Угода про організацію робіт щодо міждержавної стандартизації озброєння і військової техніки (укр/рос)
СНД, Азербайджан, Білорусь [...]; Соглашение, Особое мнение, Положение [...] от 03.11.1995
Документ 997_585, утратил силу, текущая редакция — Припинення дії для України міжнародного договору от 24.04.2019, основание - 339-2019-п

               Угода 
про організацію робіт щодо міждержавної
стандартизації озброєння і військової техніки
(укр/рос)

{ Зміни до Угоди див.в Протоколі ( 997_609 )
від 16.03.2001 }
{ Дію Угоди припинено для України - див. Постанову КМ
N 339 ( 339-2019-п ) від 17.04.2019 }

Дата підписання: 03.11.1995 Дата набрання чинності для України: 03.11.1995
Уряди держав - учасниць даної Угоди (далі - Сторони),
керуючись Угодою про проведення погодженої політики в галузі
стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року
( 997_102 ) й Угодою про принципи забезпечення збройних сил держав
- учасниць Співдружності Незалежних Держав озброєнням, військовою
технікою та іншими матеріальними засобами, організації
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт від 20 березня
1992 року ( 997_451 ),
домовилися про таке:
Стаття 1
Роботи з міждержавної стандартизації озброєння і військової
техніки (далі - ВВТ) проводяться без шкоди для національних
інтересів Сторін.
Сторони, володіючи повною самостійністю в питаннях формування
і використання національних систем стандартизації ВВТ і
організації робіт у цій галузі:
узгоджено вирішують правові, економічні й організаційні
питання стандартизації ВВТ, як на основі багатосторонніх, так і
двосторонніх договорів, програм і технічних проектів;
забезпечують виконання спільно прийнятих рішень в галузі
стандартизації ВВТ;
використовують основні положення діючих загально-технічних
систем стандартизації і приводять їх у відповідність до
міжнародних і міждержавних норм і правил.
Стаття 2
Розробку погодженої політики у галузі міждержавної
стандартизації ВВТ, визначення основних напрямів і форм спільної
діяльності, вирішення питань фінансування робіт у цій сфері і
прийняття міждержавних стандартів на ВВТ здійснює Міждержавна рада
по стандартизації, метрології і сертифікації, створена Угодою про
проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології
і сертифікації від 13 березня 1992 року ( 997_102 ), з урахуванням
рекомендацій Міждержавної комісії з військово-економічного
співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав,
створеної Рішенням глав урядів держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав від 15 квітня 1994 року ( 997_b10 ), яка
здійснює свою діяльність відповідно до Положення, затвердженого
Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 9
вересня 1994 року ( 997_b48 ).
Стаття 3
При розгляді питань міждержавної стандартизації ВВТ у
засіданнях Міждержавної ради по стандартизації, метрології і
сертифікації беруть рівноправну участь представники Міждержавної
комісії з військово-економічного співробітництва держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав і Штабу по координації військового
співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.
При Міждержавній раді по стандартизації, метрології і
сертифікації для вироблення пропозицій і підготовки проектів
рішень створюється Тимчасова науково-технічна комісія з
міждержавної стандартизації озброєння і військової техніки (ТНТК).
Положення і склад ТНТК затверджуються Міждержавною радою по
стандартизації, метрології і сертифікації.
У складі Технічного секретаріату Міждержавної ради по
стандартизації, метрології і сертифікації створюється група
фахівців з міждержавної стандартизації озброєння і військової
техніки.
Стаття 4
Затвердити Положення про порядок проведення робіт з
міждержавної стандартизації озброєння і військової техніки
(додаток 1) і Порядок забезпечення міждержавними нормативними
документами по стандартизації озброєння і військової техніки
(додаток 2).
Держстандарт Росії забезпечує Сторони протягом 1995-1996
років копіями нормативних документів по озброєнню і військовій
техніці з однаковими вимогами для продукції народногосподарського
й оборонного призначення, а також копіями нормативних документів
із грифом "Для службового користування" і з грифом "Секретно".
Забезпечення Сторін нормативними документами на ВВТ, що мають
закритий характер, здійснюється за їхніми запитами у порядку,
встановленому урядами Сторін.
Стаття 5
Визнати такою, що втратила силу, Угоду про організацію робіт
з міждержавної стандартизації озброєння і військової техніки від
13 листопада 1992 року ( 997_477 ).
