Документ v0164359-04, текущая редакция — Принятие от 08.07.2004

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
08.07.2004 N 164
Про Роз'яснення щодо порядку реєстрації
та статусу уповноважених представників і
довірених осіб кандидатів на пост
Президента України, офіційних спостерігачів від
кандидатів на пост Президента України
та політичних партій, виборчих блоків
політичних партій, які висунули кандидатів
на пост Президента України, на виборах
Президента України 31 жовтня 2004 року

З метою забезпечення однакового застосування Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ), відповідно до пункту 1
частини другої статті 25, статей 66, 67, 68, 69 Закону України
"Про вибори Президента України", керуючись статтями 11, 12,
пунктами 1, 3 статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" ( 733/97-ВР ), Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти Роз'яснення щодо порядку реєстрації та статусу
уповноважених представників і довірених осіб кандидатів на пост
Президента України, офіційних спостерігачів від кандидатів на пост
Президента України та політичних партій, виборчих блоків
політичних партій, які висунули кандидатів на пост Президента
України, на виборах Президента України 31 жовтня 2004 року
(додається).
2. Ці Роз'яснення надіслати кандидатам на пост Президента
України, політичним партіям, які висунули кандидатів на пост
Президента України, територіальним виборчим комісіям по виборах
Президента України 31 жовтня 2004 року після їх утворення.
Голова Центральної виборчої комісії С.КІВАЛОВ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 липня 2004 року N 164
РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо порядку реєстрації та статусу уповноважених
представників і довірених осіб кандидатів на
пост Президента України, офіційних спостерігачів
від кандидатів на пост Президента України
та політичних партій, виборчих блоків політичних партій,
які висунули кандидатів на пост Президента України,
на виборах Президента України 31 жовтня 2004 року

Ці Роз'яснення підготовлено на підставі положень Конституції
України, законів України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ), "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), інших
законів України, рішень Центральної виборчої комісії.
1. Загальні положення
Відповідно до пункту 5 статті 12, статей 66, 67, 68, 69
Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) (далі -
Закон) у виборчому процесі по виборах Президента України 31 жовтня
2004 року беруть участь як суб'єкти виборчого процесу уповноважені
представники кандидатів на пост Президента України у Центральній
виборчій комісії з правом дорадчого голосу, довірені особи
кандидатів на пост Президента України, офіційні спостерігачі від
кандидатів на пост Президента України, політичних партій, виборчих
блоків політичних партій, які висунули кандидатів на пост
Президента України.
Уповноважений представник кандидата на пост Президента
України у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу
(далі - уповноважений представник кандидата) - суб'єкт виборчого
процесу, який представляє інтереси кандидата на пост Президента
України у Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу.
Довірена особа кандидата на пост Президента України (далі -
довірена особа кандидата) - суб'єкт виборчого процесу, який у
межах відповідного виборчого округу веде агітацію за обрання
кандидата Президентом України, сприяє кандидату на пост Президента
України у проведенні виборчого процесу, представляє його інтереси
у відносинах з виборчими комісіями, іншими державними органами та
органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації,
об'єднаннями громадян, виборцями.
Кожний кандидат на пост Президента України може мати не
більше п'яти довірених осіб в єдиному загальнодержавному виборчому
окрузі та по одній довіреній особі у кожному із 225 територіальних
виборчих округів.
Офіційні спостерігачі від кандидата на пост Президента
України, політичної партії, виборчого блоку політичних партій, які
висунули кандидата на пост Президента України, зареєстрованого
Центральною виборчою комісією (далі - офіційні спостерігачі від
кандидата, партії (блоку)), - суб'єкти виборчого процесу, які в
межах відповідного територіального виборчого округу ведуть
спостереження за ходом виборчого процесу, проведенням голосування,
підрахунком голосів виборців на виборчій дільниці, встановленням
підсумків голосування у відповідному територіальному виборчому
окрузі.
Кількість офіційних спостерігачів від одного кандидата,
партії (блоку) Законом ( 474-14 ) не обмежено.
Уповноваженим представником кандидата, довіреною особою
кандидата, офіційним спостерігачем від кандидата, партії (блоку)
може бути громадянин України, який має право голосу. Згідно з
положеннями статті 70 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 2
Закону ( 474-14 ) право голосу на виборах Президента України мають
громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять
років. Не мають права голосу громадяни, визнані судом
недієздатними. Вичерпний перелік документів, які підтверджують
громадянство України, встановлено частиною другою статті 2 Закону
( 474-14 ).
