахунковому місяці.

Підставою для плати за перевищення замовленої потужності є рахунок на оплату за перевищення замовленої потужності та звіт Оператора про використання замовленої потужності Замовником, що містить розрахунок перевищення розміру договірних потужностей, які надаються Замовнику до чотирнадцятого числа місяця, наступного за газовим місяцем, на його електронну адресу.

Замовник зобов’язаний здійснити оплату вартості перевищення договірної потужності у строк до двадцятого числа місяця, наступного за газовим місяцем.».

У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

в абзаці сімнадцятому слова та цифри «визначений пунктом 8.4 цього Договору» замінити словами «визначений у цьому пункті»;

4) доповнити новими пунктами 8.4 та 8.5 такого змісту:

«8.4. Вартість замовленої потужності Замовника (суб’єкта, на якого в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу, у межах виконання ним таких спеціальних обов’язків, або оператора газорозподільної системи) на період газового місяця (P) визначається як сума вартості замовлених потужностей за кожен день газового місяця

де

n

-

кількість договірних потужностей;


-

вартість замовленої гарантованої потужності, яка розраховується за формулою


-

обсяг відповідної замовленої гарантованої потужності на річний період;


-

обсяг відповідної замовленої гарантованої потужності на квартальний період;


-

обсяг відповідної замовленої гарантованої потужності на місячний період;


-

обсяг відповідної замовленої гарантованої потужності на добу наперед;


-

відповідний тариф, встановлений Регулятором у відповідній точці входу чи точці виходу.

Замовник, на якого в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу, у межах виконання ним таких спеціальних обов’язків, здійснює оплату за послуги транспортування (у тому числі послуги доступу до потужності) з поточного рахунку зі спеціальним режимом використання замовника на поточний рахунок оператора газотранспортної системи кожного банківського дня, що зараховується як плата за замовлену потужність у тому місяці, в якому надійшли кошти. Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Замовником до двадцятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих коштів.

Замовник, який є оператором газорозподільної системи, здійснює остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги до двадцятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг.

У випадку якщо розрахунковий обсяг використання потужності Замовником (суб’єктом, на якого в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» покладено спеціальні обов’язки з постачання природного газу, у межах виконання ним таких спеціальних обов’язків, або оператором газорозподільної системи), визначений оператором газотранспортної системи на підставі остаточної алокації, перевищує обсяг договірної потужності, замовник послуг транспортування зобов’язаний здійснити оплату вартості перевищення договірної потужності за кожен день такого перевищення до двадцятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до звіту використання договірної потужності та з урахуванням раніше перерахованих коштів.

Вартість перевищення замовленої потужності за кожний день газового місяця розраховується для кожного дня перевищення за формулою

де

p

-

кількість замовлених точок входу і точок виходу, зазначених у додатку 1 до цього Договору;


-

вартість додаткової плати за перевищення договірних потужностей за день;


-

фактично використана потужність для i-тої точки входу, тис. куб. м/добу;


-

фактично використана потужність для i-тої точки виходу, тис. куб. м/добу;


Cівх

-

сума замовлених потужностей на річний, квартальний, місячний та на добу наперед періоди для i-тої точки входу, тис. куб. м/добу;


Тівх

-

відповідний тариф, встановлений Регулятором у відповідній точці входу;


Cівих

-

сума договірних потужностей на річний, квартальний, місячний та на добу наперед періоди для i-тої точки виходу, тис. куб. м/добу;


Тівих

-

відповідний тариф, встановлений Регулятором у відповідній точці виходу.

Звіт Оператора про використання замовленої потужності Замовником, який надається до чотирнадцятого числа місяця, наступного за газовим місяцем, на його електронну адресу, містить розрахунок перевищення розміру договірних потужностей та рахунок на оплату або повідомлення про зарахування надмірно сплачених коштів у рахунок плати за використання договірної потужності на наступні періоди.

Розбіжності щодо вартості перевищення замовленої потужності підлягають урегулюванню відповідно до умов цього Договору або в суді. До прийняття рішення суду вартість додаткової плати за перевищення договірних потужностей, яку Замовник зобов'язаний сплатити у строк, визначений у цьому пункті цього Договору, визначається за даними Оператора.

