Документ 994_152, действует, текущая редакция — Ратификация от 07.03.2002, основание - 3104-III
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 13.11.2002, основание - 956_003. Посмотреть в истории? )

               Угода 
про співробітництво між Кабінетом Міністрів України
та Європейським співтовариством з атомної енергії в
галузі керованого термоядерного синтезу
( Угоду ратифіковано Законом
N 3104-III ( 3104-14 ) від 07.03.2002 )

Кабінет Міністрів України, з одного боку, та Європейське
співтовариство з атомної енергії, що далі іменується
"Співтовариство", з другого боку, які далі іменуються як "Сторона"
або "Сторони", Усвідомлюючи, що Угода про партнерство та співробітництво,
підписана 14 червня 1994 року ( 998_012 { Угода про асоціацію
( 984_011 )} ) Україною та Європейським Союзом, встановлює, що
Сторони співпрацюватимуть в ядерному секторі, зокрема шляхом
реалізації угоди про термоядерний синтез; Бажаючи сприяти отриманню енергії термоядерного синтезу, яка
є потенційно прийнятною з точки зору захисту довкілля, економічно
конкурентоспроможною і практично невичерпним джерелом енергії; Зважаючи на те, що Програма термоядерного синтезу
Співтовариства є широкомасштабною всеохоплюючою програмою, яка
базується на концепції утримання плазми тороїдальним магнітним
полем; Визнаючи, що дослідження з термоядерного синтезу України
базуються на конкретних досягненнях науки і технологій
термоядерного синтезу в Україні; Визнаючи взаємну вигоду, що її буде отримано від установлення
більш тісних контактів між науковими спільнотами Сторін, які
працюють в галузі керованого термоядерного синтезу; Висловлюючи прагнення зміцнювати співробітництво між
Сторонами в галузі керованого ядерного синтезу за допомогою
проведення регулярних консультацій; Погодились про таке:

Стаття 1
Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюватиметься лише в
мирних цілях та проводитиметься на взаємовигідній основі. Мета
цієї Угоди полягає в підтриманні та зміцненні співробітництва між
Сторонами в галузях, що охоплюються їх відповідними програмами
термоядерного синтезу для розвитку наукового взаєморозуміння та
технологічного потенціалу, закладених в основі системи
термоядерного синтезу.
Стаття 2
Співробітництво за цією Угодою може здійснюватися в таких
галузях: (a) експериментальні та теоретичні дослідження утримання
плазми, процесів переносу, розігріву та керування плазмою,
(включаючи розвиток відповідних високочастотних систем) і
діагностики в тороїдальних магнітних пристроях;
(b) дослідження з теорії плазми, зокрема, фізики швидких
іонів та альфа-частинок у тороїдальних магнітних пристроях, і
вивчення турбулентної плазми та нелінійних хвильових взаємодій у
плазмі;
(c) технологія термоядерного синтезу; (d) прикладна фізика плазми; (e) політика щодо програм та планів. Інші галузі співробітництва можуть додаватися відповідно до
чинних процедур кожної із Сторін.
Стаття 3
Співробітництво здійснюватиметься, зокрема, шляхом: - обміну технічною інформацією через звіти, візити, семінари,
технічні наради і т. ін.; - обміну персоналом між лабораторіями та/або організаціями
(підприємствами, установами), залученими до роботи в цій галузі з
обох Сторін, у тому числі з метою навчання; - обміну зразками, матеріалами, приладами та апаратурою для
експериментальних цілей; - збалансованої участі у спільних дослідженнях та роботах.
Стаття 4
1. У рамках цієї Угоди будуть укладені договори на виконання
конкретних спільних робіт між: Співтовариством або будь-якою організацією, пов'язаною з ним
в рамках Програми термоядерного синтезу Співтовариства, або
Спільним Підприємством - Об'єднаним Європейським Тором (ОЄТ),
призначеними Співтовариством з цією метою; та Урядом України або будь-якою установою, призначеною ним з
цією метою. 2. Конкретні положення та умови, необхідні для реалізації
заходів, зазначених у Статті 3, визначатимуться договорами та
будуть включати: (a) конкретні відомості, процедури та фінансові умови для
кожного виду спільної діяльності;
(b) закріплення відповідальності за оперативне управління
цією діяльностю окремою організацією чи фізичною особою;
(c) детальні положення, які стосуються поширення інформації,
та домовленості щодо інтелектуальної власності.
3. З метою мінімізації дублювання зусиль кожна із Сторін
намагатиметься, наскільки це для неї прийнятно, координувати свою
діяльність у рамках цієї Угоди з іншою міжнародною діяльністю,
пов'язаною з дослідженням та розвитком у галузі керованого
термоядерного синтезу, у якій бере участь друга Сторона.