Стаття 6
Дана Угода набуває чинності з дня її підписання.
Вчинено в місті Москві 3 листопада 1995 року в одному
дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник
зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних
Держав, що направить кожній державі, яка підписала дану Угоду, її
засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) ________
з урахуванням особливої думки
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис) ________
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Угодою про організацію робіт
з міждержавної
стандартизації озброєння і
військової техніки
від 3 листопада 1995 року
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення робіт з міждержавної
стандартизації озброєння і військової техніки
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Роботи з міждержавної стандартизації озброєння і
військової техніки (далі по тексту - стандартизації ОВТ)
спрямовуються на зміцнення і розвиток всебічного співробітництва
держав у галузі оборони.
1.2. Основною метою робіт зі стандартизації ОВТ є створення і
застосування єдиної загальної нормативно-технічної бази, що
забезпечує:
підвищення якості, бойових можливостей і ефективності
застосування ОВТ;
скорочення термінів і витрат на розробку, виробництво і
ремонт ОВТ, номенклатури їхніх частин і комплектуючих виробів;
сумісність і взаємозамінність зразків ОВТ і їхніх складових;
можливість інтеграції і кооперації оборонної промисловості;
досягнення найбільшої економії при спільному використанні
ресурсів і результатів наукових досліджень.
1.3. Основними об'єктами міждержавної стандартизації ОВТ є:
зразки і складові частини зразків ОВТ, комплектуючі вироби та
інші матеріальні кошти, призначені для оснащення збройних сил
держав, створення інфраструктур і забезпечення інших потреб
оборони;
системи документації на ОВТ, класифікації, кодування і
каталогізації предметів матеріально-технічного спорядження, що
застосовуються для потреб оборони;
методи іспитів і вимірів параметрів ОВТ і їхніх елементів, що
забезпечують вірогідність і співставлення результатів контролю;
загально-технічні й організаційно-методичні правила і
положення, що відносяться до розробки, виробництва, експлуатації
та утилізації озброєння, військової техніки і інших
матеріально-технічних засобів.
Конкретні об'єкти міждержавної стандартизації ОВТ
встановлюються на основі пропозицій держав, Міждержавної комісії з
військово-економічного співробітництва держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав (далі - МКВЕС), Штабу по
координації військового співробітництва держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав (далі - Штаб КВС СНД) і
реалізуються у відповідних планових документах по стандартизації
ОВТ.
II. ПРИНЦИПИ СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ
З МІЖДЕРЖАВНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ І
ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
2.1. Співробітництво держав в галузі стандартизації ОВТ
ґрунтується на:
1. Об'єднанні і координації зусиль держав - учасниць
Співдружності з подальшого поглиблення та удосконалення
співробітництва, розвитку інтеграції цих держав у
військово-економічній галузі;
2. Спадковості і погодженості робіт шляхом збереження діючої
нормативно-технічної бази по стандартизації ОВТ, проведення
досліджень та інших робіт у цій галузі з урахуванням сформованої
кооперації;
3. Дотриманні прав і повазі національних інтересів держав -
учасниць Угоди, добровільності приєднання держав до прийнятих
рішень.
III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ 3 МІЖДЕРЖАВНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
3.1. Розробку і проведення погодженої на міждержавному рівні
політики в галузі стандартизації ОВТ: визначення основних
напрямків, форм спільної діяльності і порядку фінансування робіт у
цій сфері - здійснює Міждержавна рада по стандартизації,
метрології і сертифікації (далі - МДС) з урахуванням рекомендацій,
вироблених МКВЕС.
3.2. Планування робіт з міждержавної стандартизації ОВТ
здійснюється на основі пропозицій держав - учасниць Співдружності,
МКВЕС і Штабу КВС СНД.
Порядок планування робіт зі стандартизації ОВТ, а також
порядок розробки і прийняття міждержавних військових стандартів
визначаються МДС.
Основним плановим документом по міждержавній стандартизації
ОВТ є річний план, що формується Технічним секретаріатом МДС і
прийнятий МДС.
3.3. Розробку, підготовку до прийняття МДС міждержавних
стандартів на ОВТ, їхній обіг, а також формування, збереження і
ведення фонду стандартів по закріпленій плановими документами
тематиці забезпечують національні органи по стандартизації.
Науково-технічне й організаційно-методичне керівництво
власною частиною робіт з міждержавної стандартизації ОВТ у
державах здійснюється в порядку, встановленому в цих державах.
