Директива Ради 91/271/ЄЕС "Про очистку міських стічних вод" від 21 травня 1991 року (укр/рос)
ЄЕС; Директива, Требования, Международный документ от 21.05.199191/271/ЄЕС
Документ 994_911, текущая редакция — Принятие от 21.05.1991

                    Директива Ради 91/271/ЄЕС 
"Про очистку міських стічних вод"
від 21 травня 1991 року
(укр/рос)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, його
статтю 130s ,
Беручи до уваги пропозицію Комісії(1),
Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту(2),
Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету(3),
Оскільки Резолюцією Ради від 28 червня 1998 року про захист
Північного моря та інших водойм у Співтоваристві(4) Комісії
запропоновано подати пропозиції стосовно заходів, яких потрібно
вжити на рівні Співтовариства, з очистки міських стічних вод;
---------------- (1) OB N C 1, 4.1.1990, C. 20 та OB N C 287, 15.11.1990,
C. 11.
(2) OB N C 260, 15.10.1990, C. 185.
(3) OB N C 168, 10.7.1990, C. 36.
(4) OB N C 209, 9.8.1988, C. 3.
Оскільки забруднення внаслідок недостатньої очистки стічних
вод в одній з держав-членів часто впливає на якість води в інших
державах-членах; оскільки, відповідно до статті 130r, вжиття
заходів на рівні Співтовариства є необхідним;
Оскільки, з метою уникнення згубного впливу недостатньо
очищених міських стічних вод на навколишнє природне середовище,
виникає загальна необхідність вторинної очистки міських стічних
вод;
Оскільки є необхідність встановлення більш жорстких вимог до
очистки стічних вод в екологічно уразливих зонах; оскільки в
деяких менш екологічно уразливих зонах первинну очистку стічних
вод можна вважати достатньою;
Оскільки промислові стічні води, які надходять в системи
каналізації стічних вод, а також скид стічних вод і видалення
осаду із підприємств з очистки міських стічних вод
підпорядковуються правилам та нормам і/або спеціальним дозволам;
Оскільки промислові стоки від деяких галузей промисловості,
що піддаються біологічному розкладанню, і які перед скидом у
водойми не потрапляють на підприємства з очистки стічних вод,
повинні відповідати спеціальним вимогам;
Оскільки потрібно заохочувати рециклінг осаду, який
утворюється при очистці стічних вод; оскільки скид осадів в
поверхневі водойми слід поступово припинити;
Оскільки необхідно проводити моніторинг очисних підприємств,
водойм, в які скидаються стоки, та використання осадів, щоб
гарантувати, що навколишнє природне середовище захищене від
негативного впливу скиду стічних вод;
Оскільки важливо надати громадськості інформацію щодо очистки
стічних вод та осадів у формі періодичних звітів;
Оскільки держави-члени повинні заснувати та представити
Комісії національні програми з імплементації цієї Директиви;
Оскільки Комітет буде заснований з метою надання допомоги
Комісії з питань імплементації цієї Директиви та її адаптації до
технічного прогресу,
УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1
Ця Директива стосується збору, очистки та скиду міських
стічних вод, а також очистки та скиду стічних вод від певних
галузей промисловості.
Метою Директиви є захист навколишнього природного середовища
від негативного впливу вищевказаних скидів стічних вод.
Стаття 2
Для цілей цієї Директиви вказані нижче терміни мають такі
значення:
1. міські стічні води: побутові стічні води або суміш
побутових і промислових стічних вод і/або дощових вод;
2. побутові стічні води: стічні води житлових кварталів і
комунальних підприємств, основним джерелом яких є метаболізм
людини та побутова діяльність;
3. промислові стічні води: будь-які стічні води, які
скидаються з суб'єктів власності, що використовуються для торгівлі
або виробництва, і які не є побутовими відходами або дощовими
водами.
4. агломерація: територія, на якій концентрація населення
та/або економічної діяльності є достатньою для каналізації стічних
вод і переправки їх до підприємства з очистки стічних вод або
місця їх остаточного скиду;
5. система каналізації: система труб, яка використовується
для збору та транспортування стічних вод;
6. 1 п.е. (популяційний еквівалент): навантаження органічними
речовинами, які підлягають біологічному розкладенню, з п'ятиденним
біохімічним споживанням кисню (БСК5), що дорівнює 60 грам кисню на
день;
7. первинна очистка: очистка міських стічних вод за допомогою
фізичних та/або хімічних процесів, включаючи осідання
суспендованих частинок твердих речовин, або інших процесів, в яких
БСК5 у вихідних стічних водах перед скидом зменшено щонайменше на
20%, а кількість суспендованих частинок твердих речовин у вихідних
стічних водах зменшено щонайменше на 50%.
8. вторинна очистка: очистка міських стічних вод за допомогою
процесу, що як правило включає біологічну очистку із вторинним
осіданням, або іншого процесу, який забезпечує додержання вимог,
визначених у Таблиці 1 Додатку I;
9. належна очистка: очистка міських стічних вод за допомогою
будь-якого процесу та/або системи скиду, після якої в водоймі, в
яку ці води скидаються після очистки, забезпечується дотримання
відповідних стандартів якості води і умов, передбачених цією та
іншими Директивами Співтовариства;
10. осад: залишковий осад, очищений чи неочищений, що
походить від підприємств з очистки міських стічних вод;
11. евтрофікація: збагачення води поживними речовинами,
особливо сполуками азоту та/або фосфору, що призводить до
прискореного росту водоростей та вищих форм рослинного життя,
внаслідок чого виникає небажане порушення балансу організмів у
воді, а також зниження її якості;
12. естуарій: перехідна зона в гирлі ріки між прісною водою
та прибережними морськими водами. Держави-члени визначають
зовнішні (в напрямку до моря) межі естуаріїв для цілей цієї
Директиви в рамках програми імплементації відповідно до положень
частини 1 та 2 статті 17;
13. прибережні води: води, які знаходяться за межами лінії
найбільшого відпливу або за зовнішніми межами естуарію.
Стаття 3
1. Держави-члени забезпечують всі агломерації системами
каналізації міських стічних вод,
- до 31 грудня 2000 року - ті агломерації, популяційний
еквівалент яких дорівнює або перевищує 15 000, та
- до 31 грудня 2005 року - ті агломерації, популяційний
еквівалент яких становить 2 000 - 15 000.
Що стосується скидів міських стічних вод у водойми, які
вважаються "уразливими зонами" за визначенням, наведеним в
статті 5, держави-члени забезпечують встановлення систем
каналізації до 31 грудня 1998 року у агломераціях з п.е. більшим
за 10 000.
Якщо створення системи каналізації не виправдовує себе через
те, що її впровадження не буде корисним для навколишнього
природного середовища або пов'язане з надмірними витратами,
повинні використовуватися індивідуальні або інші відповідні
системи, які забезпечують такий самий рівень захисту довкілля.
2. Системи каналізації, описані в частині 1, повинні
відповідати вимогам частини (А) Додатку I. Комісія може змінити ці
вимоги. Такі заходи, призначені для зміни несуттєвих положень цієї
Директиви, повинні ухвалюватися відповідно до підконтрольної
регламентованої процедури, зазначеної у частині 3 статті 18.
Стаття 4
1. Держави-члени забезпечують вторинну або еквівалентну їй
очистку міських стічних вод, які потрапляють в системи
каналізації, в такі строки:
- до 31 грудня 2000 року - для всіх стоків агломерацій з п.е.
більшим за 15 000,
- до 31 грудня 2005 року - для всіх стоків агломерацій з
п.е.. від 10 000 до 15 000,
- до 31 грудня 2005 року - для стоків, які скидаються в
прісноводні водойми та естуарії з агломерацій з п.е. від 2 000 до
10 000.
2. Очистка міських стічних вод, які скидаються у водойми,
розташовані у високогорних регіонах (понад 1500 метрів над рівнем
моря), де складно застосовувати ефективну біологічну очистку через
низькі температури, може проводитися без чіткого дотримання вимог
частини 1 за умови наявності висновку детального дослідження про
відсутність негативного впливу цих стоків на навколишнє природне
середовище.
3. Стоки, які скидаються з підприємств з очистки міських
стічних вод, описаних в частині 1 та 2, повинні відповідати
вимогам, визначеним в частині В Додатку I. Комісія може змінити ці
вимоги. Такі заходи, призначені для зміни несуттєвих положень цієї
Директиви, повинні ухвалюватися відповідно до підконтрольної
регламентованої процедури, зазначеної у частині 3 статті 18.
4. Навантаження речовинами, виражене в п.е., обчислюється
виходячи з максимального середнього за тиждень навантаження
речовинами в стоках, що поступають на очисні споруди протягом
року, за виключенням особливих ситуацій, наприклад, таких, що
виникають внаслідок сильних дощів.
Стаття 5
1. Для цілей частини 2 держави-члени до 31 грудня 1993 року
визначають уразливі зони відповідно до критеріїв, встановлених в
Додатку II.
2. Держави-члени гарантують, що до 31 грудня 1998 року міські
стічні води, які надходять до систем каналізації з агломерацій з
п.е. понад 10 000, будуть перед скидом в уразливих зонах
піддаватися більш ретельній обробці, ніж та, що описана в
статті 4.
3. Стічні води, які скидатимуться з очисних підприємств,
описані в частині 2, повинні виконувати відповідні вимоги,
визначені в частині В Додатку I. Комісія може змінити ці вимоги.
Такі заходи, призначені для зміни несуттєвих положень цієї
Директиви, повинні ухвалюватися відповідно до підконтрольної
регламентованої процедури, зазначеної у частині 3 статті 18.
4. Як альтернатива, вимоги для окремих підприємств, визначені
в частині 2 та 3, можуть не застосовуватися в уразливих зонах,
якщо можна показати, що мінімальний відсоток зменшення загального
навантаження речовинами, що потрапляють до всіх очисних
підприємств даного регіону, складає як мінімум 75% щодо загальної
частки фосфору та принаймні 75% щодо загальної частки нітрогену.
5. Стоки, які скидаються з очисних споруд, розташованих на
відповідних водозбірних територіях уразливих зон, і які
забруднюють ці регіони, підпадають під вимоги частини 2, 3 та 4.
Якщо водозбірна територія розташована повністю чи частково на
території іншої держави-члена, то застосовуються умови статті 9.
6. Держави-члени гарантують поновлення переліку уразливих зон
не рідше одного разу на чотири роки.
7. Держави-члени гарантують в семирічний термін після того,
як зону буде визнано уразливою внаслідок перегляду відповідно до
частини 6, забезпечити в ньому виконання вищевказаних вимог.
8. Держава-член не повинна визначати уразливі зони для цілей
цієї Директиви, якщо на всій її території забезпечується очистка
стічних вод з дотриманням вимог, встановлених в частині 2, 3 та 4.
Стаття 6
1. Для цілей частини 2 держави-члени можуть до
31 грудня 1993 року визначити менш уразливі зони відповідно до
критеріїв, встановлених в Додатку II.
