Документ v0014500-19, действует, текущая редакция — Принятие от 03.01.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.01.2019. Посмотреть в истории? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.01.2019  № 14

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 66, 67, 73, 74 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 Закону України “Про валюту і валютні операції”, з метою визначення підстав та порядку застосування Національним банком України заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства, посилення вимог у сфері банківського регулювання та нагляду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту методології (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 1, підпункту 1, абзаців першого - сьомого та дев’ятого - п’ятнадцятого підпункту 4, абзаців першого, другого, п’ятого - восьмого, дванадцятого - тридцять дев’ятого підпункту 5, підпункту 6, абзацу четвертого підпункту 7, підпункту 8 пункту 2 Змін, які набирають чинності одночасно з уведенням у дію Закону України “Про валюту і валютні операції”.

Голова

Я. СмолійЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03.01.2019  № 14

ЗМІНИ
до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

1. У розділі I:

1) у главі 1:

пункт 1.1 після слів “(далі - Закон про запобігання легалізації)” доповнити словами “, Закону України “Про валюту і валютні операції” (далі - Закон про валюту)”;

пункт 1.2 після слова “банківського” доповнити словом “, валютного”;

2) абзац другий пункту 2.3 глави 2 після слова “банківського” доповнити словом “, валютного ”;

3) у главі 3:

у пункті 3.1:

абзац перший після слова “банківського” доповнити словом “, валютного”;

в абзаці сьомому слова “[виїзні та невиїзні (камеральні) перевірки]” виключити;

абзац перший пункту 3.6 після слова “банківського” доповнити словом “, валютного”.

2. У розділі II:

1) у главі 1:

пункт 1.1 після слова “банківського” доповнити словом “, валютного”;

у пункті 1.3:

абзац перший після слова “банківського” доповнити словом “, валютного”;

підпункт “ж” викласти в такій редакції:

“ж) усунення порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;”;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

“ї) усунення порушення вимог валютного законодавства.”;

2) у першому реченні пункту 2.4 глави 2 слова “та засвідчений відбитком печатки банку” виключити;

3) у пункті 3.6 глави 3 слова “і засвідчується відбитком печатки банку” виключити;

4) у главі 7:

у пункті 7.3:

в абзаці восьмому слова “генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій/” виключити;

після абзацу шістнадцятого доповнити пункт новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

“суттєвого порушення вимог валютного законодавства.”;

у пункті 7.4:

в абзаці четвертому слова “та відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій” виключити;

в абзаці п’ятому слово “розпорядженням” замінити словом “рішенням”;

у пункті 7.12:

в абзаці першому слова “та відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій” виключити;

у підпункті “а” слова “, та повернути Національному банку генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у строк, визначений нормативно-правовим актом Національного банку з питань ліцензування валютних операцій” виключити;

у підпункті “б” слова “факт втрати чинності генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій” замінити словами “прийняття Національним банком рішення про припинення валютних операцій”;

підпункт “е” викласти в такій редакції:

“е) закрити належні банку пункти обміну іноземних валют;”;

у другому реченні підпункту “і” слова “та відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій” виключити;

у пункті 7.17:

абзац другий доповнити словами “(усіх або окремих операцій, які обмежені або зупинені)”;

абзац третій після слів “відміну припинення операцій” доповнити словами “(усіх або окремих операцій, які припинені)”;

5) у главі 9:

у пункті 9.1:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“недотримання банком (філією іноземного банку) розміру резервування коштів в іноземній валюті (банківських металів) за залученим банком (філією іноземного банку) депозитом, кредитом (позикою) від нерезидента”;

після абзацу дев’ятнадцятого доповнити пункт новим абзацом двадцятим такого змісту:

“порушення вимог валютного законодавства;”;

абзац перший пункту 9.6 після слів “Національного банку” доповнити словами “(крім із питань фінансового моніторингу та валютного законодавства)”;

абзаци перший та четвертий пункту 9.7 після слів “фінансового моніторингу” доповнити словами “та валютного законодавства”;

в абзаці четвертому пункту 9.8 слова “випадки перекручення даних” замінити словами “помилки, які не є суттєвими (порушення порядку формування даних статистичної звітності)”;