Нагляд у державах за дотриманням міждержавних стандартів на
ОВТ здійснюється відповідно до порядку, що діє в цих державах.
3.4. Тимчасова науково-технічна комісія зі стандартизації
озброєння і військової техніки (далі - ТНТК ОВТ) здійснює
вироблення пропозицій і підготовку проектів рішень МДС по:
координації основних напрямів і форм діяльності в галузі
міждержавної стандартизації ОВТ;
збереженню і подальшому використанню чинного фонду
нормативних документів (НД) на ОВТ колишнього СРСР, у тому числі
забезпеченню міждержавними НД на ОВТ і змінами до них, покажчиками
й інформаційними покажчиками міждержавних нормативних документів
на ОВТ;
плану міждержавної стандартизації ОВТ;
загально-технічним нормам і правилам;
методам іспитів і вимірів параметрів ОВТ і їхніх елементів,
що забезпечують вірогідність і порівнянність результатів контролю;
фінансуванню й іншим проблемам, що стосуються розвитку
стандартизації ОВТ.
Склад ТНТК ОВТ формується з представників:
держав - учасниць Угоди - за пропозиціями національних
органів по стандартизації (по одному представнику від
національного органу по стандартизації і від оборонного відомства,
або будь-якого іншого органу, що здійснює в державі роботи з
військової стандартизації);
МКВЕС (один представник);
Штабу КВС СНД (один представник);
Технічного секретаріату МДС (один представник).
IV. СКЛАД НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ПО МІЖДЕРЖАВНІЙ
СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
4.1. Для забезпечення наступності з діючою системою
нормативних документів по стандартизації держави без
переоформлення і зміни позначення в якості міждержавних визнають і
застосовують:
чинні військові стандарти з абревіатурами "ГОСТ В (1)" і "ОСТ
В": _______________
(1) Подається мовою оригіналу.
чинні стандарти з однаковими вимогами для оборони і народного
господарства з абревіатурами "ГОСТ*" і "ОСТ";
чинні військові доповнення до стандартів для народного
господарства з абревіатурами "ГОСТ ВД" і "ОСТ ВД";
інші чинні галузеві нормативні документи по стандартизації
ОВТ.
За міждержавними нормативними документами по стандартизації
ОВТ, що знову вводяться, зберігається абревіатура "ГОСТ В" і "ГОСТ
ВД".
Рішення про необхідність перегляду і переведення чинних
нормативних документів на ОВТ у міждержавні військові стандарти
або в інші види міждержавних нормативних документів надалі
приймається МДС за поданням ТНТК ОВТ.
2. Міждержавні стандарти на ОВТ приймає МДС.
3. При розробці міждержавних стандартів по можливості
забезпечується єдність їхніх вимог для продукції
народногосподарського і оборонного призначення.
У тих випадках, коли з технічних і (або) економічних
міркувань недоцільно підвищувати окремі вимоги до продукції, що
використовується в народному господарстві, до вимог застосування
її в збройних силах, розробляються військові доповнення до
міждержавних стандартів на цю продукцію.
V. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ 3 МІЖДЕРЖАВНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
5.1. Здійснюється фінансування наступних робіт з міждержавної
стандартизації ОВТ:
загальних програм і технічних проектів, погоджених із МКВЕС,
- на основі договорів зацікавлених Сторін у реалізації загальних
програм або технічних проектів;
власної частини робіт з реалізації основних напрямів
погодженої політики в галузі стандартизації ОВТ - самостійно
кожною Стороною.
VI. РЕЖИМНІСТЬ РОБІТ 3 МІЖДЕРЖАВНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
6.1. Усі роботи з міждержавної стандартизації ОВТ, що містять
відомості закритого характеру, здійснюються відповідно до Угоди
глав урядів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про
взаємне забезпечення схоронності міждержавних секретів від 22
січня 1993 року.

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
Угодою про організацію робіт
по міждержавній
стандартизації озброєння і
військової техніки
від 3 листопада 1995 року
ПОРЯДОК
забезпечення міждержавними нормативними документами
по стандартизації озброєння і військової техніки
1. На підставі цього Порядку здійснюється забезпечення держав
- учасниць Угоди про взаємне забезпечення схоронності міждержавних
секретів і Угоди про організацію робіт з міждержавної
стандартизації озброєння і військової техніки (далі - держави -
учасниці угод) міждержавними нормативними документами по
стандартизації озброєння і військової техніки (ОВТ), а також
річними й інформаційними покажчиками стандартів (ІПС) на ОВТ.
