Документ 994_914, текущая редакция — Принятие от 20.06.2007

                    Регламент (ЄС) N 715/2007
Європейського Парламенту та Ради ЄС
"Про затвердження типу колісних транспортних
засобів стосовно шкідливих викидів легких пасажирських
транспортних засобів та транспортних засобів
комерційного призначення (Євро-5 та Євро-6)
і про доступ до інформації щодо ремонту
та технічного обслуговування колісних
транспортних засобів"
від 20 червня 2007 року
(укр/рос)
(Текст стосується ЄЕП)

Офіційний переклад
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема його статтю 95,
Беручи до уваги пропозицію Комісії,
Беручи до уваги висновок Європейського економічно-соціального
комітету(1),
Діючи відповідно до процедури, впровадженої статтею 251
Договору(2) ( 994_017 ),
------------------ (1) OB N C 318, 23.12.2006, C. 62.
(2) Висновок Європейського Парламенту від 13 грудня 2006 року
(ще не опублікований в Офіційному віснику) та Рішення Ради від
30 травня 2007 року.
Оскільки:
(1) Внутрішній ринок означає територію без внутрішніх
кордонів, на якій забезпечено вільне пересування товарів, людей,
послуг та капіталу. З цією метою існує всеохоплююча система
затвердження типу ЄС колісних транспортних засобів, впроваджена
Директивою Ради ЄС 70/156/ЄЕС від 6 лютого 1970 року щодо
наближення законодавств держав-членів стосовно затвердження типу
колісних транспортних засобів та їхніх причепів(3). Тому технічні
вимоги щодо затвердження типу КТЗ стосовно шкідливих викидів
потрібно згармонізувати, щоб не було вимог, які відрізняються у
різних державах-членах ЄС, та щоб забезпечити високий рівень
захисту довкілля.
---------------- (3) OB N L 42, 23.02.1970, C. 1. Востаннє змінено Директивою
2006/96/ЄС (OB N L 363, 20.12.2006, C. 81).
(2) Цей Регламент є одним з окремих регуляторних актів
стосовно процедури затвердження типу ЄС згідно із Директивою
70/156/ЄЕС. Тому цю Директиву необхідно відповідним чином змінити.
(3) На вимогу Європейського Парламенту впроваджено новий
регуляторний підхід до законодавства ЄС стосовно КТЗ. Так, цей
Регламент впроваджує фундаментальні вимоги щодо шкідливих викидів
КТЗ, тоді як детальні технічні вимоги буде введено виконавчими
документами відповідно до процедур створення комітету
("комітології").
(4) У березні 2001 року Комісія розпочала програму "Чисте
повітря для Європи", основні елементи якої окреслено в
повідомленні від 4 травня 2005 року. Це призвело до прийняття у
повідомленні від 21 вересня 2005 року тематичної стратегії щодо
забруднення повітря. Одним з висновків тематичної стратегії було
визнання того, що для досягнення цілей ЄС щодо якості повітря
необхідне подальше зменшення шкідливих викидів у транспортному
секторі (повітряний, морський та наземний транспорт), у
побутовому, енергетичному, сільськогосподарському та промисловому
секторах. В цьому контексті завдання зменшити шкідливі викиди КТЗ
виконують як частину загальної стратегії. Стандарти Євро-5 та
Євро-6 є одним із заходів, створених для зменшення викидів твердих
частинок та попередників озону, таких як оксиди азоту та
вуглеводні.
(5) Досягнення цілей ЄС щодо якості повітря потребує
довготривалих зусиль із зменшення шкідливих викидів КТЗ. З цією
метою промисловців потрібно забезпечити зрозумілою інформацією про
майбутні граничні значення шкідливих викидів. Тому в цьому
Регламенті додатково до граничних значень згідно із Євро-5
наведено такі значення і для Євро-6.
(6) Зокрема, щоб забезпечити якість повітря та відповідність
граничним значенням забруднення, потрібно значно зменшити викиди
оксидів азоту КТЗ з дизелями. Це потребує досягнення значимих
граничних значень Євро-6, але не вимагає відмови від переваг
дизелів щодо споживання палива та викидів вуглеводнів і моноксиду
вуглецю. Зробити крок для зменшення викидів оксиду азоту на
ранньому етапі - забезпечити довгострокову загальноєвропейську
безпеку планування для виробників КТЗ.
(7) Приймаючи стандарти щодо шкідливих викидів, слід брати до
уваги наслідки для ринків та конкуренції між виробниками, прямі та
непрямі витрати для бізнесу й прибутки, що зростуть із урахуванням
стимулювання інновацій, забезпечення якості повітря, зменшення
витрат на здоров'я та зростання очікувань від життя, а також
наслідки щодо загального впливу викидів діоксиду вуглецю.
(8) Необмежений доступ до інформації щодо ремонтування КТЗ
через стандартизований формат, який застосовують для отримання
технічної інформації, та ефективна конкуренція на ринку
інформаційних послуг з ремонтування та технічного обслуговування
КТЗ необхідні, щоб забезпечити функціювання внутрішнього ринку,
зокрема вільне пересування товарів, свободу вибору місця
проживання та свободу надання послуг. Велика частина такої
інформації пов'язана з бортовими діагностичними системами (OBD) та
їхньою взаємодією з іншими системами КТЗ. Потрібно створити
технічні вимоги, які можна було б розмістити на Веб-сайтах
виробників разом з відповідними засобами, щоб забезпечити
недорогий доступ підприємствам малого та середнього бізнесу.
Загальні стандарти, узгоджені із залученням організаторів, як,
наприклад, формат OASIS можуть полегшити обмін інформацією між
виробниками та виконавцями послуг. Тому необхідно з самого початку
вимагати впровадження технічних вимог у форматі OASIS та
звернутися до Комісії, щоб вона замовила в CEN/ISO розвинути цей
формат до стандарту з метою якнайшвидшої заміни формату OASIS.
(9) Не пізніше ніж через чотири роки з дати набрання чинності
цим Регламентом Комісія повинна переглянути дію системи доступу до
всієї інформації стосовно ремонтування й технічного обслуговування
КТЗ з метою визначити, чи потрібно консолідувати всі вимоги, які
регулюють доступ до інформації стосовно ремонтування та технічного
обслуговування в межах переглянутої основної Директиви про
затвердження типу.
(10) Комісія має наглядати за шкідливими викидами, які на
сьогодні не регулюють і які зростають внаслідок ширшого
використання нових формул палива, технологій двигунів та систем
контролю за шкідливими викидами і, в разі необхідності, надати
пропозицію до Європейського Парламенту та Ради з метою
врегулювання таких викидів.
(11) Щоб полегшити впровадження та підтримати існування КТЗ
на альтернативному паливі, які можуть мати низькі рівні викидів
твердих частинок та оксиду азоту, і в той же час щоб заохотити
скорочення викидів з КТЗ, що споживають бензин, цей Регламент
наводить окремі граничні значення для сумарних вуглеводнів та
сумарних неметанованих вуглеводнів.
(12) Потрібно докладати зусиль для впровадження більш
жорстких граничних значень шкідливих викидів, зокрема для
зменшення викидів діоксиду вуглецю, та для забезпечення зв'язку
цих значень із сучасними характеристиками КТЗ, які експлуатують.
(13) Щоб забезпечити контроль за викидами ультрамалих твердих
частинок (ТЧ розміром до 0,1 мм), Комісія повинна якнайшвидше
прийняти і запровадити не пізніше введення в дію норм Євро-6
підхід щодо вимірювання кількості ТЧ, що викидаються, додатково до
підходу щодо вимірювання маси викидів, який зараз застосовують.
Підхід щодо вимірювання кількості ТЧ, що викидаються, має бути
узгодженим із результатами, отриманими в рамках Програми ЄЕК ООН з
вимірювання рівня викидів твердих частинок (ПВЧ), і відповідати
існуючим пріоритетам щодо захисту довкілля.
(14) Щоб впровадити більшу повторюваність у вимірюваннях маси
та кількості викидів частинок у лабораторії, Комісія має прийняти
нову процедуру вимірювань, яка замінить чинну. Таку процедуру
потрібно впровадити якнайшвидше і не пізніше набрання чинності
нормами Євро-6. Вона має бути узгодженою із результатами ПВЧ. Коли
буде імплементовано нову процедуру вимірювань, граничні значення
викидів ТЧ, наведені у цьому Регламенті необхідно буде
переглянути, оскільки нова процедура реєструватиме нижчий рівень
мас, ніж чинна.
(15) Комісія повинна контролювати питання стосовно
необхідності перегляду Нового європейського їздового циклу як
процедуру випробувань, що покладена в основу законодавства щодо
шкідливих викидів під час затвердження типу ЄС. Для відображення
змін у технічних характеристиках КТЗ або у поведінці водіїв може
стати необхідним оновлення або заміна випробувальних циклів.
Перегляди необхідні для впевненості, що реальні світові шкідливі
викиди відповідають викидам, які вимірюють під час затвердження
типу. Також обґрунтоване й застосування портативних систем
вимірювання шкідливих викидів і впровадження регуляторної
концепції "неперевищення".
(16) Системи OBD важливі для контролю за викидами під час
експлуатування КТЗ. Зважаючи на важливість контролювання реальних
світових викидів, Комісія повинна наглядати за вимогами до таких
систем і допустимими відхилами граничних значень для контролю
несправностей.
(17) Щоб забезпечити відсутність бар'єрів у торгівлі між
державами-членами ЄС, необхідний стандартизований метод з
вимірювань споживання палива та викидів діоксиду азоту. Крім того,
необхідно також забезпечити покупців і споживачів об'єктивною та
точною інформацією.
(18) Перед тим, як надати пропозицію про майбутні стандарти
щодо шкідливих викидів, Комісія повинна провести дослідження з
метою визначити, чи необхідно продовжувати розподіляти категорії
автомобілів на класи і чи можна застосовувати граничні значення
викидів незалежно від маси КТЗ.
(19) Держави-члени повинні мати змогу прискорити за допомогою
фінансових пільг поступ на ринок КТЗ, які задовольняють вимогам,
прийнятим на рівні Співтовариства. Проте такі пільги потрібно
узгоджувати із положеннями Договору ( 994_017 ), зокрема щодо
правил державної допомоги з метою запобігти викривленням на
внутрішньому ринку. Цей Регламент не шкодить праву держав-членів
брати рівні шкідливих викидів за основу в розрахунках податків, що
накладають на власників КТЗ.
(20) Зважаючи на те, що законодавство стосовно шкідливих
викидів та споживання палива КТЗ розробляють більше 35 років, і
воно нараховує сьогодні більше 24 Директив, доцільно замінити ці
Директиви новим регламентом та відповідною кількістю виконавчих
документів. Регламент забезпечуватиме пряме застосування детальних
технічних положень виробниками, органами виконавчої влади та
технічними службами; ці положення можна буде значно швидше та
ефективніше оновлювати. Тому Директиви 70/220/ЄЕС(1) ( 994_294 ),
72/306/ЄЕС(2), 74/290/ЄЕС(3), 80/1268/ЄЕС(4), 83/351/ЄЕС(5),
88/76/ЄЕС(6), 88/436/ЄЕС(7), 89/458/ЄЕС(8), 91/441/ЄЕС(9),
93/59/ЄЕС(10), 94/12/ЄЕС(11) ( 994_436 ), 96/69/ЄЕС(12),
98/69/ЄС(13), 2001/1/ЄС(14), 2001/100/ЄС(15) ( 994_916 ) та
2004/3/ЄС(16) скасовують. Крім того, держави-члени повинні
скасувати законодавство, що походить від цих Директив.
----------------- (1) Директива Ради 70/220/ЄЕС ( 994_294 ) від
20 березня 1970 року про наближення законодавства держав-членів
щодо заходів проти забруднення повітря шкідливими викидами
колісних транспортних засобів (ОВ N L 76, 06.04.1970, С. 1).
Директива з останніми змінами, внесеними Директивою Комісії ЄС
2003/76/ЄС (ОВ N L 206, 15.08.2003, С. 29).
(2) Директива Ради 72/306/ЄЕС від 2 серпня 1972 року про
наближення законодавств держав-членів стосовно заходів проти
викидів забруднюючих речовин дизелів, які застосовують на колісних
транспортних засобах (ОВ N L 190, 20.08.1972, С. 1). Директива з
останніми змінами, внесеними Директивою Комісії ЄС 2005/21/ЄС
(ОВ N L 61, 08.03.2005, С. 25).
(3) Директива Ради 74/290/ЄЕС від 28 травня 1974 року про
адаптування до технічного прогресу Директиви Ради 70/220/ЄЕС
( 994_294 ) про наближення законодавства держав-членів щодо
заходів проти забруднення повітря шкідливими викидами колісних
транспортних засобів, обладнаних двигунами з іскровим запалюванням
(ОВ N L 159, 15.06.1974, С. 61). Директива з останніми змінами,
внесеними Директивою 2006/101/ЄС (ОВ N L 363, 20.12.2006, С. 238).
(4) Директива Ради 80/1268/ЄЕС від 16 грудня 1980 року
стосовно викидів діоксиду вуглецю та споживання палива колісними
транспортними засобами (ОВ N L 375, 31.12.1980, С. 36). Директива
з останніми змінами, внесеними Директивою Європейського Парламенту
та Ради ЄС 2004/3/ЄС (ОВ N L 49, 19.02.2004, С. 36).
(5) Директива Ради 83/351/ЄЕС від 16 червня 1983 року про
внесення змін до Директиви 70/220/ЄЕС ( 994_294 ) про наближення
законодавства держав-членів щодо заходів проти забруднення повітря
шкідливими викидами колісних транспортних засобів (ОВ N L 197,
20.07.1983, С. 1).
(6) Директива Ради 88/76/ЄЕС від 3 грудня 1987 року про
внесення змін до Директиви 70/220/ЄЕС ( 994_294 ) про наближення
законодавства держав-членів щодо заходів проти забруднення повітря
шкідливими викидами колісних транспортних засобів (ОВ N L 36,
09.02.1988, С. 1).
(7) Директива Ради 88/436/ЄЕС від 16 червня 1988 року про
внесення змін до Директиви 70/220/ЄЕС ( 994_294 ) про наближення
законодавства держав-членів щодо заходів проти забруднення повітря
шкідливими викидами колісних транспортних засобів (Обмеження
викидів шкідливих часток з дизельних двигунів) (ОВ N L 214,
06.08.1989, С. 1).
(8) Директива Ради 89/458/ЄЕС від 18 липня 1989 року, яка,
відповідно до європейських стандартів щодо викидів для автомобілів
з робочим об'ємом двигуна менше 1,4 літра, вносить зміни до
Директиви 70/220/ЄЕС ( 994_294 ) про наближення законодавства
держав-членів щодо заходів проти забруднення повітря шкідливими
викидами колісних транспортних засобів (ОВ N L 226, 03.08.1989,
С. 1).
