Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки
Соглашение Кабинета Министров Украины; Євратом; Международный документ, Принципы от 23.07.1999
Документ 994_151, действует, текущая редакция — Ратификация от 07.03.2002, основание - 3104-III
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 13.11.2002, основание - 956_003. Посмотреть в истории? )

               Угода 
про співробітництво між Кабінетом Міністрів України
та Європейським співтовариством з атомної енергії
в галузі ядерної безпеки
( Угоду ратифіковано Законом
N 3104-III ( 3104-14 ) від 07.03.2002 )

Кабінет Міністрів України, з одного боку, та Європейське
співтовариство з атомної енергії, що далі іменується
"Співтовариство", з іншого боку, які далі іменуватимуться як
"Сторона" або "Сторони", Усвідомлюючи, що Угода про партнерство та співробітництво,
підписана 14 червня 1994 року ( 998_012 { Угода про асоціацію
( 984_011 )} ) Україною та Європейським Союзом, встановлює, що
Сторони співпрацюватимуть у ядерному секторі, зокрема, шляхом
реалізації угоди з ядерної безпеки. Пам'ятаючи, що Україна та держави-члени Співтовариства є
Сторонами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_098 )
та членами Міжнародного агентства з атомної енергії; Пам'ятаючи, що Комісія Європейських Співтовариств, що далі
іменується "Комісія", несе на рівні Співтовариства
відповідальність, зокрема, за встановлення основних стандартів
радіаційного захисту та забезпечення їх виконання, а також
моніторинг та накопичення даних про радіаційне забруднення; Пам'ятаючи, що захист довкілля та співробітництво у цій
галузі з третіми Сторонами на рівні Співтовариства має важливе
значення; Беручи до уваги, що Комісія виконує науково-дослідну програму
Співтовариства в галузі ядерної безпеки, включаючи безпеку
реакторів, радіаційний захист, поводження з радіоактивними
відходами та виведення з експлуатації і демонтаж атомних станцій,
а також при застосуванні гарантій при використанні ядерних
матеріалів, і має намір розвивати міжнародне науково-технічне
співробітництво з цих питань з іншими країнами з метою зробити
свій внесок у міжнародно прийняті принципи та норми ядерної
безпеки; Беручи до уваги, що Україна зосереджує свої зусилля на
впровадженні науково-дослідних програм, метою яких є підвищення
безпеки існуючих АЕС та проектування нових станцій, що
відповідають прийнятим сучасним вимогам ядерної безпеки, а також
вирішення проблем поводження з радіоактивними відходами та їх
захоронення і проблем виведення з експлуатації атомних станцій; Пам'ятаючи, що державне регулювання безпеки використання
ядерної енергії в Україні спрямоване на забезпечення захисту
довкілля та населення в цілому, а також захисту персоналу від
радіаційного випромінювання на основі міжнародне прийнятих
принципів та норм: Визнаючи, що майбутній внесок ядерної енергетики для
задоволення енергетичних потреб Європи в цілому, враховуючи
диверсифікацію економіки, довкілля і населення взагалі, залежить
від задовільного розв'язання згаданих проблем безпеки, а також
оцінки безпеки існуючих ядерних реакторів і, як наслідок, їх
необхідної модернізації; Беручи до уваги різноманітні форми скоординованої діяльності
в галузі ядерної безпеки, передбачені Україною та Співтовариством, Погодилися про таке:
Стаття 1
Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюватиметься лише в
мирних цілях та проводитиметься на взаємовигідній основі.
Співробітництво має сприяти підвищенню ядерної безпеки, включаючи
визначення та застосування науково обгрунтованих та міжнародне
прийнятих норм ядерної безпеки.
Стаття 2
Співробітництво буде максимально всестороннім та включатиме
такі галузі:
а). Дослідження з безпеки ядерних реакторів
Огляд і аналіз питань безпеки та, особливо, вплив безпеки
ядерних реакторів на розвиток ядерної енергетики; визначення
відповідних методик з підвищення безпеки ядерних реакторів шляхом
проведення наукових досліджень, а також досліджень з метою
експертизи ядерних реакторів, які експлуатуються та плануються до
введення в експлуатацію.
