Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України
Центрвиборчком; Постановление, Порядок от 28.03.2014114
Документ v0114359-14, текущая редакция — Редакция от 31.12.2018, основание - v0271359-18

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 28 березня 2014 року № 114

Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Центральної виборчої комісії
№ 317 від 18.04.2014
№ 271 від 31.12.2018}

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 25, частини першої статті 96 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 3, 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 8 грудня 2009 року № 432 "Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України".

3. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям з виборів Президента України після їх утворення та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 28 березня 2014 року № 114

ПОРЯДОК
розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання частини першої статті 96 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон) та з метою забезпечення однакового застосування виборчими комісіями Закону при розгляді скарг, що стосуються процесу виборів Президента України.

1.2. Під скаргою, що стосується процесу виборів Президента України, слід розуміти звернення, в якому міститься інформація щодо порушення законодавства України про вибори Президента України та вимога забезпечити реалізацію і захист виборчих прав, законних інтересів суб’єктів виборчого процесу, поновити порушені виборчі права.

1.3. Виборчі комісії розглядають скарги в порядку, встановленому Законами України "Про вибори Президента України", "Про Центральну виборчу комісію", цим Порядком та іншими актами Центральної виборчої комісії.

2. Суб’єкти звернення зі скаргою. Предмет та суб’єкти оскарження

2.1. Відповідно до статті 91 Закону суб’єктом звернення зі скаргою до виборчої комісії у передбачених законом випадках можуть бути:

1) кандидат на пост Президента України, зареєстрований у встановленому Законом порядку (далі - кандидат на пост Президента України);

2) політична партія (далі - партія) - суб’єкт виборчого процесу, в особі її керівника чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії;

3) офіційний спостерігач від партії - суб’єкта виборчого процесу, кандидата на пост Президента України чи громадської організації, зареєстрований у встановленому Законом порядку (далі - офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України, громадської організації).

При цьому офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост Президента України чи громадської організації може звернутися із скаргою лише до виборчої комісії, яка здійснила його реєстрацію;

4) виборець - громадянин України, який відповідно до статті 2 Закону має право голосу на виборах Президента України, в разі, якщо рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження порушено його особисті виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.

2.2. Від імені кандидата на пост Президента України суб’єктом звернення зі скаргою може бути також:

1) уповноважений представник кандидата на пост Президента України в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу (далі - уповноважений представник кандидата на пост Президента України);

2) довірена особа кандидата на пост Президента України в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі;

3) довірена особа кандидата на пост Президента України в територіальному виборчому окрузі.

При цьому з урахуванням положень частини першої статті 66, частин першої та другої статті 67 Закону уповноважений представник кандидата на пост Президента України може подати скаргу від імені кандидата лише до Центральної виборчої комісії, а довірена особа кандидата на пост Президента України в територіальному виборчому окрузі - до окружної або дільничної виборчої комісії відповідного територіального виборчого округу.

2.3. Уповноважений представник, довірена особа кандидата на пост Президента України діють в інтересах відповідного кандидата без додаткового уповноваження. Документом, що підтверджує повноваження уповноваженого представника, довіреної особи кандидата на пост Президента України, є відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому Законом.

2.4. Суб’єкти звернення зі скаргами можуть з урахуванням вимог Закону та цього Порядку оскаржити до відповідної виборчої комісії:

1) рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій та/або їх членів;

2) дії кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб;

3) дії партій - суб’єктів виборчого процесу.

3. Суб’єкти розгляду скарг

3.1. Скарги, зазначені у пункті 2.4 цього Порядку, в передбачених законом випадках, можуть бути подані до відповідних виборчих комісій.

3.2. Суб’єкт виборчого процесу з виборів Президента України може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборчого процесу, до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

3.3. Виключно до суду шляхом подання позовної заяви оскаржуються:

1) рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена Центральної виборчої комісії;

2) рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів та організацій, їх посадових і службових осіб;

3) дії чи бездіяльність засобів масової інформації та інформаційних агентств, їх власників, посадових і службових осіб, творчих працівників;

4) рішення партій - суб’єктів виборчого процесу, рішення чи дії інших об’єднань громадян, їх посадових осіб чи повноважних представників, які стосуються виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключної компетенції;

5) дії чи бездіяльність офіційних спостерігачів від кандидатів на пост Президента України, партій, громадських організацій, що порушують законодавство про вибори Президента України.

