Документ v0089500-19, действует, текущая редакция — Принятие от 08.07.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 18.07.2019. Посмотреть в истории? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.07.2019  № 89

Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України “Про Національний банк України”, з метою удосконалення порядку ліцензування юридичних осіб Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 150) (далі - Положення), що додаються.

2. Національний банк України розглядає документи юридичних осіб про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, що надійшли до Національного банку України до набрання чинності цією постановою, та надає юридичним особам ліцензії згідно з вимогами Положення, без урахування змін, унесених цією постановою.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Я. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
08.07.2019  № 89

ЗМІНИ
до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

1. У розділі I:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Правління Національного банку приймає рішення про:

1) надання ліцензії або відмову в її наданні, зупинення, поновлення, анулювання ліцензії;

2) погодження або відмову в погодженні на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки;

3) скасування рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки;

4) поновлення погодження або відмову в поновленні погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки.

Рішення про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію приймає Голова Національного банку або уповноважена ним особа.

Ліцензія набирає чинності з дати внесення облікового запису про надання ліцензії до електронного реєстру ліцензій на інкасацію.”;

2) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

“Юридична особа має право розпочати здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки з дати внесення в електронний реєстр ліцензій на інкасацію облікового запису про надання погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки.”;

3) підпункти 1, 2 пункту 7 викласти в такій редакції:

“1) надання або відмову в наданні ліцензії;

2) погодження або відмову в погодженні Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.”;

4) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Юридична особа зобов’язана:

1) припинити надання банкам послуг з інкасації та здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (за наявності погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки) не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку про анулювання (зупинення дії) ліцензії;

2) припинити здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку про скасування погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки.

Операції з надання банкам послуг з інкасації, оброблення та зберігання готівки, які розпочалися до отримання повідомлень Національним банком, визначені в підпунктах 1, 2 пункту 10 розділу I цього Положення, юридична особа зобов’язана завершити не пізніше трьох робочих днів після отримання відповідного повідомлення Національного банку.”.

2. У розділі II:

1) пункт 13 після слів “законодавства України,” доповнити словами “цього Положення,”;

2) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Юридична особа, яка отримала ліцензію, зобов’язана письмово повідомити Національний банк у разі:

1) унесення змін до статуту - протягом 30 днів із дня державної реєстрації цих змін із зазначенням їх короткого опису;

2) зміни керівника, головного бухгалтера або керівника підрозділу інкасації - протягом 10 робочих днів із дня прийняття рішення про таку зміну та подати документи щодо нового керівника, головного бухгалтера або керівника підрозділу інкасації, передбачені в підпункті 12 пункту 15 розділу III цього Положення.”.

3. У пункті 15 розділу III:

1) у підпункті 5 слова “, передбачених розділом” замінити словами та цифрами “згідно з переліком, визначеним у пункті 23 розділу”;

2) підпункт 12 викласти в такій редакції:

“12) документи, що підтверджують відповідність власників істотної участі, керівників юридичної особи, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації вимогам, передбаченим у розділі VI цього Положення, та документи, що підтверджують повноваження керівників, а саме:

копію документа про призначення на посаду керівника юридичної особи, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації;

копію документа про здобуття керівником юридичної особи (крім членів ради), головним бухгалтером та керівником підрозділу інкасації вищої освіти;

копію трудової книжки керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації (у разі роботи за сумісництвом та відсутності відповідного запису в трудовій книжці - документи з місця роботи за сумісництвом, що підтверджують наявність необхідного стажу роботи);

копію документа, що підтверджує проходження керівником підрозділу інкасації підготовки (перепідготовки) з питань організації інкасації та перевезення цінностей у навчальних закладах за програмою, погодженою Національним банком;

копії всіх сторінок паспорта керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації, які містять його фотографію, прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб-іноземців у разі наявності), інформацію про громадянство;

копію документа з інформацією про реєстрацію місця проживання особи, паспорт якої оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій, - для керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації;

копію документа, що може підтвердити адресу постійного місця проживання керівника юридичної особи (крім членів ради), головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації, якщо це іноземці, які не мають у паспорті інформації про місце проживання;

інформацію про місце перебування керівника, якщо немає документального підтвердження реєстрації місця його проживання;

довідку Міністерства внутрішніх справ України (не більше місячного строку з дня видачі станом на дату подання документів до Національного банку) про те, що не було притягнень до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, щодо керівників юридичної особи, фізичних осіб - власників істотної участі в ній, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації.”.

4. У розділі IV:

1) у пункті 22:

підпункт 1 після слів “послуг з інкасації” доповнити словами “чисельністю не менше трьох осіб”;

у підпункті 4 слово “п’яти” замінити словом “трьох”;

2) у пункті 23:

підпункт 18 виключити;

у підпункті 20 слово “п’яти” замінити словом “трьох”;

підпункт 22 виключити.

5. У розділі V:

1) розділ після пункту 24 доповнити двома новими пунктами 24-1, 24-2 такого змісту:

“24-1. Юридичні особи зобов’язані забезпечити наявність мінімального власного капіталу:

1) для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації - у сумі 2 мільйони гривень;

2) для отримання погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки - у сумі 3 мільйони гривень.