б). Радіаційний захист
Щодо досліджень, аспектів регулювання, розробки норм безпеки,
підготовки та навчання, особлива увага приділятиметься впливам
малих доз, промисловим викидам, прогнозуванню доз опромінення
населення та персоналу, а також управлінню заходами з ліквідації
наслідків аварій.
в). Поводження з радіоактивними відходами
Оцінка та оптимізація захоронень у геологічних формаціях та
наукові аспекти поводження з довгоіснуючими радіоактивними
відходами.
г). Виведення з експлуатації, дезактивація та демонтаж
ядерних установок
Стратегія виведення з експлуатації та демонтажу ядерних
установок, включаючи радіологічні аспекти.
д). Наукові дослідження щодо застосування гарантій до ядерних
матеріалів
Розвиток та оцінка методів вимірювання ядерних матеріалів і
класифікації еталонних матеріалів для застосування гарантій, та
розвиток систем обліку для контролю ядерних матеріалів.
е). Запобігання незаконному обігу ядерних матеріалів
Співробітництво має сприяти розвитку методів та засобів
контролю ядерних матеріалів.
Інші галузі співробітництва можуть бути додані відповідно до
чинних процедур кожної із Сторін.
Стаття 3
1. Співробітництво буде здійснюватися, зокрема, шляхом: - обміну технічною інформацією через звіти, візити, семінари,
технічні наради і т.ін,; - обміну персоналом між лабораторіями та/або організаціями
(підприємствами, установами), що залучені до роботи в цій галузі з
обох Сторін, у тому числі з метою навчання; - обміну зразками, матеріалами, приладами та апаратурою для
експериментальних цілей; - збалансованої участі у спільних дослідженнях та роботах. 2. Сторони та/або організації (підприємства, установи), яким
кожна із Сторін може доручити виконання вищезгаданих робіт, можуть
за необхідності, укладати договори, якими визначатиметься обсяг,
терміни та умови реалізації конкретних видів діяльності в рамках
співробітництва. Такі договори можуть, зокрема, стосуватися умов фінансування,
визначення відповідальності посадових осіб та детальних умов
розповсюдження інформації, а також прав інтелектуальної власності. 3. З метою мінімізації дублювання зусиль, Сторони
намагатимуться координувати свою діяльність у рамках цієї Угоди з
іншою міжнародною діяльністю з питань ядерної безпеки, в якій вони
беруть участі.
Стаття 4
1. Зобов'язання кожної із Сторін у рамках цієї Угоди
залежатимуть від наявності необхідного фінансування. 2. Кожна із Сторін самостійно несе всі свої витрати,
пов'язані із співробітництвом. 3. Фінансування промислової діяльності вилучатиметься з
переліку положень цієї Угоди.
Стаття 5
1. Щодо Співтовариства, то ця Угода застосовується до
територій, на яких діє Договір про створення Європейського
Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ). 2. Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється
відповідно до чинного законодавства Сторін і згідно з міжнародними
договорами, укладеними Сторонами. 3. Кожна із Сторін докладає всіх зусиль у межах чинного
законодавства для спрощування формальностей, пов'язаних з
переміщенням осіб, передачею матеріалів, обладнання та переказами
валютних коштів, необхідних для реалізації співробітництва.
Стаття 6
Використання і поширення інформації та прав інтелектуальної
власності, включаючи права промислової власності, патентні права
та авторські права, пов'язані із спільною діяльністю у рамках цієї
Угоди, відбуватиметься відповідно до Додатків, які є невід'ємною
частиною цієї Угоди.
Стаття 7
Сторони намагатимуться врегулювати всі питання, пов'язані з
цією Угодою, шляхом проведення взаємних консультацій.