3.4. До Центральної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються:

1) рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії, члена такої комісії;

2) дії кандидата на пост Президента України;

{Підпункт 2 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 317 від 18.04.2014}

3) дії  довіреної особи кандидата на пост Президента України в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі;

{Підпункт 3 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 317 від 18.04.2014}

4) дії партії - суб’єкта виборчого процесу.

{Підпункт 4 пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 317 від 18.04.2014}

3.5. До окружної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються:

1) рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, її члена - до окружної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію;

2) дії довіреної особи кандидата на пост Президента України в територіальному виборчому окрузі (крім порушень, що мали місце під час голосування) - до окружної виборчої комісії відповідного територіального виборчого округу.

{Підпункт 2 пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 114 від 28.03.2014}

3.6. До дільничної виборчої комісії або до суду (шляхом подання позовної заяви) оскаржуються порушення, які мали місце під час голосування, допущені довіреною особою кандидата на пост Президента України в територіальному виборчому окрузі.

3.7. Суд, до якого подано адміністративний позов щодо підготовки і проведення виборів Президента України, невідкладно повідомляє Центральну виборчу комісію, відповідну окружну та (чи) дільничну виборчу комісію про його надходження та про ухвалене судом рішення.

3.8. У разі прийняття судом до провадження адміністративного позову із того ж питання та з тих же підстав, що подано скаргу до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення суду про прийняття до провадження адміністративного позову повертає таку скаргу суб’єкту звернення без розгляду не пізніше наступного дня з дня отримання повідомлення суду із зазначенням підстав її повернення (частина друга статті 93 Закону).

3.9. Скарга, подана до Центральної виборчої комісії, яка відповідно до частини другої статті 93 Закону підлягає поверненню суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду, може бути повернута без прийняття рішення Центральною виборчою комісією Головою Комісії або за його дорученням іншим членом Комісії, який попередньо розглядав цю скаргу, із відповідним супровідним листом.

Скарга, подана до окружної чи дільничної виборчої комісії, яка відповідно до частини другої статті 93 Закону підлягає поверненню суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду, може бути повернута без прийняття рішення виборчою комісією із супровідним листом за підписом голови цієї виборчої комісії або заступника голови комісії.

4. Строки подання скарги до виборчої комісії

4.1. Загальний строк оскарження встановлено частиною першою статті 94 Закону, відповідно до якої скарга, що стосується підготовки та проведення виборів Президента України, може бути подана протягом п’яти днів після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності.

4.2. Законом установлені такі спеціальні строки оскарження:

1) відповідно до частини третьої статті 94 Закону скарга щодо порушення, яке мало місце до дня виборів, може бути подана у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, але не пізніше 22 години дня, що передує дню виборів;

2) згідно з частиною четвертою статті 94 Закону скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування (до двадцятої години дня виборів та дня повторного голосування);

3) скарга щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, члена цієї комісії, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів на виборчій дільниці, може бути подана до окружної виборчої комісії у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності (частина четверта статті 94 Закону).

4.3. При розгляді виборчою комісією питання щодо дотримання суб’єктом звернення зі скаргою строків оскарження, встановлених Законом, також враховуються такі положення Закону:

1) першим днем строку, який відповідно до Закону має початися у зв’язку з настанням певної події, є день, наступний після дня настання вказаної події; останнім днем строку, який згідно із Законом має закінчитися у зв’язку з настанням певної події, є день, що передує дню вказаної події (частини друга та третя статті 18 Закону);

2) бездіяльність, що може бути оскаржена відповідно до Закону, вважається вчиненою в останній день строку, в який мала бути, але не була вчинена відповідна дія (частина друга статті 94 Закону);

3) обчислення строку оскарження починається з наступного дня після дня прийняття рішення, вчинення дії чи бездіяльності, які оскаржуються (статті 18, 94 Закону);

4) строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення виборчою комісією без розгляду (частина п’ята статті 94 Закону);

5) зміна або уточнення суб’єктом звернення зі скаргою вимог під час розгляду скарги у виборчій комісії, викликані виявленням обставин, невідомих раніше суб’єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків (частина п’ята статті 94 Закону).

