Документ 997_681, действует, текущая редакция — Подписание от 21.10.1994

               Рішення 
про Меморандум Ради глав держав
Співдружності Незалежних Держав
"Основні напрямки інтеграційного розвитку
Співдружності Незалежних Держав" і Перспективний
план інтеграційного розвитку Співдружності
Незалежних Держав
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 21.10.1994 Дата набуття чинності для України: 21.10.1994
Рада глав держав Співдружності Незалежних Держав
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти Меморандум Ради глав держав Співдружності
Незалежних Держав "Основні напрямки інтеграційного розвитку
Співдружності Незалежних Держав" (додається).
2. Затвердити Перспективний план інтеграційного розвитку
Співдружності Незалежних Держав (додається).
3. Міждержавному економічному Комітету Економічного союзу,
Раді міністрів закордонних справ держав - членів Співдружності,
Раді міністрів оборони держав - учасниць Співдружності,
Виконавчому Секретаріату Співдружності Незалежних Держав,
Секретаріату Ради Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць
Співдружності внести пропозиції щодо вдосконалення діяльності
структур Співдружності у зв'язку з реалізацією Перспективного
плану інтеграційного розвитку Співдружності Незалежних Держав.
4. Главам урядів держав - учасниць Співдружності вжити
заходів щодо розробки національних програм з реалізації
Перспективного плану інтеграційного розвитку Співдружності
Незалежних Держав.
Вчинено в місті Москві 21 жовтня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить кожній державі,
що підписала це Рішення, його завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України *
(підпис) (підпис)
_______________
* Україна підписала рішення із застереженням: "Будемо брати
участь у реалізації Меморандуму і Плану з врахуванням
Законодавства України".
МЕМОРАНДУМ
Ради глав держав Співдружності Незалежних
Держав "Основні напрямки інтеграційного
розвитку Співдружності Незалежних Держав"
Важливе значення для зміцнення і розвитку Співдружності
Незалежних Держав (далі - СНД) має продовження активної лінії,
спрямованої на поетапне перетворення його в дієздатне об'єднання
суверенних держав. Просуватися до цієї мети варто за допомогою
послідовного формування ефективної інтеграційної структури
Співдружності. Особливе значення при цьому здобуває погодженість
дій держав - учасниць СНД, що починаються на міждержавному і
міжурядовому рівні, а також у рамках Міжпарламентської Асамблеї
держав - учасниць Співдружності. Назріла необхідність
удосконалення і підвищення ефективності статутних органів і
раціоналізації структури Співдружності. Реалії життя вимагають
створення механізму взаємодії держав СНД, що забезпечує виконання
багатосторонніх угод в органічному сполученні з прийняттям
статутними органами Співдружності оперативних, у тому числі
обов'язкових рішень у межах їхньої компетенції, і виробленням
ефективної системи контролю в цій сфері.
Виходячи з цього може виникнути потреба в наданні деяким
органам СНД визначених міждержавних повноважень у погоджених
сферах.
На даному етапі процес інтеграції повинен носити природний
характер і повною мірою залежить від доброї волі його учасників.
У той же час об'єктивна логіка розвитку пострадянського
простору, усвідомлене прагнення народів до інтеграції вимагають
продовження пошуку нових більш тісних організаційних форм
співробітництва незалежних держав.
Збереження можливості різношвидкісного руху в Співдружності,
багатоваріантність форм участі в його діяльності дозволить гнучко
враховувати інтереси партнерів, їхні можливі особливі позиції,
просуватися по шляху поглиблення інтеграції між тими країнами, що
готові до більш тісної взаємодії в різних сферах.
1. Головним напрямком інтеграції в найближчій і
середньостроковій перспективі є налагодження ефективного
економічного співробітництва як основної передумови подолання
кризових явищ і підйому економіки всіх держав - учасниць СНД.
Пріоритетним у цій галузі, відповідно до Договору про
створення Економічного союзу ( 997_035 ), повинно стати поетапне
формування загального економічного простору на базі ринкових
відносин. Найближчим часом основну увагу варто було б зосередити
на створенні зони вільної торгівлі, як етапу у формуванні Митного
союзу, що передбачає повне зняття митних обмежень у торговельних
відносинах між його учасниками, у рамках якого був би встановлений
загальний митний тариф і налагоджена координація
зовнішньоторговельної політики у відношенні третіх країн.
Паралельно необхідно вести роботу з утворення Платіжного союзу, що
допомогло б рішенню найгострішої проблеми платіжно-розрахункових
відносин.
Реалізація цих задач створила б економічні й організаційні
умови для формування загального ринку з безперешкодним рухом
товарів, послуг, капіталів і трудових ресурсів.
Велику важливість здобуває розвиток прямих зв'язків між
підприємствами, здійснення загальних галузевих і міжгалузевих
програм і стимулювання субрегіональной кооперації.
Для успішної діяльності Економічного союзу актуальне значення
має робота його постійно діючого органу, наділеного досить
широкими повноваженнями, у тому числі і для оперативного рішення
питань.
2. У сфері співробітництва з проблем екології мова повинна
йти про узгодження зусиль держав - учасників СНД у ключових
галузях охорони навколишнього середовища й оздоровлення населення
екологічно неблагополучних регіонів.
3. Постійної уваги вимагають до себе військові питання. Як
першочергову задачу варто розглядати формування системи безпеки
Співдружності на основі Договору про колективну безпеку від 15
травня 1992 року ( 997_095 ) і двосторонніх угод між державами -
учасницями СНД. Це дозволить підняти на якісно нову ступінь
співробітництво в галузі безпеки держав - учасниць СНД, по
недопущенню і припиненню збройних конфліктів на територіях держав
- учасниць СНД і між ними, у підготовці кадрів, оснащенні збройних
сил держав - учасниць СНД, кооперуванні військового виробництва і
стандартизації озброєнь, а також створить сприятливі умови для
збереження і використання наявної оборонної інфраструктури.