Стаття 5
1. Сторони засновують Координаційний Комітет з метою
координації та нагляду за реалізацією цієї Угоди. Кожна із Сторін
призначає в Координаційний Комітет однакову кількість членів та
визначає з їх числа Керівника своєї делегації. Координаційний
Комітет збирається один раз на рік по черзі в Україні чи в
Європейському Співтоваристві, або в інші узгоджені терміни та
іншому узгодженому місці. Керівник делегації приймаючої Сторони,
головує на зборах. 2. До функцій Координаційного Комітету входить: (a) надання оцінки стану співробітництва в рамках цієї Угоди; (b) визначення конкретних завдань, які необхідно вирішувати в
галузях, визначених у Статті 2, не перешкоджаючи Сторонам приймати
самостійні рішення щодо їх відповідних програм.
3. Усі рішення приймаються Координаційним Комітетом
одноголосно і є обов'язковими для Сторін. Для прийняття таких
рішень кожна із Сторін має один вирішальний голос, який належить
Керівнику делегації. 4. У період між засіданнями Координаційного Комітету кожна із
Сторін призначає Виконавчого Секретаря, який діє від її імені з
усіх питань, що стосуються співробітництва в рамках цієї Угоди.
Виконавчі Секретарі відповідають за поточне керівництво
співробітництвом.
Стаття 6
Кожна із Сторін самостійно несе всі свої витрати, пов'язані
із співробітництвом, якщо інше не буде окремо узгоджено в
письмовій формі організаціями-виконавцями.
Стаття 7
Використання та поширення інформації і прав інтелектуальної
власності, включаючи права промислової власності, патентні права
та авторські права, пов'язані із спільною діяльністю в рамках цієї
Угоди, відбуватиметься відповідно до Додатків, які є невід'ємною
частиною цієї Угоди.
Стаття 8
Положення цієї Угоди не можуть тлумачитись на шкоду існуючим
чи майбутнім домовленостям про співробітництво між Сторонами.
Стаття 9
1. Виконання Сторонами своїх зобов'язань за цією Угодою
залежатиме від наявністі необхідного фінансування. 2. Співробітництво у межах цієї Угоди здійснюється згідно з
чинним законодавством Сторін, а також відповідно до міжнародних
угод, укладених Сторонами. 3. Кожна Сторона докладає зусиль, у межах чинного
законодавства, для спрощення формальностей, пов'язаних з
переміщенням осіб, передачею матеріалів та обладнання, і переказом
валютних коштів, необхідних для реалізації співробітництва.
Стаття 10
Сторони намагатимуться врегулювати усі питання, пов'язані з
цією Угодою, шляхом проведення взаємних консультацій.
Стаття 11
1. Ця Угода набуває чинності від дати обміну Сторонами
дипломатичними нотами, в яких вони інформують одна одну про
виконання ними відповідних внутрішніх процедур, необхідних для
набуття чинності цієї Угоди, і діє протягом десяти років з моменту
набуття нею чинності. 2. Після закінчення цього періоду дія Угоди автоматично
продовжується на наступний п'ятирічний період у разі, якщо жодна
із Сторін не висуває у письмовій формі вимогу про припинення дії
Угоди або її перегляд не менш ніж за 6 місяців до дати завершення
терміну дії Угоди. 3. Дія цієї Угоди може бути припинена у будь-який час кожною
із Сторін шляхом подання не менш ніж за 6 місяців заздалегідь
відповідного письмового повідомлення. 4. Припинення чинності цієї Угоди не впливатиме на права та
обов'язки, які визначені у Статті 7.
Стаття 12
1. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни та поправки за
взаємною письмовою згодою Сторін відповідно до чинного
законодавства Сторін. Зміни та поправки становитимуть невід'ємну
частину цієї Угоди. 2. У разі внесення змін та поправок до Угоди, припинення її
дії або перегляду, ця Угода залишатиметься чинною в її попередній
формі щодо спільної діяльності, розпочатої перед набуттям
поправкою чинності чи перед поданням письмового повідомлення про
припинення дії Угоди або її перегляд, до завершення такої
діяльності та відповідних договорів, але не більше ніж один
календарний рік після завершення терміну дії цієї Угоди в її
попередній формі.
Стаття 13
Щодо СПІВТОВАРИСТВА, то ця Угода застосовується до територій,
на яких діє Договір про створення Європейського співтовариства з
атомної енергії ( 994_027 ), і до територій країн, що беруть
участь у Програмі термоядерного синтезу Співтовариства як цілком
асоційовані Треті Держави.
Здійснено в Києві 23-го липня 1999 року у двох примірниках
датською, голландською, англійською, фінською, французькою,
німецькою, грецькою, італійською, португальською, іспанською,
шведською та українською мовами, причому усі тексти є
автентичними.