(9) Директива Ради 91/441/ЄЕС від 26 червня 1991 року про
внесення змін до Директиви 70/220/ЄЕС ( 994_294 ) про наближення
законодавства держав-членів щодо заходів проти забруднення повітря
шкідливими викидами колісних транспортних засобів (ОВ N L 242,
30.08.1991, С. 1).
(10) Директива Ради 93/59/ЄЕС від 28 червня 1993 року про
внесення змін до Директиви 70/220/ЄЕС ( 994_294 ) про наближення
законодавства держав-членів щодо заходів проти забруднення повітря
шкідливими викидами колісних транспортних засобів (ОВ N L 186,
28.07.1993, С. 21).
(11) Директива Європейського Парламенту та Ради 94/12/ЄЕС
( 994_436 ) від 23 березня 1994 року стосовно заходів проти
забруднення повітря шкідливими викидами колісних транспортних
засобів (ОВ N L 100, 19.04.1994, С. 42).
(12) Директива Європейського Парламенту та Ради 96/69/ЄЕС від
8 жовтня 1996 року про внесення змін до Директиви 70/220/ЄЕС
( 994_294 ) про наближення законодавства держав-членів щодо
заходів проти забруднення повітря шкідливими викидами колісних
транспортних засобів (ОВ N L 282, 01.11.1996, С. 64).
(13) Директива Європейського Парламенту та Ради 98/69/ЄС від
13 жовтня 1998 року стосовно заходів проти забруднення повітря
шкідливими викидами колісних транспортних засобів (ОВ N L 350,
28.12.1998, С. 1).
(14) Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/1/ЄС від
22 січня 2001 року про внесення змін до Директиви 70/220/ЄЕС
( 994_294 ) про наближення законодавства держав-членів щодо
заходів проти забруднення повітря шкідливими викидами колісних
транспортних засобів (ОВ N L 35, 06.02.2001, С. 34).
(15) Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/100/ЄС
( 994_916 ) від 7 грудня 2001 року про внесення змін до Директиви
70/220/ЄЕС про наближення законодавства держав-членів щодо заходів
проти забруднення повітря шкідливими викидами колісних
транспортних засобів (ОВ N L 16, 18.01.2002, С. 32).
(16) Директива Європейського Парламенту та Ради 2004/3/ЄС від
11 лютого 2004 року про внесення змін до Директив Ради 70/156/ЄЕС
та 80/1268/ЄЕС стосовно вимірювання викидів діоксиду вуглецю та
споживання палива КТЗ категорії N1 (OB N L 49, 19.02.2004, C. 36).
(21) З метою прояснити сферу застосування законодавства щодо
шкідливих викидів КТЗ, необхідно внести поправки до Директиви
Європейського Парламенту і Ради 2005/55/ЄС від
28 вересня 2005 року про наближення законодавства держав-членів
щодо заходів проти газоподібних викидів та викидів ТЧ двигунами із
запалюванням від стиснення, а також газоподібних викидів двигунів
із іскровим запалюванням, що живляться природним газом або
зрідженим нафтовим газом для застосування в КТЗ(1) таким чином,
щоб охопити всі КТЗ великої вантажності та ясно вказати, що цей
Регламент стосується також легких вантажних КТЗ.
---------------- (1) OB L 275, 20.10.2005, C. 1. Директива з останніми
змінами, внесеними Директивою Комісії 2006/51/ЄС (OB N L 152,
07/06/2006, C. 11).
(22) Щоб забезпечити м'який перехід від чинних Директив до
цього Регламенту, застосування Регламенту необхідно відкласти на
певний період після набрання ним чинності. Проте впродовж цього
періоду виробники можуть обирати затвердження КТЗ на базі чинних
Директив або на базі даного Регламенту. Більше того, положення
щодо фінансових пільг можна застосовувати безпосередньо після
набрання чинності цим Регламентом. Набрання чинності цим
Регламентом не впливає на чинність затверджень типу, наданих
відповідно до чинних Директив.
(23) Щоб забезпечити м'який перехід від існуючих Директив до
цього Регламенту, потрібно передбачити деякі винятки з вимог
Євро-5 щодо автомобілів, створених для задоволення специфічних
соціальних потреб. Ці винятки буде скасовано із набранням чинності
нормами Євро-6.
(24) Документи, необхідні для імплементації даного
Регламенту, прийматимуть відповідно до Рішення Ради 1999/468/ЄС
від 28 червня 1999 року, що впроваджує процедури здійснення
виконавчих повноважень Комісії(2).
---------------- (2) OB L 184, 17.7.1999, C. 23. Рішення зі змінами, внесеними
Рішенням 2006/512/ЄС (OB L 200, 22.7.2006, C. 11).
(25) Зокрема, Комісії передано повноваження вносити у
Додаток I граничні значення, основані на підході щодо вимірювання
кількості ТЧ, що викидаються, а також перевіряти граничні
значення, що ґрунтуються на вимірюванні маси твердих частинок,
визначені в цьому Додатку. Оскільки ці документи стосуються
загальної сфери застосування та вносять зміни до несуттєвих
положень даного Регламенту, їх приймають відповідно до
підконтрольної регуляторної процедури згідно із статтею 5а Рішення
1999/468/ЄС.
(26) Комісії повинно бути також надано повноваження
встановлювати спеціальні процедури, випробування та вимоги
стосовно затвердження типу, як і переглядати процедуру вимірювання
щодо твердих частинок та граничного значення, основаного на
підході щодо вимірювання кількості ТЧ, що викидаються, і приймати
документи щодо використання несправних пристроїв, доступу до
інформації для ремонтування та технічного обслуговування КТЗ і
випробувальних циклів, які використовують для вимірювання викидів.
Оскільки ці документи стосуються загальної сфери застосування та
доповнюють даний Регламент новими несуттєвими положеннями, їх
приймають відповідно до підконтрольної регуляторної процедури
згідно із статтею 5а Рішення 1999/468/ЄС.
(27) Оскільки цілей даного Регламенту, а саме реалізації на
внутрішньому ринку завдяки введенню загальних технічних вимог
стосовно шкідливих викидів КТЗ та гарантованого доступу до
інформації з ремонту та технічного обслуговування КТЗ для
незалежних операторів на тій самій основі, що й для авторизованих
дилерів та ремонтників, можливо краще досягти на рівні
Співтовариства, а не окремих держав-членів, Співтовариство повинно
прийняти документи згідно із принципом субсидіарності, як
визначено у статті 5 Договору ЄС ( 994_017 ). Відповідно до
принципу пропорційності, визначеного цією ж статтею, даний
Регламент обмежується визначенням того, що необхідне для
досягнення цих цілей,
УХВАЛИЛИ ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ, СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Стаття 1
Предмет
1. Цей Регламент встановлює загальні технічні вимоги для
затвердження типу КТЗ та змінних частин, таких як змінні прилади
для контролювання забруднення, стосовно викидів.
2. Крім того, цей Регламент запроваджує норми щодо
експлуатаційної відповідності та ресурсу приладів контролю за
забрудненням, бортових діагностичних (OBD) систем, вимірювання
споживання палива та доступності інформації щодо ремонту й
обслуговування КТЗ.
Стаття 2
Сфера застосування
1. Цей Регламент застосовують до КТЗ категорій М1, М2, N1 та
N2, як зазначено у Додатку II до Директиви 70/156/ЄЕС, із
контрольною масою, яка не перевищує 2610 кг.
2. На запит виробника затвердження типу, яке видають на
основі цього Регламенту, можна поширити на КТЗ, про які йдеться у
частині 1, категорій М1, М2, N1 та N2, як зазначено у Додатку II
до Директиви 70/156/ЄЕС, із контрольною масою, що не перевищує
2840 кг, та які відповідають умовам, наведеним у даному Регламенті
та його виконавчих документах.
Стаття 3
Визначення
Для цілей цього Регламенту та його виконавчих документів
застосовують такі визначення:
1. "гібридний КТЗ" означає автомобіль із щонайменше двома
різними перетворювачами енергії та двома різними системами
зберігання енергії (на автомобілі), для його урухомлення;
2. "КТЗ, створені для задоволення спеціальних соціальних
потреб" означають транспортні засоби з дизелями категорії М1, які
є:
(а) або КТЗ спеціального призначення, як визначено у
Директиві 70/156/ЄЕС, із контрольною масою більше 2000 кг;
(b) або КТЗ із контрольною масою більше 2000 кг, створені для
перевезення семи чи більше пасажирів, враховуючи водія, крім КТЗ
категорії M1G з 1 вересня 2012 року, як визначено у Директиві
70/156/ЄЕС;
(c) або КТЗ із контрольною масою більше 1760 кг, спеціально
виконані для використання в комерційних цілях для перевезення
крісел інвалідів всередині КТЗ;
3. "контрольна маса" означає масу КТЗ у транспортному стані
без середньої маси водія у 75 кг, збільшену на 100 кг;
4. "газоподібні забруднювачі" означає викиди шкідливих газів:
оксиду вуглецю, оксидів азоту, виражених в еквіваленті до діоксиду
азоту (NO ), вуглеводнів;
2
5. "викиди твердих частинок" означає компоненти газоподібних
викидів, які видаляють з розбавлених викидних газів при
максимальній температурі 325 К (52 град.С) за допомогою фільтрів,
описаних у процедурі випробувань для перевірки середньої кількості
шкідливих викидів;
6. "викиди з випускної труби" означає викиди газоподібних
забруднювачів та твердих частинок;
7. "викиди з випаровуванням" означає викиди вуглеводнів з
паливної системи КТЗ інші, ніж з випускної труби;
8. "картер" означає місце всередині або зовні двигуна, що
пов'язане із збірником оливи внутрішніми чи зовнішніми
оливопроводами, з яких можуть виходити гази та випаровування;
9. "бортова діагностична система" або "система OBD" означає
систему для контролю викидів, яка здатна ідентифікувати ймовірні
види несправностей за допомогою кодів помилок, які зберігають в
пам'яті комп'ютера;
10. "завадний прилад" означає будь-який елемент конструкції,
який сприймає температуру, швидкість руху автомобіля, частоту
обертання двигуна (RPM), стан привода трансмісії, розрідження у
впускному трубопроводі або будь-які інші параметри для цілей
активації, модуляції, затримки або деактивації функціювання
будь-якої частини системи контролю за викидами, що зменшує
ефективність системи контролю за викидами за умов, які можуть
трапитися під час нормального функціювання та використання КТЗ;
11. "прилад контролю за забрудненням" означає такий компонент
КТЗ, який контролює та/або обмежує випаровування та викиди з
випускної труби;
12. "оригінальний прилад контролю за забрудненням" означає
прилад контролю за забрудненням або сукупність таких приладів, на
які поширюють затвердження типу, надане для відповідного КТЗ;
13. "замінний прилад контролю за забрудненням" означає прилад
контролю за забрудненням або сукупність таких приладів, якими
призначено замінювати оригінальний прилад контролю за забрудненням
та які затверджують як окрему технічну одиницю відповідно до
Директиви 70/156/ЄЕС;
14. "інформація щодо ремонту та обслуговування КТЗ" означає
всю інформацію, потрібну для діагностування, обслуговування,
перевіряння, періодичного огляду, ремонтування, перепрограмування
та перезапуску програмного забезпечення КТЗ, яку виробники надають
своїм авторизованим дилерам та ремонтникам, включаючи всі
виправлення та доповнення до такої інформації. Ця інформація
включає всю інформацію, потрібну для монтажу частин або обладнання
на КТЗ;
15. "незалежний оператор" означає підприємства інші, ніж
авторизовані дилери та ремонтники, які прямо чи опосередковано
пов'язані з ремонтом чи обслуговуванням КТЗ, зокрема ремонтники,
виробники або дистриб'ютори ремонтного устатковання, інструменту
або запасних частин, видавці технічної інформації, автомобільні
клуби, оператори допомоги на дорогах, оператори, що надають
послуги з перевірки та випробування, оператори, що навчають
монтажників, виробників та ремонтників устатковання для КТЗ на
альтернативних видах палива;
16. "біопаливо" означає рідке або газоподібне паливо для
транспорту, вироблене з біомаси;
17. "КТЗ на альтернативних видах палива" означає КТЗ, які
здатні споживати щонайменше один вид палива - або газоподібний за
атмосферних температури та тиску, або отриманий з немінеральної
оливи.
ГЛАВА II
ОБОВ'ЯЗКИ ВИРОБНИКІВ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ
Стаття 4
Обов'язки виробників
1. Виробники повинні підтверджувати, що всі КТЗ, які
продають, реєструють або допускають до експлуатування у
Співтоваристві, мають затвердження типу відповідно до цього
Регламенту та його виконавчих документів. Виробники мають також
підтверджувати, що всі нові замінні прилади контролю забруднення,
які потребують затвердження типу, що продають або допускають до
експлуатування у Співтоваристві, мають затвердження типу
відповідно до цього Регламенту та його виконавчих документів. За
цими обов'язками транспортний засіб повинен відповідати граничним
значенням викидів, наведеним у Додатку I, та виконавчим документам
згідно із статтею 5.
2. Виробники повинні підтверджувати, що процедури
затвердження типу щодо перевірки відповідності виробництва,
ресурсу приладів контролю за забрудненням та їх експлуатаційної
відповідності проведено.
Крім того, технічні заходи, вжиті виробником, мають
забезпечувати ефективне зменшення всіх шкідливих викидів
відповідно до цього Регламенту протягом нормального життєвого
циклу КТЗ за нормальних умов експлуатування. Тому заходи контролю
щодо відповідності під час експлуатування потрібно перевіряти раз
на п'ять років або через 100 000 км пробігу, залежно від того, що
настане раніше. Випробовування ресурсу приладу контролю за
забрудненням, яке здійснюють для затвердження типу, має бути в
обсязі 160 000 км пробігу. Щоб відповідати випробуванню на
тривкість, виробники повинні мати можливість застосовувати
випробувальне стендове старіння, що є предметом виконавчих
документів, зазначених у частині 4.
Експлуатаційну відповідність стосовно викидів з випускної
труби потрібно перевіряти, зокрема, випробуванням щодо граничних
значень викидів, зазначених у Додатку I. Щоб поліпшити контроль за
випаровуваннями та викидами при низьких температурах навколишнього
середовища, Комісія повинна переглянути процедури випробування.
3. Виробники повинні наводити значення викидів діоксиду
вуглецю та щодо споживання палива у документах, які надають
покупцеві КТЗ під час покупки.
4. Спеціальні процедури та вимоги щодо імплементації частин 2
та 3 встановлюють відповідно до процедур, зазначених у
статті 15(2).
Стаття 5
Вимоги та випробування
1. Виробники повинні споряджати КТЗ таким чином, щоб його
складники, які можуть здійснювати викиди, були розроблені,
сконструйовані та складені так, щоб КТЗ за нормальних умов
використання відповідав вимогам цього Регламенту та пов'язаних з
ним виконавчих документів.
2. Застосування завадних приладів, які зменшують ефективність
систем контролю за викидами, необхідно заборонити. Заборону не
застосовують, якщо:
(а) необхідність такого приладу виправдана задля захисту
двигуна проти пошкодження або нещасного випадку та задля
безпечного поводження з КТЗ;
(b) прилад не функціює після пуску двигуна;
(c) умови застосування приладу в основному враховано у
процедурах випробування для перевіряння викидів з випаровуванням
та середнього значення викидів з випускної труби.