Згідно з частиною другою статті 66, частиною першою статті
67, частиною першою статті 69 Закону ( 474-14 ) не може бути
уповноваженим представником кандидата, довіреною особою кандидата,
офіційним спостерігачем від кандидата, партії (блоку) член
виборчої комісії, посадова або службова особа органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування, військовослужбовець,
службовець рядового та начальницького складу органів внутрішніх
справ України, Служби безпеки України, особа, яка проходить
альтернативну (невійськову) службу.
При застосуванні зазначених положень Закону ( 474-14 ), під
словосполученням "член виборчої комісії" слід розуміти особу, яка
відповідно до чинних законів України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ), "Про вибори народних депутатів України"
( 2766-14 ), "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим" ( 118/98-ВР ), "Про вибори депутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ) має статус
члена виборчої комісії.
Правовими підставами для визначення статусу особи як
посадової або службової особи органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування є положення законів України "Про державну
службу" ( 3723-12 ), "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ), "Про службу в органах місцевого самоврядування"
( 2493-14 ), інші нормативно-правові акти законодавства України.
Згідно з частиною другою статті 2 Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) посадовими особами вважаються
керівники та заступники керівників державних органів та їх
апаратів, інші державні службовці, на яких законами або іншими
нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих
та консультативно-дорадчих функцій. При цьому, з урахуванням
положень частини першої статті 6 Конституції України
( 254к/96-ВР ), слід мати на увазі, що в статтях 66, 67, 69 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) йдеться про
посадових або службових осіб лише органів виконавчої влади.
У статті 2 Закону України "Про службу в органах місцевого
самоврядування" ( 2493-14 ) посадовою особою місцевого
самоврядування визнано особу, яка працює в органах місцевого
самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо
здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих
функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Це
положення зазначеного Закону ( 474-14 ) не поширюється на
технічних працівників та обслуговуючий персонал органів місцевого
самоврядування.
Службовими особами згідно із положеннями примітки 1 до статті
364 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) є особи, які
постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а
також обіймають постійно чи тимчасово, зокрема в органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, посади,
пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи
адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі
обов'язки за спеціальними повноваженнями.
Правовими підставами для визначення статусу особи як
військовослужбовця, службовця рядового та начальницького складу
органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, а також
як особи, яка проходить альтернативну (невійськову) службу є
положення законів України "Про загальний військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ), "Про Збройні Сили України"
( 1934-12 ), "Про альтернативну (невійськову) службу" ( 1975-12 ),
"Про міліцію" ( 565-12 ), "Про Службу безпеки України"
( 2229-12 ), інших законів та підзаконних нормативно-правових
актів України.
2. Порядок реєстрації уповноважених представників
кандидатів, довірених осіб кандидатів, офіційних
спостерігачів від кандидатів, партій (блоків)
Уповноважені представники кандидатів та довірені особи
кандидатів реєструються Центральною виборчою комісією.
Для реєстрації уповноваженого представника кандидата до
Центральної виборчої комісії подається відповідна заява, яка
підписується особою, висунутою кандидатом на пост Президента
України. Така заява подається одночасно із передбаченими статтею
51 Закону ( 474-14 ) документами для реєстрації кандидата на пост
Президента України, тобто до 1 серпня 2004 року включно. У заяві
про реєстрацію уповноваженого представника кандидата повинно бути
зазначено прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника,
його громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи,
займана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До
цієї заяви додається письмова згода особи представляти інтереси
кандидата на пост Президента України в Центральній виборчій
комісії.
Для реєстрації довірених осіб кандидата до Центральної
виборчої комісії подається відповідна заява, яка підписується
кандидатом на пост Президента України. Така заява може бути подана
кандидатом на пост Президента України у будь-який час після його
реєстрації. У заяві про реєстрацію довірених осіб кандидата
повинно бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові кожної
довіреної особи, відповідний виборчий округ, громадянство
довіреної особи, день, місяць і рік народження, місце роботи,
займана посада (заняття), місце проживання, номер телефону. До
цієї заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти інтереси
кандидата на пост Президента України у відповідному виборчому
окрузі.
Підпис особи, висунутої кандидатом на пост Президента
України, у заяві про реєстрацію уповноваженого представника
кандидата, підпис кандидата на пост Президента України у заяві про
реєстрацію довірених осіб кандидата, а також підписи осіб, яких
пропонується зареєструвати довіреними особами кандидата, на їх
письмових згодах представляти інтереси кандидата на пост
Президента України у відповідному виборчому окрузі повинні бути
засвідчені в установленому порядку відповідно до Закону України
"Про нотаріат" ( 3425-12 ).
Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після
надходження зазначених вище документів, реєструє уповноваженого
представника кандидата, довірених осіб кандидата та видає їм
відповідні посвідчення за формою, встановленою постановою
Центральною виборчою комісією від 19 червня 2004 року N 124
( v0124359-04 ).
Офіційні спостерігачі від кандидата, партії (блоку)
реєструються територіальними виборчими комісіями.
Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від кандидата
вноситься довіреною особою кандидата та підписується нею.
Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від партії
(блоку) вноситься республіканською в Автономній Республіці Крим,
обласною, Київською та Севастопольською міською організацією
партії (організаціями партій, що входять до блоку), яка висунула
кандидата на пост Президента України. Ці організації партій
повинні бути зареєстровані в порядку, встановленому Законом
України "Про політичні партії в Україні" ( 2365-14 ). Зазначене
подання підписує керівник відповідної організації партії
(керівники організацій партій, що входять до блоку). Підпис(и)
засвідчується печаткою відповідної організації партії (печатками
відповідних організацій партій, що входять до блоку).
У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача повинно бути
зазначено його прізвище, ім'я та по батькові, громадянство, адреса
місця проживання, номер телефону. До подання додається заява про
згоду особи бути офіційним спостерігачем від відповідного
кандидата, відповідної партії (блоку).
Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від кандидата,
партії (блоку) вноситься до відповідної територіальної виборчої
комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, тобто до 25
жовтня 2004 року включно.
Посвідчення офіційного спостерігача від кандидата, партії
(блоку) за формою, встановленою постановою Центральної виборчої
комісії від 19 червня 2004 року N 124 ( v0124359-04 ), видається
відповідною територіальною виборчою комісією особі, зареєстрованій
офіційним спостерігачем, не пізніш як на наступний день після
внесення відповідного подання.
3. Повноваження уповноважених представників
кандидатів, довірених осіб кандидатів,
офіційних спостерігачів від кандидатів,
партій (блоків)
Повноваження уповноваженого представника кандидата, довіреної
особи кандидата, офіційного спостерігача від кандидата, партії
(блоку) починаються з дня їх реєстрації.
Повноваження уповноваженого представника кандидата та
довірених осіб кандидата припиняються одночасно із закінченням
виборчого процесу. Відповідно до частини сьомої статті 11 Закону
( 474-14 ) виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням
Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента
України або офіційною публікацією подання Центральної виборчої
комісії до Верховної Ради України щодо призначення повторних
виборів Президента України.
Повноваження офіційних спостерігачів від кандидата, партії
(блоку) припиняються після встановлення Центральною виборчою
комісією результатів виборів Президента України.
Законом ( 474-14 ) передбачено підстави і порядок
дострокового припинення повноважень уповноваженого представника
кандидата, довіреної особи кандидата, офіційного спостерігача від
кандидата, партії (блоку).
У разі відмови у реєстрації кандидата на пост Президента
України повноваження уповноваженого представника кандидата
вважаються припиненими з моменту настання зазначеної обставини,
тобто з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про
відмову у реєстрації кандидата на пост Президента України.
У разі скасування реєстрації кандидата на пост Президента
України повноваження уповноваженого представника кандидата та
довірених осіб кандидата вважаються припиненими з моменту настання
зазначеної обставини, тобто з дня прийняття Верховним Судом
України відповідного рішення за результатами розгляду заяви
Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації кандидата
на пост Президента України.
Уповноважений представник кандидата, довірена особа кандидата
має право звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про
складення своїх повноважень. Така заява може бути подана у
будь-який час до дня виборів. На підставі поданої заяви Центральна
виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації
відповідно уповноваженого представника кандидата, довіреної особи
кандидата. Це рішення приймається Центральною виборчою комісією не
пізніше третього дня після надходження зазначеної заяви, а у разі
подання такої заяви напередодні і в день виборів - невідкладно.
Копія рішення про скасування реєстрації уповноваженого
представника кандидата видається йому або надсилається на адресу
кандидата на пост Президента України. Копія рішення про скасування
реєстрації довіреної особи кандидата видається уповноваженому
представнику кандидата або надсилається на його адресу.
Офіційний спостерігач від кандидата, партії (блоку) має право
у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із
заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви
територіальна виборча комісія приймає відповідне рішення, копія
якого надається довіреній особі кандидата або надсилається
відповідній організації партії (блоку).
Повноваження уповноваженого представника кандидата, довіреної
особи кандидата, офіційного спостерігача від кандидата, партії
(блоку) можуть бути припинені дострокового у зв'язку з їх
відкликанням суб'єктом, за поданням якого їх було зареєстровано.
Цей суб'єкт вправі подати до відповідної виборчої комісії
документи для реєстрації уповноваженим представником кандидата,
довіреною особою кандидата, офіційним спостерігачем від кандидата,
партії (блоку) іншої особи замість відкликаної.
Крім того, повноваження офіційного спостерігача від
кандидата, партії (блоку) можуть бути припинені достроково
територіальною виборчої комісією, яка його зареєструвала, у разі
встановлення фактів грубого або систематичного порушення офіційним
спостерігачем Конституції України та законів України. Про
припинення повноважень офіційного спостерігача територіальна
виборча комісія приймає мотивоване рішення.
Посвідчення уповноваженого представника кандидата, довіреної
особи кандидата, повноваження якого (якої) припинено до закінчення
виборчого процесу, негайно повертається до Центральної виборчої
комісії.
Повноваження довіреної особи кандидата та офіційного
спостерігача від кандидата, партії (блоку) поширюються на
територію відповідного виборчого округу.
Закон ( 474-14 ) наділяє уповноваженого представника
кандидата, довірену особу кандидата та офіційного спостерігача від
кандидата, партії (блоку) відповідним обсягом прав і обов'язків.
Уповноважений представник кандидата має право:
- бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої
комісії під час обговорення питань, пов'язаних з виборами
Президента України, та брати участь у їх обговоренні з правом
дорадчого голосу;
- знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної
виборчої комісії, її рішеннями, документами і матеріалами, на
підставі яких ці рішення приймалися, отримувати копії цих рішень;
- знайомитися невідкладно з протоколами, телефонограмами та
іншими офіційними повідомленнями, що надходять до Центральної
виборчої комісії від територіальних виборчих комісій, про підсумки
голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а
також протоколами відповідних дільничних виборчих комісій про
підрахунок голосів на виборчій дільниці;
- на звільнення від виробничих або службових обов'язків без
збереження заробітної плати за погодженням із власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.
Уповноважений представник кандидата має також інші права та
обов'язки, передбачені Законом ( 474-14 ).
Довірена особа кандидата має право:
- бути присутньою на засіданнях відповідної виборчої комісії,
у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів
голосування, на виборчій дільниці в день виборів чи в день
повторного голосування у приміщенні, де проводяться голосування;
- підписувати протоколи та акти, що складаються відповідною
виборчою комісією, у випадках, передбачених Законом ( 474-14 );
- подавати від імені кандидата на пост Президента України
скарги на рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів виборчого
процесу;
- на звільнення від виробничих або службових обов'язків без
збереження заробітної плати за погодженням із власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом;
Довірена особа кандидата має також інші права та обов'язки,
передбачені Законом ( 474-14 ).
Офіційний спостерігач від кандидата, партії (блоку) має право
в межах відповідного територіального виборчого округу:
- перебувати на виборчих дільницях під час голосування,
спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому
числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не
заважаючи членам комісії фізично;
- робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи;
- бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам
дільничної виборчої комісії для організації голосування виборців
за межами приміщення для голосування та при проведенні такого
голосування;
- бути присутнім з дотриманням вимог Закону ( 474-14 ) на
засіданнях дільничних та територіальної виборчих комісій
відповідного територіального виборчого округу з урахуванням
положень, встановлених частиною дев'ятою статті 28 Закону (тобто
разом не більше двох осіб від одного кандидата, партії (блоку)), в
тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій
дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному
виборчому окрузі;
- звертатися до відповідної виборчої комісії із скаргою щодо
порушень Закону ( 474-14 ) в разі їх виявлення;
- складати акти про виявлені порушення Закону ( 474-14 ), що
підписуються ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують
факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по
батькові, адреси місця проживання, та подавати їх до відповідної
виборчої комісії у строки, передбачені статтею 94 Закону;
- отримувати копії протоколів про передачу виборчих
бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів
голосування, а також інших документів у випадках, передбачених
Законом ( 474-14 );
Офіційний спостерігач від кандидата, партії (блоку) має також
інші права, передбачені Законом ( 474-14 ).
Офіційному спостерігачу від кандидата, партії (блоку)
заборонено:
- протиправно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити
дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам
виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
- заповнювати замість виборця (у тому числі і на його
прохання) виборчий бюлетень;
- бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у
кабіні (кімнаті) для таємного голосування.
У разі порушення зазначених заборон відповідна виборча
комісія може позбавити офіційного спостерігача від кандидата,
партії (блоку) прав бути присутнім на засіданні виборчої комісії.
Таке рішення приймається двома третинами від складу виборчої
комісії.
Примітка.
Примірні зразки окремих документів, зазначених у цих
Роз'ясненнях, схвалені Центральною виборчою комісією та
рекомендовані для використання суб'єктам виборчого процесу
протокольним рішенням Центральної виборчої комісії від 7 червня
2004 року N 3 "Про примірні зразки форм виборчих документів, що
подаються політичними партіями, виборчими блоками політичних
партій, кандидатами на пост Президента України та іншими
суб'єктами виборчого процесу до виборчих комісій".
Секретар Центральної виборчої комісії В.ЗАВАЛЕВСЬКАвверх