Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Постановление Национального банка Украины от 06.08.2019104
Документ v0104500-19, действует, текущая редакция — Принятие от 06.08.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.08.2019. Посмотреть в истории? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

06.08.2019  № 104

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 15, 25, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, Закону України “Про валюту і валютні операції”, з метою лібералізації здійснення деяких валютних операцій та вдосконалення валютного нагляду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 38 розділу IV виключити;

2) у підпункті 2 пункту 71 розділу VI:

в абзаці другому слово “банку)” замінити словами “банку, або якщо кошти за відповідними операціями з ОВДП надійшли іноземному інвестору з відкритого в банку України кореспондентського рахунку іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку)”;

в абзаці третьому слово “банку)” замінити словами “банку, або в разі здійснення відповідних розрахунків через відкритий в банку України кореспондентський рахунок іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку)”;

в абзаці п’ятому слова “в разі купівлі-продажу ОВДП, які розміщені на рахунку” замінити словами “за операціями з ОВДП, які обліковуються на рахунку”;

3) друге речення підпункту 2 пункту 147 розділу XI доповнити словами: “, або в разі переказу коштів на рахунки іноземних інвесторів/нерезидентів в Україні з відкритого в банку України кореспондентського рахунку іноземного банку-депозитарію, що має рахунок у цінних паперах у Національному банку”.

2. Унести до Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 7 (зі змінами) (далі - Інструкція № 7) такі зміни:

1) у розділі III:

підпункт 2 пункту 9 доповнити словами “, або в порядку, визначеному пунктом 16-2 розділу IV цієї Інструкції”;

в абзаці першому пункту 12 розділу III слова “надійти або” замінити словом “надійти”;

2) розділ IV після пункту 16 доповнити двома новими пунктами 16-1, 16-2 такого змісту:

“16-1. Банк, що отримав повідомлення від Національного банку засобами електронної пошти Національного банку про зміну обслуговуючого банку в МД за операцією з імпорту товарів:

1) не використовує в подальшому з дня отримання такого повідомлення цю МД (інформацію про неї, отриману в реєстрі МД до зміни обслуговуючого банку) для здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків;

2) не пізніше п’ятого робочого дня з дня отримання такого повідомлення надає іншому банку, зазначеному в повідомленні, засобами електронної пошти Національного банку інформацію про отримання такого повідомлення, про надходження реєстру МД за цією операцією резидента з імпорту товарів до зміни обслуговуючого банку в МД та обсяги її використання для здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків (зазначаються номер і дата реєстру, уся наявна в реєстрі інформація про операцію резидента, а також вартість продукції в тій частині, що вже використана для здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків і надалі не може бути використана банком, якому надається така інформація, для здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків).

Банк, що отримав інформацію, зазначену в підпункті 2 пункту 16-1 розділу IV цієї Інструкції, має враховувати її в пріоритетному порядку для здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків.

16-2. Банк, що отримав повідомлення від Національного банку засобами електронної пошти Національного банку про зміну обслуговуючого банку в МД за операцією з експорту товарів, зобов’язаний не пізніше п’ятого робочого дня з дня отримання цього повідомлення завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентом граничних строків розрахунків за операцією резидента з експорту продукції.”.

3. Банк, що до дати набрання чинності цією постановою отримав повідомлення від Національного банку засобами електронної пошти Національного банку про зміну обслуговуючого банку в митній декларації, має вчинити передбачені в пунктах 16-1, 16-2 розділу IV Інструкції № 7 дії не пізніше 13 вересня 2019 року включно.

4. Департаменту відкритих ринків (Сергій Пономаренко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олега Чурія.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. Смолійвверх