4. Необхідно реалізувати ідею колективної миротворчості
держав - учасниць СНД при тому розумінні, що основні зусилля
будуть спрямовані на мирні, політико-дипломатичні способи
вирішення виникаючих протиріч, формування на основі принципів ООН
і НБСЄ ефективних механізмів припинення і врегулювання збройних
конфліктів з метою забезпечення стабільності на всьому просторі
держав - учасниць Співдружності. Завершення процесу
інституалізацій в даній галузі дозволить Колективним миротворчим
силам Співдружності оперативно реагувати на події, не виключаючи
зваженого, строго адекватного конкретним умовам і в рамках
міжнародного права застосування сили відповідно до Статуту ООН
( 995_010 ).
5. Важливим напрямком інтеграційних зусиль є налагодження і
поглиблення співробітництва між державами - учасниками
Співдружності в сфері забезпечення безпеки їхніх зовнішніх
кордонів.
Загальним інтересам держав - учасниць Співдружності
відповідає надійна охорона кордонів по периметру СНД, що повинна
здійснюватися спільними зусиллями.
Здійснення на практиці принципу відкритості кордонів
усередині СНД не повинно наносити збитку політичним, військовим і
економічним інтересам жодній з держав - учасниць Співдружності.
Останнім часом у розвитку співробітництва держав - учасниць
СНД з прикордонних питань стійко виявляється спрямованість на
об'єднання зусиль у сфері охорони зовнішніх кордонів держав -
учасниць Співдружності. У цих умовах варто вести лінію на
практичне закріплення інтеграційних тенденцій у діяльності
прикордонних військ держав - учасників Співдружності, до створення
і підтримки на зовнішніх кордонах режиму, що сприяє зміцненню
статусу Співдружності в цілому і захисті життєво важливих
інтересів кожної з держав - учасниць СНД.
6. Широкий спектр проблем має вирішитись в рамках СНД по
лінії гуманітарного співробітництва і прав людини. Насамперед
домагатися реального забезпечення всім громадянам, незалежно від
їхньої національності або інших розходжень, рівних прав і свобод і
сприяти вираженню, збереженню і розвиткові етнічної, культурної,
мовної і релігійної самобутності всіх народів, що населяють
держави - учасниці СНД.
Варто завершити розробку в рамках СНД договірно-правової
бази, що регулює взаємини держав - учасниць Співдружності в галузі
дотримання основних прав і свобод людини і національних меншин.
Загальним інтересам служила би активізація культурних
обмінів, співробітництва в галузі науки, освіти, спорту. Необхідно
налагодити взаємний обмін інформацією і співробітництво
національних комісій зі справ ЮНЕСКО держав - учасниць СНД.
7. У контексті кроків по зміцненню інтеграційних процесів у
СНД важливе значення має здійснення постійних консультацій держав
- учасниць Співдружності в міжнародній сфері, погоджених дій у
міжнародних і регіональних організаціях з питань, що представляють
взаємний інтерес.
Перспективи інтеграційного розвитку СНД припускають активний
пошук адекватних галузей і форм взаємодії в зовнішній політиці. З
урахуванням накопиченого досвіду представляється, що до реалізації
на практиці зазначених задач варто підходити поетапно, виявляючи
коло проблем, що представляють взаємний інтерес, поступово
удосконалюючи механізми консультацій і розширюючи основи
погоджених спільних дій на світовій арені та у міжнародних
організаціях.
Просування по всіх цих напрямках створить реальну можливість
побудови в перспективі регіональної міжнародної організації,
здатної забезпечувати політичну і соціально-економічну
стабільність на просторі СНД.
Прийнятий Рішенням Ради глав
держав Співдружності
Незалежних Держав про
Меморандум Ради глав держав
Співдружності Незалежних
Держав "Основні напрямки
інтеграційного розвитку
Співдружності Незалежних
Держав" і Перспективному
плані інтеграційного
розвитку Співдружності
Незалежних Держав
від 21 жовтня 1994 року
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням ради глав держав
Співдружності Незалежних
Держав Про Меморандум Ради
глав держав Співдружності
Незалежних Держав "Основні
напрямки інтеграційного
розвитку Співдружності
Незалежних Держав" та
Перспективному плані
інтеграційного розвитку
Співдружності Незалежних
Держав
від 21 жовтня 1994
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
Інтеграційного розвитку Співдружності
Незалежних Держав
------------------------------------------------------------------------ | Найменування заходів |Орган СНД, відповід.| Термін |Статутний| | | за виконання | |орган, що| | | | |приймає | | | | |рішення | |----------------------+--------------------+----------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------------| | I. Налагодження економічного співробітництва | |----------------------------------------------------------------------| | Формування Економічного союзу | |----------------------------------------------------------------------| |1. Формування Митного |ККК, | |РГУ, РГД | |союзу |Рада керівників | | | | |зовнішньоекономічних| | | | |відомств, Рада | | | | |керівників митних | | | | |служб | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |а) створення зони| |листопад 1994 р.| | |вільної торгівлі як| | | | |першого етапу Митного| | | | |союзу | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |б) завершити розробку| |жовтень - | | |багатостороннього | |листопад 1994 р.| | |механізму зони вільної| | | | |торгівлі, включаючи| | | | |узгодження | | | | |збалансованого графіка| | | | |скасування обмежень,| | | | |що зберігаються, у| | | | |взаємній торгівлі | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |в) підготувати проект | |грудень 1994 р. | | |Угоди про Митний союз,| | | | |передбачивши в ньому: | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |створення ідентичних| | | | |систем регулювання| | | | |зовнішніх економічних| | | | |зв'язків (у т. ч.| | | | |тарифного і| | | | |нетарифного | | | | |регулювання), | | | | |включаючи встановлення| | | | |загального тарифу по| | | | |зовнішньому периметрі| | | | |Митного союзу | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |забезпечення єдності| | | | |зовнішньоторговельно- | | | | |го, митного| | | | |законодавства | | | | |відповідно до| | | | |міжнародно-визнаних | | | | |норм | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |принципи організації| | | | |роботи і прийняття| | | | |рішень міждержавними| | | | |органами в рамках| | | | |Митного союзу | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |гармонізація | | | | |зовнішньоторговельної | | | | |політики у відношенні | | | | |третіх країн | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |створення | | | | |міждержавного органу | | | | |Митного союзу | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |2. Створення | | | | |Платіжного союзу | | | | |----------------------| |----------------+---------| |Підготувати проекти | | | | |угод: | | | | |----------------------|ККК, |----------------+---------| |про створення |національні | | | |Платіжного союзу |(центральні) банки, |вересень 1994 р.