8.5. Замовник зобов’язаний відповідно до вимог Кодексу повідомити Оператора про намір змінити умови (обмеження) потужності з обмеженнями та сплатити на рахунок Оператора плату за зміну умов (обмежень) потужності з обмеженнями не пізніше завершення банківського дня, що передує зміні умов (обмежень) потужності з обмеженнями.

Розмір плати за зміну умов (обмежень) користування потужністю з обмеженнями визначається за формулою

де

Взу

-

плата за зміну умов (обмежень);


Цзу

-

ціна зміни умов (обмежень) потужності з обмеженнями для 1000 куб. м природного газу, яка дорівнює розміру тарифу на послуги транспортування природного газу для транскордонних точок входу в газотранспортну систему України, встановленому Регулятором, що застосовується у розмірі дол. США за 1000 куб. м без ПДВ, та чинному у період зміни умов (обмежень) потужності з обмеженнями;


W

-

обсяг природного газу Замовника, до якого застосовується зміна умов (обмежень) потужності з обмеженнями, тис. куб. м;


КД

-

коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед.

».

6. У додатку 1 до Типового договору:

1) стовпчики 12-14 виключити.

У зв’язку з цим стовпчики 15-26 вважати відповідно стовпчиками 20-23;

2) стовпчики 21-23 виключити.

7. Додаток 2 до Типового договору викласти в новій редакції, що додається.

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


Додаток 2
до Типового договору
транспортування природного газу

РОЗПОДІЛ
потужності з обмеженнями

Вид потужності з обмеженнями (одночасне використання точок входу та виходу на міждержавному з’єднанні з обмеженим доступом/одночасне використання точок входу/виходу на міждержавному з’єднанні та точок виходу/входу до/з газосховищ чи групи газосховищ з обмеженим доступом)

Точка входу

Точка виходу

Газовий місяць надання послуги

Потужність (тис. куб. м/доба)
__________
Примітка.


Укладається між оператором газотранспортної системи та замовником послуг транспортування, якому надається доступ до потужності з обмеженнями.

Оператор:

Замовник:

___________________________
               (посада, ПІБ, підпис)

____________________________
              (посада, ПІБ, підпис)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.04.2019  № 580

ЗМІНИ
до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу

1. Пункт 5.1 розділу V після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«при наданні торгового сповіщення про прийом природного газу, який був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями, прийняти на себе безумовний обов’язок здійснити оплату за зміну умов (обмежень) потужності з обмеженнями в разі здійснення таких змін;».

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

2. Розділ Х доповнити новими пунктами такого змісту:

«10.6. У разі зміни митного режиму всього або частини обсягу природного газу, який був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями, на митний режим, за яким природний газ набуває статусу українського товару у визначенні статті 4 Митного кодексу України, до моменту отримання Оператором повідомлення про намір змінити умови (обмеження) потужності з обмеженнями від Замовника та повідомлення про зарахування повної оплати зі зміни умов (обмежень) потужності з обмеженнями від оператора газотранспортної системи Оператор має право притримати такий обсяг газу, що включає право не здійснювати відбір із газосховища природного газу та/або не погоджувати передачу природного газу Замовника в газосховищі третій особі, про що письмово повідомляє Замовника.

10.7. У разі передачі/прийому у газосховищі Замовником будь-якої частини обсягу природного газу, який був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями у визначенні Кодексу газотранспортної системи, Замовник зобов'язується зазначити в торговому сповіщенні, що природний газ, який підлягає передачі, був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями.».

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.04.2019  № 580

ЗМІНИ
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання

1. Абзац двадцять шостий пункту 2 розділу III викласти в такій редакції:

«де: p - охоплює замовлення потужностей на всі періоди замовлення (річні, квартальні, місячні та на добу наперед), крім потужності з обмеженнями;».

2. У розділі VI:

1) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. При замовленні послуг транспортування природного газу (крім надання доступу до потужності з обмеженнями) до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу та виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) застосовуються коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності (квартал, місяць, на добу наперед) та можуть враховувати сезон замовлення потужності.

