Документ 996-V, первая редакция — Принятие от 27.04.2007
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів
України з питань загальнообов'язкового
державного соціального страхування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 33, ст.439 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 46-47, ст. 403):
частину другу після слів "подає його" доповнити словами
"Кабінету Міністрів України, а також";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування від
нещасних випадків у розрізі статей витрат протягом двох тижнів
після його затвердження правлінням Фонду підлягає обов'язковій
публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і місце
публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про
виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних
випадків".
2. Статтю 34 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171) після
частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. Звіт про виконання бюджету Фонду в розрізі статей витрат
протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Фонду
підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація
про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється
разом із звітом про виконання бюджету Фонду".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
3. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 14, ст. 71; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32,
ст. 385; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96;
2007 р., N 1, ст. 4):
1) статтю 11 доповнити частиною другою такого змісту:
"Правління Фонду у межах своїх повноважень приймає
нормативно-правові акти, що підлягають державній реєстрації в
порядку, встановленому для реєстрації нормативно-правових актів
органів виконавчої влади, якщо вони стосуються прав і обов'язків
страхувальників та застрахованих осіб";
2) у статті 17:
абзац другий частини першої виключити;
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"2. Метою державного нагляду є контроль за дотриманням
страхувальниками та страховиками законів та інших
нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері
загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
3) статтю 26 викласти в такій редакції:
"Стаття 26. Звіт про діяльність Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
1. Фонд щороку подає Кабінету Міністрів України звіт про
виконання бюджету Фонду за минулий рік.
2. Звіт про виконання бюджету Фонду в розрізі статей витрат
протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Фонду
підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація
про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється
разом із звітом про виконання бюджету Фонду".
4. Статтю 71 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) доповнити частиною п'ятою
такого змісту:
"5. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду в розрізі
статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження
правлінням Пенсійного фонду підлягає обов'язковій публікації в
офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України. Інформація про час і місце публічного
представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання
бюджету Пенсійного фонду".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 квітня 2007 року
N 996-Vвверх