Документ v0077359-14, текущая редакция — Редакция от 27.12.2018, основание - v0262359-18

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 26 березня 2014 року № 77

Про затвердження Порядку фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії
№ 262 від 27.12.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 38 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 7 статті 18, частиною третьою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України (додається), встановлений Центральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів України.

2. Цю постанову надіслати Міністерству фінансів України, Міністерству закордонних справ України, окружним виборчим комісіям з виборів Президента України після їх утворення та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Центральної виборчої комісії
від 26 березня 2014 року № 77

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 26 березня 2014 року № 342

ПОРЯДОК
фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює питання відкриття асигнувань, обліку надходження та використання коштів Державного бюджету України, що виділяються окружним виборчим комісіям і дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць на підготовку та проведення виборів Президента України.

2. Фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, здійснюються Центральною виборчою комісією, яка є головним розпорядником цих коштів.

Фінансове забезпечення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через Міністерство закордонних справ України.

3. Витрати на підготовку та проведення виборів Президента України здійснюються:

1) Центральною виборчою комісією;

2) Міністерством закордонних справ України для забезпечення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць;

3) окружними виборчими комісіями, які є розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, підзвітними та підконтрольними Центральній виборчій комісії.

Розпорядником коштів Державного бюджету України є окружна виборча комісія, в особі голови комісії, а за його відсутності - в особі заступника голови.

4. Центральна виборча комісія на підставі витягів із Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів формує мережу окружних виборчих комісій, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, та подає її на електронних і паперових носіях до Державної казначейської служби України.

5. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів покладається на розпорядників бюджетних коштів згідно із законодавством України.

6. Контроль за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України, здійснюється Центральною виборчою комісією та відповідними органами державного фінансового контролю у порядку, встановленому законодавством.

{Пункт 6 розділу I в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 262 від 27.12.2018}

II. Здійснення видатків на підготовку та проведення виборів Президента України

1. Видатки на підготовку та проведення виборів Президента України здійснюються за такими напрямами:

заходи Центральної виборчої комісії з підготовки та проведення виборів Президента України, а також заходи дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць і забезпечення їх діяльності;

заходи окружних та дільничних виборчих комісій з підготовки та проведення виборів Президента України і забезпечення їх діяльності.

2. Центральна виборча комісія:

у межах бюджетних призначень, передбачених Державним бюджетом України на підготовку та проведення виборів Президента України, затверджує кошторис Центральної виборчої комісії;

затверджує середні норми видатків окружних виборчих комісій, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій.

3. Міністерство закордонних справ України:

на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування Центральної виборчої комісії подає на затвердження до Центральної виборчої комісії проекти кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету, а також узагальненого кошторису видатків дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць для підготовки та проведення виборів Президента України за повною економічною класифікацією видатків бюджету відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, і наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".

4. Окружна виборча комісія:

на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування Центральної виборчої комісії, складеної відповідно до середніх норм видатків окружної виборчої комісії та середніх норм видатків для потреб дільничних виборчих комісій, подає на затвердження до Центральної виборчої комісії проекти кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету за формою, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету";

на основі середніх норм видатків окружної виборчої комісії та середніх норм видатків для потреб дільничних виборчих комісій у десятиденний строк з дня її утворення складає та подає на затвердження до Центральної виборчої комісії проект єдиного кошторису видатків окружної виборчої комісії для підготовки та проведення виборів Президента України із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

5. Центральна виборча комісія у п’ятиденний строк з дня надходження від Міністерства закордонних справ України, окружних виборчих комісій проектів кошторису та плану асигнувань загального фонду Державного бюджету України, єдиного кошторису видатків окружної виборчої комісії для підготовки та проведення виборів Президента України розглядає та затверджує їх.

6. Центральна виборча комісія складає і затверджує розподіл показників зведеного кошторису та розподіл показників зведеного плану асигнувань загального фонду бюджету на підготовку і проведення виборів Президента України для кожного розпорядника коштів нижчого рівня, зокрема окружних виборчих комісій, за територіями відповідно до мережі установ та організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України, та подає їх до Державної казначейської служби України.

7. Окружні виборчі комісії подають відповідним органам Державної казначейської служби України на паперових та електронних носіях затверджені Центральною виборчою комісією кошториси, єдині кошториси та плани асигнувань загального фонду бюджету.

8. Затверджені кошториси є підставою для взяття окружними виборчими комісіями бюджетних зобов’язань.

9. У разі потреби внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, єдиного кошторису видатків окружна виборча комісія вносить до Центральної виборчої комісії пропозиції з відповідними розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

У разі перерозподілу коштів між кодами економічної класифікації видатків у межах затверджених кошторисних призначень до пропозицій додається розрахунок з обґрунтуванням щодо необхідності здійснення такого перерозподілу.

У разі збільшення кошторисних призначень до пропозицій додаються довідка про витрачання коштів та взяті фінансові зобов’язання окружною виборчою комісією з виборів Президента України станом на день, що передує дню подання до Центральної виборчої комісії пропозицій, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку та розрахунки з обґрунтуваннями щодо необхідності внесення змін до кошторису.

Пропозиції окружної виборчої комісії без надання Центральній виборчій комісії вищевказаних документів не розглядаються.

Зміни до єдиного кошторису затверджуються рішенням Центральної виборчої комісії, після чого нова редакція вказаного кошторису подається окружною виборчою комісією до відповідного органу Державної казначейської служби України.

10. У разі внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету окружна виборча комісія відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, та наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" складає відповідні довідки, які затверджуються і виконуються у такому самому порядку, що й кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, і є їх невід’ємною частиною.

Окружна виборча комісія протягом наступного робочого дня після затвердження довідки про зміни у кошторисі та плані асигнувань загального фонду бюджету подає її до відповідного органу Державної казначейської служби України.

11. Реєстраційний рахунок окружної виборчої комісії відкривається у відповідному органі Державної казначейської служби України за місцезнаходженням відповідної окружної виборчої комісії в порядку, встановленому законодавством. При цьому картки із зразками підписів голови, заступника голови та головного бухгалтера окружної виборчої комісії, які подаються до органу Державної казначейської служби України, засвідчуються Головою Центральної виборчої комісії чи заступником Голови Центральної виборчої комісії або нотаріально. У таких картках також міститься зразок відбитка печатки окружної виборчої комісії.

12. Реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

13. Відшкодування витрат на відрядження, пов’язані з виконанням обов’язків членами виборчих комісій, здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".

III. Облік та звітність про використання коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України

Операції з надходження та використання бюджетних коштів виборчими комісіями відображаються у бухгалтерському обліку і формах фінансової та бюджетної звітності в порядку, встановленому законодавством.

IV. Припинення руху коштів та їх повернення

1. Окружна виборча комісія не пізніш як у п’ятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України подає до Центральної виборчої комісії виписки із реєстраційного рахунку та припиняє рух коштів на цьому рахунку.

У семиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України Центральна виборча комісія відкликає залишки невикористаних асигнувань загального фонду державного бюджету, відкритих на підготовку та проведення виборів Президента України, шляхом надання Державній казначейській службі України коригуючого розподілу відкритих асигнувань.

2. Погашення кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії з виборів Президента України після закінчення строку її повноважень у разі її виникнення здійснюється Центральною виборчою комісією згідно з Порядком погашення Центральною виборчою комісією кредиторської заборгованості окружної виборчої комісії після закінчення строку її повноважень у разі, коли така заборгованість виникла в межах бюджетних асигнувань, передбачених на підготовку та проведення виборів народних депутатів України, Президента України, затвердженим постановою Центральної виборчої комісії від 19 січня 2012 року № 7.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ
Додаток 1
до Порядку фінансування окружних
виборчих комісій та дільничних виборчих
комісій закордонних виборчих дільниць за
рахунок коштів Державного бюджету
України, виділених на підготовку та
проведення виборів Президента України

ЄДИНИЙ КОШТОРИС ВИДАТКІВ
окружної виборчої комісії для підготовки та проведення виборів Президента України

{Додаток 1 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 262 від 27.12.2018}


Додаток 2
до Порядку фінансування окружних
виборчих комісій та дільничних виборчих
комісій закордонних виборчих дільниць за
рахунок коштів Державного бюджету
України, виділених на підготовку та
проведення виборів  Президента України

ДОВІДКА № ____
про витрачання коштів та взяті фінансові зобов’язання окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № _____ для підготовки та проведення виборів Президента України

{Додаток 2 в редакції Постанови Центральної виборчої комісії № 262 від 27.12.2018}вверх