| | |про взаємну |Міждержавний банк, |вересень 1994 р.| | |конвертованість |міністерства |вересень 1994 р.| | |національних валют |фінансів | | | |про заходи для | | | | |забезпечення | | | | |міждержавних платежів | | | | |по неторгових | | | | |операціях | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |Почати фінансове| |IV квартал | | |обслуговування | |1994 р. | | |Міждержавним банком| | | | |тих країн, що| | | | |ратифікують до| | | | |визначеного терміну| | | | |Угоду про Платіжний| | | | |союз ( 997_387 ) і| | | | |внесуть свій внесок в| | | | |його установчий фонд | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |Заслухати на засіданні| | перше півріччя | | |Ради глав урядів| | 1995 р. | | |інформацію про хід| | | | |реалізації Угоди про| | | | |Платіжний союз| | | | |( 997_387 ) | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |Провести переговори з| | до кінця | | |Європейським і| | 1994 р. | | |Міжнародним банками| | | | |реконструкції і| | | | |розвитку по питанню| | | | |про фінансову| | | | |підтримку з метою| | | | |забезпечення | | | | |діяльності | | | | |Міждержавного банку| | | | |країн СНД | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |3. Підвищення рівня|ККК, | |РГУ, РГД | |постійного органа|Міждержавна робоча | | | |Економічного союзу |група | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |Підготувати проекти| |серпень 1994 р. | | |документів про| |(підготовлені) | | |створення | | | | |Міждержавного | | | | |економічного Комітету| | | | |Економічного союзу | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |Підготувати проекти| | | | |Загального положення| |липень - | | |про міждержавні| |серпень 1994 р. | | |(міжурядові) органи| |(підготовлені) | | |Співдружності | | | | |Незалежних Держав і| | | | |Зразкової угоди| | | | |міждержавного | | | | |(міжурядового) органа| | | | |Співдружності | | | | |Незалежних Держав з| | | | |державою | | | | |місцезнаходження про| | | | |умови його перебування| | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |4. Створення |ККК, | |РГУ | |загального ринку|Міждержавна рада по | | | |товарів, капіталів,|антимонопольній | | | |послуг і робочої сили |політиці, | | | | |Міждержавна рада по | | | | |промисловості | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |Підготувати проект| | |перша | |Концепції і програму| | |половина | |дій по створенню| | |1995 р. | |загального ринку| | | | |товарів, капіталів,| | | | |послуг і робочої сили | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |Підготувати проект| | |III | |Концепції взаємного| | |квартал | |правового врегулювання| | |1994 р. | |господарських відносин| | | | |і вирівнювання умов| | | | |господарської | | | | |діяльності держав -| | | | |членів Економічного| | | | |союзу | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |Підготувати проект| | |I квартал| |Угоди про регулювання| | |1995 р. | |переміщення робочої| | | | |сили в державах -| | | | |учасницях Економічного| | | | |союзу | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |Розглянути питання про| | |перша | |хід виконання угод: | | |половина | | | | |1995 р. | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |про сприяння в| | | | |створенні і розвитку| | | | |виробничих, | | | | |комерційних, | | | | |кредитно-фінансових, | | | | |страхових і змішаних| | | | |транснаціональних | | | | |об'єднань ( 997_013 ) | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |про загальні умови і| | | | |механізм підтримки| | | | |розвитку виробничої| | | | |кооперації підприємств| | | | |і галузей держав -| | | | |учасниць СНД | | | | |( 997_014 ) | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |про регулювання| | | | |міждержавного ринку| | | | |цінних паперів | | | | |( 997_385 ) | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |Підготувати проект| | |I квартал| |Угоди про сприяння| | |1995 р. | |структурній перебудові| | | | |економіки | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |Підготувати проект|ККК, | | | |Угоди про єдність|Рада керівників |IV квартал |РГУ | |методології і|статистичних служб |1994 р. | | |створення загальної| | | | |статистичної бази| | | | |Економічного союзу | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |5. Створення Валютного|ККК, | |РГУ, РГП | |союзу |Міждержавний банк | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |Підготувати проекти| |середина 1998 р.| | |угод про створення| | | | |Валютного союзу | | | | |----------------------------------------------------------------------| | Науково-технічне співробітництво | |----------------------------------------------------------------------| |1. Підготувати проект|ККК, |II квартал |РГУ, РГП | |Угоди про спільну|Міждержавна |1995 р. | | |інноваційну |науково-технічна | | | |діяльність, |рада | | | |передбачивши в ньому| | | | |узгодження | | | | |науково-технологічних | | | | |пріоритетів, принципи| | | | |підтримки наукових| | | | |досліджень | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |2. Розробити спільні|ККК, | постійно | | |програми розвитку|міждержавні органи | | | |науково-технічного | | | | |співробітництва в| | | | |області екології,| | | | |охорони здоров'я,| | | | |використання | | | | |космічного простору,| | | | |підготовки наукових| | | | |кадрів, відновлення| | | | |єдиного інформаційного| | | | |забезпечення наукових| | | | |досліджень (банк| | | | |наукової інформації,| | | | |сумісні наукові| | | | |журнали і т. п.) | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |3. Розробити |ККК, |II квартал |РГУ, РГП | |перспективний план|органи керування |1995 р. | | |розвитку |атомної енергетики | | | |співробітництва в|і промисловості | | | |мирному використанні|Республіки Білорусь,| | | |атомної енергії,|Російської Федерації| | | |підвищенні безпеки|й України | | | |ядерних установок | | | | |----------------------------------------------------------------------| | II. Співробітництво у військовій галузі | |----------------------------------------------------------------------| |1. Завершити розробку|РМЗС, РМО, Генсек |вересень 1994 р.