24-2. Юридичні особи, які отримали ліцензію або ліцензію та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, зобов’язані протягом строку дії ліцензії забезпечувати наявність мінімального власного капіталу в сумі, установленій у пункті 24-1 розділу V цього Положення.”;

2) пункт 26 викласти в такій редакції:

“26. Юридична особа зобов’язана мати грошові кошти в розмірі, достатньому для покриття витрат, передбачених бізнес-планом на перший рік діяльності, але не менше ніж 1 мільйон гривень.”;

3) у пункті 27:

в абзаці першому слова “, яка звертається за отриманням ліцензії,” виключити;

абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий уважати абзацом четвертим;

пункт після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

“Юридична особа, яка звертається за отриманням ліцензії, не повинна допускати суттєвих порушень фінансових зобов’язань протягом останнього року її діяльності щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п’ятим.

6. У розділі VI:

1) у підпункті 3 пункту 30 слова “документ, що підтверджує проходження підготовки (перепідготовки)” замінити словами “підготовку (перепідготовку)”;

2) у пункті 32 слова “, яка звертається за отриманням ліцензії,” виключити.

7. Пункт 63 розділу VIII викласти в такій редакції:

“63. Юридична особа зобов’язана в разі створення, ліквідації, початку/припинення діяльності підрозділу інкасації та/або структурного підрозділу з надання банкам послуг з інкасації та/або здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки за місяць до створення, ліквідації, початку/припинення діяльності такого підрозділу надіслати до Національного банку лист, у якому зазначити:

1) місце і дату створення, ліквідації, початку/припинення діяльності з надання банкам послуг з інкасації та/або здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;

2) підтвердження про виконання створеним підрозділом вимог пунктів 22 розділу IV, 30 розділу VI та 69 розділу X цього Положення.”.

8. У розділі X:

1) у пункті 68 слова ", що оформляється окремим розпорядчим актом Національного банку” виключити;

2) у пункті 69:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) грошові кошти в розмірі, достатньому для покриття витрат, передбачених бізнес-планом на перший рік діяльності (з урахуванням діяльності зі здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки), але не менше ніж 1,5 мільйона гривень;”;

у підпунктах 4, 5 слово “п’яти” замінити словом “двох”;

3) пункт 70 доповнити трьома новими підпунктами такого змісту:

“7) фінансову звітність, що подається юридичною особою, перелік якої визначено в додатку 4 до цього Положення, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності:

за попередній звітний рік (за наявності);

станом на останню звітну дату, що передує даті подання пакета документів (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року);

8) висновок аудитора (аудиторської фірми) про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, джерел формування власного капіталу юридичної особи та достатності її фінансового стану для здійснення діяльності (з урахуванням здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки) згідно з бізнес-планом;

9) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках щонайменше за три останніх місяці (або з дати відкриття рахунку, якщо строк діяльності юридичної особи становить менше ніж три місяці), що передують даті подання пакета документів для отримання погодження і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання погодження.”;

4) в абзаці першому пункту 72 та пункті 73 цифри “20” замінити цифрами “30”;

5) розділ після пункту 73 доповнити новим пунктом 73-1 такого змісту:

“73-1. Національний банк має право відмовити юридичній особі в погодженні на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки, якщо:

1) документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства України, цього Положення або нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу;

2) юридичною особою не виконано вимоги, визначені в пункті 69 розділу X цього Положення;

3) юридична особа відмовила уповноваженим представникам Національного банку в проведенні перевірки дотримання вимог підпунктів 5-8 пункту 69 розділу X цього Положення.”;

6) розділ після пункту 79 доповнити трьома новими пунктами 79-1-79-3 такого змісту:

“79-1. Національний банк має право скасувати рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки, якщо за результатами проведення планової або позапланової інспекційної перевірки встановлено, що:

1) юридичною особою порушено вимоги, визначені в підпунктах 2-8 пункту 69 розділу X цього Положення;

2) юридична особа здійснює операції з оброблення готівки на автоматизованих системах оброблення готівки з порушенням вимог, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з питань ведення касових операцій в Україні.

79-2. Національний банк у разі прийняття рішення про скасування погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки інформує про це юридичну особу згідно з порядком, визначеним у пункті 66 розділу IX цього Положення.

79-3. Юридична особа після усунення порушень, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 79-1 розділу X цього Положення, має право подати до Національного банку документи, що свідчать про їх усунення, разом із клопотанням про поновлення погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки. Зазначене клопотання подається до Національного банку не пізніше одного року після скасування рішення про погодження на здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки.

Національний банк приймає рішення про поновлення (відмову в поновленні) здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки та повідомляє юридичну особу про прийняття відповідного рішення в порядку, передбаченому в пункті 66 розділу IX цього Положення.

Національний банк приймає рішення про відмову в поновленні здійснення юридичною особою операцій з оброблення та зберігання готівки в разі, якщо юридична особа не повністю усунула виявлені порушення.”.

9. Додаток 17 до Положення викласти в такій редакції:


“Додаток 17
до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії
на надання банкам послуг з інкасації
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
08.07.2019  № 89
(пункт 49 розділу VIII)

ВІДОМОСТІ,
що вносяться до електронного реєстру ліцензій на інкасацію


з/п

Назва реквізиту

Зміст

1

2

3

1

I. Інформація про ліцензію

2

Номер ліцензії


3

Дата надання ліцензії


4

Найменування юридичної особи


5

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань


6

Статус ліцензії


7

II. Інформація про погодження Національного банку України на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки

8

Статус погодження


9

Дата та номер рішення Правління Національного банку України щодо надання погодження


”.

Директор Департаменту
грошового обігу


В. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку УкраїниС. Холодвверх