Від Кабінету Міністрів України
Від Європейської спільноти по атомній енергії
Додаток I
Керівні принципи розподілу прав
на інтелектуальну власність*, отриману в результаті
спільних досліджень у рамках Угоди про співробітництво між
Кабінетом Міністрів України та Європейським співтовариством
з атомної енергії в галузі термоядерного синтезу

I. Володіння, розподіл та використання прав
1. Усі дослідження, що проводяться згідно з цією Угодою є
"спільними дослідженнями". Учасники спільно розроблятимуть плани
керування технологіями (ПКТ)**, що стосуються володіння та
використання, включаючи опублікування інформації та
інтелектуальної власності (ІВ), що будуть створені під час
спільних досліджень. Ці плани затверджуватимуться відповідальним
фінансуючим агентством чи установою Сторони, залученої до
фінансування досліджень перед укладанням контрактів зі
співробітництва на проведення досліджень та розробку, до яких вони
відносяться. ПКТ повинні розроблятися, беручи до уваги мету
спільних досліджень, відповідні внески учасників, переваги та
недоліки ліцензування, залежно від території або галузі
використання, вимоги, що визначаються відповідними законами, та
інші фактори, які учасники вважатимуть за необхідні. Права та
зобов'язання щодо ІВ, що стосуються досліджень, які виконуються
запрошеними спеціалістами, також повинні бути зазначені в спільних
ПКТ. ___________________ * Визначення концепцій, що згадуються у цих керівних
принципах, викладено у Додатку II. ** Показові характеристики таких ПКТ викладено у Додатку III.
2. Інформація або інтелектуальна власність (ІВ), отримана
в ході спільних досліджень і не згадана в плані керування
технологіями (ПКТ), розподіляється за згодою Сторін відповідно до
принципів, встановлених у плані керування технологіями. У разі
виникнення суперечок така інформація або ІВ знаходиться у спільній
власності всіх учасників спільних досліджень, результатом яких є
ця інформація або ІВ. Кожен з учасників, якого стосується це
положення, має право використовувати таку інформацію або ІВ для
своїх власних цілей без будь-яких географічних обмежень. 3. Кожна із Сторін забезпечує право іншої Сторони та її
учасників на ІВ, виділену їм відповідно до цих принципів. 4. Підтримуючи конкурентні умови в галузях, на які впливає
Угода, кожна із Сторін повинна намагатися забезпечити застосування
прав, одержаних відповідно до цієї Угоди, таким чином, щоб
заохочувати насамперед: (i) розповсюдження і використання інформації, що створена,
відкрита або стала доступною іншим чином відповідно до Угоди;
(ii) прийняття та впровадження міжнародних стандартів.
II. Роботи, захищені авторським правом
Ставлення до авторського права, що належить Сторонам або їх
учасникам, має відповідати Бернській Конвенції ( 995_051 ) (1971,
Паризький Акт).
III. Авторські наукові роботи
Якщо це не суперечить розділу IV та не узгоджено іншим чином
у ПКТ, результати досліджень публікуються Сторонами або учасниками
цих досліджень спільно. Відповідно до вищезгаданого загального
правила застосовуються такі процедури: 1. У разі публікації Стороною або державними органами цієї
Сторони наукових та технічних журналів, статей, доповідей, книг,
включаючи відеопродукцію та програмне забезпечення, що виникло в
результаті спільних досліджень, які виконуються відповідно до цієї
Угоди, інша Сторона буде мати дійсне в усіх країнах світу,
непривілейоване, невідкличне, вільне від плати за користування
право на переклад, відтворення, адаптацію, передачу та публічне
поширення таких робіт. 2. Сторони забезпечать якомога ширше розповсюдження
авторських наукових робіт, які виникли в результаті проведення
спільних наукових досліджень, що виконуються відповідно до цієї
Угоди та опубліковані незалежними видавцями. 3. На всіх примірниках робіт, захищених авторським правом, що
мають розповсюджуватись публічно та підготовлені відповідно до цих
положень, буде вказано ім'я автора (авторів), якщо автор (автори)
навмисно не відмовиться (не відмовляться) назвати себе. Вони також
будуть вміщати чітке визначення спільної підтримки Сторін.