|УКВ | |і затвердити пакет|УКВ | | | |нормативних | | | | |документів, що | | | | |регламентують | | | | |діяльність Ради| | | | |колективної безпеки і| | | | |його робочих органів | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |2. Розробити і|РМЗС, РМО, Генсек |до кінця 1994 р.|УКВ | |затвердити Концепцію|УКВ | | | |колективної безпеки та| | | | |Основні напрямки| | | | |поглиблення | | | | |військового | | | | |співробітництва держав| | | | |- учасниць Договору| | | | |про колективну| | | | |безпеку. Продовжити| | | | |роботу з уточнення і| | | | |розвитку змісту і| | | | |спрямованості Договору| | | | |про колективну безпеку| | | | |( 997_095 ) | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |3. Визначити напрямки|МКВЕС, РМО, РМЗС |до кінця 1994 р.|РГП | |та умови поглиблення| | | | |військово-технічного | | | | |співробітництва | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |4. Провести експертну|ККК, РМЗС, РМО, ВР |1994 р. - |РГУ, РГП | |оцінку укладених|СНД |перша половина | | |договорів і угод у| |1995 р. | | |рамках СНД в галузі| | | | |військового | | | | |співробітництва і| | | | |підготувати пропозиції| | | | |про їх відновлення або| | | | |денонсацію і про| | | | |створення ефективного| | | | |механізму їхньої| | | | |реалізації | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |5. Вивчити думки|РМЗС, РМО |1994 - 1995 р. |РГД | |держав - учасниць СНД| | | | |із метою можливого| | | | |вироблення погодженого| | | | |підходу країн із| | | | |проблем ядерного| | | | |роззброювання, | | | | |нерозповсюдження зброї| | | | |масової поразки, ракет| | | | |і ракетних технологій,| | | | |співробітництва в| | | | |галузі експортного| | | | |контролю, скорочення| | | | |звичайних, озброєнь і| | | | |проведення на його| | | | |основі погодженої| | | | |політики на| | | | |міжнародній арені | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |6. Вивчити можливості|РМО, РМЗС |1994 - 1995 р. |РГД | |збереження і розвитку| | | | |єдиної системи| | | | |попередження про| | | | |ракетний напад і єдину| | | | |систему контролю| | | | |космічного простору в| | | | |інтересах забезпечення| | | | |військової безпеки| | | | |держав - учасниць СНД | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |7. Домовитися про|РМО, РМЗС | 1995 р. |РГД | |можливості створення| | | | |тимчасових об'єднаних| | | | |оперативних | | | | |військово-морських | | | | |з'єднань з кораблів і| | | | |судів зацікавлених| | | | |морських держав -| | | | |учасниць СНД з метою| | | | |пошуково-рятувальних і| | | | |інших операцій| | | | |гуманітарного | | | | |характеру на морі | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |8. Проводити |РМЗС, РМО | постійно | | |консультації між| | | | |державами СНД про| | | | |конкретні форми і| | | | |зміст їхнього| | | | |співробітництва по| | | | |програмі НАТО| | | | |"Партнерство в ім'я| | | | |миру" з питань, що| | | | |представляють взаємний| | | | |інтерес | | | | |----------------------------------------------------------------------| | III. Співробітництво в галузі миротворства | |----------------------------------------------------------------------| |1. Співробітництво в|КМД, ШКВС | постійно |РГД | |рамках Постійної| | | | |консультативної | | | | |комісії з миротворчої| | | | |діяльності при РМЗС| | | | |СНД | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |2. Подальший розвиток|РМЗС, РМО |1994 - 1995 р. |РГД | |договірно-правової | | | | |бази СНД в галузі| | | | |миротворства. | | | | |Налагодження взаємодії| | | | |в миротворчій| | | | |діяльності | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |3. Підготувати і|КМД, ШКВС |кінець 1994 р. | | |провести в рамках СНД| | | | |міжнародну | | | | |науково-практичну | | | | |конференцію на тему:| | | | |"Проблеми | | | | |співробітництва держав| | | | |- учасниць | | | | |Співдружності в| | | | |урегулюванні збройних| | | | |конфліктів у СНД" | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |4. Розробка процедур|РМЗС, РМО |1994 - 1995 р. |РГУ | |матеріально-технічного| | | | |забезпечення і| | | | |фінансування зусиль по| | | | |підтримці миру в| | | | |державах СНД | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |5. Створення |РМЗС, РМО |1994 - 1996 р. |РГД | |національних формувань| | | | |держав - учасниць| | | | |Співдружності для| | | | |використання в| | | | |операціях по підтримці| | | | |миру під егідою ООН і| | | | |НБСЄ, а також за| | | | |рішенням СНД| | | | |відповідно до| | | | |законодавства держав -| | | | |учасниць СНД | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |6. Підготовка і|РМО, РМЗС | постійно |РГД | |навчання військового і| | | | |цивільного персоналу| | | | |країн Співдружності по| | | | |погодженій програмі| | | | |для участі в| | | | |проведених миротворчих| | | | |акціях | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |7. Вивчення й|РМЗС, РМО, КМД, | постійно |РГД | |узагальнення досвіду|ШКВС | | | |законотворчості держав| | | | |- учасниць | | | | |Співдружності в галузі| | | | |миротворчої | | | | |діяльності, а також| | | | |практики здійснення її| | | | |ООН і НБСЄ з метою| | | | |гармонізації | | | | |національного | | | | |законодавства | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |8. Робота в ООН, НБСЄ|РМЗС | постійно | | |та інших міжнародних| | | | |організаціях по| | | | |роз'ясненню цілей і| | | | |задач миротворчої| | | | |діяльності СНД і| | | | |активному залученню| | | | |зовнішніх ресурсів для| | | | |операцій по підтримці| | | | |миру | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |9. Розробка концепції|РМЗС, РМО |1994 - 1995 р. |РГД | |запобігання і| | | | |припинення збройних| | | | |конфліктів у СНД | | | | |----------------------------------------------------------------------| | IV. Співробітництво в прикордонних питаннях | |----------------------------------------------------------------------| |1. Розробити Концепцію|РКПВ, РМО і РМЗС |до кінця 1995 р.|РГД | |охорони зовнішнього| | | | |кордону Прикордонними| | | | |військами держав -| | | | |учасниць Співдружності| | | | |Незалежних Держав | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |2. Підготувати Договір|РКПВ і РМЗС |до кінця 1995 р.