Якщо сезон замовлення потужності не враховується, коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності квартал та місяць, можуть приймати будь-яке значення від 1 до 1,5, а коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності на добу наперед, - від 1 до 1,9.

Якщо сезон замовлення потужності враховується, то середні арифметичні значення за рік коефіцієнтів, які враховують період замовлення потужності (квартал, місяць або на добу наперед) та сезон замовлення потужності, мають бути в діапазоні, визначеному в абзаці другому цього пункту.

Коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності (квартал, місяць, на добу наперед) та сезон замовлення потужності, розраховуються як добуток коефіцієнтів, які враховують період замовлення потужності (квартал, місяць або на добу наперед), та коефіцієнтів, які враховують сезон замовлення потужності.

Для різних точок або груп точок входу та виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и) коефіцієнти, які враховують період та сезон замовлення потужності, можуть набувати різних значень.

Коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності та сезон замовлення потужності, не застосовуються у випадку замовлення потужності з обмеженнями.

При замовленні потужності на річний період коефіцієнти дорівнюють 1.».

У зв’язку з цим формули 43-45 вважати відповідно формулами 42-44;

2) пункти 10-13 замінити двома новими пунктами:

«10. Оператор газотранспортної системи надає НКРЕКП обґрунтований розрахунок коефіцієнтів, які враховують період замовлення потужності (квартал, місяць або на добу наперед), та може надавати розрахунок коефіцієнтів, які враховують сезон замовлення потужності.

11. НКРЕКП затверджує коефіцієнти, які враховують період замовлення потужності та можуть враховувати сезон замовлення потужності, або корегує їх з метою дотримання Оператором прогнозованого необхідного доходу на регуляторний період. У випадку якщо НКРЕКП не затверджено коефіцієнти, визначені у пункті 9 цього розділу, їх величина дорівнює 1.».

У зв’язку з цим пункт 14 вважати пунктом 12, формулу 44 вважати формулою 42.

3. Розділ VII викласти в такій редакції:

«VII. Визначення та затвердження коефіцієнтів для потужності з обмеженнями до тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и)

1. З метою визначення коефіцієнтів для потужності з обмеженнями Оператор подає до НКРЕКП розрахунки таких коефіцієнтів. Розрахунки подаються виключно по тих точках міждержавного з’єднання, щодо яких із оператором суміжної газотранспортної системи підписано угоди про взаємодію, проводиться процес перевірки відповідності номінацій/реномінацій відповідно до угод про взаємодію та існує оперативний балансовий рахунок, а також можливий двосторонній потік газу (фізичний та/або віртуальний).

Умови та обмеження використання потужності в таких точках входу і виходу визначаються Кодексом газотранспортної системи України.

2. Знижувальні коефіцієнти розраховуються за формулами

де:

-

знижувальний коефіцієнт для потужності з обмеженнями для точок входу, на яких пропонується потужність з обмеженнями, в умовних одиницях;


-

знижувальний коефіцієнт для потужності з обмеженнями для g-ї точки виходу, на якій пропонується потужність з обмеженнями, в умовних одиницях;


-

кількість маршрутів між точками входу та точками виходу, на яких пропонується потужність з обмеженнями;


-

кількість маршрутів до g-ї точки виходу, на якій пропонується потужність з обмеженнями, від точок входу, на яких пропонується потужність з обмеженнями;


-

вартість транспортування природного газу для і-того маршруту між точками входу та точками виходу, на яких пропонується потужність з обмеженнями, що розраховується за формулою

де:

-

протяжність найкоротшого і-того маршруту між точками входу та точками виходу, на яких пропонується потужність з обмеженнями, км.

Вартість транспортування між транскордонними точками входу та точками виходу, які можуть використовуватися для реалізації права користування потужністю з обмеженнями, не повинна перевищувати вартість транспортування між такими точками альтернативними маршрутами в обхід газотранспортної системи України, яка розраховується на основі тарифів відповідних операторів газотранспортних систем, чинних на момент подачі Оператором розрахунків коефіцієнтів для потужності з обмеженнями до НКРЕКП, крім випадку наявності у суміжних операторів газотранспортних систем спільного прямого з’єднання.