пункт 9.12 викласти в такій редакції:

“9.12. Штраф за недотримання банком (філією іноземного банку) розміру резервування коштів в іноземній валюті (банківських металів) за залученим банком (філією іноземного банку) депозитом, кредитом (позикою) від нерезидента накладається на банк (філію іноземного банку) за кожний випадок порушення в розмірі суми коштів недорезервування за такою операцією, розрахованої за офіційним курсом гривні до іноземних валют/банківських металів, установленим Національним банком на день вчинення порушення, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку (приписного капіталу філії іноземного банку).”;

пункт 9.19 після слів “фінансового моніторингу” доповнити словами “та валютного законодавства”;

після пункту 9.21 доповнити главу п’ятьма новими пунктами 9.22 - 9.27 такого змісту:

“9.22. Штраф за суттєві порушення банком вимог валютного законодавства накладається на банк у розмірі не більше ніж 400000 гривень за кожний вид порушення:

1) порушення вимог статті 5 Закону про валюту та/або нормативно-правового акта Національного банку з питань порядку проведення розрахунків за валютними операціями;

2) порушення вимог статті 6 Закону про валюту та/або нормативно-правового акта Національного банку з питань умов та порядку торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України;

3) порушення вимог статті 7 Закону про валюту та/або нормативно-правового акта Національного банку з питань порядку проведення переказу валютних цінностей;

4) порушення вимог статті 8 Закону про валюту та/або нормативно-правового акта Національного банку з питань порядку транскордонного переміщення валютних цінностей;

5) порушення вимог статті 11 Закону про валюту та/або нормативно-правових актів Національного банку в частині невиконання/неналежного виконання обов’язків щодо здійснення банком валютного нагляду;

6) порушення вимог статті 12 Закону про валюту та/або нормативно-правового акта Національного банку з питань запровадження засобів захисту, порядку здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту.

Суттєвим порушенням вимог валютного законодавства, виявленим протягом періоду, що підлягав перевірці, є здійснення валютних операцій із порушеннями, зазначеними в підпунктах 1 - 6 пункту 9.22 глави 9 розділу II цього Положення, у загальній сумі операцій (за кожним видом порушень), яка дорівнює або перевищує 10000000 гривень, або в сумі однієї операції, яка дорівнює або перевищує 1000000 гривень, за офіційним курсом, установленим Національним банком на 00.00 годин дня здійснення таких операцій.

Штраф за порушення, зазначені в підпунктах 1 - 6 пункту 9.22 глави 9 розділу II цього Положення, виявлені протягом періоду, що підлягав перевірці, якщо загальна сума проведених операцій (за кожним видом порушень) або сума однієї операції з валютними цінностями, проведеної з порушеннями вимог валютного законодавства, менше, ніж зазначена в абзаці восьмому цього пункту, накладається на банк у розмірі не більше ніж 50000 гривень за кожний вид порушення.

9.23. Штраф за інші суттєві порушення банком вимог валютного законодавства накладається на банк у розмірі не більше ніж 1000000 гривень.

Інші суттєві порушення банком вимог валютного законодавства це:

1) ненадання банком доступу уповноваженим працівникам Національного банку до систем автоматизації банківських операцій під час виїзної перевірки дотримання валютного законодавства, інформації/документів про валютні операції, а також пояснень щодо проведених валютних операцій;

2) неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації/документів про валютні операції/їх копій (уключаючи в електронному вигляді), подання документів про валютні операції/їх копій (уключаючи в електронному вигляді), у яких неможливо прочитати всі написані в них відомості, що необхідні для виконання Національним банком функцій валютного нагляду, у тому числі на запит Національного банку (письмовий запит Національного банку або уповноважених на проведення перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства працівників Національного банку);

3) неподання, подання не в повному обсязі, подання недостовірної інформації, визначеної в нормативно-правовому акті Національного банку, що встановлює порядок валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, Національному банку;

4) невиконання банком інших вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо проведення перевірки банку уповноваженими працівниками Національного банку.

Недостовірною інформацією/недостовірними документами про валютні операції є надана/надані банком інформація/документи про валютні операції, що не підтверджена/не підтверджені даними первинних документів, матеріалів перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства, офіційних документів/інформації, отриманих/отриманої від органів державної влади, банків, з інших джерел, чи суперечить/суперечать таким даним/документам/інформації.