|РГД | |про співробітництво в| | | | |охороні зовнішніх| | | | |кордонів держав -| | | | |учасниць Співдружності| | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |3. Підготувати |РКПВ |до кінця 1995 р.|РГД | |пропозиції по| | | | |забезпеченню | | | | |погоджених підходів з| | | | |питань встановлення і| | | | |підтримки режиму| | | | |кордонів держав -| | | | |учасниць Співдружності| | | | |з третіми країнами | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |4. Закріпити статус|РМЗС, РКПВ |до кінця 1995 р.|РГД | |російських | | | | |Прикордонних військ на| | | | |території Вірменії,| | | | |Грузії, Киргизстану і| | | | |Таджикистану і| | | | |забезпечити спільними| | | | |заходами зацікавлених| | | | |держав Співдружності| | | | |надійну охорону їхніх| | | | |державних кордонів з| | | | |Туреччиною, Іраном,| | | | |Афганістаном і Китаєм | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |5. Забезпечити |РКПВ |до кінця 1996 р.|РГД | |зацікавленим державам| | | | |погоджену побудову| | | | |охорони кордону з| | | | |державами Балтії, як з| | | | |державами далекого| | | | |зарубіжжя | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |6. Налагодити обмін|РКПВ |до кінця 1995 р.|РГУ | |інформацією щодо| | | | |питань охорони| | | | |зовнішніх кордонів, що| | | | |представляють взаємну| | | | |зацікавленість | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |7. Організувати |РКПВ | постійно |РГУ | |взаємодію прикордонних| | | | |військ країн СНД при| | | | |виникненні кризових| | | | |ситуацій на зовнішніх| | | | |кордонах | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |8. Виробити і|РКПВ |до кінця 1995 р.|РГУ | |реалізувати пропозиції| | | | |по зближенню| | | | |законодавчої | | | | |нормативної бази в| | | | |сфері діяльності| | | | |прикордонних військ | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |9. Забезпечити |РКПВ |до кінця 1996 р.|РГУ | |розвиток | | | | |співробітництва | | | | |прикордонних військ у| | | | |підготовці кадрів у| | | | |військово-навчальних | | | | |закладах країн СНД | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |10. Розвивати |РКПВ | постійно |РГД | |співробітництво з| | | | |питань | | | | |матеріально-технічного| | | | |забезпечення | | | | |прикордонних військ| | | | |держав Співдружності| | | | |на взаємній основі | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |11. Проробити питання|РКПВ |до кінця 1996 р.|РГД | |створення регіональних| | | | |об'єднаних командувань| | | | |прикордонних військ| | | | |зацікавлених країн| | | | |Співдружності з метою| | | | |спільної охорони| | | | |зовнішніх границь і| | | | |реалізації погодженої| | | | |прикордонної політики| | | | |країн Співдружності | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |12. Розробити механізм|РКПВ, РМЗС | постійно |РГУ | |реалізації угод країн| | | | |СНД по охороні| | | | |зовнішніх кордонів| | | | |держав Співдружності | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |13. Забезпечити |РКПВ, РМЗС | постійно |РГУ | |координацію й| | | | |об'єднання зусиль у| | | | |питаннях | | | | |науково-дослідної | | | | |діяльності і| | | | |дослідно- | | | | |конструкторських робіт| | | | |із проблем охорони| | | | |кордонів | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |14. Організувати |РКПВ, РМЗС | постійно |РГУ | |співробітництво | | | | |прикордонних військ у| | | | |питаннях | | | | |оперативно-розшукової | | | | |діяльності в інтересах| | | | |охорони кордонів | | | | |----------------------------------------------------------------------| | V. Співробітництво в гуманітарній і соціальній сферах | |----------------------------------------------------------------------| |1. Обговорити на Раді|ККК | 1994 р. |РГД | |глав держав питання| | | | |про створення| | | | |координуючих органів -| | | | |Рад по культурному,| | | | |науковому й освітньому| | | | |співробітництву в| | | | |рамках СНД | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |2. Розглянути на Раді|ККК | 1994 р. |РГУ | |глав урядів питання| | | | |про навчання у вищих і| | | | |середніх спеціальних| | | | |навчальних закладах| | | | |студентів країн СНД на| | | | |взаємній основі | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |3. Розглянути на Раді|РМЗСД | 1994 р. |РМЗС | |міністрів закордонних| | | | |справ проект рішення| | | | |Ради глав урядів про| | | | |щорічне проведення| | | | |інформаційно- | | | | |координаційних | | | | |консультацій | | | | |національних комісій| | | | |зі справ ЮНЕСКО країн| | | | |- членів СНД на рівні| | | | |їхніх керівників | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |4. За пропозицією МЗС|РМЗС | 1994 р. | | |Республіки Білорусь| | | | |обговорити на РМЗС| | | | |питання про участь| | | | |країн - учасниць СНД у| | | | |Всесвітній конференції| | | | |по соціальному| | | | |розвитку (6 - 12| | | | |березня 1995 року,| | | | |Копенгаген) | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |5. Розглянути на Раді|ККК |I квартал |РГУ | |глав урядів проект| |1995 р. | | |Рішення про регулярне| | | | |проведення Днів| | | | |культури, | | | | |кінофестивалів, | | | | |художніх виставок й| | | | |інших заходів на| | | | |взаємній основі | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |6. Обговорити питання|Спортивний комітет |I квартал |РГД | |про проведення| |1995 р. | | |Спартакіад народів СНД| | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |7. Розглянути на Раді|Консультативна рада | 1995 р. |РГУ | |глав урядів інформацію|по праці, міграцій і| | | |про хід підготовки і|соціальному захисту | | | |реалізації угод і|населення держав - | | | |договорів по|учасниць СНД | | | |соціальному захисті| | | | |громадян у країнах СНД| | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |8. Підготувати проекти| | | | |багатосторонніх угод: | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |про взаємне визнання| | | IV | |прав по відшкодуванню| | |квартал | |шкоди, заподіяного| | | 1994 р. | |працівникам каліцтвом,| | | | |профзахворюванням або| | | | |іншим ушкодженням| | | | |здоров'я, пов'язаних з| | | | |виконанням ними| | | | |трудових обов'язків | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |про гарантії прав| | |IV | |громадян держав -| | |квартал | |учасниць СНД в галузі| | |1994 р. | |виплат аліментів,| | | | |соціальної допомоги і| | | | |компенсаційних виплат| | | | |родинам з дітьми | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |про співробітництво і| | | | |взаємодію в галузі| | | | |охорони праці | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |9. Передбачити |ККК |1995 - 1997 р. |РГУ | |відкриття в столицях| | | | |країн СНД Національних| | | | |культурно- | | | | |інформаційних центрів| | | | |на взаємній основі | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |10. Розробити |КК | 1995 р. |РГУ | |багатосторонню угоду| | | | |про співробітництво в| | | | |галузі книговидання,| | | | |книгорозповсюдження і| | | | |поліграфії | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |11. Розглянути на|Міждержавна | 1995 р. |РГД | |засіданні Ради глав|координаційна рада | | | |держав питання про|Міждержавної | | | |трансляцію |телерадіокомпанії | | | |національних |"Мир" | | | |телепрограм між| | | | |країнами СНД за| | | | |допомогою МТРК "Мир";| | | | |підготувати | | | | |багатосторонню угоду,| | | | |що стосується віщання| | | | |РГТРК "Останкіно" і| | | | |МТРК "Мир" на країни| | | | |Співдружності і їхня| | | | |пайова участь, що| | | | |передбачає | | | | |фінансування | | | | |телепередач з Москви | | | | |----------------------------------------------------------------------| | VI. Координація зовнішньополітичної діяльності | |----------------------------------------------------------------------| |1. Організувати в|РМЗС, Виконавчий | постійно |РМЗС, | |Мінську консультації|Секретаріат СНД | |РГУ, РГД | |між зацікавленими| | | | |зовнішньополітичними | | | | |відомствами країн СНД| | | | |для відпрацювання| | | | |загальних підходів на| | | | |європейському напрямку| | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |Додати таким| | | | |міжмідовским зустрічам| | | | |і в інших столицях| | | | |країн СНД регулярний| | | | |характер з метою| | | | |обговорення інших| | | | |міжнародних проблем,| | | | |що представляють| | | | |взаємний інтерес,| | | | |(майбутні сесії ГА| | | | |ООН, НБСЄ, АТР і ін.) | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |2. Проводити регулярні|РМЗС |починаючи з | | |зустрічі міністрів| |49-ї сесії | | |іноземних справ держав| |ГА ООН | | |- учасниць СНД у ході| | | | |сесій ГА ООН з питань,| | | | |що представляють| | | | |взаємний інтерес | | | | |----------------------+--------------------+----------------+---------| |3. Підготувати на|РМЗС | 1994 р. |РГД | |експертному рівні і| | | | |розглянути на| | | | |засіданні РМЗС питання| | | | |про механізм| | | | |представництва СНД у| | | | |міжнародних | | | | |організаціях і форумах| | | | ------------------------------------------------------------------------
Решение
о Меморандуме Совета глав
государств Содружества Независимых Государств
"Основные направления интеграционного развития
Содружества Независимых Государств" и Перспективном
плане интеграционного развития Содружества
Независимых Государств
(Москва, 21 октября 1994 года)

Совет глав государств Содружества Независимых Государств решил:
1. Принять Меморандум Совета глав государств Содружества
Независимых Государств "Основные направления интеграционного
развития Содружества Независимых Государств" (прилагается). 2. Утвердить Перспективный план интеграционного развития
Содружества Независимых Государств (прилагается). 3. Межгосударственному экономическому Комитету Экономического
союза, Совету министров иностранных дел государств-членов
Содружества, Совету министров обороны государств-участников
Содружества, Исполнительному Секретариату Содружества Независимых
Государств, Секретариату Совета Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников Содружества внести предложения по
совершенствованию деятельности структур Содружества в связи с
реализацией Перспективного плана интеграционного развития
Содружества Независимых Государств. 4. Главам правительств государств-участников Содружества
принять меры по разработке национальных программ по реализации
Перспективного плана интеграционного развития Содружества
Независимых Государств.
Совершено в г. Москве 21 октября 1994 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.
(Подписи)
Принят
Решением Совета глав
государств Содружества
Независимых Государств о
Меморандуме Совета глав
государств Содружества
Независимых Государств
"Основные направления
интеграционного
развития Содружества
Независимых Государств" и
Перспективном плане
интеграционного развития
Содружества Независимых
Государств
от 21 октября 1994 года
Меморандум
Совета глав государств
Содружества Независимых Государств
"Основные направления интеграционного развития
Содружества Независимых Государств"
Важное значение для укрепления и развития Содружества
Независимых Государств (далее - СНГ) имеет продолжение активной
линии, направленной на поэтапное превращение его в дееспособное
объединение суверенных государств. Продвигаться к этой цели
следует посредством последовательного формирования эффективной
интеграционной структуры Содружества. Особое значение при этом
приобретает согласованность действий государств-участников СНГ,
предпринимаемых на межгосударственном и межправительственном
уровне а также в рамках Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников Содружества. Назрела необходимость
совершенствования и повышения эффективности уставных органов и
рационализации структуры Содружества. Реалии жизни требуют
создания механизма взаимодействия государств СНГ, обеспечивающего
выполнение многосторонних соглашений в органичном сочетании с
принятием уставными органами Содружества оперативных, в том числе
обязательных решений в пределах их компетенции, и выработкой
эффективной системы контроля в этой сфере. Исходя из этого может возникнуть потребность в представлении
некоторым органам СНГ определенных межгосударственных полномочий в
согласованных сферах. На данном этапе процесс интеграции должен носить естественный
характер и в полной мере зависит от доброй воли его участников. В то же время объективная логика развития постсоветского
пространства, осознанное стремление народов к интеграции требуют
продолжить поиск новых более тесных организационных форм
сотрудничества независимых государств. Сохранение возможности разноскоростного движения в
Содружестве, многовариантности форм участия в его деятельности
позволит гибко учитывать интересы партнеров, их возможные особые
позиции, продвигаться по пути углубления интеграции между теми
странами которые готовы к более тесному взаимодействию в различных
сферах.