3. НКРЕКП затверджує коефіцієнти або корегує їх з метою дотримання оператором прогнозованого необхідного доходу на регуляторний період. У випадку якщо НКРЕКП не затверджено коефіцієнти, визначені у цьому розділі, їх величина дорівнює 1.».

4. Пункт 2 глави 3 розділу IХ доповнити новим підпунктом 3 такого змісту:

«3) отримання ліцензіатом доходу від надання права користування потужністю з обмеженнями;».

У зв’язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 4.

5. Таблицю додатка 1 доповнити новим рядком такого змісту:

«

3.22

витрати на транспортування природного газу територією Республіки Молдова для споживачів прикордонних районів України

».

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.04.2019  № 580

ЗМІНИ
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1258

1. Доповнити форму звітності № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з транспортування природного газу» додатком 9, що додається.

2. Доповнити розділ III Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з транспортування природного газу» новим пунктом такого змісту:

«3.52. Додаток 9 «Розподіл та використання потужності з обмеженнями» заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку. У додатку відображається інформація щодо розміру розподіленої та використаної потужності з обмеженнями, а також вартості такої потужності в цілому та по кожній точці входу/виходу окремо в розрізі періодів розподілу потужностей (місяць, доба) за кожен місяць звітного періоду, а саме:

1) у графах 1, 3 та 5 «Розмір потужності» зазначається розмір розподіленої та використаної потужності з обмеженнями в цілому та окремо по кожній точці входу/виходу в розрізі періодів розподілу потужностей (місяць, доба) за кожен газовий місяць відповідного звітного періоду;

2) у графах 2, 4 та 6 «Вартість» зазначається вартість розподіленої потужності з обмеженнями в цілому та окремо по кожній точці входу/виходу в розрізі періодів розподілу потужностей (місяць, доба) за кожен газовий місяць відповідного звітного періоду;

3) у рядку 1 «Розподілена потужність з обмеженнями в точках входу, усього, у тому числі:» зазначаються загальний розмір потужності з обмеженнями в точках входу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом на місячний період, а також вартість такої потужності в розрізі кожного місяця звітного періоду. Вартість розподіленої потужності з обмеженнями в точках входу визначається як добуток розміру такої розподіленої потужності та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями);

4) у рядках 1.1-1.n (n - кількість точок входу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на місячний період у звітному періоді) зазначаються розмір потужності з обмеженнями в точках входу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом, а також вартість такої потужності на місячний період звітного періоду в розрізі кожного місяця окремо по кожній точці входу. Вартість розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як добуток розміру такої розподіленої потужності та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями);

5) у рядку 2 «Розподілена потужність з обмеженнями в точках входу, усього, у тому числі:» зазначаються загальний розмір потужності з обмеженнями в точках входу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом та підтвердженої оператором газотранспортної системи номінації на період однієї газової доби, а також вартість такої потужності за кожен місяць звітного періоду з урахуванням такого:

розмір розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як середнє арифметичне значень розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби протягом кожного місяця звітного періоду;

вартість розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як сума добутків розміру розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями) за кожну добу відповідного місяця звітного періоду;

6) у рядках 2.1-2.n (n - кількість точок входу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на період однієї газової доби у звітному періоді) зазначаються розмір потужності з обмеженнями в точках входу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом та підтвердженої Оператором газотранспортної системи номінації на період однієї газової доби, а також вартість такої потужності окремо по кожній точці входу в розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням такого:

розмір розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як середнє арифметичне значень розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби протягом кожного місяця звітного періоду;

вартість розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як сума добутків розміру розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями) за кожну добу відповідного місяця звітного періоду;

7) у рядку 3 «Розподілена потужність з обмеженнями в точках виходу, усього, у тому числі:» зазначаються загальний розмір потужності з обмеженнями в точках виходу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом на місячний період, а також вартість такої потужності в розрізі кожного місяця звітного періоду. Вартість розподіленої потужності з обмеженнями в точках виходу визначається як добуток розміру такої розподіленої потужності та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями);

