Документ v0379500-16, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 22.08.2017, основание - v0080500-17

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.09.2016  № 379

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 80 від 17.08.2017}

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", а також з метою вдосконалення порядку видачі Національним банком України небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків та її відкликання Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2013 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 407/22939 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. Гонтарева

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниО.Данилюк


І.Б.Черкаський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
01.09.2016 № 379

ЗМІНИ
до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

1. У главі 1:

1) пункт 1.5 доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"1.5. Рішення про видачу, зупинення, поновлення, відкликання ліцензії приймається Правлінням Національного банку";

2) пункт 1.15 викласти в такій редакції:

"1.15. Небанківська фінансова установа зобов'язана під час здійснення переказу коштів дотримуватися вимог законодавства України, правил платіжних систем, учасником яких вона є, та внутрішніх правил про переказ коштів.

Небанківська фінансова установа не має права здійснювати ризикову діяльність.

Ознаками здійснення небанківською фінансовою установою ризикової діяльності є:

1) проведення фінансових операцій (безпосередньо або її клієнтами), що не мають очевидної економічної доцільності (сенсу);

2) проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, фінансуванням тероризму, уникненням оподаткування, вчиненням інших злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України тощо;

3) проведення фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з уникненням виконання вимог та обмежень, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;

4) невикористання права відмови в проведенні клієнтами регулярних фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з використанням послуг небанківської фінансової установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого злочину;

5) здійснення (безпосередньо або її клієнтами) фінансових операцій з використанням втрачених, викрадених, підроблених документів;

6) здійснення фінансових операцій клієнта, який є публічним діячем, особою, близькою або пов'язаною з публічним діячем, щодо якого (якої) небанківська фінансова установа не має документально підтверджених відомостей стосовно джерел походження коштів (активів, прав на такі активи), достатніх для підтвердження його (її) реальних фінансових можливостей проводити чи ініціювати проведення відповідної фінансової операції;

7) подання Національному банку недостовірної(их) інформації/документів/висновків".

2. Підпункт "в" пункту 2.2 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"процедуру управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, яка повинна передбачати порядок запобігання здійсненню ризикової діяльності".

3. Пункт 3.3 глави 3 після слів "пункту 1.6 глави 1 цього Положення" доповнити словами "протягом п'яти календарних днів із дня прийняття цього рішення".

4. У главі 4:

1) пункт 4.2 доповнити новим підпунктом "е" такого змісту:

"е) виявлення факту(ів) здійснення ризикової діяльності";

2) у пункті 4.3 слова "із дня підписання заступником Голови Національного банку рішення" замінити словами "із дня прийняття рішення".

Заступник директора
Департаменту
платіжних систем
та інноваційного розвитку
Н.Г. Лапко

ПОГОДЖЕНО:


Заступник
Голови Національного банку України


Я.В. Смолійвверх