2. Стоки агломерацій з п.е. від 10 000 до 150 000 в
прибережні морські води та агломерацій з п.е. від 2 000 до 10 000
в естуарії, розташовані в регіонах, описаних в частині 1, можуть
піддаватися менш ретельній обробці, ніж описано в статті 4, за
умови, що:
- ці стоки піддаватимуться хоча б первинній обробці, як
визначено в частині 7 статті 2 згідно з процедурами контролю,
встановленими в частині D Додатку I,
- всебічні дослідження покажуть, що ці стоки не матимуть
негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Держави-члени надають Комісії всю необхідну інформацію
стосовно вищезгаданих досліджень.
3. Якщо Комісія вважає, що умови, визначені в частині 2, не
виконані, вона повинна подати Комітету відповідну пропозицію.
4. Держави-члени не рідше одного разу на чотири роки
поновлюють перелік менш уразливих зон.
5. Держави-члени в семирічний термін після того, як зону буде
виключено з переліку менш уразливих, забезпечують виконання в
цьому регіоні відповідних вимог частини 4 та 5.
Стаття 7
Держави-члени до 31 грудня 2005 року забезпечують належну
очистку міських стічних вод перед їх скидом, відповідно до вимог
частини 9 статті 2 в таких випадках:
- для стоків агломерацій з п.е. меншим ніж 2 000 в
прісноводні водойми та естуарії,
- для стоків агломерацій з п.е. меншим ніж 10 000 в
прибережні морські води.
Стаття 8
1. Держави-члени можуть у виключних випадках, пов'язаних з
проблемами технічного характеру, і для географічно визначених груп
населення подати до Комісії спеціальне прохання про надання
додаткового часу для виконання вимог статті 4.
2. У цьому проханні, яке має бути належним чином
обґрунтоване, описуються технічні труднощі, що мають місце, і
пропонується програма дій з відповідним графіком, дотримання якого
приведе до досягнення мети цієї Директиви. Цей графік необхідно
включити до програми імплементації, яка зазначена в статті 17.
3. Поважними вважаються лише причини технічного характеру, і
додатковий час, який зазначено в частині 1, може не продовжуватися
довше 31 грудня 2005 року.
4. Комісія переглядає прохання та приймає необхідні заходи
відповідно дорегулятивної процедури, встановленої в частині 2
статті 18.
5. За виняткових обставин, коли буде доведено, що більш
ретельна очистка не буде корисною для довкілля, стічні води
агломерацій з п.е. понад 150 000, розташованих в менш уразливих
регіонах, перед скидом можуть піддаватися обробці, передбаченій в
статті 6 для стічних вод агломерацій з п.е. від 10 000 до 150 000.
У таких випадках держави-члени попередньо подають до Комісії
відповідну документацію. Комісія перевіряє ситуацію та вживає
заходів відповідно до процедури, встановленої в частині 2
статті 18.
Стаття 9
Якщо водойми на території, яка знаходиться під юрисдикцією
однієї з держав-членів, зазнали негативного впливу від скиду
стічних вод на території іншої держави-члена, то держава-член,
водойми якої зазнали негативного впливу, може повідомити про це
іншу державу-члена та Комісію.
Зацікавлені держави-члени повинні створити, при необхідності
за участі Комісії, концепцію для визначення джерел скидів стічних
вод, які спричинили виникнення ситуації, та заходи, які слід вжити
щодо цих джерел для захисту водойм і забезпечення дотримання вимог
цієї Директиви.
Стаття 10
Держави-члени повинні гарантувати, що підприємства з очистки
міських стічних вод, які засновані для забезпечення відповідності
вимогам статей 4, 5, 6 та 7, проектуються, будуються,
експлуатуються та обслуговуються таким чином, щоб забезпечити
належне функціонування за нормальних місцевих кліматичних умов.
При проектуванні цих підприємств слід враховувати сезонні
коливання навантажень на них речовинами.
Стаття 11
1. Держави-члени гарантують, що до 31 грудня 1993 року скиди
промислових стічних вод до систем каналізації та підприємств з
очистки міських стічних вод будуть здійснюватися у відповідності з
чинними правилами та/або спеціальними дозволами, встановленими
компетентними органами або відповідними установами.
2. Правила та/або спеціальні дозволи повинні відповідати
вимогам частини С Додатку I. Комісія може змінити ці вимоги. Такі
заходи, призначені для зміни несуттєвих положень цієї Директиви,
повинні ухвалюватися відповідно до підконтрольної регламентованої
процедури, зазначеної у частині 3 статті 18.
3. Правила та спеціальні дозволи регулярно переглядаються і
за необхідності змінюються.
Стаття 12
1. Очищені стічні води повторно використовуються, якщо це
доцільно. Причому таким чином, щоб мінімізувати їх негативний
вплив на навколишнє природне середовище.
2. Компетентні органи або відповідні установи гарантують, що
подальше використання стічних вод після їх очистки буде
здійснюватися у відповідності з чинними правилами та/або
спеціальними дозволами.
3. Правила та/або дозволи щодо скидів стічних вод, які
запроваджуються з метою виконання вимог пункту 2 стосовно скидів у
прісноводні водойми та естуарії агломерацій з п.е. від 2 000 до
10 000 та всіх скидів стічних вод агломерацій з п.е. понад 10 000,
повинні містити умови, які задовольняють відповідні вимоги
частини В Додатку I. Комісія може змінити ці вимоги. Такі заходи,
призначені для зміни несуттєвих положень цієї Директиви, повинні
ухвалюватися відповідно до підконтрольної регламентованої
процедури, зазначеної у частині 3 статті 18.
4. Правила та/або дозволи мають регулярно переглядаються і за
необхідності змінюватися.
Стаття 13
1. Держави-члени гарантують, що до 31 грудня 2000 року
промислові стічні води, які підлягають біологічному розкладенню, з
підприємств, що належать до промислових секторів, вказаних в
Додатку III, з п.е. понад 4 000, які перед скидом у водойми не
направляються на очисні споруди, відповідатимуть умовам,
визначеним чинними правилами та/або спеціальними дозволами, які
встановлюються компетентними органами або відповідними установами.
2. До 31 грудня 1993 року компетентні органи або відповідні
установи кожної з держав-членів встановлюють вимоги щодо скиду
стічних вод, відповідно до специфіки відповідних промислових
секторів.
3. Комісія до 31 грудня 1994 року виконує порівняння вимог
держав-членів. Вона публікує звіт про результати порівняння та, за
необхідності, вносить відповідні пропозиції.
Стаття 14
1. Осад, який утворюється під час очистки стічних вод, якщо
це доцільно, використовується повторно. Причому таким чином, щоб
мінімізувати його негативний вплив на навколишнє природне
середовище.
2. Компетентні органи або відповідні установи гарантують, що
до 31 грудня 1998 року подальше використання осаду з очисних
підприємств здійснюється у відповідності з загальними правилами,
або реєструється чи ліцензується.
3. Держави-члени гарантують, що до 31 грудня 1998 року скиди
осаду у поверхневі води з кораблів, трубопроводів або будь-яким
іншим чином буде поступово припинено.
4. До припинення використання форм скиду осаду, перелічених в
пункті 3, держави-члени гарантують, що загальна кількість
токсичних, стійких або біоакумулюючих матеріалів в осадах, які
скидатимуться в поверхневі води, буде ліцензуватися і прогресивно
зменшуватиметься.
Стаття 15
1. Компетентні органи або відповідні установи проводять
моніторинг:
- скидів стічних вод із міських очисних підприємств з метою
здійснення контролю за дотриманням вимог частини В Додатку I у
відповідності з процедурами контролю, встановленими в частині D
Додатку I,
- кількості і складу осадів, які скидаються в поверхневі
води.
2. Компетентні органи або відповідні установи проводять
моніторинг водойм, в які скидаються стічні води з міських очисних
споруд та безпосередньо з підприємств, як описано в статті 13, в
тих випадках, коли можна очікувати, що середовище, яке приймає
стічні води, зазнає значного впливу.
3. В тих випадках, коли скиди стічних вод підпадають під
положення статті 6, а також при скидах осадів в поверхневі
водойми, держави-члени проводять моніторинг та інші необхідні
дослідження для підтвердження того, що скиди не мають негативного
впливу на навколишнє природне середовище.
4. Інформація, зібрана компетентними органами або
відповідними установами відповідно до частини 1, 2 та 3,
зберігається у відповідній державі-члені і надається Комісії не
пізніше ніж через шість місяців з моменту отримання запиту.
5. Посібники щодо проведення моніторингу, зазначеного в
частині 1, 2 та 3, можуть складатися Комісією у відповідності з
регулятивною процедурою, встановленою в частині 2 статті 18.
Стаття 16
Без шкоди імплементації положень Директиви Ради 90/313/ЕЄС
від 7 червня 1990 року стосовно свободи доступу до інформації про
навколишнє природне середовище(1), держави-члени гарантують, що
відповідні органи або установи раз на два роки публікуватимуть
звіти про скидання стічних вод та осаду в підзвітних їм регіонах.
Ці звіти одразу після публікації передаються Комісії
державами-членами.
---------------- (1) OB N L 158, 23.6.1990, C. 56.
Стаття 17
1. Держави-члени до 31 грудня 1993 року створюють програми
для імплементації цієї Директиви.
2. Держави-члени до 30 червня 1994 надають Комісії інформацію
щодо цих програм.
3. Держави-члени, при необхідності, кожні два роки до
30 червня надають Комісії поновлену інформацію, зазначену в
частині 2.
4. Комісія відповідно до регулятивної процедури, зазначеної у
частині 2 статті 18, повинна визначити методи та форми, які
використовуватимуться для звітів про національні програми.
Будь-які зміни до цих методів та форм приймаються відповідно до
тієї ж процедури.
5. Комісія кожні два роки переглядає та оцінює інформацію,
отриману у відповідності з вимогами частини 2 та 3, і публікує
відповідний звіт.
Стаття 18
1. Комісії допомагає Комітет.
2. У разі посилання на цю частину, повинні застосовуватися
статті 5 та 7 Рішення 1999/468/ЄС(1), беручи до уваги положення
його статті 8. Період, встановлений у частині 6 статті 5 Рішення
1999/468/ЄС, складає три місяці.
---------------- (1) Рішення Ради 1999/468/ЄС від 28 червня 1999 року, що
встановлює процедури здійснення імплементаційних повноважень, які
надаються Комісії (OB L 184, 17.7.1999, C. 23).
3. У разі посилання на цю частину мають застосовуватися
частини з 1 по 4 статті 5а та стаття 7 Рішення 1999/468/ЄС, беручи
до уваги положення його статті 8.
Стаття 19
1. Держави-члени ухвалюють необхідні закони, підзаконні акти
та адміністративні положення для виконання цієї Директиви не
пізніше 30 червня 1993 року та повідомляють про це Комісію.
2. Якщо держави-члени ухвалюють положення, зазначені у
частині 1, то вони повинні містити посилання на цю Директиву або
супроводжуватись даним посиланням у разі їхньої офіційної
публікації. Методи розробки зазначеного посилання визначаються
державами-членами.
Стаття 20
Цю Директиву адресовано державам-членам.