8) у рядках 3.1-3.n (n - кількість точок виходу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на місячний період у звітному періоді) зазначаються розмір потужності з обмеженнями в точках виходу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом на місячний період, а також вартість такої потужності в розрізі кожного місяця звітного періоду окремо по кожній точці виходу. Вартість розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як добуток розміру такої розподіленої потужності та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями);

9) у рядку 4 «Розподілена потужність з обмеженнями в точках виходу, усього, у тому числі:» зазначаються загальний розмір потужності з обмеженнями в точках виходу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом та підтвердженої Оператором газотранспортної системи номінації на період однієї газової доби, а також вартість такої потужності за кожен місяць звітного періоду з урахуванням такого:

розмір розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як середнє арифметичне значень розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби протягом кожного місяця звітного періоду;

вартість розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як сума добутків розміру розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями) за кожну добу відповідного місяця звітного періоду;

10) у рядках 4.1-4.n (n - кількість точок виходу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на період однієї газової доби у звітному періоді) зазначаються розмір потужності з обмеженнями в точках виходу, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та ліцензіатом та підтвердженої Оператором газотранспортної системи номінації на період однієї газової доби, а також вартість такої потужності окремо по кожній точці виходу в розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням такого:

розмір розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як середнє арифметичне значень розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби протягом кожного місяця звітного періоду;

вартість розподіленої потужності з обмеженнями розраховується як сума добутків розміру розподіленої потужності з обмеженнями на період однієї газової доби та відповідного тарифу (з урахуванням коефіцієнтів для потужності з обмеженнями) за кожну добу відповідного місяця звітного періоду;

11) у рядку 5 «Використана потужність з обмеженнями в точках входу, усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір потужності з обмеженнями в точках входу на місячний період, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, у розрізі кожного місяця з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями в точках входу на місячний період розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

12) у рядках 5.1-5.n (n - кількість точок входу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на місячний період у звітному періоді) зазначається розмір потужності з обмеженнями на місячний період, яка використовувалась замовниками послуг транспортування, окремо по кожній точці входу в розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями в точках входу на місячний період розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

13) у рядку 6 «Використана потужність з обмеженнями в точках входу, усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір потужності з обмеженнями в точках входу на період однієї газової доби, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожного місяця звітного періоду, з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями в точках входу на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

14) у рядках 6.1-6.n (n - кількість точок входу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на період однієї газової доби у звітному періоді) зазначається розмір потужності з обмеженнями на період однієї газової доби, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожного місяця звітного періоду, окремо по кожній точці входу з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

15) у рядку 7 «Використана потужність з обмеженнями в точках виходу, усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір потужності з обмеженнями в точках виходу на місячний період, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, у розрізі кожного місяця з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями в точках виходу на місячний період розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

16) у рядках 7.1-7.n (n - кількість точок виходу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на місячний період у звітному періоді) зазначається розмір потужності з обмеженнями на місячний період, яка використовувалась замовниками послуг транспортування, окремо по кожній точці виходу в розрізі кожного місяця звітного періоду з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями в точках виходу на місячний період розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

17) у рядку 8 «Використана потужність з обмеженнями в точках виходу, усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір потужності з обмеженнями в точках виходу на період однієї газової доби, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом однієї газової доби, за кожен місяць звітного періоду з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями в точках виходу на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду;

18) у рядках 8.1-8.n (n - кількість точок виходу, по яких було здійснено розподіл потужності з обмеженнями на період однієї газової доби у звітному періоді) зазначається розмір потужності з обмеженнями на період однієї газової доби, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожного місяця звітного періоду, окремо по кожній точці виходу з урахуванням такого:

розмір використаної потужності з обмеженнями на період однієї газової доби розраховується як середнє арифметичне значень використаної замовниками послуг транспортування потужності з обмеженнями, визначених на підставі остаточних алокацій, по кожній добі відповідного місяця звітного періоду.».

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


Додаток 9
до форми № 4-НКРЕКП-транспортування
природного газу (квартальна)

РОЗПОДІЛ
та використання потужності з обмеженнямивверх