Документ v0398500-16, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 07.02.2019, основание - v0031500-19

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.11.2016  № 398

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 31 від 05.02.2019}

Про затвердження Змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності

Відповідно до статей 7, 15, 25, 44 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 6, 11 та 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Законів України "Про страхування", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", з метою вдосконалення порядку застосування іноземної валюти в страховій діяльності Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 квітня 2000 року № 135, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2000 року № 254/4475 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

О.В. Максимчук


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Правління
Національного банку України
01.11.2016 № 398

ЗМІНИ
до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності

1. У пункті 2:

1) абзац третій підпункту 2.1 виключити.

2) у підпункті 2.2:

абзац шостий після слів "відбитком печатки" доповнити словами "(за наявності)";

абзац сьомий виключити;

3) у підпункті 2.3:

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий уважати відповідно абзацами третім, четвертим;

в абзаці третьому слова "(якщо вона укладена іноземною мовою, крім російської, подається переклад такої угоди українською мовою, засвідчений нотаріально)" виключити;

4) підпункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Для здійснення розрахунків за договорами про перестрахування з перестраховиками-нерезидентами.

Для цього страховики подають уповноваженим банкам один із трьох таких пакетів документів: договір про перестрахування або свідоцтво про перестрахування (сертифікат, поліс), а також підтвердження про прийняття ризику в перестрахування [ковер-нота (cover note)]; договір про перестрахування або свідоцтво про перестрахування (сертифікат, поліс), а також примірник звіту перед нерезидентом [бордеро (bordereau)] або інший документ згідно з договором про перестрахування, який оформляється страховиком; договір про перестрахування або свідоцтво про перестрахування (сертифікат, поліс), а також рахунок-фактуру [інвойс (invoice)]";

5) абзац третій підпункту 2.5 виключити;

6) абзац третій підпункту 2.6 виключити;

7) у підпункті 2.7:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Для цього страховики подають уповноваженим банкам довідку щодо договорів страхування життя, які використовувалися для розрахунку розміру резервів довгострокових зобов'язань для покриття відповідальності перед страхувальниками в іноземній валюті, засвідчену відбитком печатки (за наявності), підписами керівника, головного бухгалтера страховика та актуарія, а також відбитком печатки про її отримання Уповноваженим органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (додаток 3)";

абзаци третій - п'ятий виключити.

2. У підпункті 3.1 пункту 3:

абзац третій викласти в такій редакції:

"процедурні правила (надаються одноразово)";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"договір страхування (страховий сертифікат "Зелена картка") або відомості про договір страхування (страховий сертифікат "Зелена картка")".

3. У пункті 4:

абзац перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами першим - п'ятнадцятим;

абзац другий викласти в такій редакції:

"Для цього страхові брокери дають уповноваженим банкам договір про надання перестрахових брокерських послуг (брокерську угоду), у якому зазначається порядок здійснення розрахунків лише через відповідного страхового брокера, або договір комісії, або договір доручення, укладений між перестрахувальником чи перестраховиком-резидентом і страховим брокером";

абзаци третій - п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами третім - дванадцятим;

в абзацах третьому та шостому слова "в абзацах четвертому - шостому" замінити словами "в абзаці другому".

4. У пункті 5 слова "засвідчену в нотаріальному порядку" виключити.

5. Абзац третій пункту 6 виключити.

6. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Уповноважений банк може здійснювати купівлю іноземної валюти та інші операції відповідно до вимог цього Положення на підставі оригіналів відповідних документів (у тому числі електронних документів) або копій в електронній/паперовій формі з оригіналів документів на паперових носіях інформації.

Копії документів в електронній формі створюються клієнтом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються електронним цифровим підписом клієнта (підписом уповноваженої особи), накладеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів можуть подаватися засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо та залишаються в уповноваженому банку на зберіганні в електронному архіві.

Копії документів у паперовій формі засвідчуються в нотаріальному порядку або клієнтом [підписом керівника або заступника керівника і відбитком печатки клієнта (за наявності)] і залишаються в уповноваженому банку на зберіганні".

7. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Уповноважені банки мають право вимагати від клієнтів перекладу на українську мову документів, які зазначені в цьому Положенні та укладені іноземною мовою. Переклад документів засвідчується в нотаріальному порядку або клієнтом банку [підписом керівника або його заступника та відбитком печатки клієнта (за наявності)].

Не перекладаються на українську мову документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Не перекладаються на українську мову документи, які складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних осіб (найменування, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу першого цього пункту".

8. У додатку 1 слова "разом із перекладом, який подається до уповноваженого банку, завірені печаткою страховика" виключити.

9. У додатку 2 слова "подаються разом з їх перекладом на українську мову (якщо документи складені іноземною мовою, крім російської)" виключити.

10. У тексті Положення та додатках до нього слова "орган, уповноважений здійснювати державний нагляд за страховою діяльністю" у всіх відмінках замінити словами "Уповноважений орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг" у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
відкритих ринків


С.В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО


Заступник Голови
Національного банку України


О.Є. Чурійвверх