Склад нормативних документів, на які поширюється цей Порядок,
визначений у розділі IV Положення про порядок проведення робіт з
міждержавної стандартизації озброєння і військової техніки,
затвердженого Угодою від 3 листопада 1995 року.
При виконанні робіт із забезпечення нормативними документами
їхні учасниці керуються чинним на їхній території законодавством і
нормативними актами в галузі захисту державної таємниці і
режимності.
2. Забезпечення держав - учасниць угод здійснюється
централізовано через організацію, виділену в кожній державі для
здійснення робіт із забезпечення нормативними документами
всередині держави і взаємодії на міждержавному рівні.
Порядок виділення зазначених організацій визначається
національним органом по стандартизації.
Інформація про виділені організації з вказівкою поштових і
банківських реквізитів повідомляється національним органам по
стандартизації держав - учасниць угод і в Технічний секретаріат
Міждержавної ради по стандартизації, метрології і сертифікації
(ТСМДС).
3. Організації, виділені в кожній державі для
централізованого забезпечення нормативними документами по
стандартизації ОВТ, керуючись Угодою про взаємне забезпечення
схоронності міждержавних секретів від 22 січня 1993 року,
здійснюють наступні функції:
а) збір і узагальнення інформації про потреби підприємств і
організацій, розташованих на території даної держави, у
нормативних документах по стандартизації ОВТ по номенклатурі і
кількості екземплярів;
б) облік екземплярів нормативних документів по стандартизації
ОВТ, що направляються підприємствам і організаціям, розташованим
на території даної держави;
в) тиражування у встановленому порядку необхідного для
підприємств і організацій, розташованих на території даної
держави, кількості екземплярів нормативного документа по
стандартизації ВВТ;
г) підготовку і представлення при необхідності узагальнених
заявок на необхідну кількість екземплярів нормативного документа
по стандартизації;
д) забезпечення разових запитів підприємств і організацій,
розташованих на території даної держави, на одержання нормативних
документів по стандартизації ОВТ безпосередньо або шляхом
направлення відповідної заявки, як це передбачено, у перерахуванні
даного пункту.
4. Забезпечення підприємств і організацій, розташованих на
території держав - учасниць угод, міждержавними нормативними
документами по стандартизації ОВТ, а також покажчиками
здійснюється в порядку, встановленому національним органом по
стандартизації відповідної держави.
5. Забезпечення держав - учасниць угод чинними державними
стандартами з абревіатурою "ГОСТ" (ГОСТ У, ГОСТ ВД і т. д.),
затвердженими Держстандартом СРСР, здійснює Держстандарт Росії або
виділена ним організація за запитом, що містить конкретний перелік
зазначених стандартів.
6. Забезпечення чинними стандартами з абревіатурою "ОСТ" (ОСТ
В, ОСТ ВД і т. д.) здійснюється в рамках договорів (контрактів)
між підприємствами (організаціями) держав - учасниць угод.
Умови забезпечення мають обумовлюватися у зазначених
договорах (контрактах).
Забезпечення держав - учасниць угод річними покажчиками міждержавних стандартів на ОВТ, а також ІПС здійснює ТС МДС.
7. Забезпечення держав - учасниць угод річними покажчиками
державних стандартів на ОВТ, що містять інформацію про чинні
стандарти з абревіатурою "ГОСТ" (ГОСТ З, ГОСТ ВД і т. д.) станом
на 1 січня 1992 року здійснює Держстандарт Росії або визначена
ними організація.
Подальше ведення цього покажчика як покажчика міждержавних
стандартів здійснює ТС МДС.
8. Роботи із забезпечення стандартами і покажчиками
здійснюються на основі договорів, що передбачають оплату витрат на
тиражування (розмноження) документів, канцелярські і поштові
витрати, з рівнем рентабельності, встановленим національним
органом по стандартизації держави, на території якої розташований
виконавець роботи за відповідним договором, і (або) Міждержавною
радою по стандартизації, метрології та сертифікації.