Стаття 8
1. З метою нагляду за виконанням цієї Угоди буде створено
Координаційний Комітет, до якого увійде однакова кількість членів,
призначених кожною Стороною. 2. Координаційний Комітет збиратиметься, при потребі, по
черзі в Україні та в Співтоваристві на чергові засідання з метою: - огляду та оцінки стану співробітництва в рамках цієї Угоди
і підготовки на цій основі щорічних звітів: - визначення за взаємною згодою конкретних завдань, які
необхідно вирішувати в рамках цієї Угоди, не перешкоджаючи
Сторонам приймати самостійні рішення щодо їх відповідних програм. 3. За взаємною згодою Сторін чи за особливих обставин можуть
проводитися позачергові засідання з особливих питань.
Стаття 9
1. Ця Угода набуває чинності з дати обміну Сторонами
дипломатичними нотами, в яких вони інформують одна одну про
виконання ними відповідних внутрішніх процедур, необхідних для
набуття чинності цією Угодою, і діє протягом десяти років з
моменту набуття нею чинності. 2. Після закінчення терміну дії ця Угода автоматично
продовжується на наступний п'ятирічний період у разі, якщо жодна
із Сторін не висуває у письмовій формі вимогу про припинення дії
Угоди або її перегляд не менше ніж за 6 місяців до дати завершення
терміну дії Угоди. 3. Дія цієї Угоди може бути припинена у будь-який час кожною
із Сторін шляхом подання не менше ніж за 6 місяців заздалегідь
відповідного письмового повідомлення. 4. Припинення чинності цієї Угоди не впливає на права та
обов'язки, які визначені у Статті 6.
Стаття 10
1. До цієї Угоди можуть бути внесені зміни та поправки за
взаємною письмовою згодою Сторін відповідно до чинного
законодавства Сторін. Зміни та поправки становитимуть невід'ємну
частину цієї Угоди. 2. У разі внесення змін та поправок до Угоди, припинення її
дії або її перегляду, ця Угода залишатиметься чинною в її
попередній формі щодо спільної діяльності, розпочатої перед
набуттям поправкою чинності чи перед поданням письмового
повідомлення про припинення дії Угоди або її перегляд, до
завершення такої діяльності та відповідних договорів, але не більш
ніж через один календарний рік після завершення терміну дії цієї
Угоди в її попередній формі.
Здійснено в Києві 23-го липня 1999 року у двох примірниках
датською, голландською англійською, фінською, французькою,
німецькою, грецькою, італійською, португальською, іспанською,
шведською та українською мовами, при цьому всі тексти є
автентичні.
Від Кабінету Міністрів України
Від Європейської спільноти по атомній енергії

Додаток I
Керівні принципи розподілу прав на
інтелектуальну власність(*), отриману в результаті
спільних досліджень у рамках Угоди про співробітництво
в галузі ядерної безпеки між Кабінетом Міністрів України та
Європейським співтовариством з атомної енергії
I. Володіння, розподіл та використання прав
1. Усі дослідження, що проводяться згідно з цією Угодою, є
"спільними дослідженнями". Учасники спільно розроблятимуть плани
керування технологіями (ПКТ)(**), що стосуються володіння та
використання, включаючи опублікування, інформації та
інтелектуальної власності (ІВ), що будуть створені під час
спільних досліджень. Ці плани затверджуватимуться відповідальним
фінансуючим агентством чи установою Сторони, залученої до
фінансування досліджень перед укладанням контрактів із
співробітництва на проведення досліджень та розробку, до яких вони
відносяться. ПКТ повинні розроблятися, беручи до уваги мету
спільних досліджень, відповідні внески учасників, переваги та
недоліки ліцензування, залежно від території або галузі
використання, вимоги, що визначаються відповідними законами, та
інші фактори, які учасники вважатимуть за необхідні. Права та
зобов'язання щодо ІВ, що стосуються досліджень, які виконуються
запрошеними спеціалістами, також повинні бути зазначені в спільних
ПКТ. ___________________
* Визначення концепцій, що згадуються у цих керівних
принципах, викладено у Додатку II. ** Показові характеристики таких ПКТ викладено у Додатку III.
