Про внесення змін до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 27.06.2003986
Документ 986-2003-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 18.07.2007, основание - 950-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 2003 р. N 986
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }
Про внесення змін до Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня
2000 р. N 915 ( 915-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 24, ст. 994; 2001 р., N 33, ст. 1551; 2002 р., N 3, ст. 89,
N 36, ст. 1700, N 51, ст. 2298; 2003 р., N 18-19, ст. 818), зміни,
що додаються.

Перший
віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2003 р. N 986
ЗМІНИ,
що вносяться до Тимчасового регламенту
Кабінету Міністрів України ( 915-2000-п )

1. У тексті Регламенту слова "Урядовий Секретар" та
"Державний Секретар" в усіх відмінках замінити словами "Міністр
Кабінету Міністрів" у відповідному відмінку.
2. У розділі II:
1) пункт 12 доповнити реченнями такого змісту: "При цьому
Перший віце-прем'єр-міністр та віце-прем'єр-міністри виконують
надані їм доручення Президента України та Прем'єр-міністра України
без оформлення додаткових указівок. Як правило, організація
виконання доручень здійснюється у процесі спілкування з
керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади на
засіданнях урядових комітетів, нарадах та під час робочих
зустрічей";
2) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:
"Міністр у зв'язках з Верховною Радою забезпечує крім того
взаємодію Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України,
комітетами та іншими її органами, депутатськими фракціями
(групами), посадовими особами Апарату Верховної Ради".
3. Абзац третій пункту 7 розділу III після слова "його"
доповнити словом "перший".
4. У розділі VI:
1) пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Постанови Кабінету Міністрів надсилаються Мін'юсту для
внесення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів згідно
з Порядком ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових
актів та користування ним і публікуються в газеті "Урядовий
кур'єр" та Офіційному віснику України";
2) абзац п'ятий пункту 10 доповнити реченням такого змісту:
"Проект постанови, що ініціюється керівником центрального органу
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
через відповідного члена Кабінету Міністрів України, вноситься на
розгляд Кабінету Міністрів міністром або Прем'єр-міністром
України, Першим віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами
відповідно до розподілу функціональних повноважень";
3) у першому реченні останнього абзацу пункту 22 цифри "10"
замінити цифрами "15";
4) пункт 26 доповнити перед абзацом першим новим абзацом
такого змісту:
"Проекти актів про нагородження Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України та з кадрових питань подаються на засідання
Кабінету Міністрів без їх попереднього розгляду на засіданні
Урядового комітету після погодження з Першим
віце-прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністрами та Міністром
Кабінету Міністрів відповідно до розподілу функціональних
повноважень".
У зв'язку з цим абзаци перший і другий вважати відповідно
абзацами другим і третім.
5. У пункті 7 розділу VIII:
1) абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Висновок
подається до Верховної Ради не пізніше ніж у 30-денний термін
після його надходження";
2) абзац другий після слів "Проект цього висновку" доповнити
словами і цифрами "у 10-денний термін";
3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Зазначений висновок опрацьовується відповідним структурним
підрозділом та Юридичним департаментом Секретаріату Кабінету
Міністрів, схвалюється Урядовим комітетом і разом із супровідним
листом (додаток 11) надсилається до Верховної Ради України за
підписом Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра,
віце-прем'єр-міністрами відповідно до розподілу функціональних
повноважень";
4) доповнити Тимчасовий регламент додатком 11 такого змісту:
"Додаток 11
(до пункту 7 розділу VIII)

Державний Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
м. Київ
__________________________________________________________________
_____ ____________ ___ р. N ___
Голові Верховної Ради України
(ініціали та прізвище)
Шановний __________________________________!
На запит Верховної Ради Кабінет Міністрів подає висновок до
проекту Закону України __________________________________________,
(назва)
внесеного на розгляд Верховної Ради народним депутатом України _________________________________________________________________.
(ініціали та прізвище)
Кабінет Міністрів підтримує проект Закону. (В іншому разі
зазначається, що проект Закону не підтримується).
Додаток: на___арк.
З повагою
Прем'єр-міністр України ____________________
(ім'я та прізвище)
(Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр відповідно до розподілу функціональних повноважень)".
6. Пункт 1 розділу XI викласти у такій редакції:
"1. Кабінет Міністрів відповідно до законів України взаємодіє
з головами Конституційного Суду, Верховного Суду та Вищого
господарського суду в процесі розроблення проекту державного
бюджету на кожний наступний рік у частині фінансування судів, а
також розглядає пропозиції Державної судової адміністрації щодо
видатків на утримання судів загальної юрисдикції".
7. Абзац перший пункту 2 розділу XII після слів "Кабінетом
Міністрів, до" доповнити словами "Ради міністрів Автономної
Республіки Крим".вверх