Соглашение
об организации работ по межгосударственной
стандартизации вооружения и военной техники
3 ноября 1995 года

Правительства государств-участников настоящего Соглашения
(далее - Стороны), руководствуясь Соглашением о проведении
согласованной политики в области стандартизации, метрологии и
сертификации от 13 марта 1992 года ( 997_102 ) и Соглашением о
принципах обеспечения вооруженных сил государств-участников
Содружества Независимых Государств вооружением, военной техникой и
другими материальными средствами, организации
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от 20
марта 1992 года ( 997_451 ), согласились о нижеследующем:
Статья 1
Работы по межгосударственной стандартизации вооружения и
военной техники (далее - ВВТ) проводятся без ущерба национальным
интересам Сторон. Стороны, обладая полной самостоятельностью в вопросах
формирования и использования национальных систем стандартизации
ВВТ и организации работ в этой области: согласованно решают правовые, экономические и организационные
вопросы стандартизации ВВТ как на основе многосторонних, так и
двусторонних договоров, программ и технических проектов; обеспечивают выполнение совместно принятых решений в области
стандартизации ВВТ; используют основные положения действующих общетехнических
систем стандартизации и приводят их в соответствие с
международными и межгосударственными нормами и правилами.
Статья 2
Разработку согласованной политики в области
межгосударственной стандартизации ВВТ, определение основных
направлений и форм совместной деятельности, решение вопросов
финансирования работ в этой сфере и принятие межгосударственных
стандартов на ВВТ осуществляет Межгосударственный совет по
стандартизации, метрологии и сертификации, созданный Соглашением о
проведении согласованной политики в области стандартизации,
метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года ( 997_102 ), с
учетом рекомендаций Межгосударственной комиссии по
военно-экономическому сотрудничеству государств-участников
Содружества Независимых Государств, созданной Решением глав
правительств государств-участников Содружества Независимых
Государств от 15 апреля 1994 года ( 997_b10 ) и осуществляющей
свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным
Решением Совета глав правительств Содружества Независимых
Государств от 9 сентября 1994 года ( 997_b48 ).
Статья 3
При рассмотрении вопросов межгосударственной стандартизации
ВВТ в заседаниях Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации принимают равноправное участие
представители Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых
Государств и Штаба по координации военного сотрудничества
государств-участников Содружества Независимых Государств. При Межгосударственном совете по стандартизации, метрологии и
сертификации для выработки предложений и подготовки проектов
решений создается Временная научно-техническая комиссия по
межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники
(ВНТК). Положение и состав ВНТК утверждаются Межгосударственным
советом по стандартизации, метрологии и сертификации. В составе Технического секретариата Межгосударственного
совета по стандартизации, метрологии и сертификации создается
группа специалистов по межгосударственной стандартизации
вооружения и военной техники.
Статья 4
Утвердить Положение о порядке проведения работ по
межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники
(приложение 1) и Порядок обеспечения межгосударственными
нормативными документами по стандартизации вооружения и военной
техники (приложение 2). Госстандарт России обеспечивает Стороны в течение 1995 - 1996
годов копиями нормативных документов по вооружению и военной
технике с едиными требованиями для продукции народнохозяйственного
и оборонного назначения, а также копиями нормативных документов с
грифом "Для служебного пользования" и с грифом "Секретно". Обеспечение Сторон нормативными документами на ВВТ, носящими
закрытый характер, осуществляется по их запросам в порядке,
установленном правительствами Сторон.
Статья 5
Признать утратившим силу Соглашение об организации работ по
межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники от
13 ноября 1992 года ( 997_477 ).
Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Совершено в городе Москве 3 ноября 1995 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном Секретариате Содружества Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящее Соглашение, его заверенную копию.
За Правительство За Правительство
Азербайджанской Республики Кыргызской Республики
Ф. Кулиев А. Джумагулов
За Правительство За Правительство
Республики Армения Российской Федерации
Г. Багратян В. Черномырдин
За Правительство За Правительство
Республики Беларусь Республики Таджикистан
М. Чигирь Д. Каримов
За Правительство За Правительство
Республики Грузия Республики Узбекистан
Б. Гулуа Б. Хамидов
За Правительство За Правительство
Республики Казахстан Украины
Н. Исингарин Е. Марчук

Соглашение подписано Азербайджанской Республикой с оговоркой:
"С учетом особого мнения."
Соглашение не подписано Республикой Молдова, Туркменистаном.