Додаток I

ВИМОГИ ДО МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД

A. Системи каналізації(1)
На системи каналізації розповсюджуються вимоги щодо очистки
стічних вод.
Проектування, будівництво та експлуатація систем каналізації
проводяться з використанням провідних технологій, уникаючи
надмірних витрат, враховуючи:
- об'єм та характеристики міських стічних вод,
- запобігання витокам стічних вод,
- обмеження забруднення водойм, в які скидаються стічні води,
внаслідок переповнення зливових каналізацій.
B. Скиди стічних вод з міських очисних підприємств у
водойми(1)
1. Підприємства з очистки стічних вод проектуються або
модифікуються таким чином, щоб існувала можливість відбору проб
неочищених та очищених стічних вод перед скидом у водойми.
2. Стічні води, які скидаються з міських очисних підприємств
і підлягають очистці згідно зі статтею 4 та 5, повинні відповідати
вимогам, визначеним в Таблиці 1.
3. Стічні води, які скидаються з міських очисних підприємств
до тих уразливих зон, які піддаються евтрофікації, як описано в
частині (а) розділу A Додатку II, повинні крім того відповідати
вимогам, встановленим у Таблиці 2 цього Додатку.
4. Більш жорсткі вимоги, ніж вказані в Таблиці 1 та/або в
Таблиці 2 застосовуються в тих випадках, якщо вимагається, щоб
стічні води задовольняли вимоги інших відповідних Директив.
5. Місця скиду міських стічних вод повинні по можливості
обиратися таким чином, щоб мінімізувати вплив стічних вод на
водойму, в яку вони скидаються.
---------------- (1) Враховуючи, що на практиці неможливо побудувати
каналізації та очисні підприємства у такий спосіб, щоб усі стічні
води можна було б очистити у разі виникнення таких ситуацій, як,
наприклад, надзвичайно сильні зливи, держави-члени визначають
заходи з обмеження забруднення, яке може виникнути у випадку
переливання зливових стічних вод. Такі заходи можуть базуватися на
коефіцієнтах розчинення або на потенціалі витрат води у суху
погоду, або можуть визначати певне прийнятне число переливань
зливових стічних вод.
C. Промислові стічні води
Промислові стічні води, які надходять до систем каналізації
та міських очисних підприємств підлягають попередній очистці з
метою:
- захистити здоров'я персоналу, який працює з системами
каналізації та на очисних підприємствах,
- запобігти псуванню обладнання систем каналізації, очисних
підприємств і супутнього обладнання,
- гарантувати, що робота підприємств з очистки міських
стічних вод і обробка осадів проходитимуть без відхилень,
- гарантувати, що скиди стічних вод з очисних підприємств не
матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище,
- гарантувати, що осад можна буде вилучити безпечним та
прийнятним для довкілля способом.
D. Стандартні методи моніторингу та оцінювання результатів
1. Держави-члени гарантують використання такого методу
моніторингу, який відповідатиме принаймні тому рівню вимог, який
викладено нижче.
Методи, альтернативні тим, що визначені в частині 2, 3 та 4,
можуть використовуватися за умови, що отримані результати будуть
еквівалентними.
Держави-члени надають Комісії будь-яку необхідну інформацію
стосовно методу, який вони використовують. Якщо Комісія вважає, що
умови, визначені в частині 2, 3 та 4 не виконуються, вона подає до
Ради відповідну пропозицію.
2. З метою моніторингу відповідності стічних вод, які
скидаються у водойми, вимогам, встановленим в цій Директиві,
необхідно відбирати середньопропорційні зразки, або такі зразки,
що регулюються за часом (раз на 24 години) у тому ж самому чітко
визначеному місці стоку і, при необхідності, на вході на очисні
підприємства.
Для мінімізації деградації проб за час, який проходить від їх
відбору до аналізу, застосовуються правильні міжнародні
лабораторні методи.
3. Мінімальна щорічна кількість проб визначається, виходячи з
розміру очисних підприємств, і ці проби відбираються з регулярними
інтервалами протягом року:
- п.е. від 2000 до 9999: 12 проб протягом першого року.
чотири проби протягом
наступних років, якщо можна
визначити, що якість води
протягом першого року
відповідає положенням
Директиви;
якщо результати однієї з
чотирьох проб виявляться
незадовільними, в наступному
році слід відібрати 12 проб.
- п.е. від 10000 до 49999: 12 проб
- п.е. понад 50000 24 проби
4. Передбачається, що очищені стічні води відповідають певним
параметрам, якщо для кожного окремо взятого параметру результати
проб води показують наступну відповідність зі значенням параметру:
(а) для параметрів, визначених в Таблиці 1 та частині 7
статті 2, максимальна кількість проб, які можуть не відповідати
вказаним вимогам, вираженим в концентраціях та/або відсотках
зменшення, вказана в Таблиці 3;
(b) для параметрів Таблиці 1, виражених в концентраціях,
результати проб, які не відповідають вимогам, і які були відібрані
за нормальних робочих умов, не повинні відрізнятися від
параметричних величин більш ніж на 100%. Для параметричних
величин, виражених в концентраціях відносно загальної кількості
суспендованих твердих речовин, допускаються відхилення до 150%;
(с) для параметрів, визначених в Таблиці 2, середньорічне
значення проб для кожного параметру повинно відповідати заданим
параметричним величинам.
5. Граничні значення якості досліджуваної води не повинні
братися до уваги, якщо вони є результатом незвичайних ситуацій,
таких як надмірні опади.
Таблиця 1: Вимоги до стічних вод, які скидаються з міських
очисних підприємств,регулюються статтями 4 та 5 Директиви. Слід
застосовувати величини концентрації або відсотку зменшення.
------------------------------------------------------------------------- | Параметри | Концентрація | Мінімальний | Стандартний метод | | | | відсоток | вимірювання | | | | зменшення(1) | | |---------------+----------------+----------------+---------------------| |Біохімічне | 25 мг/л О | 70-90 |Гомогенізований, | |споживання | 2 | |нефільтрований, | |кисню (БСК5 при| |40 застосуванні |недекантований | |температурі | |згідно частини 2|зразок. | |20 град.С) без | |статті 4 |Вимірювання | |урахування | | |розчиненого кисню | |нітрифікації(2)| | |до та після | | | | |п'ятиденного | | | | |витримування при | | | | |температурі 20 град.С| | | | |+- 1 град.С, в повній| | | | |темряві. | | | | |Добавлення інгібітору| | | | |нітрифікації | |---------------+----------------+----------------+---------------------| |Хімічне | 125 мг/л О | 75 |Гомогенізований, | |споживання | 2 | |нефільтрований, | |кисню (ХСК) | | |недекантований зразок| | | | |діхромат калію. | |---------------+----------------+----------------+---------------------| |Загальна | 35 мг/л(3) | 90(3) |- Фільтрування | |кількість |35 статті |90 статті |репрезентативного | |зважених |згідно частини 2|згідно частини 2|зразку через | |твердих речовин|2 статті 4 (п.е.|статті 4 (п.е. |фільтрувальну | | |понад 10 000) |понад 10 000) |мембрану товщиною | | | | |0.45 мі м. | | | | |Висушування при | | | | |температурі | | | | |105 град.С | | | | |і зважування. | | |60 статті |90 згідно |- Центрифугування | | |згідно частини 2|частини 2 |репрезентативного | | |статті 4 (п.е. |статті 4 (п.е. |зразку (протягом | | |2000-10000) |2000-10000) |щонайменше п'яти | | | | |хвилин з середнім | | | | |прискоренням від | | | | |2800 до 3200 г), | | | | |висушування при | | | | |температурі | | | | |105 град.С і | | | | |зважування. | -------------------------------------------------------------------------