2. Інформація або інтелектуальна власність (ІВ), отримана в
ході спільних досліджень і не згадана в плані керування
технологіями (ПКТ), розподіляється за згодою Сторін відповідно до
принципів, установлених у плані керування технологіями. У разі
виникнення суперечок така інформація або ІВ знаходиться у спільній
власності всіх учасників спільних досліджень, результатом яких є
ця інформація або ІВ. Кожен з учасників, якого стосується це
положення, має право використовувати таку інформацію або ІВ для
своїх власних цілей без будь-яких географічних обмежень. 3. Кожна із Сторін забезпечує право іншої Сторони та її
учасників на ІВ, виділену їм відповідно до цих принципів. 4. Підтримуючи конкурентні умови в галузях, на які впливає
Угода, кожна із Сторін повинна намагатися забезпечити застосування
прав, одержаних відповідно до цієї Угоди, таким чином, щоб
заохочувати насамперед: а). розповсюдження і використання інформації, що створена,
відкрита або стала доступною іншим чином відповідно до Угоди; б). прийняття та впровадження міжнародних стандартів.
II. Роботи, захищені авторським правом
Ставлення до авторського права, що належить Сторонам або їх
учасникам, має відповідати Бернській Конвенції ( 995_051 ) (1971
р. Паризький Акт).
III. Авторські наукові роботи
Якщо це не суперечить розділу IV та не узгоджено іншим чином
у ПКТ, результати досліджень публікуються Сторонами або учасниками
цих досліджень спільно. Відповідно до вищезгаданого загального
правила застосовуються такі процедури: 1. У разі публікації Стороною або державними органами цієї
Сторони наукових та технічних журналів, статей, доповідей, книг,
включаючи відеопродукцію та програмне забезпечення, що виникло в
результаті спільних досліджень, які виконуються відповідно до цієї
Угоди, інша Сторона буде мати дійсне в усіх країнах світу,
непривілейоване, невідкличне, вільне від плати за користування
право на переклад, відтворення, адаптацію, передачу та публічне
поширення таких робіт. 2. Сторони забезпечать якомога ширше розповсюдження
авторських наукових робіт, які виникли в результаті проведення
спільних наукових досліджень, що виконуються відповідно до цієї
Угоди та опубліковані незалежними видавцями. 3. На всіх примірниках робіт, захищених авторським правом, що
мають розповсюджуватись публічно та підготовлені відповідно до цих
положень, буде вказано ім'я автора (авторів), якщо автор (автори)
навмисно не відмовиться (не відмовляться) назвати себе. Вони також
будуть вміщати чітке визначення спільної підтримки Сторін.
IV. Інформація з обмеженим доступом
A. Документальна інформація з обмеженим доступом
1. Кожна із Сторін або її учасники відповідним чином якомога
раніше і, бажано, у ПКТ вказують, яку інформацію вони бажають
залишити конфіденційною або таємною у зв'язку з цією Угодою,
беручи до уваги, зокрема, такі критерії: - таємність інформації у тому розумінні, що вона не є
відкритою для фахівців цієї галузі або доступною для них за
допомогою законних засобів як у цілому, так і в конкретній формі,
або у вигляді збірки її компонентів; - існуючу або потенційну комерційну цінність інформації через
її секретність; - попередній захист цієї інформації у тому розумінні, що для
збереження її секретності, особа, яка на підставі закону має на це
право, вже здійснювала відповідні кроки, що були виправданими за
тих обставин. Якщо не вказано інший спосіб, Сторони і учасники у певних
випадках погоджуються з тим, що частина або вся інформація, надана
чи одержана в результаті обміну або створена в ході спільних
досліджень, які відповідають цій Угоді, не може розголошуватись. 2. Кожна із Сторін забезпечує легке розпізнавання іншою
Стороною інформації з обмеженим доступом відповідно до цієї Угоди
та виняткового характеру цієї інформації шляхом, наприклад,