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Соглашением об организации
работ по межгосударственной
стандартизации вооружения и
военной техники
от 3 ноября 1995 года
Положение
о порядке проведения работ по межгосударственной
стандартизации вооружения и военной техники
I. Общие положения
1.1. Работы по межгосударственной стандартизации вооружения и
военной техники (далее по тексту - стандартизации ВВТ)
направляются на укрепление и развитие всестороннего сотрудничества
государств в области обороны. 1.2. Основной целью работ по стандартизации ВВТ является
создание и применение единой общей нормативно-технической базы,
обеспечивающей: повышение качества, боевых возможностей и эффективности
применения ВВТ; сокращение сроков и затрат на разработку, производство и
ремонт ВВТ, номенклатуры их составных частей и комплектующих
изделий; совместимость и взаимозаменяемость образцов ВВТ и их
составных частей; возможность интеграции и кооперации оборонной промышленности; достижение наибольшей экономии при совместном использовании
ресурсов и результатов научных исследований. 1.3. Основными объектами межгосударственной стандартизации
ВВТ являются: образцы и составные части образцов ВВТ, комплектующие изделия
и другие материальные средства, предназначенные для оснащения
вооруженных сил государств, создания инфраструктур и обеспечения
других нужд обороны; системы документации на ВВТ, классификации, кодирования и
каталогизации предметов материально-технического снабжения,
применяемых для нужд обороны; методы испытаний и измерений параметров ВВТ и их элементов,
обеспечивающие достоверность и сопоставляемость результатов
контроля; общетехнические и организационно-методические правила и
положения, относящиеся к разработке, производству, эксплуатации и
утилизации вооружения, военной техники и других
материально-технических средств. Конкретные объекты межгосударственной стандартизации ВВТ
устанавливаются на основе предложений государств,
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству государств-участников Содружества Независимых
Государств (далее - МКВЭС), Штаба по координации военного
сотрудничества государств-участников Содружества Независимых
Государств (далее - Штаб КВС СНГ) и реализуются в соответствующих
плановых документах по стандартизации ВВТ.
II. Принципы сотрудничества при проведении работ по
межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники
2.1. Сотрудничество государств в области стандартизации ВВТ
основывается на: 2.1.1. Объединении и координации усилий государств-участников
Содружества по дальнейшему углублению и совершенствованию
сотрудничества, развитию интеграции этих государств в
военно-экономической области; 2.1.2. Преемственности и согласованности работ путем
сохранения действующей нормативно-технической базы по
стандартизации ВВТ, проведения исследований и других работ в этой
области с учетом сложившейся кооперации; 2.1.3. Соблюдении прав и уважении национальных интересов
государств-участников Соглашения, добровольности присоединения
государств к принимаемым решениям.
III. Организация работ по межгосударственной
стандартизации вооружения и военной техники
3.1. Разработку и проведение согласованной на
межгосударственном уровне политики в области стандартизации ВВТ:
определение основных направлений, форм совместной деятельности и
порядка финансирования работ в этой сфере - осуществляет
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и
сертификации (далее - МГС) с учетом рекомендаций, выработанных
МКВЭС. 3.2. Планирование работ по межгосударственной стандартизации
ВВТ осуществляется на основе предложений государств-участников
Содружества, МКВЭС и Штаба КВС СНГ. Порядок планирования работ по стандартизации ВВТ, а также
порядок разработки и принятия межгосударственных военных
стандартов определяются МГС. Основным плановым документом по межгосударственной
стандартизации ВВТ является годовой план, формируемый Техническим
секретариатом МГС и принятый МГС. 3.3. Разработку, подготовку к принятию МГС межгосударственных
стандартов на ВВТ, их обращение, а также формирование, хранение и
ведение фонда стандартов по закрепленной плановыми документами
тематике обеспечивают национальные органы по стандартизации. Научно-техническое и организационно-методическое руководство
собственной частью работ по межгосударственной стандартизации ВВТ
в государствах осуществляется в порядке, установленном в этих
государствах. Надзор в государствах за соблюдением межгосударственных
стандартов на ВВТ осуществляется в соответствии с порядком,
действующим в этих государствах. 3.4. Временная научно-техническая комиссия по стандартизации
вооружения и военной техники (далее - ВНТК ВВТ) осуществляет
выработку предложений и подготовку проектов решений МГС по: координации основных направлений и форм деятельности в
области межгосударственной стандартизации ВВТ; сохранению и дальнейшему использованию действующего фонда
нормативных документов (НД) на ВВТ бывшего СССР, в том числе
обеспечению межгосударственными НД на ВВТ и изменениями к ним,
указателями и информационными указателями межгосударственных
нормативных документов на ВВТ; плану межгосударственной стандартизации ВВТ; общетехническим нормам и правилам; методам испытаний и измерений параметров ВВТ и их элементов,
обеспечивающим достоверность и сопоставимость результатов
контроля; финансированию и другим проблемам, касающимся развития
стандартизации ВВТ. Состав ВНТК ВВТ формируется из представителей: государств-участников Соглашения - по предложениям
национальных органов по стандартизации (по одному представителю от
национального органа по стандартизации и от оборонного ведомства,
либо любого другого органа, осуществляющего в государстве работы
по военной стандартизации); МКВЭС (один представитель); Штаба КВС СНГ (один представитель); Технического секретариата МГС (один представитель).