---------------- (1) Зменшення по відношенню до навантаження матеріалами
потоку стічних вод, що надходить до очисного підприємства.
(2) Параметр можна замінити іншим параметром: загальний вміст
органічного карбону (ЗВОК) або загальна потреба у кисні (ТПК),
якщо можна встановити відношення між БПК5 та параметром, на який
ми замінюємо.
(3) Вимога не є обов'язковою.
Аналізи, що стосуються скидів стічних вод до відстійників,
виконуються на відфільтрованих зразках; однак, концентрація усіх
зважених твердих речовин в невідфільтрованих зразках води не
повинна перевищувати 150 мг/л.
Таблиця 2: Вимоги щодо скидів стічних вод з очисних
підприємств в уразливі зони, в яких спостерігається евтрофікація,
як визначено у розділі (а) частини А Додатку II. Можна
використовувати один або обидва параметри, в залежності від
ситуації на місці. Слід застосовувати величини концентрації або
відсотки зменшення.
------------------------------------------------------------------------- | Параметри | Концентрація | Мінімальний | Стандартний метод | | | | відсоток | вимірювання | | | | зменшення(1) | | |---------------+----------------+----------------+---------------------| |Загальний |2 мг/л | 80 |Молекулярна | |фосфор |(п.е. 10000- | |абсорбційна | | |100000) | |спектрофотометрія | | |1 мг/л | | | | |(п.е. понад | | | | |100000) | | | |---------------+----------------+----------------+---------------------| |Загальний |15 мг/л | 70-80 |Молекулярна | |нітроген(2) |(п.е. 10000- | |абсорбційна | | |100000) | |спектрофотометрія | | |10 мг/л | | | | |(п.е. понад | | | | |100000)(3) | | | -------------------------------------------------------------------------
---------------- (1) Зменшення по відношенню до навантаження матеріалами
потоку стічних вод, що надходить до очисного підприємства.
(2) Загальний нітроген - це сума загального нітрогену за
К'єлдалем (органічний та аміачний нітроген), нітратного нітрогену
та нітритного нітрогену.
(3) Ці величини концентрації є середньорічними величинами, як
зазначено у розділі (с) частини D 4 Додатку I. Однак, вимоги до
нітрогену можна перевірити, використовуючи щоденні середні
величини, якщо, відповідно до частини D 1 Додатку I, доведено, що
ми отримуємо однаковий рівень захисту. В даному випадку щоденна
середня величина загального нітрогену не повинна перевищувати
20 мг/л для всіх зразків, коли температура потоку в біологічному
реакторі перевищує або дорівнює 12 град.C. Умови щодо температури
можуть бути замінені обмеженням часу дії, щоб врахувати
регіональні кліматичні умови.
Таблиця 3:
------------------------------------------------------------------ | Кількість проб, відібраних |Максимальна дозволена кількість | | в будь-якому році |проб, які можуть не відповідати | | | вимогам | |-------------------------------+--------------------------------| | 4-7 | 1 | | 8-16 | 2 | | 17-28 | 3 | | 29-40 | 4 | | 41-53 | 5 | | 54-67 | 6 | | 68-81 | 7 | | 82-95 | 8 | | 96-100 | 9 | | 111-125 | 10 | | 126-140 | 11 | | 141-155 | 12 | | 156-171 | 13 | | 172-187 | 14 | | 188-203 | 15 | | 204-219 | 16 | | 220-235 | 17 | | 236-251 | 18 | | 252-268 | 19 | | 269-284 | 20 | | 285-300 | 21 | | 301-317 | 22 | | 318-334 | 23 | | 335-350 | 24 | | 351-365 | 25 | ------------------------------------------------------------------

Додаток II

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
УРАЗЛИВИХ ТА МЕНШ УРАЗЛИВИХ ЗОН

А. Уразливі зони
Водойма визнається уразливою зоною, якщо вона підпадає під
одне з наступних визначень:
(а) природні прісноводні озера, інші прісноводні водойми,
естуарії та прибережні морські води, в яких спостерігається
євтрофікація, або які найближчим часом можуть стати евтрофними,
якщо не буде вжито запобіжних заходів.
При визначенні того, вміст якої поживної речовини слід
скоротити за рахунок додаткової очистки, потрібно брати до уваги
наступні елементи:
(i) озера та річки, що впадають в озера/водойми/закриті
затоки, в яких спостерігається недостатній водообмін, наслідком
чого може стати накопичення. В таких регіонах слід скоротити вміст
фосфору, якщо тільки не буде доведено, що вилучення фосфору не
вплине на рівень евтрофікації. При наявності скидів з великих
агломерацій можна також розглянути можливість вилучення нітрогену;
(ii) естуарії, затоки та інші прибережні морські води, в яких
спостерігається недостатній водообмін, або в які скидається велика
кількість поживних речовин. Скиди малих агломерацій як правило
мають незначний вплив на такі регіони, однак зі скидів великих
агломерацій слід вилучати фосфор та/або нітроген, якщо тільки не
буде доведено, що їх вилучення не вплине на рівень евтрофікації;
(b) поверхневі прісні водойми, призначені для забору питної
води, концентрація нітратів в яких може перевищувати норму,
встановлену відповідними положеннями Директиви Ради 75/440/ЕЄС від
16 червня 1975 року стосовно якості водойм, призначених для забору
питної води в державах-членах(1), якщо не буде вжито запобіжних
заходів;
---------------- (1) OB N L 194, 25.7.1975, C. 26 зі змінами, внесеними
Директивою 79/869/ЄЕС (OB N L 271, 29.10.1979, C. 44).
(с) регіони, в яких для виконання умов директив Ради
необхідно провести більш ретельну очистку стічних вод, ніж
передбачено статтею 4 цієї Директиви;
В. Менш уразливі зони
Морську водойму або територію можна визнати менш уразливою
зоною, якщо скиди стічних вод не мають негативного впливу на
навколишнє природне середовище завдяки притаманним цьому регіону
морфологічним, гідрологічним або гідравлічним умовам.
При визначенні менш уразливих зон держави-члени беруть до
уваги ризик, який може виникнути у зв'язку з тим, що стічні води
можуть бути перенесені до сусідніх зон, де вони можуть негативно
вплинути на навколишнє природне середовище. Держави-члени повинні
визнавати наявність уразливих зон за межами території, яка
підпадає під їх юрисдикцію.
При визначенні менш уразливих зон слід звернути увагу на такі
водойми:
відкриті затоки, естуарії та інші прибережні морські води з
належним водообміном і які не підлягають евтрофікації або
зменшенню кількості кисню, або якщо вважається малоймовірним, що
евтрофікація або зменшення кількості кисню спостерігатиметься в
цих регіонах внаслідок скидів в них міських стічних вод.