3. Спеціальні процедури, випробування та вимоги щодо
затвердження типу, зазначені у цій частині, а також вимоги щодо
імплементації частини 2, призначені для внесення змін та доповнень
до несуттєвих положень цього Регламенту, приймають згідно з
підконтрольною регуляторною процедурою, зазначеною у статті 15(3).
Ці процедури встановлюють також вимоги стосовно:
(a) викидів з випускної труби, враховуючи випробувальні
цикли, викидів при низьких температурах навколишнього середовища,
викидів під час неробочого ходу двигуна, димності та відповідності
функціювання і регенерації систем додаткового очищення;
(b) випаровувань та викидів з картера;
(c) систем OBD та експлуатаційних характеристик приладів
контролю за забрудненням;
(d) ресурсу приладів контролю за забрудненням, замінних
приладів контролю за забрудненням, експлуатаційної відповідності,
відповідності виробництва та придатності до експлуатування;
(e) вимірювань викидів парникових газів та споживання палива;
(f) гібридних КТЗ та КТЗ на альтернативному паливі;
(g) розповсюдження затверджень типу та вимог для дрібних
виробників;
(h) випробувального обладнання;
(i) стандартного палива (бензин, дизель, газове паливо) та
біопалива (біоетанол, біодизель та біогаз).
Вищенаведені вимоги застосовують у разі необхідності до КТЗ
незалежно від типу палива, яке вони споживають.
ГЛАВА III
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ
З РЕМОНТУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КТЗ
Стаття 6
Обов'язки виробників
1. Виробники повинні надавати необмежений та стандартний
доступ до інформації щодо ремонтування й обслуговування КТЗ
незалежним операторам через веб-сайти, застосовуючи стандартний
формат, легкодоступно та швидко і без дискримінації порівняно із
забезпеченням, яке або доступ до якого надають авторизованим
дилерам та ремонтникам. Щоб полегшити досягнення цієї мети,
інформацію подають несуперечливим способом, перш за все відповідно
до технічних вимог формату OASIS(1). Виробники повинні зробити
доступними для незалежних операторів та авторизованих дилерів і
ремонтників навчальні матеріали.
---------------- (1) Щодо "формату OASIS" див. технічні вимоги Документа OASIS
SC2-D5, Формат інформації щодо ремонту автомобілів, версія 1.0,
28 травня 2003 року (доступно на: http://www.oasisopen.org/
committees/download.php/2412/ Draft%20 Committee%20 Specification/
pdf) та Розділи 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 та 3.8 Документу OASIS SC1-D2,
Перелік вимог до ремонту автомобілів, версія 6.1, 10.01.2003
(доступно на: http//www.oasisopen.org/archives/autorepair/200302/
pdf00005.pdf), що застосовує лише відкритий текст та графічні
формати.
2. Інформація, наведена у частині 1, повинна вміщати:
(a) інформацію щодо однозначної ідентифікації КТЗ;
(b) інструкції з експлуатування;
(c) технічні настанови (навчальні посібники);
(d) інформацію щодо складників та їх діагностування
(наприклад, мінімальні та максимальні значення розмірів);
(e) схеми з'єднань (монтажні схеми) діаграми електропроводки;
(f) коди недоліків діагностичних систем (зокрема спеціальні
коди виробника);
(g) ідентифікаційний номер для тестування програмного
забезпечення, стосовно певного типу КТЗ;
(h) інформацію, яку надають про спеціальні інструменти,
прилади та спеціальне устатковання виробника;
(i) інформацію про накопичувані в пам'яті (бортового
комп'ютера) дані щодо двостороннього контролю та випробувань.
3. Авторизованих дилерів або ремонтників у межах
розповсюджувальної системи даного виробника КТЗ вважають
незалежними операторами для цілей цього Регламенту, коли вони
ремонтують або обслуговують КТЗ, стосовно яких не є членами
розповсюджувальної системи виробника.
4. Інформація щодо ремонту та обслуговування КТЗ повинна бути
завжди доступною, крім випадків, коли вона не доступна під час
ремонту (обслуговування) цієї інформаційної системи.
5. З метою виготовлення та обслуговування сумісних з OBD
змінних або запасних частин, діагностичних інструментів та
випробувального устатковання, виробники повинні без дискримінації
надавати важливу інформацію щодо OBD та ремонтування і
обслуговування КТЗ всім зацікавленим виробникам або ремонтникам
складників, діагностичних інструментів або випробувального
устатковання.
6. З метою розробки та виготовлення автомобільного
устатковання для КТЗ на альтернативному паливі, виробники повинні
надавати важливу інформацію щодо OBD та ремонтування й
обслуговування КТЗ без дискримінації всім зацікавленим виробникам,
монтажникам або ремонтникам устатковання для КТЗ на
альтернативному паливі.
7. Якщо виробник звертається за затвердженням типу ЄС або
національним затвердженням типу, він повинен надати органу влади,
що відповідає за затвердження типу, докази щодо відповідності
цьому Регламенту стосовно забезпечення доступу до інформації з
ремонтування та обслуговування КТЗ та інформації відповідно до
частини 5. У тому разі, якщо така інформація ще не доступна або не
відповідає цьому Регламенту та пов'язаним з ним виконавчим
документам, виробник повинен надати таке підтвердження впродовж
шести місяців з дати затвердження типу. Якщо такі докази не надано
впродовж цього періоду, відповідні органи влади можуть вжити
необхідних заходів для забезпечення відповідності.
Виробник повинен вносити відповідні зміни та доповнення до
інформації щодо ремонту та обслуговування КТЗ, доступної на його
сайті, одночасно з тим, як ці зміни та доповнення стануть
доступними авторизованим ремонтникам.
Стаття 7
Плата за доступ до інформації щодо ремонту
та обслуговування КТЗ
1. Виробники можуть призначати розумну та пропорційну плату
за доступ до інформації щодо ремонтування та обслуговування КТЗ,
якої стосується цей Регламент; плату не вважають розумною чи
пропорційною, якщо вона перешкоджає доступу, не беручи до уваги, в
якому обсязі таку інформацію використовуватиме незалежний
оператор.
2. Виробники можуть надавати інформацію щодо ремонтування та
обслуговування КТЗ на поденній, місячній або річній основі за
плату, що змінюється відповідно до передбачуваного періоду, на
який надають доступ.
Стаття 8
Виконавчі документи
Документи, які необхідні для виконання статей 6 та 7,
створених для внесення змін і доповнень до несуттєвих положень
цього Регламенту, приймають відповідно до підконтрольної
регуляторної процедури згідно із статтею 15(3). Ця процедура
включає також визначення та оновлення технічних вимог, пов'язаних
із способом, яким надають інформацію щодо OBD та ремонту і
обслуговування КТЗ, приділяючи особливу увагу спеціальним потребам
підприємств малого та середнього бізнесу.
Стаття 9
Звіт
Не пізніше 2 липня 2011 року Комісія повинна надати
Європейському Парламенту і Раді звіт про дію системи доступу до
інформації щодо ремонтування та обслуговування КТЗ, на разі
особливу увагу слід приділити її впливу на конкуренцію та
діяльність на внутрішньому ринку і на позитивні екологічні
наслідки. Звіт повинен визначити, чи припустимо консолідувати всі
вимоги, що визначають доступ до інформації щодо ремонтування та
обслуговування КТЗ, у межах переглянутої рамкової директиви про
затвердження типу.
ГЛАВА IV
ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ
Стаття 10
Затвердження типу
1. З 2 липня 2007 року національні органи влади на запит
виробника не можуть відмовити на підставі причин, пов'язаних із
шкідливими викидами або споживанням палива КТЗ, у наданні
затвердження типу ЄС або національного затвердження типу новому
типу КТЗ, або заборонити реєстрацію, продаж чи допуск до
експлуатування нового КТЗ, якщо цей КТЗ вважають таким, що
відповідає цьому Регламенту та його виконавчим документам, зокрема
граничним значенням викидів за Євро-5, наведеним у таблиці 1
Додатка I, або граничним значенням викидів за Євро-6, наведеним у
таблиці 2 Додатка I.
2. З 1 вересня 2009 року, а для категорії КТЗ N1 класів II,
III й категорії N2 з 1 вересня 2010 року, національні органи влади
можуть відмовити на підставі причин, пов'язаних із невідповідністю
шкідливих викидів або споживання палива КТЗ, у наданні
затвердження типу ЄС або національного затвердження типу новому
типу КТЗ, який не відповідає цьому Регламенту та його виконавчим
документам, зокрема Додаткам, крім граничних значень за Євро-6, що
наведені у таблиці 2 Додатка I. Для випробування щодо шкідливих
викидів з випускної труби граничні значення для КТЗ, створених на
задоволення спеціальних соціальних потреб, такі самі, як і для КТЗ
категорії N1 класу III.
3. З 1 січня 2011 року, а для категорії КТЗ N1 класів II, III
й категорії N2 та для КТЗ, створених на задоволення спеціальних
соціальних потреб, з 1 січня 2012 року, національні органи влади у
випадку нових КТЗ, які не відповідають цьому Регламенту та його
виконавчим документам, зокрема Додаткам, крім вимагання
відповідності граничним значенням за Євро-6, наведеним у таблиці 2
Додатка I, можуть вважати сертифікати відповідності надалі
нечинними для цілей статті 7(1) Директиви 70/156/ЄЕС та можуть, на
підставі причин, пов'язаних із невідповідністю шкідливих викидів
або споживання палива КТЗ, заборонити реєстрацію, продаж або
допуск до експлуатування таких КТЗ. Для випробування щодо
відповідності граничні значення шкідливих викидів з випускної
труби для КТЗ, створених на задоволення спеціальних соціальних
потреб, мають бути такими самими, що й для КТЗ категорії N1
класу III.
4. З 1 вересня 2014 року, а для категорії КТЗ N1 класів II,
III й категорії N2 з 1 вересня 2015 року, національні органи влади
можуть, на підставі причин, пов'язаних із невідповідністю
шкідливих викидів або споживання палива КТЗ, відмовити у наданні
затвердження типу ЄС або національного затвердження типу новим
типам КТЗ, що не відповідають вимогам цього Регламенту та його
виконавчих документів, зокрема граничним значенням викидів за
Євро-6, наведеним у таблиці 2 Додатка I.
5. З 1 вересня 2015 року, а для категорії КТЗ N1 класів II,
III й категорії N2 з 1 вересня 2016 року, національні органи влади
у випадку нових КТЗ, які не відповідають вимогам цього Регламенту
та його виконавчих документів, зокрема граничним значенням викидів
за Євро-6, наведеним у таблиці 2 Додатка I, можуть вважати
сертифікати відповідності надалі нечинними для цілей статті 7(1)
Директиви 70/156/ЄЕС та можуть, на підставі причин, пов'язаних із
невідповідністю шкідливих викидів або споживання палива КТЗ,
заборонити реєстрацію, продаж або допуск до експлуатування таких
КТЗ.
6. Гранична величина для маси викидів твердих часток, що
дорівнює 5,0 мг/км, зазначена у Таблицях 1 і 2 Додатка I, набуває
чинності з дат, зазначених у частинах 1, 2 і 3.
Гранична величина для маси викидів твердих часток, що
дорівнює 4,5 мг/км, і гранична величина концентрації часток, як
зазначено у Таблицях 1 і 2 Додатка I, набувають чинності з
1 вересня 2011 року для затвердження нових типів транспортних
засобів, і з 1 січня 2013 року - для всіх нових транспортних
засобів, проданих, зареєстрованих або введених в експлуатацію в
межах Співтовариства.
Стаття 11
Затвердження типу замінних частин
1. Щодо нових замінних приладів контролю за забрудненням, які
встановлюють на КТЗ, затверджені згідно з даним Регламентом,
національні органи влади повинні заборонити їх продаж або
встановлення на КТЗ, якщо вони не того типу, стосовно якого було
надано затвердження типу відповідно до цього Регламенту та його
виконавчих документів.
2. Національні органи влади можуть продовжувати поширювати
затвердження типу ЄС на замінні прилади контролю за забрудненням,
розроблені за стандартами, що передували цьому Регламенту, за умов
застосування оригінальних приладів контролю за забрудненням.
Національні органи влади повинні заборонити продаж або
встановлення таких замінних приладів контролю за забрудненням,
якщо вони не того типу, стосовно якого було надано затвердження
типу КТЗ.
3. Вимоги частин 1 та 2 не стосуються замінних приладів
контролю за забрудненням, встановлених на КТЗ типу, затвердженого
раніше, ніж було прийнято вимоги щодо затвердження типу для
складників КТЗ.
Стаття 12
Фінансові пільги
1. Держави-члени можуть вживати заходів для надання пільг
стосовно серійних КТЗ, які відповідають вимогам цього Регламенту
та його виконавчих документів. Такі пільги чинні стосовно всіх
нових КТЗ, що поставляють для продажу на ринок держав-членів, які
відповідають щонайменше граничним значенням викидів, наведеним у
таблиці 1 Додатка I до дат, визначених статтею 10(3); надання
пільг припиняють після настання зазначених дат. Фінансові пільги,
що застосовують винятково стосовно КТЗ, які відповідають граничним
значенням викидів у таблиці 2 Додатка I, надають стосовно таких
нових КТЗ, що поставляють для продажу на ринок держав-членів,
починаючи з дат, визначених статтею 10(3), до настання дат згідно
із статтею 10(5); надання пільг припиняють після настання дат,
зазначених у статті 10(5).
2. Держави-члени можуть надавати фінансові пільги для
переобладнання КТЗ, що експлуатують, та видалення з експлуатування
невідповідних КТЗ.
3. Для всіх типів КТЗ фінансові пільги, визначені у частинах
1 та 2, не повинні перевищувати додаткову вартість технічних
приладів, встановлених, щоб забезпечити відповідність граничним
значенням, наведеним у Додатку I, включаючи витрати на
встановлення їх на КТЗ.
4. Потрібно інформувати у прийнятний термін Комісію щодо
планів зі встановлення чи зміни фінансових пільг, зазначених у
частинах 1 та 2.
Стаття 13
Санкції
1. Держави-члени повинні ввести положення щодо застосування
санкцій до виробників, які порушують положення цього Регламенту,
та вжити всіх необхідних заходів для їх виконання. Впроваджені
санкції повинні бути ефективними, пропорційними та переконливими.
Держави-члени повинні нотифікувати такі положення Комісії до
2 січня 2009 року і пізніше без затримок нотифікувати щодо
будь-якої зміни їх.
2. Типи порушень, які підлягають покаранню:
(a) фальшиві заяви під час процедур затвердження типу або
процедур, що спричиняють відкликання КТЗ;
(b) фальсифікування результатів випробувань стосовно
затвердження типу або експлуатаційної відповідності;
(c) приховування даних або технічних вимог, які можуть
призвести до відкликання КТЗ чи відкликання затвердження типу КТЗ;
(d) застосування завадних приладів;
(e) відмова надати доступ до інформації.