1. Главным направлением интеграции в ближайшей и
среднесрочной перспективе является налаживание эффективного
экономического сотрудничества как основной предпосылки преодоления
кризисных явлений и подъема экономики всех государств-участников
СНГ. Приоритетным в этой области в соответствии с Договором о
создании Экономического союза ( 997_035 ) должно стать поэтапное
формирование общего экономического пространства на базе рыночных
отношений. В ближайшее время основное внимание следовало бы
сосредоточить на создании зоны свободной торговли как этапа в
формировании Таможенного союза, предусматривающего полное снятие
таможенных ограничений в торговых отношениях между его
участниками, в рамках которого был бы установлен общий таможенный
тариф и налажена координация внешнеторговой политики в отношении
третьих стран. Параллельно необходимо вести работу по образованию
Платежного союза, что помогло бы решению острейшей проблемы
платежно-расчетных отношений. Реализация этих задач создала бы экономические и
организационные условия для формирования общего рынка с
беспрепятственным движением товаров, услуг, капиталов и трудовых
ресурсов. Большую важность приобретает развитие прямых связей между
предприятиями, осуществление общих отраслевых и межотраслевых
программ и стимулирование субрегиональной кооперации. Для успешной деятельности Экономического союза актуальное
значение имеет работа его постоянно действующего органа,
наделенного достаточно широкими полномочиями, в том числе и для
оперативного решения вопросов. 2. В сфере сотрудничества по проблемам экологии речь должна
идти о согласовании усилий государств-участников СНГ в ключевых
областях охраны окружающей среды и оздоровления населения
экологически неблагополучных регионов. 3. Постоянного внимания требуют к себе военные вопросы. В
качестве первоочередной задачи следует рассматривать формирование
системы безопасности Содружества на основе Договора о коллективной
безопасности от 15 мая 1992 года ( 997_095 ) и двусторонних
соглашений между государствами-участниками СНГ. Это позволит
поднять на качественно новую ступень сотрудничество в области
безопасности государств-участников СНГ по недопущению и
прекращению вооруженных конфликтов на территориях
государств-участников СНГ и между ними, в подготовке кадров,
оснащении вооруженных сил государств-участников СНГ,
кооперировании военного производства и стандартизации вооружений,
а также создаст благоприятные условия для сохранения и
использования имеющейся оборонной инфраструктуры. 4. Необходимо реализовать идею коллективного миротворчества
государств-участников СНГ при том понимании, что основные усилия
будут направлены на мирные, политико-дипломатические способы
разрешения возникающих противоречий, формирование на основе
принципов ООН и СБСЕ эффективных механизмов предотвращения и
урегулирования вооруженных конфликтов в целях обеспечения
стабильности на всем пространстве государств-участников
Содружества. Завершение процесса институционализации в данной
области позволит Коллективным миротворческим силам Содружества
оперативно реагировать на события, не исключая взвешенного, строго
адекватного конкретным условиям и в рамках международного права
применения силы в соответствии с Уставом ООН ( 995_010 ). 5. Важным направлением интеграционных усилий является
налаживание и углубление сотрудничества между
государствами-участниками Содружества в сфере обеспечения
безопасности их внешних границ. Общим интересам государств-участников Содружества
соответствует надежная охрана границ по периметру СНГ, которая
должна осуществляться совместными усилиями. Осуществление на практике принципа открытости границ внутри
СНГ не должно наносить ущерба политическим, военным и
экономическим интересам ни одного из государств-участников
Содружества. В последнее время в развитии сотрудничества
государств-участников СНГ по пограничным вопросам устойчиво
проявляется направленность на объединение усилий в сфере охраны
внешних границ государств-участников Содружества. В этих условиях
следует вести линию на практическое закрепление интеграционных
тенденций в деятельности пограничных войск государств-участников
Содружества, к созданию и поддержанию на внешних границах режима,
способствующего укреплению статуса Содружества в целом и защите
жизненно важных интересов каждого из государств-участников СНГ. 6. Широкий спектр проблем предстоит решать в рамках СНГ по
линии гуманитарного сотрудничества и прав человека. Прежде всего,
добиваться реального обеспечения всем гражданам, независимо от их
национальности или иных различий, равных прав и свобод и
способствовать выражению, сохранению и развитию этнической,
культурной, языковой и религиозной самобытности всех народов,
населяющих государства-участники СНГ. Следует завершить разработку в рамках СНГ договорно-правовой
базы, регулирующей взаимоотношения государств-участников
Содружества в области соблюдения основных прав и свобод человека и
национальных меньшинств. Общим интересам служила бы активизация культурных обменов,
сотрудничества в области науки, образования, спорта. Необходимо
наладить взаимный обмен информацией и сотрудничество национальных
комиссий по делам ЮНЕСКО государств-участников СНГ. 7. В контексте шагов по укреплению интеграционных процессов в
СНГ важное значение имеет осуществление постоянных консультаций
государств-участников Содружества в международной сфере,
согласованных действий в международных и региональных организациях
по вопросам, представляющим взаимный интерес. Перспективы интеграционного развития СНГ предполагают
активный поиск адекватных областей и форм взаимодействия во
внешней политике. С учетом накопленного опыта представляется, что
к реализации на практике указанных задач следует подходить
поэтапно, выявляя круг проблем, представляющих взаимный интерес,
постепенно совершенствуя механизмы консультаций и расширяя основы
согласованных совместных действий на мировой арене и в
международных организациях. Продвижение по всем этим направлениям создаст реальную
возможность построения в перспективе региональной международной
организации, способной обеспечивать политическую и
социально-экономическую стабильность на пространстве СНГ.