9.24. Штраф за порушення вимог статті 10 Закону про валюту щодо періодичності, строків, способу та порядку надання інформації (статистичної звітності) про валютні операції, а також допущення суттєвих помилок у інформації (статистичній звітності) про валютні операції накладається на банк у розмірі не більше ніж 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за всі виявлені факти порушень протягом періоду, що підлягав перевірці.

Допущенням суттєвої помилки в інформації (статистичній звітності) про валютні операції є:

1) допущення помилки в будь-якому показнику, який виражений не в одиницях валют, в інформації (статистичній звітності) про валютні операції за звітний період за умови, що цей показник пов’язаний з конкретною сумою валютної операції та якщо ця сума (в еквіваленті) дорівнює чи перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу;

2) допущення помилки в кількісному показнику, який виражений в одиницях валют, в інформації (статистичній звітності) про валютні операції за звітний період (далі - Показник) за умови, що така помилка призвела до зміни розміру цього Показника на п’ять і більше відсотків, але не менше ніж на суму (в еквіваленті), що дорівнює чи перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Зміна цього Показника розраховується як різниця між помилковим і правильним його значенням, віднесена до його правильного значення. Зазначений розрахунок здійснюється відносно кожного окремого кількісного Показника.

За допущення помилок у інформації (статистичній звітності) про валютні операції, які не є суттєвими, штраф не накладається.

9.25. Штраф за порушення інших вимог Закону про валюту та/або нормативно-правового(их) акта(ів) Національного банку з питань валютного регулювання та нагляду, не зазначених у пунктах 9.22 - 9.24 глави 9 розділу II цього Положення, накладається на банк у розмірі не більше ніж 50000 гривень.

9.26. Штраф у розмірі до 8000000 гривень включно, але не більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу банку, накладається Національним банком у разі виявлення суттєвих порушень банком з усіх/більшості питань, що підлягали перевірці щодо дотримання банком вимог валютного законодавства.

9.27. Розрахунок загальної суми штрафу за виявлені під час перевірки порушення вимог валютного законодавства здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, визначений пунктами 9.22 - 9.26 глави 9 розділу II цього Положення, крім випадку, коли сума штрафу за один чи кілька видів порушень вимог валютного законодавства дорівнює або перевищує один відсоток від суми зареєстрованого статутного капіталу банку. У такому разі штраф за всі виявлені під час перевірки порушення вимог валютного законодавства накладається в розмірі один відсоток від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.”.

У зв’язку з цим пункти 9.22 - 9.29 уважати відповідно пунктами 9.28 - 9.35;

пункт 9.28 після слів “фінансового моніторингу” доповнити словами “та валютного законодавства”;

6) у пункті 11.1 глави 11:

абзац перший після слів “вимог банківського” доповнити словом “, валютного”;

після підпункту “є” доповнити пункт новим підпунктом “ж” такого змісту:

“ж) суттєві порушення вимог валютного законодавства;”.

У зв’язку з цим підпункти “ж” та “з” уважати відповідно підпунктами “з” та “и”;

7) у пункті 12.2 глави 12: у підпункті 1:

слово “розпорядження,” виключити;

після слів “порушень банківського” доповнити підпункт словом “, валютного”;

у підпункті 7 слова “розпорядження (рішення)” замінити словом “рішення”;

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

“22) невиконання банком узятих на себе зобов’язань щодо приведення обсягів активних операцій з пов’язаними особами у відповідність до нормативних вимог, установлене за результатами контролю за виконанням банком погодженого Національним банком плану заходів щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку [у частині дотримання графіка приведення банком нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9) у відповідність до нормативних вимог на останню звітну дату, визначену в плані заходів].”;

8) у пункті 3 глави 14 слова “, генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій” виключити.

3. У першому реченні пункту 1.6 глави 1 розділу III слова “і відбитком печатки цього банку” виключити.

Заступник
директора департаменту -
начальник управління методології
регулювання діяльності банків Департаменту методології


О. Присяженко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Національного банку УкраїниК. Рожковавверх