ГЛАВА V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 14
Перевизначення технічних вимог
1. Комісія може вирішити включити викиди метану у розрахунок
викидів діоксиду вуглецю. У разі необхідності Комісія подає
пропозицію Європейському Парламенту та Раді із переліком заходів
для врахування або зменшення викидів метану.
2. Після завершення Програми ЄЕК ООН з вимірювання твердих
частинок під проводом Всесвітнього форуму з гармонізації правил у
сфері транспортних засобів і не пізніше набрання чинності нормами
Євро-6 Комісія повинна прийняти такі документи, розроблені, щоб
вносити зміни до неосновних елементів цього Регламенту, зокрема
доповненням його, не зменшуючи досягнутого рівня щодо довкілля:
(a) внести зміни до цього Регламенту відповідно до
підконтрольної регуляторної процедури, визначеною статтею 15(3),
щодо рекалібрування граничних значень, розрахованих на основі
вимірювання мас твердих частинок, наведених у Додатку I цього
Регламенту, та ввести у цей Додаток граничні значення, розраховані
на основі підходу щодо вимірювання кількості ТЧ, що викидаються,
таким чином, щоб вони загалом відповідали граничним значенням мас
для бензину та дизельного палива;
(b) прийняти переглянуту процедуру вимірювань для твердих
частинок та граничних значень, розрахованих на основі підходу щодо
вимірювання кількості ТЧ, що викидаються, відповідно до
підконтрольної регуляторної процедури, визначеної статтею 15(3).
3. Комісія повинна переглядати процедури, випробування та
вимоги, визначені статтею 5(3), а також цикли випробувань, які
застосовують для вимірювання викидів. Якщо перегляд виявить, що ці
процедури, випробування, вимоги і цикли випробувань більше не є
адекватними або не відображають стан реальних викидів, їх потрібно
адаптувати таким чином, щоб вони адекватно відображали викиди КТЗ
під час реального руху дорогами. Необхідні заходи, розроблені для
внесення змін та доповнень до несуттєвих положень цього
Регламенту, приймають відповідно до підконтрольної регуляторної
процедури, зазначеної у статті 15(3).
4. Комісія повинна переглядати склад забруднювачів, щодо яких
застосовують вимоги і випробування, визначені статтею 5(3). Якщо
Комісія доходить висновку, що необхідно врегулювати викиди
додаткових забруднювачів, вона надає пропозицію Європейському
Парламенту та Раді, щоб відповідно змінити цей Регламент.
5. Комісія повинна переглянути граничні значення шкідливих
викидів з випускної труби, що наведені у таблиці 4 Додатка I для
моноксиду вуглецю та вуглеводнів щодо випробування двигуна після
холодного старту і надати, якщо потрібно, пропозицію Європейському
Парламенту та Раді з метою зменшення граничних значень таких
викидів.
6. Необхідно внести зміни до відповідних додатків до
Директиви 2005/55/ЄС згідно із підконтрольною регуляторною
процедурою, зазначеною у статті 15(3), таким чином, щоб ці додатки
мали вимоги для затвердження типу всіх КТЗ, які охоплює сфера
застосування цієї Директиви.
Стаття 15
Процедура щодо Комітету
1. Комісії працює за сприяння Комітету.
2. Якщо є посилання на цю частину, застосовують статті 5 та 7
Рішення 1999/468/ЄС, зважаючи на положення статті 8 цього Рішення.
Період, визначений статтею 5(6) Рішення 1999/468/ЄС,
встановлюють у три місяці.
3. Якщо є посилання на цю частину, застосовують
статті 5а(1)-(4) та 7 Рішення 1999/468/ЄС, зважаючи на положення
статті 8 цього Рішення.
Стаття 16
Зміни, внесені до Директив
70/156/ЄЕС та 2005/55/ЄС
1. Директиву 70/156/ЄЕС змінюють згідно із Додатком II до
цього Регламенту.
2. Директиву 2005/55/ЄС змінюють як наведено нижче:
(а) Назву змінюють таким чином:
"Директива Європейського Парламенту та Ради 2005/55/ЄС від
28 вересня 2005 року щодо затвердження типу важких вантажних КТЗ
та двигунів стосовно їх шкідливих викидів (Євро IV та Євро V)";
(b) Статтю 1 замінюють таким чином:
"Стаття 1
Для цілей даної Директиви застосовують такі визначення:
(a) "транспортний засіб" означає будь-який моторний
транспортний засіб, як визначено статтею 2 Директиви 70/156/ЄЕС,
із контрольною масою більше 2610 кг;
(b) "двигун" означає джерело руху транспортного засобу, для
якого надають затвердження типу як для окремого технічного вузла
відповідно до визначення статті 2 Директиви 70/156/ЄЕС;
(c) "екологічно досконалий транспортний засіб (EEV)" означає
транспортний засіб, урухомний двигуном, який відповідає допустимим
граничним значенням викидів, зазначеним у рядку С таблиць
розділу 6.2.1 Додатка I.";
(с) Розділ I Додатка I змінюють таким чином:
"1. Цю Директиву застосовують для контролю газоподібних та
твердих забруднювачів, термінів експлуатування приладів контролю
за забрудненням, відповідності автомобілів/двигунів під час
експлуатування та бортових діагностичних систем (OBD) всіх
транспортних засобів, та для двигунів як визначено статтею 1, крім
транспортних засобів категорій М1, N1, N2 та M2, для яких
затвердження типу надають відповідно до Регламенту (ЄС)
N 715/2007(*).
---------------- (*) ОВ L N 171, 29.06.2007, С. 1."
Стаття 17
Скасування
1. З 2 січня 2013 року будуть скасовані такі Директиви:
- Директива 70/220/ЄЕС ( 994_294 ),
- Директива 72/306/ЄЕС,
- Директива 74/290/ЄЕС,
- Директива 77/102/ЄЕС,
- Директива 78/665/ЄЕС,
- Директива 80/1268/ЄЕС,
- Директива 83/351/ЄЕС,
- Директива 88/76/ЄЕС,
- Директива 88/436/ЄЕС,
- Директива 89/458/ЄЕС,
- Директива 91/441/ЄЕС,
- Директива 93/59/ЄЕС,
- Директива 93/116/ЄС,
- Директива 94/12/ЄС ( 994_436 ),
- Директива 96/44/ЄС,
- Директива 96/69/ЄС,
- Директива 98/69/ЄС,
- Директива 98/77/ЄС,
- Директива 1999/100/ЄС ( 994_917 ),
- Директива 1999/102/ЄС,
- Директива 2001/1/ЄС,
- Директива 2001/100/ЄС ( 994_916 ),
- Директива 2002/80/ЄС,
- Директива 2003/76/ЄС,
- Директива 2004/3/ЄС.
2. З 2 січня 2013 року Додатки II та V Директиви Комісії
89/491/ЄЕС від 17 липня 1989 року, які адаптують до технічного
прогресу Директиви Ради 70/157/ЄЕС, 70/220/ЄЕС ( 994_294 ),
72/245/ЄЕС, 72/306/ЄЕС, 80/1268/ЄЕС та 80/1269/ЄЕС стосовно
колісних транспортних засобів(1) буде видалено.
---------------- (1) ОВ N L 238, 15.08.1989, С. 43.
3. Посилання на скасовані Директиви потрібно переписати як
посилання на цей Регламент.
4. З 2 січня 2013 року держави-члени повинні анулювати
виконавче законодавство щодо Директив, зазначених у частині 1.
Стаття 18
Набрання чинності
1. Цей Регламент набирає чинності на третій день з дня
опублікування в Офіційному віснику Європейського Союзу.
2. Цей Регламент застосовуватимуть з 3 січня 2009 року, крім
статей 10(1) та 12, які застосовуватимуть з 2 липня 2007 року.
3. Зміни або виконавчі документи, зазначені статтею 5(3) та
14(6), повинні бути ухвалені до 2 липня 2008 року.
Цей Регламент є обов'язковим у повному обсязі та повинен
прямо застосовуватися у всіх державах-членах.

ДОДАТОК I

Граничні значення викидів

Таблиця 1. Граничні значення викидів за Євро-5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Конрольна | Граничні значення | | | маса |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | (RM) | Маса | Маса | Маса | Маса |Спільна маса| Маса твердих | Номер | | | (кг) |моноксиду | сумарних |неметанованих | оксидів | складних | частинок(1) | твердих | | | | вуглецю |вуглеводнів | вуглеводнів | азоту |вуглеводнів | (PM) |частинок(2)| | | | (СО) | (THC) | (NMHC) | (NO ) | та оксидів | | (P) | | | | | | | x | азоту | | | | | | | | | |(THC + NO ) | | | | | | | | | | x | | | | | |----------+------------+--------------+-----------+------------+---------------+-----------| | | | L | L | L | L | L + L | L | L | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 4 | 5 | 6 | | | | (мг/км) | (мг/км) | (мг/км) | (мг/км) | (мг/км) | (мг/км) | (#/км) | |--------------+-------------+----------+------------+--------------+-----------+------------+---------------+-----------| |Категорія|Клас| | PI | CI | PI | CI | PI | CI |PI(3)| CI | PI | CI | PI(3) | CI |PI | CI | |---------+----+-------------+-----+----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-------+-------+---+-------| | M | - | Усі |1000 |500 | 100 | - | 68 | - | 60 | 180 | - | 230 |5,0/4,5|5,0/4,5| - |6,0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | |---------+----+-------------+-----+----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-------+-------+---+-------| | N | I |RM <= 1305 |1000 |500 | 100 | - | 68 | - | 60 | 180 | - | 230 |5,0/4,5|5,0/4,5| - |6,0 x | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | | |----+-------------+-----+----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-------+-------+---+-------| | | II |1305 < RM <= |1810 |630 | 130 | - | 90 | - | 75 | 235 | - | 295 |5,0/4,5|5,0/4,5| - |6,0 x | | | |1760 | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | | |----+-------------+-----+----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-------+-------+---+-------| | |III |1760 < RM |2270 |740 | 160 | - | 108 | - | 82 | 280 | - | 350 |5,0/4,5|5,0/4,5| - |6,0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | |---------+----+-------------+-----+----+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-------+-------+---+-------| | N | | Усі |2270 |740 | 160 | - | 108 | - | 82 | 280 | - | 350 |5,0/4,5|5,0/4,5| - |6,0 x | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Скорочення: PI = Positive ignition (іскрове запалювання), CI = Compression ignition (запалювання від стиску) | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- (1) Перед застосуванням граничної величини, що дорівнює
4,5 мг/км, вводиться переглянута процедура вимірювання.
(2) Перед застосуванням граничної величини вводиться нова
процедура вимірювання.
(3) Стандарти щодо маси твердих частинок для двигунів з
примусовим запалюванням застосовні тільки по відношенню до тих
транспортних засобів, які мають двигуни з безпосереднім іскровим
запалюванням.
Таблиця 2. Граничні значення викидів за Євро-6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Конрольна | Граничні значення | | | маса |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | (RM) | Маса | Маса | Маса | Маса |Спільна маса| Маса твердих | Номер | | | (кг) |моноксиду | сумарних |неметанованих| оксидів | складних | частинок(1) | твердих | | | | вуглецю |вуглеводнів | вуглеводнів | азоту |вуглеводнів | (PM) |частинок(2)| | | | (СО) | (THC) | (NMHC) | (NO ) | та оксидів | | (P) | | | | | | | x | азоту | | | | | | | | | |(THC + NO ) | | | | | | | | | | x | | | | | |----------+------------+-------------+----------+------------+---------------+-----------| | | | L | L | L | L | L + L | L | L | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 4 | 5 | 6 | | | | (мг/км) | (мг/км) | (мг/км) | (мг/км) | (мг/км) | (мг/км) | (#/км) | |--------------+-------------+----------+------------+------------------------+------------+---------------+-----------| |Категорія|Клас| | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | PI | CI | |---------+----+-------------+-----+----+------+-----+-----+----+------+------+-----+------+-------+-------+----+------| | M | - | Усі |1000 |500 | 100 | - | 68 | - | 60 | 80 | - | 170 |5,0/4,5|5,0/4,5| |6,0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | |---------+----+-------------+-----+----+------+-----+-----+----+------+------+-----+------+-------+-------+----+------| | N | I | RM <= 1305 |1000 |500 | 100 | - | 68 | - | 60 | 80 | - | 170 |5,0/4,5|5,0/4,5| |6,0 x | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | | |----+-------------+-----+----+------+-----+-----+----+------+------+-----+------+-------+-------+----+------| | | II |1305 < RM <= |1810 |630 | 130 | - | 90 | - | 75 | 105 | - | 195 |5,0/4,5|5,0/4,5| |6,0 x | | | |1760 | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | | |----+-------------+-----+----+------+-----+-----+----+------+------+-----+------+-------+-------+----+------| | |III |1760 < RM |2270 |740 | 160 | - | 108 | - | 82 | 125 | - | 215 |5,0/4,5|5,0/4,5| |6,0 x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | |---------+----+-------------+-----+----+------+-----+-----+----+------+------+-----+------+-------+-------+----+------| | N | | Усі |2270 |740 | 160 | - | 108 | - | 82 | 125 | - | 215 |5,0/4,5|5,0/4,5| |6,0 x | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Скорочення: PI = Positive ignition (іскрове запалювання), CI = Compression ignition (запалювання від стиску) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- (1) Перед застосуванням граничної величини, що дорівнює
4,5 мг/км, вводиться переглянута процедура вимірювання.
(2) Стандарт стосовно підходу щодо вимірювання кількості ТЧ,
що викидаються, буде розроблено для цього переліку.
(3) Стандарти щодо вимірювання мас ТЧ для двигунів із
іскровим запалюванням застосовують лише для двигунів з
безпосереднім іскровим запалюванням.
(4) Стандарт щодо кількості визначається до
1 вересня 2014 року.
(5) Перед застосуванням граничної величини вводиться нова
процедура вимірювання.