При цьому скаржник має довести, що обставини, які зумовили зміну або уточнення його вимог, не були відомі йому на момент звернення зі скаргою;

6) днем подачі скарги вважається день фактичного отримання скарги суб’єктом розгляду скарги (частина друга статті 96 Закону).

5. Приймання та реєстрація скарг

Скарги, що подаються до окружних і дільничних виборчих комісій, приймаються та реєструються відповідно до Порядку ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 350 (з відповідними змінами та доповненнями).

6. Вимоги до змісту і форми скарги. Наслідки подання неналежно оформленої скарги

6.1. Після реєстрації скарги виборча комісія перевіряє дотримання суб’єктом звернення зі скаргою вимог Закону щодо форми та змісту скарги.

6.2. Згідно з частиною першою статті 95 Закону скарга до виборчої комісії подається у письмовій (паперовій) формі. Скарга повинна містити:

{Абзац перший пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 271 від 31.12.2018}

1) назву виборчої комісії, до якої вона подається;

2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) суб’єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі відомі;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від виборчої комісії;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) у разі наявності зазначення зацікавлених осіб, яких суб’єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

9) підпис заявника скарги (представника юридичної особи - заявника) із зазначенням дати підписання.

6.3. Скарга підписується особою, яка її подає.

6.4. Якщо скарга від імені кандидата на пост Президента України подається його уповноваженим представником, довіреною особою, то в скарзі зазначаються також прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання або місцезнаходження (поштова адреса), вид та номер засобів зв’язку кандидата на пост Президента України, в інтересах якого вона подається. При цьому в разі подання скарги до виборчої комісії уповноваженим представником або довіреною особою кандидата на пост Президента України особисто, вони пред’являють посвідчення відповідно уповноваженого представника, довіреної особи кандидата на пост Президента України, видане в установленому Законом порядку. В інших випадках до скарги додається засвідчена в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат", копія такого посвідчення.

6.5. Скарга, що подається від імені партії - суб’єкта виборчого процесу, підписується керівником цієї партії із засвідченням підпису печаткою партії чи іншою особою, уповноваженою на це рішенням центрального керівного органу партії, оригінал чи належним чином засвідчена копія якого додається до скарги.

Керівник політичної партії діє як представник відповідної партії без додаткового уповноваження.

6.6. Згідно з частиною четвертою статті 95 Закону до скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі. При цьому письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому порядку копії.

6.7. Скарга, оформлена без дотримання вимог Закону та цього Порядку, повертається відповідно Головою Центральної виборчої комісії або іншим членом Центральної виборчої комісії за дорученням Голови Центральної виборчої комісії чи головою або заступником голови окружної або дільничної виборчої комісії суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня, - невідкладно.

При поверненні скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення із скаргою, оформленою відповідно до вимог Закону, в строки, передбачені статтею 94 Закону.

6.8. У разі повторного подання скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків виборча комісія приймає постанову про залишення її без розгляду по суті (частина третя статті 96 Закону).

6.9. У разі надходження скарги засобами електронної пошти (в електронній формі) вона опрацьовується виборчою комісією в установленому Законом порядку після надходження цієї скарги у письмовій (паперовій) формі. Днем подання скарги вважається день отримання скарги виборчою комісією у письмовій (паперовій) формі.

{Порядок доповнено пунктом 6.9 згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 271 від 31.12.2018}

7. Процедура і строки розгляду скарг виборчими комісіями

7.1. Скарга, оформлена з додержанням вимог Закону та цього Порядку, розглядається відповідною виборчою комісією на своєму засіданні.

