Документ 998-XIV, действует, текущая редакция — Принятие от 16.07.1999
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 27.08.1999. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
у зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 41, ст.373 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про кінематографію"
( 9/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22,
ст.114) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про авторське право і суміжні права"
( 3792-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 13, ст.
64):
1) абзац чотирнадцятий статті 4 викласти в такій редакції:
"похідний твір - продукт інтелектуальної творчості, створений
на основі іншого існуючого твору (переклад, адаптація,
аранжування, обробка фольклору, інші переробки творів) без
заподіяння шкоди охороні оригінального твору. Оригінальність
похідного твору полягає у творчій переробці твору, що існував
раніше, або у творчому перекладі його на іншу мову. До похідних
творів не належать аудіовізуальні твори, у тому числі іноземні,
дубльовані, озвучені, субтитровані українською та іншими мовами";
2) у пункті 1 статті 5:
а) підпункт 12 викласти в такій редакції:
"12) похідні твори";
б) доповнити пункт новим підпунктом 14 такого змісту:
"14) тексти перекладів для дублювання, озвучення,
субтитрування українською та іншими мовами іноземних
аудіовізуальних творів кінематографії".
У зв'язку з цим підпункт 14 вважати підпунктом 15.
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) статті 164-6-164-8 викласти в такій редакції:
"Стаття 164-6. Демонстрування і розповсюдження фільмів без
державного посвідчення на право
розповсюдження і демонстрування фільмів
Демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом
продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного
посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів -
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування,
продажу або передачі в прокат.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після
застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від сорока п'яти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування,
продажу або передачі в прокат.
Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без
державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування
фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат -
тягне за собою накладення штрафу від шістдесяти до дев'яноста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих
від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені
повторно протягом року після застосування заходів
адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яноста до ста
п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей,
отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат.
Стаття 164-7. Порушення умов розповсюдження і демонстрування
фільмів, передбачених державним посвідченням на
право розповсюдження і демонстрування фільмів
Розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов,
передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і
демонстрування фільмів, -
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування,
продажу або передачі в прокат.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після
застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти п'яти до
сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх
демонстрування, продажу або передачі в прокат.
Стаття 164-8. Недотримання квоти демонстрування національних
фільмів при використанні національного
екранного часу
Недотримання суб'єктами кінематографії та телебачення квоти
демонстрування національних фільмів при використанні національного
екранного часу -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
шістдесяти до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після
застосування заходів адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від
дев'яноста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян";
2) у частині першій статті 218 цифри "164-6-164-8"
виключити;
3) статтю 221 після цифр "164-3" доповнити цифрами "164-6 -
164-8";
4) у пункті 1 частини першої статті 255:
а) після слів та цифр "органів Державного комітету України у
справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 155, 156, 156-1)"
доповнити цифрами "164-6, 164-7";
б) слова та цифри "органів управління кіномережею та
кінопрокату (статті 164-6-164-8)" замінити словами та цифрами
"органів управління кінематографією (статті 164-6, 164-7, 164-8 (в
частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при
використанні національного екранного часу в кіно- і відеомережі)";
в) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"органів Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення (стаття 164-8 в частині недотримання квоти
демонстрування національних фільмів при використанні національного
екранного часу на каналах мовлення телебачення України)";
5) частину першу статті 294 після цифр "164-3" доповнити
цифрами "164-6-164-8";
6) у статті 313:
а) пункт 1 після цифр "160-4" доповнити цифрами "164-6,
164-7";
б) в абзаці другому пункту 2 цифри "164-6-164-8" виключити.
3. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.
43; 1997 р., N 15, ст.115):
1) частину восьму статті 14 після слів "попереднє
користування каналом мовлення" доповнити словами "і при цьому
дотримання встановленої законами квоти демонстрування національних
фільмів та передач чи програм національного виробництва";
2) частину першу статті 37 доповнити пунктом "і" такого
змісту:
"і) дотримуватися встановленої квоти демонстрування
національних фільмів та передач чи програм національного
виробництва відповідно до законів";
3) статтю 41 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Не допускається демонстрування на каналах мовлення фільмів,
що мають обмеження глядацької аудиторії, без обов'язкового
попередження про ці обмеження у програмах телепередач та перед
демонструванням цих фільмів. Ефірний час демонстрування фільмів,
що мають обмеження глядацької аудиторії, визначається умовами їх
демонстрування відповідно до державного посвідчення на право
розповсюдження і демонстрування фільмів";
4) частину першу статті 46 доповнити абзацом такого змісту:
" - порушення вимог, встановлених статтями 15 і 22 Закону
України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР ).
4. Абзац восьмий статті 30 Закону України "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 48, ст. 296) після
слів "авторського права та суміжних прав" доповнити словом
"кінематографії".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 липня 1999 року
N 998-XIVвверх