Таблиця 3
Граничне значення для випробування щодо випаровування
------------------------------------------------------------------ | Маса випаровувань (г/випробування) | |----------------------------------------------------------------| | 2,0 | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
Граничні значення для шкідливих викидів
моноксиду вуглецю та вуглеводнів щодо випробування
двигуна після холодного старту
------------------------------------------------------------------ | Температура випробування 266 К (- 7 град.С) | |----------------------------------------------------------------| |Категорія КТЗ |Клас|Маса моноксиду вуглецю|Маса вуглеводнів (НС)| | | | (СО) | L (г/км) | | | | L (г/км) | 2 | | | | 1 | | |--------------+----+----------------------+---------------------| | M | - | 15 | 1,8 | |--------------+----+----------------------+---------------------| | N | I | 15 | 1,8 | | 1 |----+----------------------+---------------------| | | II | 24 | 2,7 | | |----+----------------------+---------------------| | |III | 30 | 3,2 | |--------------+----+----------------------+---------------------| | N | | 30 | 3,2 | | 2 | | | | ------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК II

Зміни, внесені до Директиви 70/156/ЄЕС

До Директиви 70/156/ЄЕС були внесені такі зміни:
1. у статті 2 додати нижченаведене речення після останнього
абзацу:
"Якщо в цій Директиві є посилання на окрему Директиву або
Регламент, воно стосується також актів стосовно їх
імплементування.";
2. слова "або Регламент" додати після слів "окрема Директива"
у таких положеннях:
стаття 2, перший абзац; стаття 2, дев'ятий абзац; стаття 2,
десятий абзац; стаття 2, чотирнадцятий абзац; стаття 3(1);
стаття 3(4); стаття 4(1)(с); стаття 4(1)(d); стаття 5(5);
стаття 6(3); стаття 7(2); стаття 13(4); стаття 13(5); Додаток I,
перший підпункт; Додаток III, частина III; Додаток IV, частина II,
перший пункт; Додаток V, розділ 1(а); Додаток V, розділ 1(b);
Додаток V, розділ 1(c); Додаток VI, сторона 2 сертифікату
затвердження типу ЄС; Додаток VII(1), розділ 4; Додаток VII,
примітка (1); Додаток X, розділ 2.1; Додаток X, розділ 3.3;
Додаток XI, Доповнення 4, Значення букв: X; Додаток XII,
розділ В(2); Додаток XIV, розділ 2(а); Додаток XIV, розділ 2(с);
Додаток XIV, розділ 2(d);
3. слова "або Регламенти" додати після слів "окремі
Директиви" у таких положеннях:
стаття 2, восьмий абзац; стаття 3(1); стаття 3(2); стаття
4(1)(а), перший та другий абзаци; стаття 4(1)(b); стаття 4(3);
стаття 5(4), третій підпункт; стаття 5(6); стаття 8(2);
стаття 8(2)(с); стаття 9(2); стаття 10(2); стаття 11(1);
стаття 13(2); стаття 14(1)(i); Перелік Додатків: назва
Додатка XIII; Додаток I, перший підпункт; Додаток IV, частина I,
перший та другий рядки; Додаток IV, примітка (1) до таблиці;
Додаток V, розділ 1(b); Додаток V, розділ 3; Додаток V,
розділ 3(а); Додаток V, розділ 3(b); Додаток VI, позиції 1 та 2;
Додаток VI, сторона 2 сертифікату затвердження типу ЄС; Додаток X,
розділ 2.2; Додаток X, розділ 2.3.5; Додаток X, розділ 3.5;
Додаток XII, назва; Додаток XIV, розділ 1.1; Додаток XIV,
розділ 2(с);
4. слова "або Регламент" додати після слова "Директива" у
таких положеннях:
стаття 5(3), третій підпункт; Додаток IV, частина I, примітка
X до таблиці; Додаток VI, сторона 2 сертифікату затвердження типу
ЄС, заголовок таблиць; Додаток VII(1), розділ 2; Додаток VII(1),
Додаток VII(1), розділ 4; Додаток VIII, розділи 1, 2, 2.1, 2.2 та
3; Додаток IX, сторона 2 для повністю завершених або таких, які
завершують, КТЗ категорії М1, позиції 45, 46.1 та 46.2;
Додаток IX, сторона 2 для повністю завершених або таких, які
завершують, КТЗ категорій М2 та М3, позиції 45 та 46.1;
Додаток IX, сторона 2 для для повністю завершених або таких, які
завершують, КТЗ категорій N1, N2 та N3, позиції 45 та 46.1;
Додаток IX, сторона 2 для незавершених КТЗ категорії М1, позиції
45 та 46.1; Додаток IX, сторона 2 для незавершених КТЗ категорій
М2 та М3, позиції 45 та 46.1; Додаток IX, сторона 2 для
незавершених КТЗ категорій N1, N2 та N3, позиції 45 та 46.1;
Додаток X, примітка 2; Додаток X, розділ 1.2.2; Додаток XI,
Доповнення 4, Значення букв: N/A; Додаток XV, заголовок таблиці;
Слова "або Регламенти" додати після слова "Директиви" у таких
положеннях:
Додаток IX, сторона 2 для повністю завершених або таких, які
завершують, КТЗ категорії М1; Додаток IX, сторона 2 для повністю
завершених або таких, які завершують, КТЗ категорій М2 та М3;
Додаток IX, сторона 2 для повністю завершених або таких, які
завершують, КТЗ категорій N1, N2 та N3; Додаток IX, сторона 2 для
незавершених КТЗ категорії М1; Додаток IX, сторона 2 для
незавершених КТЗ категорій М2 та М3; Додаток IX, сторона 2 для
незавершених КТЗ категорій N1, N2 та N3; Додаток XV;
5. у статті 8(2)(с) слова "або Регламент(-и)" додати після
слова "Директива(-и)";
6. у Додатку IV, частина I, заголовок таблиці та позицію 2
замінити таким чином:
---------------------------------------------------------------------------------------- |"Предмет| Номер | Посилання| Сфера застосування | | | Директиви/ | в |-----------------------------------------------------| | | Регламенту |Офіційному| M | M | M | N | N | N | O | O | O | O | | | |віснику ЄС| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------+------------+----------+-----+----+-----+-----+-----+----+----+----+----+----| |2. |.../.../ЄС |L ..., ..,| (10)| | (10)| (10)| (10)| | | | | | |Шкідливі|(ЄС) N .../.|С ... |X | |X |X |X | | | | | | |викиди/ | | | | | | | | | | | | | |Доступ | | | | | | | | | | | | | |до | | | | | | | | | | | | | |інфор- | | | | | | | | | | | | | |мації | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------- (10) Для транспортних засобів з контрольною масою не більше
2610 кг. На запит виробника можна застосовувати до транспортних
засобів з контрольною масою не більше 2840 кг.";
7. у Додатку IV, частина I, видалити позиції 11 та 39;
8. у Додатку VII(4) слова "або Регламенту" додати після слів
"у випадку Директиви";
9. у Додатку VII(5) слова "або Регламент" додати після слів
"остання Директива";
10. у Додатку XI, Доповнення 1, заголовок таблиці та
позицію 2 замінити таким чином:

---------------------------------------------------------------------- |"Пункт | Предмет | Номер | М <= 2500 |М > 2500| M | M | | | | Директиви/ | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | Регламенту | (1) кг | (1) кг | | | | | | | | | | | |-------+------------+------------+------------+---------+------+----| | 2 |Шкідливі |.../.../ЄС | Q | G + Q |G + Q"| | | |викиди/ |(ЄС) N ../..| | | | | | |Доступ до | | | | | | | |інформації | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
11. у Додатку XI, Доповнення 1, видалити позиції 11 та 39;
12. у Додатку XI, Доповнення 2, заголовок таблиці та
позицію 2 замінити таким чином:
------------------------------------------------------------------------------------ |"Пункт | Предмет | Номер | M | M | M | N | N | N | O | O | O | O | | | | Директиви/ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | Регламенту | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 2 |Шкідливі |.../.../ЄС | А | А | | А | А" | | | | | | | |викиди/ |(ЄС) N ../..| | | | | | | | | | | | |Доступ до | | | | | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
13. у Додатку XI, Доповнення 2, видалити позиції 11 та 39;
14. у Додатку XI, Доповнення 3, заголовок таблиці та
позицію 2 замінити таким чином:
------------------------------------------------------------------------------------ |"Пункт | Предмет | Номер | M | M | M | N | N | N | O | O | O | O | | | | Директиви/ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | Регламенту | | | | | | | | | | | |-------+-----------+------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| | 2 |Шкідливі |.../.../ЄС | Q | | | Q | Q"| | | | | | | |викиди/ |(ЄС) N ../..| | | | | | | | | | | | |Доступ до | | | | | | | | | | | | | |інформації | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
15. у Додатку XI, Доповнення 3, видалити позицію 11;
16. у Додатку XI, Доповнення 4, заголовок таблиці та
позицію 2 замінити таким чином:
------------------------------------------------------------------ |"Пункт | Предмет | Номер Директиви/ | Мобільний кран | | | | Регламенту | категорії N | |-------+------------------+------------------+------------------| | 2 |Шкідливі викиди/ |.../.../ЄС | N/A" | | |Доступ до |(ЄС) N .../... | | | |інформації | | | ------------------------------------------------------------------
17. у Додатку XI, Доповнення 4, видалити позицію 11.

Регламент (ЕС) N 715/2007
Европейского Парламента и Совета
"О типовом утверждении транспортных средств
в отношении выбросов легковых пассажирских
и коммерческих автомобилей (Евро 5 и Евро 6),
допуске отремонтированных транспортных
средств и получении информации
(Страсбург, 20 июня 2007 года)

(неофициальный перевод)(*)
Европейский парламент и Совет Европейского Союза,
опираясь на Договор, учреждающий Европейское сообщество
( 994_017 ), и в частности его статью 95,
основываясь на предложении Комиссии,
принимая во внимание Заключение Экономического и социального
комитета(*),
--------------- (*) ОЖ C 318, 23.12.2006, стр. 62.
действуя в соответствии с процедурой, предусмотренной в
статье 251 Договора ( 994_017 ) (*),
--------------- (*) Заключение Европейского Парламента от 13 декабря 2006 г.
(еще не опубликовано в Официальном журнале) и Решение Совета от
30 мая 2007 г.
поскольку:
1) внутренний рынок представляет собой пространство без
внутренних границ, на котором должно обеспечиваться свободное
движение товаров, лиц, услуг и капиталов. С этой целью применяется
типовая сертификация соответствия, утвержденная Директивой Совета
70/156/ЕЭС от 6 февраля 1970 года по сближению законодательств
государств-членов, связанная с типовым утверждением транспортных
средств и их прицепов(*). Технические требования, предъявляемые
для типового утверждения транспортных средств по их выпуску,
должны быть урегулированы во избежание противоречий между
требованиями государств-членов и в качестве гарантии высокого
уровня защиты окружающей среды.
--------------- (*) ОЖ L C42, 23.02.1970, стр. 1. Директива с поправками
Директивы 2006/96/ЕС (ОЖ L 363, 20.12.2006, стр. 81).
2) Настоящий Регламент является одним из числа регулирующих
актов в контексте типовой сертификации соответствия Сообщества,
утвержденной Директивой 70/156/ЕЭС. Исходя из этого, данная
Директива должна быть соответствующе изменена.
3) По запросу Европейского парламента в нормотворческой
деятельности Евросоюза, касающейся транспортных средств, будет
применяться новый регулирующий подход. Таким образом, данный
Регламент формулирует основные требования к загрязняющим выбросам
транспортных средств, в то время как технические спецификации
будут сформулированы законами, принятыми после процесса изучения.
4) В марте 2001 года Комиссия запустила Программу "Чистый
воздух для Европы", основные части которой были намечены в
уведомлении 4 мая 2005 года. Это привело к принятию тематического
Стратегического плана по защите воздуха от загрязнения,
изложенного в Уведомлении от 21 сентября 2005. Одним из выводов
Стратегического плана была необходимость сокращения загрязняющих
выбросов в транспортной сфере (воздушный, морской и сухопутный
транспорт), в бытовой сфере и в энергетической, агрикультурной и
индустриальной сферах в целях достижения требований ЕС к качеству
воздуха. В данном контексте к задаче сокращения загрязняющих
выбросов следует подходить как к части общей стратегии. Стандарты
Евро 5 и Евро 6 являются мерами, разработанными в целях сокращения
выбросов твердых частиц и таких исходных реагентов озона, как
оксиды азота и углеводороды.
5) Достижение требований ЕС к качеству воздуха требует
продолжительных усилий по сокращению загрязняющих выбросов. В
связи с этим отрасль промышленности должна быть снабжена
информацией по параметрам будущих ограничений в сфере загрязняющих
выбросов. Поэтому данный Регламент включает в себя, кроме
стандарта Евро 5, стандарт Евро 6 с параметрами ограничений
загрязняющих выбросов.
6) В частности, в целях улучшения качества воздуха и
согласованности с параметрами ограничений загрязнения окружающей
среды необходимо существенное сокращение выброса оксидов азота из
дизельных транспортных средств. Это потребует достижения
перспективного уровня параметров ограничений загрязняющих выбросов
без необходимости отказываться от преимуществ дизельных
транспортных средств в части потребления ими горючего и выброса
оксидов азота и углеводорода. Решение этого вопроса на ранней
стадии поможет обеспечить долгосрочное общеевропейское
планирование эксплутационной надежности для производителей
транспортных средств.
7) При установлении стандартов загрязняющих выбросов важно
принимать во внимание последствия для конкурентоспособности рынков
и производителей, прямые и косвенные затраты для бизнеса и
преимущества от введения инноваций, очищения воздуха, уменьшения
расходов на здравоохранение и повышение продолжительности жизни,
как и последствия, касающиеся непосредственно воздействия на
выброс углеводорода.
8) Неограниченный доступ к информации о ремонте транспортных
средств посредством стандартизированного формата, который может
быть использован для получения технической информации, как и
эффективная конкурентоспособность на рынке информации о ремонте
транспортных средств, необходимы для улучшения функционирования
внутреннего рынка, в особенности в отношении свободного
перемещения товаров, ... и свободы предложения услуг. Большая
часть подобной информации представлена во встроенных системах
обнаружения неисправностей и в их взаимодействии с другими
системами транспортных средств. Наиболее уместным будет разработка
технических требований для сайтов производителей, наряду с
целенаправленными мерами для обеспечения разумного доступа для
малых и средних предприятий. Общепринятые стандарты, согласованные
с акционерами, такие как формат ОАЗИС(*), могут значительно
упростить процедуру обмена информацией между производителями и
поставщиками услуг. В связи с этим было бы целесообразно
изначально запрашивать технические требования, например, формат
ОАЗИС, и обратится к Комиссии с просьбой превратить этот формат в
стандарт с целью заменить формат ОАЗИС в будущем.
--------------- (*) Организация по продвижению структурированных
информационных стандартов.
9) Не позднее четырех лет после вступления в силу данного
Регламента, Комиссия должна пересмотреть действие системы,
обеспечивающей доступ к системе информации по ремонту и
обслуживанию транспортных средств, чтобы определить, будет ли
правомерным объединить все подзаконные акты и решения,
определяющие правила доступа к информации о ремонте и обслуживанию
транспортных средств, в рамках, определенных Директивой о нормах
выдачи разрешений. Если все подзаконные акты и решения,
определяющие правила доступа к информации по транспортным
средствам, будут инкорпорированы в Директиву, все соответствующие
положения в данном Регламенте должны быть отменены при условии
сохранения существующих прав доступа к информации по ремонту и
обслуживанию.
10) Комиссия должна отслеживать новые выбросы, которые еще не
определены и которые появляются как последствия использования
новых видов топлива, технологий двигателей и систем контроля за
выбросами. В случае необходимости Комиссия должна внести
предложение Европейскому Парламенту и Совету Европы с намерением
регулировать уровень данных выхлопов.
11) В целях упрощения введения и сохранения уже существующих,
использующих альтернативные топлива транспортных средств, которые
могут иметь выбросы с низким содержанием диоксидов азота и твердых
частиц, и в то же время в целях создания стимулов для сокращения
выбросов транспортных средств, использующих обычные виды топлива,
настоящий Регламент вводит отдельные системы измерения для
углеводородов и неметановых углеводородов.
12) Следует продолжать прикладывать усилия для дальнейшего
ограничения уровня вредных выбросов, включая сокращение выбросов
диоксида азота, и для обеспечения соответствия этих ограничений
реальному выбросу транспортных средств.
13) В целях обеспечения контроля над уровнем выброса твердых
частиц (не более 0,1 mu м и менее) Комиссия должна как можно
скорее принять и ввести крайним сроком по вступлению в силу Евро 6
систему измерения выброса твердых частиц по их количеству в
дополнение к уже существующей системе их измерения по весу.
Система измерения частиц по их количеству должна опираться на
результаты Программы измерения микрочастиц (ПИК) Евросоюза и
соответствовать существующим целям по защите окружающей среды.
14) Для обеспечения воспроизводимости в измерениях частиц по
весу и по количеству Комиссия должна принять новый метод
проведения измерения вместо ныне существующего. Новый метод должен
быть принят как можно скорее и введен крайним сроком по введению в
силу Евро 6. Он должен быть основан на результатах ПИК. Когда
новый метод измерения начнет применяться, ограничения по весу в
отношении твердых частиц, установленные в данном Регламенте,
должны быть отрегулированы заново, так как новый метод фиксирует
более низкий уровень массы, чем ныне действующий.
15) Комиссия должна следить за пересмотром Нового
европейского цикла вождения как испытательной процедуры,
предоставляющей основу порядка регулирования выбросов,
утвержденного ЕС. Может потребоваться усовершенствование или
изменение испытательных циклов для отражения изменений в
характеристике транспортного средства и поведении водителя.
Существует возможность необходимости ревизий для того, чтобы
гарантировать соответствие выбросов в реальной жизни тем, что
отражены на бумаге. Также должна быть принята во внимание
целесообразность применения переносных измерителей выбросов и
введение концепции "непревышения".
16) Системы внутренней диагностики очень важны для
определения уровня выбросов при использовании транспортного
средства. Из-за важности контроля реальных выбросов Комиссия
должна отслеживать требования для данных систем и толерантный
лимит для отслеживания погрешностей.
17) Стандартизирующий метод измерения поглощения топлива и
выброса транспортными средствами диоксида углерода необходим в
целях обеспечения невозможности возникновения между
государствами-членами технических препятствий в осуществлении
торговли. Более того, также необходимо обеспечить клиентов и
пользователей доступом к объективной и точной информации.
18) Перед тем, как выдвинуть предложение об установлении
стандартов допустимых вредных выбросов, Комиссия должна создать
рабочие группы для того, чтобы определить необходимость
дальнейшего деления транспортных средств на подгруппы и
возможность применения к ним стандартов с нулевым содержанием
выбросов.
19) Государства-члены должны быть способны методами
финансовых поощрений ускорить выдвижение на рынок транспортных
средств, отвечающих по своим параметрам требованиям, принятым
Сообществом. При этом финансовые поощрения должны соответствовать
положениям Договора ( 994_017 ), в частности, правилам
государственной поддержки. Цель этого - избежание искажений на
внутреннем рынке. Настоящий Регламент не должен оказать влияние на
право государств-членов рассчитывать налог на транспортное
средство исходя из уровня выбросов.
20) Учитывая, что законотворчество, регулирующее вредные
выбросы и потребление топлива, развивалось на протяжении более чем
35 лет и представлено 24 Директивами, было бы разумно заменить эти
Директивы новым законоположением и рядом принимаемых мер.
Законоположение должно обеспечить применение производителями,
согласующими административными органами и техническими службами
детализированных технологических положений и возможность их
совершенствования наиболее быстрым и эффективным способом. Таким
образом, Директивы 70/220/EEC ( 994_294 ) (1), 72/306/EEC(2),
74/290/EEC(3), 80/1268/EEC(4), 83/351/EEC(5), 88/76/EEC(6),
88/436/EEC(7), 89/458/EEC(8), 91/441/EEC(9), 93/59/EEC(10),
94/12/EC ( 994_436 ) (11), 96/69/EC(12), 98/69/EC(13),
2001/1/EC(14), 2001/100/EC(15) и 2004/3/EC(16) должны быть
аннулированы. Кроме того, Государства-члены должны также отменить
законы, так или иначе отсылающие к отмененным Директивам.
--------------- (1) Директива Совета 70/220/EEC ( 994_294 ) от
20 марта 1970 г. по сближению законодательств стран-участниц по
вопросам мер, принимаемых против загрязнения воздуха моторными
транспортными средствами (ОЖ L 76, 06.04.1970, стр. 1). Директива
с последними поправками в Директиве Комиссии 2003/76/EC (ОЖ L 206,
15.08.2003, стр. 29).
(2) Директива Совета 72/306/EEC от 2 августа 1972 г. по
сближению законодательств стран-участниц по вопросам мер,
принимаемых против выбросов загрязняющих веществ дизельными
двигателями, установленными в автомобилях (ОЖ L 190, 20.08.1972,
стр. 1). Директива с последними поправками в Директиве Комиссии
2005/21/EC (ОЖ L 61, 08.03.2005, стр. 25).
(3) Директива Совета 74/290/EEC от 28 мая 1974 г. по
адаптации к последним достижениям технического прогресса Директивы
Совета 70/220/EEC ( 994_294 ) по сближению законодательств
стран-участниц по вопросам мер, принимаемых против загрязнения
воздуха газами от работы карбюраторных двигателей моторных
транспортных средств (ОЖ L 159, 15.06.1974, стр. 61). Директива с
последними поправками в Директиве 2006/101/EC (ОЖ L 363,
20.12.2006, стр. 238).
(4) Директива Совета 80/1268/EEC от 16 декабря 1980 г.
относительно выбросов двуокиси углерода и потребления топлива
моторными транспортными средствами (ОЖ L 375, 31.12.1980,
стр. 36). Директива с последними поправками в Директиве
Европейского парламента и Совета 2004/3/EC (ОЖ L 49, 19.02.2005,
стр. 36).
(5) Директива Совета 83/351/EEC от 16 июня 1983 г., вносящая
поправки в Директиву 70/220/EEC ( 994_294 ) по сближению
законодательств стран-участниц по вопросам мер, принимаемых против
загрязнения воздуха газами от работы карбюраторных двигателей
моторных транспортных средств (ОЖ L 197, 20.07.1983, стр. 1).
(6) Директива Совета 88/76/EEC от 3 декабря 1987, вносящая
поправки в Директиву 70/220/EEC ( 994_294 ) по сближению
законодательств стран-участниц по вопросам мер, принимаемых против
загрязнения воздуха газами от работы двигателей моторных
транспортных средств (ОЖ L 36, 09.02.1988, стр. 1).
(7) Директива Совета 88/436/EEC от 16 июня 1988 г., вносящая
поправки в Директиву 70/220/EEC ( 994_294 ) по сближению
законодательств стран-участниц по вопросам мер, принимаемых против
загрязнения воздуха газами от работы двигателей моторных
транспортных средств (Ограничения по выбросам твердых частиц из
дизельных двигателей) (ОЖ L 214, 06.08.1988, стр. 1).
(8) Директива Совета 89/458/EEC от 18 июля 1989 г., вносящая
поправки в Директиву 70/220/EEC ( 994_294 ) по сближению
законодательств стран-участниц по вопросам мер, принимаемых против
загрязнения воздуха газами от работы двигателей моторных
транспортных средств, с учетом европейских стандартов по выбросам
автомобилей с двигателями объемом менее 1,4 литра (ОЖ L 226,
03.08.1989, стр. 1).
(9) Директива Совета 91/441/EEC от 26 июня 1991 г., вносящая
поправки в Директиву 70/220/EEC ( 994_294 ) по сближению
законодательств стран-участниц по вопросам мер, принимаемых против
загрязнения воздуха газами от работы двигателей моторных
транспортных средств (ОЖ L 242, 30.08.1991, стр. 1).
(10) Директива Совета 93/59/EEC от 28 июня 1993 г., вносящая
поправки в Директиву 70/220/EEC ( 994_294 ) по сближению
законодательств стран-участниц по вопросам мер, принимаемых против
загрязнения воздуха газами от работы двигателей моторных
транспортных средств (ОЖ L 186, 28.07.1993, стр. 21).
(11) Директива Европейского парламента и Совета 94/12/EC
( 994_436 ) от 23 марта 1994 г. о мерах против загрязнения воздуха
газами от работы двигателей моторных транспортных средств
(ОЖ L 100, 19.04.1994, стр. 42).
(12) Директива Европейского парламента и Совета 96/69/EC от
8 октября 1996 г., вносящая поправки в Директиву 70/220/EEC
( 994_294 ) по сближению законодательств стран-участниц по
вопросам мер, принимаемых против загрязнения воздуха газами от
работы двигателей моторных транспортных средств (ОЖ L 282,
01.11.1996, стр. 64).
(13) Директива Европейского парламента и Совета 98/69/EC от
13 октября 1998 г. по вопросам мер, принимаемых против загрязнения
воздуха газами от работы двигателей моторных транспортных средств
(ОЖ L 350, 28.12.1998, стр. 1).
(14) Директива Европейского парламента и Совета 2001/1/EC от
22 января 2001 г., вносящая поправки в Директиву 70/220/EEC
( 994_294 ) по сближению законодательств стран-участниц по
вопросам мер, принимаемых против загрязнения воздуха газами от
работы двигателей моторных транспортных средств (ОЖ L 35,
06.02.2001, стр. 34).
(15) Директива Европейского парламента и Совета 2001/100/EC
от 7 декабря 2001 г., вносящая поправки в Директиву 70/220/EEC
( 994_294 ) по сближению законодательств стран-участниц по
вопросам мер, принимаемых против загрязнения воздуха газами от
работы двигателей моторных транспортных средств (ОЖ L 16,
18.01.2002, стр. 32).
(16) Директива Европейского парламента и Совета 2004/3/EC от
11 февраля 2004 г., вносящая поправки в Директиву 70/156/EEC и
80/1268/EEC по измерению содержания диоксида углерода и
потреблению топлива транспортными средствами класса N (0Ж L 49,
1
19.02.2004, стр. 36).
21) В целях внесения ясности в законодательство, касающееся
выбросов транспортных средств, Директива 2005/55/ЕС Европейского
Парламента и Совета Европы по сближению законодательств
государств-членов, предусматривающих принятие мер относительно
выброса газообразных и твердых частиц транспортными средствами с
дизельными двигателями и выброса газообразных частиц транспортными
средствами с карбюраторными двигателями(*), должна быть изменена
так, чтобы распространяться на тяжелые транспортные средства, при
этом оставаясь очевидной и для легких транспортных средств.
--------------- (*) ОЖ L 275, 20.10.2005, стр. 1. Директива с последними
поправками в Директиве Комиссии 2006/51/ЕС (ОЖ L 152, 07.06.2006,
стр. 11).
22) Для обеспечения свободного перехода от существующих
Директив к настоящему Регламенту, применимость настоящего
Регламента должна быть отсрочена на определенный период после его
вступления в силу. Однако на этот период производители должны
иметь возможность выбора в части применения в отношении
транспортных средств существующих директив или настоящего
Регламента. Более того, положения, касающиеся финансовых
поощрений, должны применяться сразу по вступлению в силу
настоящего Регламента. На действенность сертификаций, выданных на
основании ныне действующих Директив, не должно повлиять вступление
в силу настоящего Регламента.
23) Для обеспечения свободного перехода от существующих
Директив к настоящему Регламенту должны быть предусмотрены на
стадии Евро 5 определенные исключения для транспортных средств,
предназначенных для удовлетворения общественных нужд. Эти
исключения должны быть отменены по вступлению в силу стадии
Евро 6.
24) Меры, необходимые для выполнения положений данного
Регламента, должны быть приняты в соответствии с Решением Совета
Европы 1999/468/ЕС от 28 июня 1999 года, определяющим процедуры
для применения полномочий, возложенных на Комиссию(*).
--------------- (*) ОЖ L 184, 17.07.1999, стр. 23. Решение с поправками,
внесенными Решением 2006/512/ЕС (ОЖ L 200, 22.07.2006, стр. 11).
25) В частности, на Комиссию должно быть возложено полномочие
по введению системы измерения содержания твердых частиц по их
количеству в Приложении I, как и перекалибровка системы измерения
твердых частиц по их массе, определенная этим Приложением. Так как
эти меры носят общий характер и служат для внесения поправок в
несущественные положения настоящего Регламента, они должны
применяться в точном соответствии с регулирующими процессуальными
нормами, указанными в статье 5 "a" Решения 1999/468/ЕС.
26) Комиссия также должна быть уполномочена устанавливать
особые процессуальные нормы, проверочное тестирование и требования
к сертификации, а также определять пересмотр процедуры измерения
твердых частиц и системы измерения твердых частиц по их количеству
и принимать меры, касающиеся использования вспомогательных
приспособлений, снижающих эффективность использования датчиков и
приборов, измеряющих уровень загрязняющих выбросов, доступа к
информации по ремонту и обслуживанию транспортных средств и
тестирование на предмет измерения выбросов. Так как эти меры носят
общий характер и служат для внесения поправок в несущественные
положения настоящего Регламента, они должны применяться в точном
соответствии с регулирующими процессуальными нормами, указанными в
статье 5 "a" Решения 1999/468/ЕС.
27) Поскольку основные цели настоящего Регламента, а именно:
создание внутреннего рынка посредством внедрения общих
технологических требований в части вредных выбросов транспортных
средств и обеспечение гарантированного доступа к информации по
ремонту и обслуживанию транспортных средств для независимых
операторов на равных условиях с полномочными дилерами и ремонтными
центрами, не могут быть достигнуты в полной мере
странами-участниками, но со значительно большим успехом будут
достигнуты на уровне Сообщества в целом, то Сообществу надлежит
принять меры в соответствии с принципом субсидиарности
(приоритетности низшего звена в принятии решений), определенным в
статье 5 Договора. В соответствии с принципом пропорционального
подхода к решению задач, определенным в указанной статье,
настоящий Регламент не должен в своих требованиях выходить за
рамки абсолютно необходимого для достижения цели,
приняли настоящий Регламент:
Глава 1. ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ, СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 1
Предмет рассмотрения
1. Настоящий Регламент определяет общие технические условия
для сертификации моторных транспортных средств (автомобилей) и
запасных частей, таких как датчики контроля за вредными выбросами
автомобилей.
2. Настоящий Регламент дополнительно устанавливает правила
определения соответствия датчиков и их рабочего ресурса, а также
ресурса встроенных диагностических систем автомобиля и доступа к
информации, относящейся к ремонту и обслуживанию автомобилей.
Статья 2
Сфера применения
1. Положения и требования настоящего Регламента
распространяются на автомобили категорий M , M , N и N ,
1 2 1 2
соответствующие требованиям приложения II Директивы 70/156/EEC, и
условной массой, не превышающей 2610 кг.
2. По требованию производителя сертификация, произведенная в
соответствии с настоящим Регламентом, может распространяться не
только на автомобили, перечисленные в параграфе 1, но и на
автомобили категорий M , M , N и N , соответствующие требованиям
1 2 1 2 приложения II Директивы 70/156/EEC, и условной массой, не
превышающей 2840 кг, а соответствующие также требованиям
настоящего Регламента и указанным в нем правилам применения.
Статья 3
Определения
В рамках настоящего Регламента и указанных в нем мерах
применения используются следующие определения:
1. "гибридный автомобиль" означает автомобили с, как минимум,
двумя энергоустановками и двумя системами хранения (накопления)
энергии, используемыми для целей приведения автомобиля в движение;
2. "автомобили для выполнения особых социальных задач"
означает автомобили категории M , которые являются:
1
а) автомобилями особого назначения, упомянутыми в Директиве
70/156/EEC и условной массой не более 2000 кг;
б) автомобилями с условной массой более 2000 кг, и
предназначенными для перевозки семи и более пассажиров, включая
водителя, за исключением, начиная с 1 сентября 2012 г.,
автомобилей категории M G, упомянутых в Директиве 70/156/EEC;
1
или
в) автомобилями с условной массой, превышающей 1760 кг,
созданными с коммерческими целями и предназначенными для
размещения в них инвалидного кресла-коляски;
3. "условная масса" означает снаряженную массу автомобиля,
готового к эксплуатации, за вычетом среднего веса водителя -
75 кг, и увеличенную на средний вес 100 кг;
4. "газообразные загрязняющие выбросы" означает выхлопные
газы, содержащие окись углерода и оксиды азота, выраженные в
эквиваленте двуокиси азота (NO ) и углеводородах;
2
5. "твердые загрязняющие частицы" означает компоненты,
содержащиеся в выхлопных газах и выделяемые из разбавленных
выхлопных газов при температуре 325 град.K (52 град.C) посредством
фильтров, описанных в процедуре тестирования для выявления уровня
вредных выбросов на конце выхлопной трубы;
6. "вредные выбросы на конце выхлопной трубы" означает
выделения (выбросы) газообразных и твердых загрязняющих частиц;
7. "летучие выбросы" означает углеводородные летучие
выделения из топливной системы автомобиля, но не из выхлопной
трубы;
8. "картер" означает пространства внутри или снаружи
двигателя, которые соединены с поддоном картера внутренними или
внешними трубопроводами, через которые могут выходить газы или
летучие выбросы;
9. "встроенная диагностическая система" означает систему
контроля за уровнем выбросов, которая может посредством кодов,
введенных в бортовой компьютер автомобиля, определить возможное
повреждение;
10. "вспомогательные приспособления, снижающие эффективность
использования датчиков и приборов, измеряющих уровень загрязняющих
выбросов" означает любой из элементов в системе автомобиля,
который определяет температуру, скорость движения автомобиля,
скорость двигателя (число оборотов в минуту), коробку передач,
разрежение в коллекторе или иные параметры для активации,
настройки, задержки или деактивации действия любой части системы
контроля за выбросами, которая понижает эффективность системы
контроля за выбросами в условиях, которые следует ожидать от
нормально функционирующего и использующегося автомобиля;
11. "датчик контроля загрязняющих выбросов" означает те части
автомобиля, которые контролируют и/или ограничивают выбросы
выхлопной трубы и испарения;
12. "основной датчик контроля загрязняющих выбросов" означает
датчик контроля выбросов или совокупность таких датчиков,
сертифицированный для соответствующего автомобиля;
13. "запасной датчик контроля загрязняющих выбросов" означает
датчик контроля выбросов или совокупность таких датчиков,
используемый для замены основного датчика контроля загрязняющих
выбросов, который может быть утвержден в качестве отдельной
технической единицы, как определено в Директиве 70/156/EEC;
14. "информация по ремонту и обслуживанию транспортных
средств" означает всю информацию по диагностированию, проверке,
периодическому осмотру, ремонту, перепрограммированию или
повторному запуску транспортного средства, которую производители
предоставляют всем полномочным дилерам и сервисным центрам,
включая все последующие изменения и дополнения. Эта информация
включает в себя информацию по всем деталям или оборудованию
транспортного средства;
15. "независимый оператор" означает предприятия, кроме
полномочных дилеров и сервисных центров, которые прямо или
косвенно вовлечены в ремонт и обслуживание транспортных средств,
например, производители, дистрибьюторы или сервисные центры по
ремонту ремонтного оборудования, инструментов, издатели
технической информации, автомобильные клубы, механики придорожного
обслуживания, операторы, предлагающие услуги по проверке и осмотру
транспортного средства, операторы, предлагающие курсы обучения для
тех, кто устанавливает, производит и чинит оборудование для
транспортных средств, работающих на альтернативном топливе;
16. "биотопливо" означат жидкое или газообразное топливо,
созданное из биомассы;
17. "транспортное средство, работающее на альтернативном
топливе" означает транспортное средство, способное работать как
минимум на одном виде топлива, которое газообразно при атмосферной
температуре и давлении или произведено не из минерального топлива.
Глава II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Статья 4
Обязательства производителей
1. Производители обязаны продемонстрировать, что все новые
автомобили, которые были проданы, зарегистрированы и введены в
эксплуатацию на территории Сообщества, должным образом были
сертифицированы в соответствии с настоящим Регламентом и мерами,
направленными на его исполнение. Производители должны также
продемонстрировать, что все запасные сменные датчики контроля за
уровнем загрязнения, которые были проданы или введены в
эксплуатацию на территории Сообщества, должным образом были
сертифицированы в соответствии с настоящим Регламентом и мерами,
направленными на его исполнение.
Эти обязательства включают также требования соответствовать
нормам загрязняющих выбросов, установленным в Приложении I и
мерам, направленным на его исполнение, обозначенным в статье 5.
2. Производители обязаны обеспечить соответствие процедур по
сертификации производства, ресурса датчиков контроля загрязнения и
эксплуатации.
Производители должны принять дополнительные меры по
ограничению, в соответствии с настоящим Регламентом, вредных
выбросов из выхлопной трубы и от агрегатов автомобиля в течение
всего срока службы автомобиля при соблюдении должных требований по
эксплуатации. В связи с этим необходимо контролировать
соответствие требованиям к эксплуатации автомобиля на протяжении
первых пяти лет его эксплуатации или 100 000 км, в зависимости от
того, какой из критериев будет достигнут первым. Эксплуатационный
ресурс датчиков - не менее 160 000 км. Для того, чтобы
соответствовать этому требованию, производители должны
использовать испытательный стенд для определения уровня старения и
износа оборудования в соответствии с мерами, предусмотренными в
параграфе 4.
Соответствие эксплуатационных показателей, в частности
выбросов из выхлопной трубы, должно сверяться с теми предельными
нормами, которые определены в Приложении I. Для совершенствования
контроля за вредными испарениями и низкотемпературными выбросами,
Комиссия должна регулярно пересматривать процедуры диагностики.
3. Производители обязаны указывать уровень содержания
диоксида углерода в выхлопе и удельный расход топлива в
документах, представляемых покупателю при приобретении автомобиля.
4. Процедуры и требования по исполнению параграфов 2 и 3
должны соответствовать процедуре, изложенной в статье 15 (2).
Статья 5
Требования и диагностика
1. Производитель должен оборудовать автомобиль таким образом,
чтобы детали, которые могут повлиять на уровень выбросов, были
спроектированы, изготовлены и смонтированы, обеспечивая
соответствие автомобиля требованиям настоящего Регламента, при
условии соблюдения требований по должной эксплуатации автомобиля.
2. Необходимо запретить использование вспомогательных
приспособлений, снижающих эффективность использования датчиков и
приборов, измеряющих уровень загрязняющих выбросов. Запрет не
действует если:
а) установка таких приспособлений оправдана, поскольку
обеспечивает защиту двигателя от повреждения, а также необходима
для безаварийной работы автомобиля;
б) такие приспособления работают только при запуске
двигателя, после чего отключаются; или
в) имеются достаточные условия тестирования, позволяющие
выявить реальный уровень вредных испарений и выбросов из выхлопной
трубы.
3. Процедуры, виды диагностики и требования к сертификации,
обозначенные в настоящем абзаце, как и требования к методам их
внедрения, изложенные в параграфе 2, направлены на изменение
несущественных положений настоящего Регламента, они дополняют
такие положения и должны приниматься в точном соответствии с
требованиями статьи 15 (3), а также содержать нормативные
требования по:
а) выбросам из выхлопной трубы, включая периоды проведения
диагностики и проверки, низкотемпературным выбросам, выбросам при
холостых оборотах двигателя, степени прозрачности выхлопных газов,
а также бесперебойному функционированию и регенерации систем...;
б) летучим выбросам и выделениям из карьера автомобиля;
в) встроенной диагностической системе и функционированию
датчиков контроля за выбросами;
г) прочности датчиков контроля за выбросами, запасных
датчиков, сервисному соответствию требованиям, а также
соответствию технологии их производства и надежности на дороге;
д) измерениям выбросов парниковых газов и удельному расходу
топлива;
е) гибридным автомобилям и тем, которые потребляют
альтернативные виды топлива;
ж) распространению требований к сертификации на малых
производителей;
з) системам диагностики, а также
и) соотношению топлив, таких как бензин, дизель, газообразные
топлива, а также биотоплив, таких как биоэтанол, биодизель и
биогаз.
Перечисленные выше требования должны применяться к
автомобилям вне зависимости от вида потребляемого топлива.
Глава III. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ДВИГАТЕЛЯ
Статья 6
Обязательства производителей
1. Производители должны обеспечить неограниченный и
унифицированный доступ к информации по ремонту и обслуживанию
автомобилей для любых независимых операторов посредством
публикаций на сайтах в Интернете, используя при этом
стандартизированный формат, который гарантирует свободный доступ
на равных условиях с полномочными дилерами и сервисными центрами.
Для того, чтобы облегчить достижение этой цели, информация должна
быть изложена в понятной форме в соответствии с требованиями
формата OASIS(*). Производители также должны сделать доступными
для независимых операторов, полномочных дилеров и сервисных
центров учебные материалы.
--------------- (*) Формат "OASIS format" означает технические спецификации,
содержащиеся в Документе OASIS SC2-D5, формат Авторемонтной
информации, версия 1.0, 28 мая 2003 (доступна на сайте:
http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2412/Draft%20Com
mittee%20Specification.pdf) и разделах 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 и 3.8
Документа OASIS SC1-D2, Технические требования к авторемонту,
версия 6.1 от 10.01.2003 (доступна на сайте:
http:// lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf00005.
pdf), использовать только открытый текст и графический формат.
2. Информация, о которой говорится в параграфе 1, должна
включать:
а) недвусмысленное обозначение автомобиля;
б) сервисные книжки;
в) технические пособия;
г) информацию по узлам, агрегатам, а также диагностике
(такую, как наименьшие и наибольшие гипотетические показатели,
получаемые при проведении диагностических измерений);
д) электрические схемы;
е) коды, вводимые при проведении диагностики для определения
сбоев и поломок (включая особые коды производителя);
ж) компьютерный идентификационный номер, присваиваемый
каждому типу автомобиля;
з) информацию, получаемую с помощью необходимого оборудования
и инструментов и
и) регистрацию данных, двунаправленный мониторинг и
результаты испытаний.
3. Для целей настоящего Регламента все полномочные дилеры или
сервисные центры дистрибуционной (сбытовой) сети каждого
производителя будут считаться независимыми операторами в той
части, которая касается ремонта и обслуживания автомобилей,
поскольку в этом они не должны рассматриваться как предприятия,
входящие в сеть того или иного автопроизводителя.
4. Информация о ремонте и обслуживании автомобиля должна быть
доступной, за исключением той, которая нужна только для ремонта
самой информационной системы.
5. Для целей производства и обслуживания сопрягаемых
компонентов и запасных частей встроенной информационной системы, и
диагностических приборов, и оборудования производители должны на
принципах равнодоступности обеспечить информацией по ремонту и
обслуживанию соответствующей встроенной информационной системы
другие заинтересованные ремонтные организации или производителей
такого оборудования.
6. Для проектировщиков и производителей оборудования для
автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива,
производители должны на принципах равнодоступности обеспечить
информацией по ремонту и обслуживанию соответствующей встроенной
информационной системы заинтересованных производителей, ремонтные
организации, а также организации, занимающиеся обслуживанием
автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива.
7. Производители, подавая заявку на получение сертификата ЕС
или национального сертификата, должны представить сертифицирующей
организации подтверждение соответствия автомобиля требованиям
настоящего Регламента в части открытости информации, необходимой
для ремонта и обслуживания автомобиля, а также информации,
определенной в параграфе 5. В случае если такая информация
окажется на тот момент недоступной или же не будет соответствовать
настоящему Регламенту и методике его применения, производитель
должен будет предоставить такую информацию в течение шести месяцев
после сертификации. Если в указанный период не будет получено
подтверждения выполнения требований настоящего Регламента,
сертифицирующий орган должен принять должные меры по обеспечению
гарантированного выполнения.
Производитель должен внести изменения или дополнить
информацию для ремонта и обслуживания автомобиля на своем сайте в
системе Интернета одновременно с рассылкой дополнений и изменений
полномочным сервисным центрам.
Статья 7
Вознаграждение за обеспечение доступа к информации,
необходимой для ремонта и обслуживания автомобиля
1. Производители имеют право на получение разумного
вознаграждения за предоставления доступа к информации, необходимой
для ремонта и обслуживания автомобиля, как того требует настоящий
Регламент; вознаграждение считается необоснованно завышенным, если
его размер "отпугивает" независимых операторов, не принимая во
внимание потребность независимого оператора в такой информации.
2. Производители должны открыть доступ к информации,
необходимой для ремонта и обслуживания автомобиля, на подневной,
понедельной или помесячной основе. Вознаграждение, взимаемое
производителями за такую информацию, должно находится в прямой
зависимости от периода пользования ею.
Статья 8
Методика применения
Действия и методы, необходимые для выполнения требований
статей 6 и 7, которые направлены на изменение и дополнение
неосновополагающих положений настоящего Регламента, должны быть
изложены в методических рекомендациях, которые надлежит принять в
соответствии с определяющей процедурой и тщанием, о которых
говорится в статье 15 (3). Методические рекомендации должны
включать глоссарий терминов (определения) и приведенные в
соответствие технические спецификации, определяющие, каким образом
должна предоставляться информация, касающаяся ремонта автомобилей
и встроенной информационной системы. При этом особое внимание
должно уделяться требованиям предприятий, относящихся к среднему и
малому бизнесу.