Утвержден
Решением Совета глав
государств Содружества
Независимых Государств о
Меморандуме Совета глав
государств Содружества
Независимых Государств
"Основные направления
интеграционного развития
Содружества Независимых
Государств" и
Перспективном плане
интеграционного развития
Содружества Независимых
Государств
от 21 октября 1994 года
Перспективный план
интеграционного развития
Содружества Независимых Государств

Особое мнение
Азербайджанской Республики по Меморандуму
Совета глав государств Содружества Независимых
Государств "Основные направления интеграционного
развития Содружества Независимых Государств" и
"Перспективному плану интеграционного развития
Содружества Независимых Государств"
Азербайджанская Республика поддерживает усилия, направленные
на развитие разностороннего сотрудничества в рамках СНГ, на основе
строгого соблюдения суверенитета государств-участников
Содружества, а также целей и принципов СНГ. При этом Азербайджанская Республика считает, что органы СНГ
не могут быть наделены наднациональными полномочиями. Это
противоречит принципам суверенитета и независимости государств, а
также не соответствует целям и принципам СНГ, закрепленным в Устав
Содружества ( 997_033 ). Координация внешнеторговой политики в отношении третьих стран
на данном этапе не способствует укреплению экономического
положения государств-участников СНГ в мировых хозяйственных
отношениях. Формирование Таможенного и Платежного союзов требует
благоприятных условий, обеспечения безопасности и укрепления
взаимоотношений между государствами-участниками СНГ. Принципиально важным является совершенствование Договора о
коллективной безопасности ( 997_095 ), который не обеспечивает в
полной мере интересы безопасности государств-участников СНГ и
предотвращения агрессии одного из государств-участников СНГ против
другого. Азербайджанская Республика считает, что институционализация
миротворческих сил Содружества не приемлема. Они могут быть
сформированы только на основе свободного и добровольного
волеизъявления суверенных государств-участников СНГ по мере
необходимости. Охрана границ государств-участников СНГ является
исключительной внутренней прерогативой суверенных
государств-участников Содружества. Термин "внешняя граница" не
соответствует общепринятому международно-правовому понятию
"граница". По вопросам гуманитарного сотрудничества и прав человека
Азербайджанская Республика придерживается позиции по направлению
усилий на обеспечение в государствах-участниках Содружества
общепринятых международно-правовых стандартов. Азербайджанская
Республика будет принимать участие в Меморандуме Совета глав
государств Содружества Независимых Государств "Основные
направления интеграционного развития Содружества Независимых
Государств" и в реализации "Перспективного плана интеграционного
развития Содружества Независимых Государств" с учетом
нижеследующих оговорок: 1. Азербайджанская Республика будет принимать участие в
Меморандуме Совета глав государств Содружества Независимых
Государств "Основные направления интеграционного развития
Содружества Независимых Государств" и "Перспективном плане
интеграционного развития Содружества Независимых Государств" в
соответствии с Конституцией и национальным законодательством
Азербайджанской Республики. 2. Азербайджанская Республика применяет Меморандум Совета
глав государств Содружества Независимых Государств "Основные
направления интеграционного развития Содружества Независимых
Государств", исключая: - положения пятого предложения 1 абзаца преамбулы
Меморандума, включающие слова "в органичном сочетании с принятием
уставными органами Содружества оперативных, в том числе
обязательных решений в пределах их компетенции, и выработкой
эффективной системы контроля в этой сфере"; - положения 2 абзаца преамбулы Меморандума, включающие слова
"Исходя из этого может возникнуть потребность в представлении
некоторым органам СНГ определенных межгосударственных полномочий в
согласованных сферах"; - положения второго предложения 2 абзаца пункта 1
Меморандума, включающие слова "полное снятие таможенных
ограничений". При этом Азербайджанская Республика считает, что в
данном контексте вместо указанных положений следует закрепить
положение "о снятии многих таможенных ограничений"; - положения второго предложения 2 абзаца пункта 1
Меморандума, включающие слова "в рамках которого был бы установлен
общий таможенный тариф и налажена координация внешнеторговой
политики в отношении третьих стран". При этом Азербайджанская
Республика считает, что в данном контексте следует закрепить
положение "на согласованные виды товаров"; - положения второго предложения пункта 3 Меморандума,
включающие слова "формирование системы". При этом Азербайджанская
Республика считает, что в данном контексте вместо указанных слов
следует использовать термин "обеспечение безопасности"; - положения третьего предложения пункта 3 Меморандума,
включающие слова "и стандартизации вооружений, а также создаст
благоприятные условия для сохранения и использования имеющейся
оборонной инфраструктуры"; - положения второго предложения пункта 4 Меморандума,
включающие слова "завершение процесса институционализации". При
этом Азербайджанская Республика полагает, что в данном контексте
следует употребить термин "укрепление взаимопонимания"; - из абзаца 1 пункта 5 Меморандума слово "внешних"; - абзацы 2 и 4 пункта 5 Меморандума; - абзац 2 пункта 6 Меморандума. Азербайджанская Республика
считает, что в этой части Меморандума следовало бы закрепить
положение о том, что "следует предпринять усилия по обеспечению в
государствах-участниках СНГ общепризнанных международно-правовых
стандартов в области соблюдения основных прав и свобод человека и
национальных меньшинств"; - положения абзаца 2 пункта 7 Меморандума, включающие слова
"и расширяя основы согласованных действий на мировой арене и в
международных организациях".
(Подпись)
Молдавия подписала с замечанием: "Кроме военно-политических
вопросов".
Украина подписала с замечанием: "Будет принимать участие в
реализации Меморандума и Плана с учетом законодательства Украины".вверх