відповідного маркування або обмежувальними написами. Це також
стосується цілковитого або часткового відтворення цієї інформації. Сторона, що отримує згідно з цією Угодою інформацію з
обмеженим доступом, визнає її винятковий характер. Ці обмеження
автоматично знімаються при відкритті цієї інформації власником без
обмежень для фахівців у цій галузі. 3. Інформація з обмеженим доступом, передана за цією Угодою,
може розповсюджуватися приймаючою Стороною серед осіб, які
належать до приймаючої Сторони або найнятих нею, а також серед
установ або агентств приймаючої Сторони, які уповноважені на це
для конкретних спільних досліджень, за умови, що будь-яка
інформація з обмеженим доступом, розповсюджена таким чином,
повинна підлягати умові конфіденційності та легко розпізнаватися
такою, як це визначено вище. 4. За попередньою письмовою згодою Сторони, що надає
інформацію з обмеженим доступом в рамках цієї Угоди, приймаюча
Сторона може розповсюджувати таку інформацію з обмеженим доступом
ширше, ніж дозволяє параграф 3, наведений вище. Сторони повинні
співпрацювати для розробки процедур запиту та одержання
попередньої письмової згоди для такого ширшого розповсюдження, і
кожна із Сторін дасть таку згоду в такій мірі, наскільки це
передбачено чинним законодавством відповідної Сторони.
B. Недокументальна інформація з обмеженим доступом
Недокументальна інформація з обмеженим доступом або інша
конфіденційна чи виняткова інформація, надана під час семінарів та
інших зустрічей, організованих відповідно до цієї Угоди, або
інформація, одержана під час відряджень персоналу, використання
обладнання або спільних проектів, розглядається Сторонами або їх
учасниками відповідно до принципів, визначених цією Угодою для
документальної інформації, за умови, якщо одержувач такої
інформації з обмеженим доступом або іншої конфіденційної чи
виняткової інформації повідомлений про її конфіденційний характер
на момент передачі.
C. Контроль
Кожна із Сторін забезпечує контроль інформації з обмеженим
доступом, одержаної нею згідно з цією Угодою, відповідно до
викладених тут вимог. Якщо одній із Сторін відомо, що вона буде не
в змозі або обгрунтовано очікує, що вона може бути не в змозі
виконати положення наведених вище параграфів A та B про
нерозповсюдження, вона повинна негайно повідомити іншу Сторону.
Після цього Сторони мають консультуватися для визначення
відповідного порядку дій.
Додаток II
Визначення
1. Інтелектуальна власність: визначається в статті 2
Конвенції про заснування Світової організації інтелектуальної
власності ( 995_169 ), ухваленої 14 липня 1967 року в Стокгольмі. 2. Учасник: будь-яка фізична або юридична особа, включаючи і
самі Сторони, що беруть участь у проекті відповідно до цієї Угоди. 3. Спільні дослідження: дослідження, що здійснюються та/або
фінансуються за рахунок спільних внесків Сторін і в співпраці
учасників обох Сторін, де це є доречним. 4. Інформація: наукові або технічні дані, результати або
методи науково-дослідних та проектних робіт, що виникають у
результаті спільних досліджень, та будь-яка інша інформація,
надання або обмін якою в рамках цієї Угоди або досліджень, що
проводяться відповідно до неї, Сторони та/або учасники спільних
досліджень вважають необхідними.

Додаток III
Характерні риси плану керування технологіями (ПКТ)
ПКТ є особливою угодою про виконання спільних досліджень та
про права і обов'язки учасників, що має бути укладена між
учасниками. Щодо прав ІВ, ПКТ стосується, зокрема: власності,
захисту, права користувача на проведення науково-дослідних та
проектних робіт, практичного використання та розповсюдження,
включаючи домовленості про спільну публікацію, права і обов'язки
запрошених дослідників та процедури урегулювання суперечок. ПКТ
може обумовлювати питання основної та вихідної інформації,
ліцензування та документації.вверх