Статья 9
Отчетность
Не позднее 2 июля 2011 г. Комиссия должна представить в
Европарламент и Совет отчет об обеспечении недискриминационного
доступа к информации по ремонту и обслуживанию автомобилей. При
этом особое внимание в отчете следует уделить влиянию последствий
внедрения положений Регламента на конкуренцию на внутреннем рынке,
а также экологии. В отчете надлежит указать, следует ли объединить
все положения и правила, обеспечивающие доступ к информации по
ремонту и обслуживанию автомобилей в рамках дополненной и
пересмотренной директивы по сертификации.
Глава IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАН-УЧАСТНИЦ
Статья 10
Сертификация
1. Начиная со 2 июля 2007 г. соответствующие национальные
административные органы не имеют права отказать производителю в
просьбе выдать национальный или общеевропейский сертификат на
новый автомобиль или воспрепятствовать его регистрации, ссылаясь
на экологические показатели или нормативный расход топлива, если
этот автомобиль соответствует требованиям настоящего Регламента и
методическим указаниям, в частности, стандартам Евро 5, указанным
в таблице 1 Приложения I или стандартам Евро 6, указанным в
таблице 2 Приложения I.
2. Начиная с 1 сентября 2009 г. и с 1 сентября 2010 г. (для
автомобилей категории N класса II и III, и автомобилей категории
1 N ), соответствующие национальные административные органы не имеют
2 права, ссылаясь на экологические показатели или нормативный расход
топлива, выдавать производителю национальный или общеевропейский
сертификат на новый автомобиль, если таковой не соответствует
требованиям настоящего Регламента и методическим указаниям, в
частности Приложениям к настоящему Регламенту, за исключением
случая, когда автомобиль соответствует стандартам Евро 6,
указанным в таблице 2 Приложения I. Что касается выхлопных газов,
то максимально допустимые нормы выбросов для автомобилей для
выполнения особых социальных задач должны соответствовать тем,
которые установлены для автомобилей категории N класса III.
1
3. Начиная с 1 января 2011 г. и, соответственно, с
1 января 2012 г. (для автомобилей категории N класса II и III, и
1 автомобилей категории N , а также автомобилей для выполнения
2 особых социальных задач), соответствующие национальные
административные органы обязаны отказать производителю в просьбе
выдать национальный или общеевропейский сертификат на новый
автомобиль или воспрепятствовать его регистрации, ссылаясь на
экологические показатели или нормативный расход топлива, если
автомобиль этот не соответствует требованиям настоящего Регламента
и методическим указаниям, в частности, стандартам Евро 6,
указанным в таблице 2 Приложения I. Выданные ранее сертификаты
соответствия должны быть отменены, со ссылкой на экологические
требования и показатели удельного расхода топлива, во исполнение
статьи 7 (1) Директивы 70/156/EEC. При этом власти должны
воспрепятствовать также продаже и постановке на учет таких
автомобилей. Для проведения диагностики уровня выхлопа на срезе
выхлопной трубы у автомобилей для выполнения особых социальных
задач должны действовать нормы, применяемые для автомобилей
категории N класса III.
1
4. Начиная с 1 сентября 2014 года и, соответственно, с
1 сентября 2015 г. (для автомобилей категории N класса II и III,
1 и автомобилей категории N ), соответствующие национальные
2 административные органы обязаны отказать производителю в просьбе
выдать национальный или общеевропейский сертификат на новый
автомобиль, ссылаясь на экологические показатели или нормативный
расход топлива, если автомобиль этот не соответствует требованиям
настоящего Регламента и методическим указаниям, в частности,
стандартам Евро 6, указанным в таблице 2 Приложения I.
5. Начиная с 1 сентября 2015 года и, соответственно, с
1 сентября 2016 г. (для автомобилей категории N класса II и III,
1 и автомобилей категории N ), соответствующие национальные
2 административные органы обязаны для автомобилей, которые не
соответствует требованиям настоящего Регламента и, в частности,
стандартам Евро 6, указанным в таблице 2 Приложения I, рассмотреть
возможность отзыва сертификата соответствия в целях выполнения
требований статьи 7 (1) Директивы 70/156/EEC, а также, ссылаясь на
экологические показатели или нормативный расход топлива,
воспрепятствовать регистрации, продаже и эксплуатации таких
автомобилей.
Статья 11
Сертификация запасных частей
1. Соответствующие национальные административные органы
обязаны воспрепятствовать продаже и установке в автомобиль, взамен
старых, новых датчиков контроля вредных выбросов, если таковые не
соответствует требованиям настоящего Регламента и методическим
указаниям, на основании которых должна производиться сертификация
оборудования.
2. Соответствующие национальные административные органы могут
продлить действие сертификатов контрольных датчиков, которые были
выданы на основании стандартов и на тех же условиях, которые
действовали до вступления в силу настоящего Регламента.
Соответствующие национальные административные органы должны
воспрепятствовать продаже и установке в автомобиль, взамен старых,
новых датчиков контроля вредных выбросов, если на них не был выдан
сертификат соответствия.
3. На запасные датчики контроля вредных выбросов, которые
устанавливаются на автомобиль, сертифицированный до вступления в
силу требований по сертификации отдельных приборов и агрегатов, не
распространяются требования параграфов 1 и 2.
Статья 12
Финансовое стимулирование
1. Страны-участницы могут принять решения о введении
финансового стимулирования серийного производства автомобилей,
которые соответствуют требованиям настоящего Регламента и
методическим указаниям.
Финансовые стимулы должны распространяться только на
автомобили, продаваемые на рынке в странах-участницах, если эти
автомобили будут соответствовать предельным нормам выбросов,
перечисленным в таблице 1 Приложения I еще до срока, определенного
в статье 10 (5), начиная с дат, указанных в статье 10 (3);
финансовое стимулирование производства и продаж таких автомобилей
должно прекратиться после наступления сроков, определенных
статьей 10 (5).
2. Страны-участницы могут также ввести финансовые стимулы за
модернизацию уже введенных ранее в эксплуатацию автомобилей, а
также за утилизацию тех, которые не соответствуют экологическим
требованиям.
3. Для каждого типа автомобилей финансовые стимулы не должны
превышать стоимость вместе со стоимостью монтажа, дополнительных
датчиков, которые устанавливаются для обеспечения соответствия
уровня выбросов тем нормам, которые указаны в Приложении I.
4. Комиссия должна быть заблаговременно поставлена в
известность о намерении ввести финансовое стимулирование или
изменить размер премий, о которых говорится в параграфах 1 и 2.
Статья 13
Штрафы
1. Страны-участницы должны принять положения о штрафах за
нарушение производителями положений настоящего Регламента, а также
принять должные меры для обеспечения соблюдения статей Регламента.
Штрафы должны быть эффективными, пропорциональными и стимулировать
соблюдение Регламента. Страны-участницы должны поставить Комиссию
в известность о принятых положениях до 2 января 2009 г., а также
незамедлительно информировать Комиссию о вносимых в эти положения
поправках.
2. Виды нарушений, влекущие за собой наложение штрафов,
включают:
а) представление ложных данных в процессе сертификации или
отзыва разрешительных документов;
б) фальсификацию результатов обследования и диагностики,
проводимых для целей сертификации, включая выдачу сертификатов
соответствия;
в) сокрытие данных или технических спецификаций, которые
могли бы привести к отзыву сертификатов;
г) использование вспомогательных приспособлений, снижающих
эффективность использования датчиков и приборов, измеряющих
уровень загрязняющих выбросов; а также
д) отказ от предоставления доступа к информации.
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 14
Внесение изменений в спецификации
1. Комиссия должна рассмотреть возможность внесения поправок
в расчеты для выявления уровня содержания метана при расчете
содержания в выбросе диоксида углерода. Если потребуется, Комиссия
может внести в Европарламент и Совет предложение об обязательном
фиксировании или ограничении выбросов метана.
2. После завершения проводимой под эгидой Международного
совета по гармонизации автомобильного Регламента Совместной
программы ООН-ЕС по измерению твердых частиц, содержащихся в
автомобильных выбросах, и не позже, чем вступит в действие Евро 6,
Комиссия должна принять следующие меры, которые призваны изменить
и дополнить несущественные положения настоящего Регламента, без
ущерба для дела защиты окружающей среды:
а) внести, в соответствии с процедурным регламентом,
изменения в настоящий Регламент, уделяя особое внимание
требованиям статьи 15 (3) по перекалибровке массы мелких твердых
частиц, предельные показатели по которым установлены в
Приложении I к настоящему Регламенту. При этом необходимо
зафиксировать в этом Приложении максимально допустимое количество
частиц, содержание которых должно соотноситься с показателями (по
массе), принятыми для дизеля и бензина;
б) принять в соответствии с процедурным регламентом положения
о процедуре проведения измерений твердых частиц, а также расчетов
содержания твердых частиц в выбросах, уделяя особое внимание
требованиям статьи 15 (3).
3. Комиссия должна проводить мониторинг процедур,
диагностических методик и требований, перечисленных в
статье 5 (3), как и процедур диагностики уровня вредных выбросов.
Если в процессе мониторинга будет выявлено, что все перечисленные
виды проверки уровня вредных выбросов уже не соответствуют
требованиям времени, необходимо будет их усовершенствовать, чтобы
в процессе применения методик мог быть выявлен реальный уровень
вредных выбросов при движении автомобиля по дороге. Необходимо
будет принять меры по совершенствованию и дополнению
неосновополагающих положений настоящего Регламента, в соответствии
с определяющей процедурой и тщанием, о которых говорится в
статье 15 (3).
4. Комиссия должна отслеживать требования по выбросам,
подпадающим под ограничения и обязательную диагностику, упомянутые
в статье 5 (3). Если Комиссия придет к выводу о необходимости
регулирования вредных выбросов других веществ и соединений, то она
должна будет внести предложение в Европарламент и Совет Европы с
целью ужесточения экологических требований к автомобильным
выбросам.
5. Комиссия должна пересмотреть предельные нормы загрязняющих
выбросов, определенные в таблице 4 в Приложении I к настоящему
Регламенту в части, касающейся окиси углерода и углеводородов,
содержащихся в выхлопных газах автомобиля после "холодного пуска",
и представить, в соответствии с действующей процедурой,
предложение в Европарламент и Совет Европы с целью ужесточения
экологических требований к автомобильным выбросам.
6. Соответствующие приложения к Директиве 2005/55/ЕС должны
быть изменены путем внесения поправок в части требований к
сертификации автомобилей, подпадающих под действие указанной
Директивы, в соответствии с процедурным регламентом, уделяя особое
внимание требованиям статьи 15 (3).
Статья 15
Комиссионные процедуры
1. Комитет оказывает помощь Комиссии.
2. При ссылке на данный параграф должны вступать в силу
положения статей 5 и 7 Решения 1999/468/ЕС, с учетом положений
статьи 8 означенного Решения. Период, указанный в статье 5 (3)
Решения 1999/468/ЕС, необходимо принять равным трем месяцам.
3. При ссылке на данный параграф должны вступать в силу
положения статей 5 "a" (1) по (4) и статьи 7 Решения 1999/468/ЕС,
с учетом положений статьи 8 означенного Решения.
Статья 16
Поправки к Директиве 70/156/EEC и 2005/55/EEC
1. Директива 70/156/EEC должна быть приведена в соответствие
с Приложением II к настоящему Регламенту.
2. В Директиву 2005/55/EEC внести следующие изменения:
а) название заменить на:
"Директива 2005/55/EEC Европейского парламента и Совета от
28 сентября 2005 года по сертификации грузовых тяжелых автомобилей
и двигателей, исходя из уровня загрязняющих выбросов (Евро IV и
V)";
б) статью 1 заменить на:
"Статья 1
В рамках настоящей Директивы ввести следующие понятия:
а) "автомобиль" означает моторное транспортное средство, в
соответствии с определением, данным в статье 2 Директивы
70/156/EEC, с условной массой, превышающей 2610 кг;
б) "двигатель" означает движительный источник автомобиля.
Двигатель подлежит отдельной сертификации, в соответствии со
статьей 2 Директивы 70/156/EEC;
в) "автомобиль повышенной экологичности (АПЭ)" означает
автомобиль, приводимый в движение двигателем, соответствующим по
максимальным выбросам значениям, указанным в столбце C таблицы в
разделе 6.2.1 в Приложении I.";
в) раздел 1 в Приложении I заменить на:
"1. Настоящая Директива устанавливает контрольные требования
по уровню газообразных выбросов и твердым загрязняющим частицам,
ресурсу датчиков контроля вредных выбросов, соответствию
находящихся в эксплуатации автомобилей/двигателей, а также
встроенных диагностических приборов всех моторных транспортных
средств, а также двигателей, перечисленных в статье 1, за
исключением автомобилей категорий M , М , N и N , сертификация
1 2 1 2 которых устанавливается Регламентом (ЕС) N 715/2007(*).
--------------- (*) ОЖ L 171, 29.06.2007, стр. 1.
Статья 17
Отмена
1. Следующие Директивы должны быть отменены со
2 января 2013 г.:
- Директива 70/220/EEC ( 994_294 );
- Директива 73/306/EEC;
- Директива 74/290/EEC;
- Директива 77/102/EEC;
- Директива 78/665/EEC;
- Директива 80/1268/EEC;
- Директива 83/351/EEC;
- Директива 88/76/EEC;
- Директива 88/436/EEC;
- Директива 89/458/EEC;
- Директива 91/441/EEC;
- Директива 93/59/EEC;
- Директива 93/116/EC;
- Директива 94/12/EC ( 994_436 );
- Директива 96/44/EC;
- Директива 96/69/EC;
- Директива 98/69/EC;
- Директива 98/77/EC;
- Директива 1999/100/EC;
- Директива 1999/102/EC;
- Директива 2001/1/EC;
- Директива 2001/100/EC;
- Директива 2002/80/EC;
- Директива 2003/76/EC;
- Директива 2004/3/EC.
2. Приложения II и V к Директиве Комиссии 89/491/EEC от
17 июля 1989 года, приведенные в соответствие с Директивами
70/157/EEC, 70/220/EEC, 72/245/EEC, 72/306/EEC, 80/1268/EEC и
80/1269/EEC Совета по техническому прогрессу, в части, относящейся
к моторным транспортным средствам(*), теряют силу со
2 января 2013 года.
--------------- (*) ОЖ L 238, 15.08.1989, стр. 43.
3. Все ссылки на отмененные Директивы считать ссылками на
настоящий Регламент.
4. Страны-участницы должны отменить со 2 января 2013 года те
законы и подзаконные акты, которые были приняты на основании
Директив, перечисленных в параграфе 1.
Статья 18
Вступление в силу
1. Настоящий Регламент вступает в силу на третий день после
его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза.
2. Настоящий Регламент подлежит применению с
3 января 2009 г., за исключением статей 10 (1) и 12, которые
должны применяться со 2 июля 2007 г.
3. Поправки или методические указания, упомянутые в
статье 5 (3) и статье 14 (6), должны быть приняты ко
2 июля 2008 г.
Настоящий Регламент полностью обязателен и подлежит прямому
исполнению во всех странах-участницах.
Составлен в Страсбурге 20 июня 2007 г.
(Подписи)
--------------- (*) Перевод Карпюк Д.А.вверх