Додаток III

ПРОМИСЛОВІ СЕКТОРИ

1. Обробка молока
2. Виробництво плодоовочевої продукції
3. Виробництво та розлив безалкогольних напоїв
4. Обробка картоплі
5. М'ясопереробна промисловість
6. Виробництво пива
7. Виробництво спирту та спиртних напоїв
8. Виробництво кормів для тварин з рослинних продуктів
9. Виробництво желатину та клею з нутрощів, шкіри та кісток
10. Виробництво солоду
11. Обробка риби

Директива Совета 91/271/ЕЭС
"Об очистке городских сточных вод"
(Брюссель, 21 мая 1991 года)

(неофициальный перевод)(*)
Совет Европейских сообществ,
опираясь на Договор, учреждающий Европейское экономическое
сообщество ( 994_017 ), и в частности его статью 130 "s",
основываясь на Предложении Комиссии(*),
--------------- (*) ОЖ N C 1, 04.01.1990, с. 20 и ОЖ N C 287, 15.11.1990,
с. 11.
учитывая Заключение Европейского парламента(*)
--------------- (*) ОЖ N C 260, 15.10.1990, с. 185.
принимая во внимание Заключение Экономического и социального
комитета(*),
--------------- (*) ОЖ N C 168, 10.07.1990, с. 36.
поскольку Резолюция Совета от 28 июня 1988 г. о защите
акватории Северного моря и прилегающих вод Сообщества(*)
предложила Комиссии представить предложения по мерам, необходимым
на уровне Сообщества для обеспечения очистки городских сточных
вод;
--------------- (*) ОЖ N C 209, 09.08.1988, с. 3.
поскольку загрязнение окружающей среды из-за недостаточной
очистки сточных вод в одном государстве-члене часто влияет на
ситуацию в водоемах других государств-членов; поскольку в
соответствии со статьей 130 "r" необходимы действия на уровне
Сообщества;
поскольку для защиты окружающей среды от воздействия плохо
очищенных городских сточных вод существует общая необходимость в
организации вторичной очистки городских сточных вод;
поскольку необходимо в чувствительных сферах определить более
строгие правила, поскольку для некоторых менее чувствительных сфер
первичная очистка может быть разрешена соответственно;
поскольку для промышленных сточных вод, попадающих в системы
сбора, а равно для сбросов сооружений очистки городских сточных
вод и утилизируемого осадка сточных вод должны быть выработаны
общие правила, либо нормативы и/или специальные разрешения;
поскольку для способных к биологическому разложению
промышленных сточных вод, сбрасываемых в некоторых отраслях
промышленности, которые не направляются на сооружения очистки
городских сточных вод перед их сбросом в принимающие воды,
необходимо установить соответствующие требования;
поскольку необходимо поощрять переработку осадка сточных вод,
образующегося после очистки сточных вод, сопровождая этот процесс
постепенным прекращением утилизации осадка сточных вод в
поверхностных водах;
поскольку необходимо проводить мониторинг очистных
сооружений, принимающих вод и утилизации осадка сточных вод для
обеспечения защиты окружающей среды от вредного воздействия сброса
сточных вод;
поскольку важно обеспечить доступность для общественности
информации об утилизации сточных вод и осадка сточных вод в форме
периодических отчетов;
поскольку государства-члены обязаны ввести и представить в
Комиссию национальные программы по имплементации настоящей
Директивы;
поскольку необходимо создать Комитет в целях оказания помощи
Комиссии в вопросах, касающихся имплементации настоящей Директивы
и ее адаптации к техническому прогрессу,
принял настоящую Директиву:
Статья 1
Настоящая Директива касается сбора, очистки и удаления
городских сточных вод, а также очистки и удаления сточных вод
некоторых отраслей промышленности.
Целью настоящей Директивы является защита окружающей среды от
вредного воздействия сбросов вышеупомянутых сточных вод.
Статья 2
Для целей настоящей Директивы:
1. термин "городские сточные воды" означает бытовые сточные
воды или смесь бытовых сточных вод с промышленными и/или дождевыми
водами;
2. термин "бытовые сточные воды" означает сточные воды из
систем канализации населенных пунктов, по большей части происходят
из естественных отходов человеческой жизнедеятельности и отходов
домашнего хозяйства;
3. термин "промышленные сточные воды" означает любые стоки с
объектов, осуществляющих какую-либо торговую или промышленную
деятельность, кроме бытовых сточных вод и дождевых вод;
4. термин "агломерация" означает пространство, на котором
значительно сконцентрированы население и/или экономическая
деятельность для того, чтобы произвести сбор городских сточных вод
и провести их отвод на очистные сооружения или на место
окончательного сброса;
5. термин "система сбора" означает канализационную систему,
которая собирает и отводит городские сточные воды;
6. термин "1 э.н. (эквивалент населения)" означает
органический, способный к биологическому разложению объем
загрязнителей, имеющий пятидневный показатель биохимического
потребления кислорода (БПК5), требующий 60 г кислорода в день;
7. термин "первичная очистка" означает очистку городских
сточных вод путем физического и/или химического процесса, который
обеспечивает осаждение взвешенных твердых частиц или другие
процессы, при которых показатель БПК5 для неочищенных стоков в
процессе очистки как минимум снижается на 20%, а общее содержание
взвешенных твердых частиц в неочищенных стоках - на 50%;
8. термин "вторичная очистка" означает очистку городских
стоков путем, как правило, биологического процесса,
сопровождаемого вторичным осаждением или другого процесса, при
котором соблюдаются требования таблицы 1 Приложения I;
9. термин "соответствующая очистка" означает очистку
городских стоков путем любого процесса и/или системы удаления, в
результате которой водотоки, принимающие сбросы, отвечают
соответствующим требованиям к качеству и положениям этой и прочих
директив Сообщества;
10. термин "осадок" означает очищенный или неочищенный осадок
после очистки городских стоков очистными сооружениями;
11. термин "эвтрофикация" означает процесс накопления в
водоеме веществ, в особенности нитратов и фосфатов, который
приводит к быстрому росту водорослей и водных растений и
нежелательным нарушениям баланса водных организмов, а также
изменениям качества воды;
12. термин "устье" означает переходный участок реки в месте
впадения пресной речной воды в прибрежные воды. Государства-члены
утверждают (морские) границы устья в целях настоящей Директивы в
качестве части программы имплементации в соответствии с
положениями статьи 17 (1) и (2);
13. термин "прибрежные воды" означает воды за пределами линии
отлива или предельной границей устья.
Статья 3
1. Государства-члены обеспечивают, чтобы любые агломерации
предусматривали системы сбора городских стоков,
- не позднее 31 декабря 2000 г. для агломераций с
эквивалентом населения (э.н.) более 15 000, и
- не позднее 31 декабря 2005 г. для агломераций с э.н. от
2000 до 15 000.
Для городских стоков, сбрасываемых в принимающие водотоки,
рассматриваемые как "чувствительные сферы" в соответствии со
статьей 5, государства-члены обеспечивают не позднее
31 декабря 1998 г. обустройство систем сбора для агломераций более
10 000 э.н.
Там, где обустройство системы сбора является неоправданным в
силу отсутствия какой-либо выгоды для окружающей среды или
чрезмерной стоимости проекта, для достижения того же уровня защиты
окружающей среды используются индивидуальные или другие подходящие
системы.
2. Системы сбора, упомянутые в параграфе 1, отвечают
требованиям Приложения I "A". В эти требования могут быть внесены
изменения в соответствии с процедурой, изложенной в статье 18.
Статья 4
1. Государства-члены обеспечивают, чтобы городские стоки,
попадающие в систему сбора, перед сбросом подвергались вторичной
или эквивалентной ей очистке:
- не позднее 31 декабря 2000 г. для всех сбросов из
агломераций более 15 000 э.н,
- не позднее 31 декабря 2005 г. для всех сбросов из
агломераций от 10 000 до 15 000 э.н,
- не позднее 31 декабря 2005 г. для всех сбросов в пресные
водоемы и устья из агломераций от 2000 до 10 000 э.н.
2. Сбросы городских стоков в водоемы, расположенные в
высокогорных районах (выше 1500 м над уровнем моря), где
использование эффективной биологической очистки затруднительно
из-за низких температур, могут подвергаться менее строгой
процедуре очистки, чем предписано параграфом 1, при условии
предоставления детальных исследований, что такие сбросы не будут
оказывать вредного воздействия на окружающую среду.
3. Сбросы с сооружений очистки городских стоков, упомянутые в
параграфах 1 и 2, соответствуют надлежащим требованиям
Приложения I "B". В эти требования могут быть внесены изменения в
соответствии с процедурой, изложенной в статье 18.
4. Объем загрязнителей, выраженный в э.н., должен
рассчитываться на основе максимальной средней недельной нагрузки
на очистные сооружения, зафиксированной в течение года, за
исключением аномальных ситуаций, например, обильного выпадения
осадков.
Статья 5
1. Для целей параграфа 2, государства-члены к
31 декабря 1993 г. идентифицируют чувствительные сферы в
соответствии с критериями, установленными в Приложении II.
2. Государства-члены обеспечивают, чтобы городские стоки,
попадающие в систему сбора, перед сбросом в наиболее важные
участки подвергались более строгой процедуре очистки, чем
предписано статьей 4, не позднее 31 декабря 1998 г. для всех
сбросов из агломераций более 10 000 э.н.
3. Сбросы от сооружений очистки городских стоков, упомянутые
в параграфе 2, соответствуют надлежащим требованиям
Приложения I "B". В эти требования могут быть внесены изменения в
соответствии с процедурой, изложенной в статье 18.
4. С другой стороны, требования к отдельным предприятиям,
изложенные в параграфах 2 и 3, могут не применяться для
чувствительных сфер, если обеспечивается, что минимальный процент
снижения общего объема загрязнителей на всех сооружениях очистки
городских стоков в этой сфере достигает, по меньшей мере, 75% для
фосфатов и 75% для нитратов.
5. Сбросы от сооружений очистки городских стоков,
расположенных на соответствующих водоотстойниках наиболее важных
участков и загрязняющих окружающую среду данных участков,
охватываются положениями параграфов 2, 3 и 4.
В случаях, если вышеупомянутые водоотстойники частично или
полностью располагаются на территории другого государства-члена,
применяется статья 9.
6. Государства-члены обеспечивают, чтобы идентификация
чувствительных сфер проводилась как минимум один раз в течение
четырех лет.
7. Государства-члены обеспечивают соответствие вышеупомянутым
требованиям всех участков, идентифицированных согласно
параграфу 6, как чувствительные в течение семи лет.
8. Государство-член может не идентифицировать чувствительные
сферы в целях настоящей Директивы, если она применяет процедуру
очистки согласно параграфам 2, 3 и 4 на всей своей территории.
Статья 6
1. В целях параграфа 2, государства-члены могут к
31 декабря 1993 г. идентифицировать менее чувствительные сферы в
соответствии с критериями, установленными в Приложении II.
2. Сбросы городских стоков из агломераций от 10 000 до
15 000 э.н. в прибрежные воды и сбросы из агломераций от 2000 до
10 000 э.н. в устья, расположенные в сферах, упомянутых в
параграфе 1, могут подвергаться менее строгой процедуре очистки,
предписанной статьей 4, при условии, что:
- такие сбросы проходят как минимум первичную очистку
согласно статье 2 (7) в соответствии процедурами контроля,
изложенными в Приложении I "D",
- результаты проведенных исследований показывают, что такие