IV. Інформація з обмеженим доступом
A. Документальна інформація з обмеженим доступом.
1. Кожна із Сторін або її учасники відповідним чином якомога
раніше і, бажано, у ПКТ вказують, яку інформацію вони бажають
залишити конфіденційною або таємною у зв'язку з цією Угодою,
беручи до уваги, зокрема, такі критерії: - таємність інформації у тому розумінні, що вона не є
відкритою для фахівців цієї галузі або доступною для них за
допомогою законних засобів як у цілому, так і в конкретній формі,
або у вигляді збірки її компонентів; - існуючу або потенційну комерційну цінність інформації через
її секретність; - попередній захист цієї інформації у тому розумінні, що для
збереження її секретності, особа, яка на підставі закону має на це
право, вже здійснювала відповідні кроки, що були виправданими за
тих обставин. Якщо не вказано інший спосіб, Сторони і учасники у певних
випадках погоджуються, з тим що частина або вся інформація, надана
чи одержана в результаті обміну або створена в ході спільних
досліджень, які відповідають цій Угоді, не може розголошуватись. 2. Кожна із Сторін забезпечує легке розпізнавання іншою
Стороною інформації з обмеженим доступом відповідно до цієї Угоди,
та виняткового характеру цієї інформації шляхом, наприклад,
відповідного маркування або обмежувальними написами. Це стосується
також цілковитого або часткового відтворення цієї інформації. Сторона, що отримує згідно з цією Угодою інформацію з
обмеженим доступом, визнає її винятковий характер. Ці обмеження
автоматично знімаються при відкритті цієї інформації власником без
обмежень для фахівців у цій галузі. 3. Інформація з обмеженим доступом, передана за цією Угодою,
може розповсюджуватися приймаючою Стороною серед осіб, які
належать до приймаючої Сторони, або найнятих нею, а також серед
установ або агентств, приймаючої Сторони, які уповноважені на це
для конкретних спільних досліджень, за умови, що будь-яка
інформація з обмеженим доступом, розповсюджена таким чином,
повинна підлягати умові конфіденційності та легко розпізнаватися
такою, як це визначено вище. 4. За попередньою письмовою згодою Сторони, що надає
інформацію з обмеженим доступом в рамках цієї Угоди, приймаюча
Сторона може разповсюджувати таку інформацію з обмеженим доступом
ширше, ніж дозволяє параграф 3, наведений вище. Сторони повинні
співпрацювати для розробки процедур запиту та одержання
попередньої письмової згоди для такого ширшого розповсюдження і
кожна із Сторін дасть цю згоду в такій мірі, наскільки це
передбачено чинним законодавством відповідної Сторони.
B. Недокументальна інформація з обмеженим доступом
Недокументальна інформація з обмеженим доступом або інша
конфіденційна чи виняткова інформація, надана під час семінарів та
інших зустрічей, організованих відповідно до цієї Угоди, або
інформація, одержана під час відряджень персоналу, використання
обладнання або спільних проектів, розглядається Сторонами або їх
учасниками відповідно до принципів, визначених цією Угодою для
документальної інформації, за умови, якщо одержувач такої
інформації з обмеженим доступом або іншої конфіденційної чи
виняткової інформації повідомлений про її конфіденційний характер
на момент передачі.
C. Контроль
Кожна із Сторін забезпечує контроль інформації з обмеженим
доступом, одержаної нею згідно з цією Угодою, відповідно до
викладених тут вимог. Якщо одній із Сторін відомо, що вона буде не
в змозі або обгрунтовано очікує, що вона може бути не в змозі
виконати положення наведених вище параграфів A та B про
нерозповсюдження, вона повинна негайно повідомити іншу Сторону.
Після цього Сторони мають консультуватися для визначення
відповідного порядку дій.
Додаток II
Визначення
1. Інтелектуальна власність: визначається в статті 2
Конвенції про заснування Світової організації інтелектуальної
власності ( 995_169 ), ухваленої 14 липня 1967 року в Стокгольмі. 2. Учасник: будь-яка фізична або юридична особа, включаючи і
самі Сторони, що беруть участь у проекті відповідно до цієї Угоди. 3. Спільні дослідження: дослідження, що здійснюються та/або
фінансуються за рахунок спільних внесків Сторін і в співпраці
учасників обох Сторін, де це є доречним. 4. Інформація: наукові або технічні дані, результати або
методи науково-дослідних та проектних робіт, що виникають у
результаті спільних досліджень, та будь-яка інша інформація,
надання або обмін якою в рамках цієї Угоди або досліджень, що
проводяться відповідно до неї, Сторони та/або учасники спільних
досліджень вважають необхідними.
Додаток III
Характерні риси плану керування технологіями (ПКТ)
ПКТ є собливою угодою про виконання спільних досліджень та
про права і обов'язки учасників, що має бути укладена між
учасниками. Щодо прав ІВ, ПКТ стосується, зокрема, власності,
захисту права користувача на проведення науково-дослідних та
проектних робіт, практичного використання та розповсюдження,
включаючи домовленості про спільну публікацію, права і обов'язки
запрошених дослідників та процедури урегулювання суперечок. ПКТ
може обумовлювати питання основної та вихідної інформації,
ліцензування та документації.вверх