IV. Состав нормативных документов по межгосударственной
стандартизации вооружения и военной техники
4.1. Для обеспечения преемственности с действующей системой
нормативных документов по стандартизации государства без
переоформления и изменения обозначения в качестве
межгосударственных признают и применяют: действующие военные стандарты с аббревиатурами "ГОСТ В" и
"ОСТ В"; действующие стандарты с едиными требованиями для обороны и
народного хозяйства с аббревиатурами "ГОСТ*" и "ОСТ"; действующие военные дополнения к стандартам для народного
хозяйства с аббревиатурами "ГОСТ ВД" и "ОСТ ВД"; другие действующие отраслевые нормативные документы по
стандартизации ВВТ. За вновь вводимыми межгосударственными нормативными
документами по стандартизации ВВТ сохраняется аббревиатура "ГОСТ
В" и "ГОСТ ВД". Решение о необходимости пересмотра и перевода действующих
нормативных документов на ВВТ в межгосударственные военные
стандарты или в другие виды межгосударственных нормативных
документов в дальнейшем принимается МГС по представлению ВНТК ВВТ. 4.2. Межгосударственные стандарты на ВВТ принимает МГС. 4.3. При разработке межгосударственных стандартов по
возможности обеспечивается единство их требований для продукции
народнохозяйственного и оборонного назначения. В тех случаях, когда по техническим и (или) экономическим
соображениям нецелесообразно повышать отдельные требования к
продукции, используемой в народном хозяйстве, до требований
применения ее в вооруженных силах, разрабатываются военные
дополнения к межгосударственным стандартам на эту продукцию.
V. Финансирование работ по межгосударственной
стандартизации вооружения и военной техники
5.1. Осуществляется финансирование следующих работ по
межгосударственной стандартизации ВВТ: общих программ и технических проектов, согласованных с МКВЭС,
- на основе договоров заинтересованных Сторон в реализации общих
программ или технических проектов; собственной части работ по реализации основных направлений
согласованной политики в области стандартизации ВВТ -
самостоятельно каждой Стороной.
VI. Режимность работ по межгосударственной
стандартизации вооружения и военной техники
6.1. Все работы по межгосударственной стандартизации ВВТ,
содержащие сведения закрытого характера, осуществляются в
соответствии с Соглашением глав правительств государств-участников
Содружества Независимых Государств о взаимном обеспечении
сохранности межгосударственных секретов от 22 января 1993 года.