7.2. На засідання виборчих комісій з розгляду скарги обов’язково запрошуються суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи. Неприбуття на засідання суб’єкта розгляду скарги осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

7.3. Згідно з частиною п’ятою статті 96 Закону виборча комісія повідомляє суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги в один з таких способів:

1) рекомендованою телеграмою;

2) факсимільним повідомленням;

3) засобами електронної пошти;

4) телефонограмою.

7.4. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб’єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у разі неможливості - не пізніше початку розгляду скарги. Суб’єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду виборчою комісією.

7.5. Загальний строк розгляду скарг встановлено частиною четвертою статті 96 Закону, відповідно до якої скарга розглядається у дводенний строк з дня її отримання. Зазначений дводенний строк розгляду скарг обчислюється в календарних днях, починаючи з дня, наступного після дня отримання скарги.

7.6. Законом передбачено також і спеціальні строки розгляду скарги:

1) скарга щодо порушення, яке мало місце до дня голосування, повинна бути розглянута не пізніше 24 години дня, що передує дню голосування;

2) скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею відразу після закінчення голосування;

3) скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування, під час підрахунку голосів на виборчій дільниці, подана до виборчої комісії вищого рівня, розглядається відповідною виборчою комісією у дводенний строк з дня її подання.

8. Докази

8.1. Відповідно до частини першої статті 97 Закону доказами, на підставі яких виборча комісія при розгляді скарги встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги суб’єкта звернення і заперечення зацікавлених осіб, можуть бути:

1) письмові документи і матеріали (в тому числі електронні), які містять відомості про обставини, що мають значення для розгляду скарги;

2) письмові пояснення суб’єктів виборчого процесу, посадових і службових осіб органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, отримані на вимогу членів виборчої комісії на виконання повноважень комісії;

3) письмові і речові докази;

4) висновки експертів, надані письмово на запит виборчої комісії - суб’єкта розгляду скарги, суб’єкта звернення зі скаргою або суб’єкта оскарження.

8.2. Відповідно до частини четвертої статті 97 Закону письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо до виборчої комісії подано копію письмового доказу, виборча комісія має право вимагати подання оригіналу.

8.3. Докази виборчій комісії надають суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження, заінтересовані особи.

У разі необхідності або за зверненням суб’єкта звернення, суб’єкта оскарження, заінтересованих осіб виборча комісія - суб’єкт розгляду скарги звертається із запитом (витребовує) додаткові докази.

8.4. Відповідно до частини другої статті 97 Закону виборча комісія приймає до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скарги, тобто такі докази, які свідчать про наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги суб’єкта звернення і заперечення зацікавлених осіб, або конкретизують, уточнюють ці обставини тощо.

8.5. Виборча комісія повинна враховувати положення частини третьої статті 97 Закону, згідно з якими обставини (факти), для доведення яких законом встановлені певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами доказування.

Зокрема, відповідно до частини третьої статті 56 Закону виключно судом при розгляді виборчого спору в порядку, передбаченому законом, встановлюються:

1) факт підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом на пост Президента України, його довіреною особою, посадовою особою партії, яка висунула кандидата, а також на прохання кандидата або за дорученням кандидата або партії, яка його висунула, - іншою особою;

2) факт надання під час виборчого процесу виборцям або членам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, робіт, послуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей організацією, засновником, власником або членом керівного органу якої є кандидат на пост Президента України, посадова особа партії, яка висунула кандидата;

3) факт використання кандидатом при фінансуванні передвиборної агітації, крім коштів свого виборчого фонду, інших коштів.

8.6. Згідно з частиною п’ятою статті 97 Закону виборча комісія оцінює докази з урахуванням дослідження їх у сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед встановленої сили, за винятком фактів, встановлених судовим рішенням, що набрало законної сили.

9. Рішення виборчих комісій за результатами розгляду скарг

9.1. За результатами розгляду скарги виборча комісія на своєму засіданні ухвалює рішення у формі постанови.

9.2. Перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для встановлення:

1) чи подано скаргу належним суб’єктом звернення зі скаргою, визначеним Законом;

2) чи віднесено Законом та цим Порядком розгляд цієї скарги до повноважень виборчої комісії (належний суб’єкт розгляду скарги);

3) чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження, встановлені Законом.