сбросы не будут оказывать вредного воздействия на окружающую
среду.
Государства-члены направляют в Комиссию всю необходимую
информацию относительно вышеупомянутых исследований.
3. Если Комиссия сочтет, что условия, предусмотренные в
параграфе 2, не выполнены, она направит в Совет соответствующие
предложения.
4. Государства-члены обеспечивают, чтобы идентификация менее
чувствительных сфер проводилась как минимум один раз в течение
четырех лет.
5. Государства-члены обеспечивают соответствие вышеупомянутым
требованиям всех участков, идентифицированных согласно статьям 4 и
5, как менее чувствительные в течение семи лет.
Статья 7
Государства-члены обеспечивают, чтобы к 31 декабря 2005 г.
городские стоки, попадающие в систему сбора, перед сбросом
проходили соответствующую очистку согласно положениям статьи 2 (9)
в следующих случаях:
- при сбросе в пресные водоемы и устья рек из агломераций
менее 2000 э.н.;
- при сбросе в прибрежные воды из агломераций менее
10 000 э.н.
Статья 8
1. Государства-члены могут в исключительных случаях в силу
технических проблем для части населения, проживающей в
определенном географическом районе, подать в Комиссию запрос на
продление срока, установленного для выполнения положений статьи 4.
2. Такой запрос, который должен быть надлежащим образом
обоснован, содержит имеющиеся технические проблемы и программу
действий с графиком их выполнения для обеспечения имплементации
настоящей Директивы. Этот график включается в программу
имплементации, упоминаемой в статье 17.
3. Только технические причины могут быть приняты к
рассмотрению, а продление срока, упомянутое в параграфе 1, не
может устанавливаться позже 31 декабря 2005 г.
4. Комиссия рассматривает такой запрос и принимает
соответствующие меры в соответствии с процедурой, предусмотренной
в статье 18.
5. В исключительных обстоятельствах, когда может быть
продемонстрировано, что более тщательная очистка стоков не
принесет пользу окружающей среде, сбросы в менее чувствительные
сферы стоков из агломераций более 150 000 э.н. могут подвергаться
очистке согласно положениям статьи 6 о стоках из агломераций от
10 000 до 15 000 э.н.
В таких случаях, государства-члены заранее представляют в
Комиссию всю необходимую документацию. Комиссия рассмотрит каждый
случай и примет необходимые меры в соответствии с процедурой,
предусмотренной в статье 18.
Статья 9
Если воды, находящиеся в сфере юрисдикции государства-члена,
подвергаются вредному воздействию городских стоков из другого
государства-члена, государство-член, чьи воды загрязняются, может
уведомить другое государство-член и Комиссию о соответствующих
фактах.
Соответствующие государства-члены организуют при
необходимости надлежащие консультации с Комиссией для уточнения
сбросов и мер, которые необходимо принять на местах для защиты
водоемов с тем, чтобы обеспечить соответствие положениям настоящей
Директивы.
Статья 10
Государства-члены обеспечивают, чтобы сооружения очистки
городских стоков, возводимые в соответствии с требованиями
статей 4, 5, 6 и 7, проектировались, строились и эксплуатировались
так, чтобы обеспечить их бесперебойное функционирование при любых
нормальных местных климатических условиях. При проектировании
станций должны учитываться сезонные колебания нагрузки.
Статья 11
1. Государства-члены обеспечивают, чтобы до
31 декабря 1993 г. сбросы промышленных стоков в системы сбора и на
сооружения очистки городских стоков проводились в соответствии с
ранее принятыми регламентами и/или специальными разрешениями,
полученными от компетентного органа или соответствующих структур.
2. Регламенты и/или специальные разрешения соответствуют
требованиям Приложения I "C". Эти требования могут быть изменены в
соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 18.
3. Регламенты и/или специальные разрешения пересматриваются
и, при необходимости, в них вносятся соответствующие изменения.
Статья 12
1. Очищенные стоки по возможности используются повторно.
Маршруты их утилизации разрабатываются так, чтобы свести к
минимуму отрицательное воздействие на окружающую среду.
2. Компетентные органы или соответствующие организации
обеспечивают, чтобы утилизация городских стоков, прошедших очистку
на очистных сооружениях, проводилась согласно ранее принятым
регламентам и/или специальным разрешениям.
3. Ранее введенные регламенты и/или специальные разрешения на
сбросы с сооружений очистки городских стоков в соответствии с
параграфом 2 для агломераций от 2000 до 10 000 э.н. в случае
сброса в пресноводные водоемы и устья, а также более 10 000 э.н.
для всех сбросов, соответствует применимым требованиям
Приложения I "B". В эти требования могут быть внесены изменения в
соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 18.
4. Регламенты и/или разрешения пересматриваются и, при
необходимости, в них вносятся соответствующие изменения.
Статья 13
1. Государства-члены обеспечивают, чтобы к 31 декабря 2000 г.
способные к биологическому разложению промышленные стоки от
предприятий, принадлежащих отраслям промышленности, перечисленным
в Приложении III, которые сбрасываются в принимающие водотоки,
минуя очистные сооружения, перед сбросом соответствовали
требованиям ранее введенных регламентов и/или специальных
разрешений компетентных органов или соответствующих структур для
всех сбросов с предприятий при 4000 э.н. и более.
2. К 31 декабря 1993 г. компетентный орган или
соответствующая структура в каждом государстве-члене определяет
требования к сбросам таких стоков в соответствии со спецификой
загрязнения вод в конкретных отраслях.
3. Комиссия проводит сравнительный анализ требований
государств-членов к 31 декабря 1994 г. Она публикует результаты
анализа в отчете и, при необходимости, делает соответствующие
предложения.
Статья 14
1. Осадок, остающийся после процесса очистки стоков, по
возможности используется повторно. Маршруты его утилизации
разрабатываются так, чтобы свести к минимуму отрицательное
воздействие на окружающую среду.
2. Компетентные органы или соответствующие структуры
обеспечивают, чтобы до 31 декабря 1998 г. утилизация осадка с
очистных сооружений проводилась в соответствии с общими правилами,
на основе регистрации или выдачи разрешения.
3. Государства-члены обеспечивают, чтобы к 31 декабря 1998 г.
была полностью прекращена утилизация осадка в поверхностные
водоемы путем его сваливания с морских судов, сбросов из
трубопроводов, а также иными способами.
4. До устранения форм утилизации, упомянутых в параграфе 3,
государства-члены обеспечивают их лицензирование, а также
прогрессивное снижение общего содержания токсичных, устойчивых или
биоаккумулируемых веществ в утилизируемом в поверхностных водоемах
осадке.
Статья 15
1. Компетентные органы или соответствующие структуры проводят
мониторинг:
- сбросов с сооружений очистки городских стоков в целях
проверки соблюдения требований Приложения I "B" в соответствии с
контрольными процедурами, предусмотренными в Приложении I "D",
- объемов и химического состава осадка, утилизируемого в
поверхностных водоемах.
2. Компетентные органы или соответствующие структуры проводят
мониторинг стоков, сбрасываемых с очистных сооружений, а также
прямых сбросов в соответствии с требованиями статьи 13 в тех
случаях, когда возможно значительное воздействие на окружающую
среду.
3. В случае сбросов, проводимых в соответствии с положениями
статьи 6 и утилизации осадка в поверхностных водоемах,
государства-члены проводят мониторинг и любые другие необходимые
исследования для проверки того, что такие сбросы или утилизация не
оказывают вредного воздействия на окружающую среду.
4. Информация, собираемая компетентными органами или
соответствующими структурами во исполнение требований
параграфов 1, 2 и 3, аккумулируется в государстве-члене и
направляется Комиссии в течение шести месяцев с момента получения
запроса от нее.
5. Инструкции по мониторингу, упомянутому в параграфах 1, 2 и
3, могут формулироваться в соответствии с процедурой,
предусмотренной в статье 18.
Статья 16
Без ущерба для имплементации положений Директивы Совета
90/313/ЕЭС от 7 июня 1990 г. о свободе доступа к информации,
касающейся окружающей среды(*), государства-члены обеспечивают,
чтобы один раз в два года соответствующие органы или структуры
публиковали отчеты о текущей ситуации в своих регионах по
утилизации городских стоков и осадка. Эти отчеты направляются
Комиссии государствами-членами сразу после их опубликования.
--------------- (*) ОЖ N L 158, 23.06.1990, с. 56.
Статья 17
1. Государства-члены к 31 декабря 1993 г. учреждают программу
имплементации настоящей Директивы.
2. Государства-члены к 30 июня 1994 г. предоставляют Комиссии
информацию о программе.
3. При необходимости, государства-члены один раз в два года к
30 июня направляют в Комиссию информацию, упомянутую в
параграфе 2.
4. Методы и порядок оформления отчетности по национальным
программам определяются в соответствии с процедурой,
предусмотренной в статье 18. Любые изменения и дополнения к этим
методам и порядку оформления разрабатываются в соответствии с той
же процедурой.
5. Комиссия один раз в два года проводит анализ и оценку
информации, полученной в ходе применения параграфов 2 и 3
настоящей статьи и публикует соответствующий отчет.
Статья 18
1. Комиссии содействует специальный Комитет, образованный из
представителей государств-членов и возглавляемый представителем
Комиссии.
2. Представитель Комиссии направляет на рассмотрение комитета
проект предлагаемых мер. Комитет высказывает свое заключение по
проекту в установленный срок, который может быть установлен
председателем в зависимости от срочности вопроса. Заключение
комитета утверждается большинством в соответствии с процедурой,
предусмотренной в статье 148 (2) Договора ( 994_017 ) для случаев,
когда решения утверждаются Советом по предложению Комиссии. Голоса
представителей государств-членов в комитете взвешиваются в
соответствии с процедурой, предусмотренной в этой статье.
Председатель не голосует.
3. a) Комиссия утверждает предлагаемые меры, если они
поддержаны комитетом.
b) Если меры не поддержаны заключением Комитета или
заключение не было вынесено, Комиссия незамедлительно направляет в
Совет свои предложения по предпринимаемым мерам. Совет голосует
квалифицированным большинством.
Если по истечении трех месяцев со дня подачи предложения в
его адрес Совет не предпримет никаких действий, Комиссия
утверждает предлагаемые меры, за исключением случаев, когда Совет
примет решение против них простым большинством.
Статья 19
1. Государства-члены вводят в действие законы, регулятивные и
административные положения, необходимые для соблюдения требований
настоящей Директивы не позднее 30 июня 1993 г., о чем ставят в
известность Комиссию.
2. Меры, принятые государствами-членами во исполнение
параграфа 1, содержат ссылку на настоящую Директиву или
сопровождаются такой ссылкой при их официальной публикации.
Способы опубликования такой ссылки определяются самими
государствами-членами.
3. Государства-члены доводят до сведения Комиссии тексты
основных положений национальных законов, которые будут приняты в
области, охватываемой настоящей Директивой.
Статья 20
Настоящая Директива адресована государствам-членам.
Совершено в Брюсселе 21 мая 1991 года.
За Совет,
Председательствующий Р.СТЕЙХЕН
--------------- (*) Перевод Калиниченко П.А.

Приложение I

ТРЕБОВАНИЯ
К ГОРОДСКИМ СТОКАМ

A. Системы сбора(*)
--------------- (*) ОЖ N L 194, 25.07.1975, с. 26, с изменениями и
дополнениями, внесенными Директивой 79/869/ЕЭС (ОЖ N L 271,
29.10.1979, с. 44).
Системы сбора принимают во внимание требования к очистке
стоков.
Разработка дизайна, строительство и эксплуатация систем сбора
осуществляться с использованием последних технических достижений,
но без чрезмерных затрат, в особенности в отношении:
- объема и характеристик городских сточных вод,
- предотвращения утечек,
- ограничения загрязнения принимающих водотоков из-за
переполнения очистных сооружения дождевыми стоками.
B. Сброс с сооружений очистки городских стоков
в принимающие водотоки(*)
--------------- (*) Учитывая невозможность сооружения на практике систем
сбора и очистных сооружений для обеспечения очистки всех стоков во
время аномальных ситуаций (обильные осадки), государства-члены
определяют меры по ограничению загрязнения окружающей среды из-за
переполнения очистных сооружений дождевыми стоками. Такие меры
могут основываться, например, на определении какого-то допустимого
количества таких переполнений в течение года.
1. Очистные сооружения разрабатываются или перестраиваются
так, чтобы обеспечить получение различных образцов как
неочищенных, так и очищенных стоков до момента их сброса в
принимающие водотоки.
2. Сбросы с сооружений очистки городских стоков, подлежащие
очистке в соответствии со статьями 4 и 5 соответствуют
требованиям, предусмотренным в таблице 1.
3. Сбросы с сооружений очистки городских стоков в
чувствительные сферы, подверженные эвтрофикации согласно
Приложению II "A"a", inter alia, соответствуют требованиям,
предусмотренным в таблице 2 настоящего Приложения.
4. Более строгие требования, чем те, которые предусмотрены в
таблице 1 и/или таблице 2, применяются по мере необходимости для
обеспечения того, чтобы принимающие водотоки соответствовали
требованиям всех прочих директив в данной сфере.
5. Пункты сброса городских стоков устанавливаются как можно
быстрее с тем, чтобы свети к минимуму воздействие на принимающие
водотоки.
C. Промышленные стоки
Промышленные стоки, попадающие в системы сбора и сооружения
очистки городских стоков, подвергаются такой степени очистки,
которая необходима в целях:
- защиты здоровья работников очистных сооружений и систем
сбора,
- обеспечение безущербной работы систем сбора, очистных
сооружений и их оборудования,
- обеспечения бесперебойного функционирования сооружений по
очистке сточных вод и шлама,
- обеспечения отсутствия воздействия сбросов с очистных
сооружений на окружающую среду или такого воздействия на
принимающие водотоки, в результате которого они перестают
соответствовать другим директивам Сообщества,
- обеспечения способов утилизации осадка, безопасных для
окружающей среды.
D. Общие методы мониторинга и оценки результатов
1. Государства-члены обеспечивают применение метода
мониторинга, как минимум, соответствующего уровню перечисленных
далее требований.
Методы, альтернативные упомянутым в параграфах 2, 3 и 4 также
могут использоваться, если будет продемонстрировано, что они
предоставляют равнозначные результаты.
Государства-члены предоставляют Комиссии всю необходимую
информацию о применяемых методах. Если Комиссия сочтет, что
условия, установленные параграфами 2, 3 и 4, не выполнены, она
направит соответствующее предложение в Совет.
2. Образцы (пропорционально нагрузке на очистные сооружения
или отбираемые в определенные часы) взимаются в одном и том же
установленном месте на выходе и, при необходимости, на входе
очистных сооружений для обеспечения соблюдения требований
настоящей Директивы в части сбрасываемых стоков.
В процессе работы применяются общепринятые лабораторные
методы с тем, чтобы свести к минимуму деградацию образцов за
период времени с отбора до анализа.
3. Минимальное годовое количество образцов устанавливается в
соответствии с размерами очистных сооружений и отбираться
регулярно в течение всего года:
- для э.н. от 2000 до 9999: 12 образцов в течение 1-го года,
по 4 образца в последующие годы, если будет продемонстрировано,
что стоки в течение первого года соответствуют положениям
Директивы для параметров из таблицы; если один из четырех образцов
не уложится в норму, в последующий год отбираются 12 образцов.
- для э.н. от 10 000 до 49 999: 12 образцов.
- для э.н. от 50 000 и выше: 24 образца.
4. Очищенные стоки считаются отвечающими норме, если для
каждого отдельно взятого параметра образцы стоков покажут, что они
соответствуют конкретному параметру следующим образом:
a) для параметров таблицы 1 и статьи 2 (7), максимальное
количество образцов, не соответствующих нормам концентрации и
снижения процентного содержания, перечисленным в таблице 1 и
статье 2 (7), установлено в таблице 3;
b) для параметров таблицы 1, выраженных значениями
концентрации, количество образцов, отобранных при нормальных
условиях и не соответствующих нормам, не отклоняется от указанных
значений более, чем на 100%. Для значений параметров концентрации,
относящихся к общему содержанию взвешенных твердых частиц, могут
приниматься отклонения до 150%;
c) для параметров таблицы 2 среднегодовые показатели образцов
по каждому параметру не превышают предельных значений,
установленных для конкретного параметра.
5. Экстремальные значения параметров, относящихся к качеству
воды, не принимаются во внимание, если они получены в результате
аномальных ситуаций, например, обильного выпадения осадков.
Таблица 1
Ограничения для сбросов с сооружений очистки городских
стоков, подлежащих очистке в соответствии со статьями 4 и 5
Директивы. Необходимо обеспечить безусловное соблюдение
ограничений концентраций или снижения % содержания.
------------------------------------------------------------------ |Параметры |Концентрация |Минимальный % |Общий метод | | | |снижения |измерения | | | |содержания(*) | | |----------------+-------------+--------------+------------------| |Биохимическое |25 mg/l O |70-90 |Гомогенный, | |потребление | 2 |40 согласно |нефильтрованный | |кислорода (БПК5 | |статье 4 (2) |образец. | |при 20 град.C) | | |Определение | |без нитрификации| | |содержания | |(**) | | |растворенного | | | | |кислорода до и | | | | |после пятидневной | | | | |инкубации при | | | | |20 град.C +/- | | | | |1 град.C, в | | | | |полной темноте. | | | | |Добавление | | | | |ингибитора | | | | |нитрификации | |----------------+-------------+--------------+------------------| |Химическое |125 mg/l O |75 |Гомогенный, | |потребление | 2 | |нефильтрованный | |кислорода (ХПК) | | |образец дихромата | | | | |калия. | |----------------+-------------+--------------+------------------| |Общее содержание|35 mg/l(***) |90(***) | - фильтрование | |взвешенных |35 согласно |90 согласно |репрезентативного | |твердых частиц |статье 4 (2) |статье 4 (2) |образца через | | |(э.н. более |(э.н. более |мембрану | | |10 000) |10 000) |0,45 mu * m. | | | | |Сушка при | | | | |105 град.C | | | | |и взвешивание | | |60 согласно |70 согласно |- помещение | | |статье 4 (2) |статье 4 (2) |репрезентативного | | |(э.н. 2000- |(э.н. 2000- |образца в | | |10 000) |10 000) |центрифугу | | | | |(минимум на 4 | | | | |минуты со средним | | | | |ускорением от | | | | |2800 до 3200 g), | | | | |сушка при | | | | |105 град.C | | | | |и взвешивание | |----------------------------------------------------------------| |(*) Снижение по отношению к содержанию в поступающих на очистку | |стоках. | |(**) Этот параметр можно заменить другим: общее содержание | |органического углерода или общее потребление кислорода (ОПК), | |если можно установить, что между БПК5 и замещающим параметром | |имеется связь. | |(***) Данное требование не является обязательным. | ------------------------------------------------------------------
Анализ сбросов из отстойников проводится на фильтрованных
образцах, при этом, концентрация взвешенных твердых веществ в
нефильтрованных образцах не превышает 150 mg/l.
Таблица 2
Ограничения для сбросов с сооружений очистки городских стоков
в наиболее важные участки, подверженные эвтрофикации согласно
Приложению II "A"a". В зависимости от местной ситуации, могут
использоваться один или несколько параметров. Необходимо
обеспечить безусловное соблюдение ограничений концентраций или
снижения % содержания.
------------------------------------------------------------------ |Параметры |Концентрация |Минимальный % |Общий метод | | | |снижения |измерения | | | |содержания(*) | | |-------------+---------------+--------------+-------------------| |Всего фосфаты|2 mg/l |80 |Спектрофотометрия | | |(э.н. 10 000- | |методом | | |100 000) | |молекулярной | | |1 mg/l (э.н. | |абсорбции | | |более 100 000) | | | |-------------+---------------+--------------+-------------------| |Всего нитраты|15 mg/l |70-80 |Спектрофотометрия | |(**) |(э.н. 10 000- | |методом | | |100 000)(***) | |молекулярной | | |10 mg/l | |абсорбции | | |(э.н. более | | | | |100 000)(***) | | | |----------------------------------------------------------------| |(*) Снижение по отношению к содержанию в поступающих на очистку | |стоках. | |(**) Всего нитраты означает: общее содержание нитратов | |по Кьелдалю (органические и аммониевые азотные вещества), | |нитраты и нитриты. | |(***) Данные значения концентрации являются среднегодовыми, как | |указано в Приложении I, параграф "D" 4 "c". Однако, можно | |использовать и среднедневные значения, если, в соответствии в | |Приложением I, параграф "D" 1, будет доказано, что достигается | |тот же уровень защиты. В этом случае, среднедневные значения | |общего содержания нитратов не должны превышать 20 mg/l для всех | |образцов, когда температура стоков в биологическом реакторе выше| |или равна 120 град.C. Температурные условия могут быть заменены | |ограничением времени операции для учета местных климатических | |условий. | ------------------------------------------------------------------
Таблица 3

------------------------------------------------------------------ |Серии образцов, отбираемых|Максимальное допустимое число | |в любой год |образцов, не соответствующих норме | |--------------------------+-------------------------------------| |4-7 |1 | |--------------------------+-------------------------------------| |8-16 |2 | |--------------------------+-------------------------------------| |17-28 |3 | |--------------------------+-------------------------------------| |29-40 |4 | |--------------------------+-------------------------------------| |41-53 |5 | |--------------------------+-------------------------------------| |54-67 |6 | |--------------------------+-------------------------------------| |68-81 |7 | |--------------------------+-------------------------------------| |82-95 |8 | |--------------------------+-------------------------------------| |96-110 |9 | |--------------------------+-------------------------------------| |111-125 |10 | |--------------------------+-------------------------------------| |126-140 |11 | |--------------------------+-------------------------------------| |141-155 |12 | |--------------------------+-------------------------------------| |156-171 |13 | |--------------------------+-------------------------------------| |172-187 |14 | |--------------------------+-------------------------------------| |188-203 |15 | |--------------------------+-------------------------------------| |204-219 |16 | |--------------------------+-------------------------------------| |220-235 |17 | |--------------------------+-------------------------------------| |236-251 |18 | |--------------------------+-------------------------------------| |252-268 |19 | |--------------------------+-------------------------------------| |269-284 |20 | |--------------------------+-------------------------------------| |285-300 |21 | |--------------------------+-------------------------------------| |301-317 |22 | |--------------------------+-------------------------------------| |318-334 |23 | |--------------------------+-------------------------------------| |335-350 |24 | |--------------------------+-------------------------------------| |351-365 |25 | ------------------------------------------------------------------

Приложение II

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ И МЕНЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СФЕР

A. Чувствительные сферы
Водоем охватывается понятием чувствительной сферы, если он
является одним из нижеперечисленного:
a) природные пресноводные озера, прочие пресноводные водоемы,
устья рек и прибрежные воды, являющиеся эвтропичными или могущие
стать таковыми в ближайшем будущем, если не будут предприняты
защитные меры.
При определении того, содержание каких веществ необходимо
понизить в процессе очистки, необходимо принимать во внимание
следующие характеристики:
i) озера и ручьи, впадающие в озера/резервуары/закрытые
заливы с плохим водообменном, в результате чего может возникнуть
накопление веществ. На этих участках необходимо обеспечить
удаление фосфатов, если не будет продемонстрировано, что такое
удаление не окажет никакого положительного эффекта на уровень
эвтрофикации. Там, где имеет место сброс стоков от крупных
агломераций, следует также рассмотреть необходимость удаления
нитратов.
ii) устья, заливы и прочие прибрежные воды с плохим
водообменном или получающие большое количество питательных
веществ. Для таких сфер сбросы из малых агломераций обычно не
слишком важны, однако для крупных агломераций необходимо
обеспечить удаление фосфатов и нитратов, если не будет
продемонстрировано, что такое удаление не окажет никакого
положительного эффекта на уровень эвтрофикации;
b) поверхностные пресные водоемы, предназначенные для забора
питьевой воды, концентрация нитратов в которых может превысить
значения, определенные соответствующими положениями Директивы
Совета 75/440/ЕЭС от 16 июня 1975 г. о качестве поверхностных вод,
предназначенных для забора питьевой воды в государствах-членах,
если не предпринять защитные меры;
c) участки, на которых для выполнения условий директив Совета
необходима более тщательная очистка, чем предписано статьей 4
настоящей Директивы.
B. Менее чувствительные сферы
Морской водоем или его территория охватывается понятием менее
чувствительной сферы, если сброс стоков не оказывает влияние на
окружающую среду с точки зрения морфологии, гидрологии или прочих
специфических условий в данном районе.
При определении менее важных участков, государства-члены
принимают во внимание риски того, что сбрасываемые стоки могут
переместиться на соседние участки, где могут нанести ущерб
окружающей среде. Государства-члены признают наличие
чувствительных сфер вне зоны их национальной юрисдикции.
При определении менее чувствительных сфер необходимо
учитывать следующие характеристики:
- открытые заливы, устья и прочие прибрежные воды с хорошим
водообменном и не подверженные эвтрофикации или кислородному
истощению, а также
- те, которым не грозит эвтрофикация или кислородное
истощение из-за сброса городских стоков.

Приложение III

ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1. Производство молочной продукции
2. Переработка фруктов и овощей
3. Производство и розлив безалкогольных напитков
4. Переработка картофеля
5. Переработка мяса
6. Пивоваренная промышленность
7. Производство спирта и спиртных напитков
8. Производство кормов для скота из растительного сырья
9. Производство желатина и клея из шкур и костей животных
10. Солодовни
11. Переработка рыбной продукциивверх