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
Соглашением об организации
работ по межгосударственной
стандартизации вооружения и
военной техники
от 3 ноября 1995 года
Порядок
обеспечения межгосударственными нормативными документами
по стандартизации вооружения и военной техники
1. На основании настоящего Порядка осуществляется обеспечение
государств-участников Соглашения о взаимном обеспечении
сохранности межгосударственных секретов и Соглашения об
организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения
и военно техники (далее - государства-участники соглашений)
межгосударственными нормативными документами по стандартизации
вооружения и военной техники (ВВТ), а также годовыми и
информационными указателями стандартов (ИУС) на ВВТ. Состав нормативных документов, на которые распространяется
настоящий Порядок, определен в разделе IV Положения о порядке
проведения работ по межгосударственной стандартизации вооружения и
военной техники, утвержденного Соглашением от 3 ноября 1995 года. При выполнении работ по обеспечению нормативными документами
их участники руководствуются действующим на их территории
законодательством и нормативными актами в области защиты
государственной тайны и режимности. 2. Обеспечение государств-участников соглашений
осуществляется централизованно через организацию, выделенную в
каждом государстве для осуществления работ по обеспечению
нормативными документами внутри государства и взаимодействия на
межгосударственном уровне. Порядок выделения указанных организаций определяется
национальным органом по стандартизации. Информация о выделенных организациях с указанием почтовых и
банковских реквизитов сообщается национальным органам по
стандартизации государств-участников соглашений и в Технический
секретариат Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (ТСМГС). 3. Организации, выделенные в каждом государстве для
централизованного обеспечения нормативными документами по
стандартизации ВВТ, руководствуясь Соглашением о взаимном
обеспечении сохранности межгосударственных секретов от 22 января
1993 года, осуществляют следующие функции: а) сбор и обобщение информации о потребностях предприятий и
организаций, расположенных на территории данного государства, в
нормативных документах по стандартизации ВВТ по номенклатуре и
количеству экземпляров; б) учет экземпляров нормативных документов по стандартизации
ВВТ, направляемых предприятиям и организациям, расположенным на
территории данного государства; в) тиражирование в установленном порядке необходимого для
предприятий и организаций, расположенных на территории данного
государства, количества экземпляров нормативного документа по
стандартизации ВВТ; г) подготовку и представление при необходимости обобщенных
заявок на необходимое количество экземпляров нормативного
документа по стандартизации; д) обеспечение разовых запросов предприятий и организаций,
расположенных на территории данного государства, на получение
нормативных документов по стандартизации ВВТ непосредственно или
путем направления соответствующей заявки, как это предусмотрено, в
перечислении данного пункта. 4. Обеспечение предприятий и организаций, расположенных на
территории государств-участников соглашений, межгосударственными
нормативными документами по стандартизации ВВТ, а также
указателями осуществляется в порядке, установленном национальным
органом по стандартизации соответствующего государства. 5. Обеспечение государств-участников соглашений действующими
государственными стандартами с аббревиатурой "ГОСТ" ("ГОСТ В",
"ГОСТ ВД" и т. д.), утвержденными Госстандартом СССР, осуществляет
Госстандарт России или выделенная им организация по запросу,
содержащему конкретный перечень указанных стандартов. 6. Обеспечение действующими стандартами с аббревиатурой "ОСТ"
("ОСТ В", "ОСТ ВД" и т. д.) осуществляется в рамках договоров
(контрактов) между предприятиями (организациями)
государств-участников соглашений. Условия обеспечения должны оговариваться в указанных
договорах (контрактах). 7. Обеспечение государств-участников соглашений годовыми
указателями межгосударственных стандартов на ВВТ, а также ИУС
осуществляет ТС МГС. 8. Обеспечение государств-участников соглашений годовыми
указателями государственных стандартов на ВВТ, содержащими
информацию о действующих стандартах с аббревиатурой "ГОСТ" ("ГОСТ
В", "ГОСТ ВД" и т. д.) по состоянию на 1 января 1992 года
осуществляет Госстандарт России или определенная им организация. Дальнейшее ведение этого указателя в качестве указателя
межгосударственных стандартов осуществляет ТС МГС. 9. Работы по обеспечению стандартами и указателями
осуществляются на основе договоров, предусматривающих оплату
затрат на тиражирование (размножение) документов, канцелярские и
почтовые расходы, с уровнем рентабельности, установленным
национальным органом по стандартизации государства, на территории
которого расположен исполнитель работы по соответствующему
договору, и (или) Межгосударственным советом по стандартизации,
метрологии и сертификации.
* * *
Особое мнение
Азербайджанской Республики к Соглашению об организации
работ по межгосударственной стандартизации вооружения
и военной техники и Положению о порядке проведения
работ по межгосударственной стандартизации вооружения
и военной техники
По Соглашению
Статья 4: второй абзац изложить в следующей редакции: "Госстандарт России обеспечивает Стороны в течение 1995 -
1996 годов копиями всех нормативных документов по вооружению и
военной технике, имеющихся в фонде на 1 января 1992 года
независимо от грифа".
Третий абзац исключить.
По Положению
Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции: "Объединении усилий государств-участников Содружества по
дальнейшему углублению и совершенствованию сотрудничества,
проведению исследований и развитию интеграции этих государств в
военно-экономической области".
Пункт 2.1.2: исключить.
Пункт 3.1: исключить слова "согласованной на
межгосударственном уровне".
Пункт 3.4: первый абзац исключить.
Пункт 5.1: исключить слова "согласованной политики".вверх