9.3. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб’єктом звернення зі скаргою, до неналежного суб’єкта розгляду скарги або з порушенням строків оскарження, встановлених Законом (частина шоста статті 96 Закону).

9.4. У разі якщо скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою до належного суб’єкта розгляду такої скарги у встановлені Законом строки, виборча комісія переходить до розгляду скарги по суті.

9.5. Під час розгляду по суті скарги щодо рішення суб’єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб’єктом оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб’єктом оскарження на законних підставах;

3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процедури;

4) чи підтверджуються викладені у скарзі вимоги поданими доказами;

5) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;

6) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення зі скаргою, чи відмовити в їх задоволенні повністю або у відповідній частині;

7) чи належить поновити порушені права або законні інтереси суб’єкта звернення зі скаргою іншим способом;

8) які рішення слід зобов’язати прийняти чи які дії, що випливають із факту скасування рішення, вчинити.

9.6. Під час розгляду по суті скарги щодо дії (бездіяльності) суб’єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб’єкта оскарження;

2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалася (вчинялася) суб’єктом оскарження на законних підставах;

3) чи підтверджуються викладені у скарзі вимоги поданими доказами;

4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;

5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення зі скаргою або відмовити в їх задоволенні повністю або у відповідній частині;

6) чи належить поновити порушені права або законні інтереси суб’єкта звернення зі скаргою іншим способом;

7) які рішення слід зобов’язати прийняти або які дії, що випливають із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.

9.7. Розглянувши скаргу по суті, виборча комісія може прийняти одне з таких рішень:

1) про задоволення скарги повністю або частково;

2) про відмову в задоволенні скарги.

9.8. Якщо у скарзі заявлено дві або більше вимог, виборча комісія повинна дати правову оцінку кожній з вимог та має право прийняти рішення по кожній з них.

9.9. Рішення про задоволення скарги виборча комісія приймає у разі встановлення, що рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта оскарження не відповідають законодавству про вибори Президента України.

У такому разі виборча комісія може прийняти рішення, яким:

1) визнати рішення суб’єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства про вибори Президента України, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

2) скасувати рішення;

3) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України;

4) зобов’язати суб’єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;

5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу;

6) зобов’язати суб’єкта оскарження здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів Президента України, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.

9.10. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги або рішення суду може:

1) скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та зобов’язати її повторно розглянути порушене питання;

2) скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання.

9.11. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо:

1) оскаржуване рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права суб’єкта звернення зі скаргою;

2) суб’єктом звернення зі скаргою не доведено порушення суб’єктом оскарження законодавства про вибори Президента України, а наявних у матеріалах скарги доказів недостатньо для встановлення цього факту суб’єктом розгляду скарги;

3) на момент розгляду скарги виборчою комісією - суб’єктом оскарження вчинено необхідні дії, скасовано рішення, що є предметом оскарження, або іншим способом поновлено права суб’єкта звернення зі скаргою відповідно до вимог Закону (відсутність предмета оскарження).

9.12. На підставі частини п’ятої статті 96 Закону, якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення отримано ними пізніше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи наступного за ним дня, - невідкладно. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

9.13. Зміст та вимоги до оформлення постанови окружної та дільничної виборчої комісії визначено частиною чотирнадцятою статті 28 Закону та Порядком ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 350 (з відповідними змінами та доповненнями).

9.14. Згідно з частиною п’ятою статті 98 Закону копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається суб’єкту звернення зі скаргою, суб’єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб’єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а в разі прийняття рішення напередодні, в день голосування або наступного за ним дня - невідкладно. Рішення окружної виборчої комісії невідкладно після його прийняття надсилається до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему.

{Пункт 9.14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 317 від 18.04.2014}

10. Заключні положення

За змістом частини дев’ятої статті 11 Закону органи виконавчої влади, суди, виборчі комісії, правоохоронні органи (прокуратура, міліція) організовують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд позовних заяв, скарг та звернень виборчих комісій у строки та спосіб, установлені Законом.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШвверх