Документ 981/98, текущая редакция — Редакция от 10.02.2004, основание - 28/2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Концепцію виховної роботи у Збройних Силах
та інших військових формуваннях України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 28/2004 ( 28/2004 ) від 12.01.2004 )

З метою підвищення рівня виховної роботи у Збройних Силах та
інших військових формуваннях України, визначення напрямів і засад
її перебудови відповідно до сучасних вимог п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Концепцію виховної роботи у Збройних Силах та
інших військових формуваннях України (додається).
2. Міністрові оборони України, Командувачу Національної
гвардії України, Голові Державного комітету у справах охорони
державного кордону України, Міністрові внутрішніх справ України,
Голові Служби безпеки України, Міністрові України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи вжити заходів до усунення серйозних
недоліків у виховній роботі у військових підрозділах, перебудови
її відповідно до затвердженої цим Указом Концепції, зміцнення
органів виховної роботи та підвищення їх статусу.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 вересня 1998 року
N 981/98
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 вересня 1998 року N 981/98
КОНЦЕПЦІЯ
виховної роботи у Збройних Силах
та інших військових формуваннях України

1. Передумови розроблення Концепції
У виховній роботі серед військовослужбовців Збройних Сил та
інших військових формувань України є серйозні недоліки. Про це
свідчать факти порушення військовослужбовцями військової
дисципліни, вчинення ними злочинів та інших правопорушень,
існування у стосунках між військовослужбовцями нестатутних
відносин. Відбувається падіння престижу військової служби. Цьому певною мірою сприяє наявність низки невирішених
проблем. До них перш за все належать: відсутність єдиної системи поглядів на завдання, напрями та
порядок управління духовними процесами; недосконалість нормативно-правової бази
військово-гуманітарної діяльності; невизначеність меж повноважень і відповідальності органів
виховної роботи; нагальна потреба розвитку кадрового, інтелектуального,
технічного, науково-аналітичного потенціалу органів виховної
роботи, підвищення їх престижу, авторитету і статусу.
Нинішній стан справ вимагає концептуального визначення єдиних
підходів до виховання захисника Батьківщини з урахуванням
економічної, суспільно-політичної, демографічної ситуації,
становища молоді в суспільстві, формування нового світогляду,
морально-етичних, національно-історичних основ поведінки.
2. Мета Концепції
Концепція має накреслити шляхи і засоби перебудови виховної
роботи у військових формуваннях та привести її у відповідність із
вимогами забезпечення оборони держави, захисту її суверенітету,
територіальної цілісності і недоторканності. Метою Концепції є: забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і
психологічної підготовки військовослужбовців; координація зусиль та вироблення однакових поглядів на
проблему виховання військовослужбовців, визначення ролі органів
виховної роботи, що створюються при військових управліннях
військових формувань; створення та вдосконалення педагогічних засобів, форм і
методів виховання військовослужбовців, узгодження дій державних та
військових органів управління щодо цілеспрямованої підготовки
молоді до військової служби. Виховна робота у Збройних Силах та інших військових
формуваннях України - система організаційних,
морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових,
культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів,
спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно
необхідних психологічних якостей, моральної самосвідомості, що має
забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів
управління, з'єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та
правопорядку, згуртування військових колективів. Ця робота повинна здійснюватися відповідно до вимог
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, Воєнної доктрини
України ( 3529-12 ), актів Президента України і Кабінету Міністрів
України, стати невід'ємною складовою повсякденної діяльності
Збройних Сил та інших військових формувань України.
3. Основний зміст та принципи виховної роботи
Основними складовими виховної роботи є: морально-психологічне забезпечення бойової і мобілізаційної
готовності військ (сил), бойового чергування, бойової служби,
оперативної та бойової підготовки, специфічної діяльності
військових формувань; морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та
профілактика правопорушень; інформаційно-пропагандистське забезпечення; культурно-виховна і просвітницька робота; військово-соціальна робота. Морально-психологічне забезпечення бойової і мобілізаційної
готовності військ (сил), бойового чергування, бойової служби,
оперативної та бойової підготовки, специфічної діяльності
військових формувань включає комплекс організаційних, виховних та
соціально-психологічних заходів, спрямованих на підтримання
постійної бойової готовності органів управління, об'єднань,
з'єднань, частин та підрозділів, установ і закладів, реалізацію
духовного і професійного потенціалу особового складу під час
виконання навчально-бойових завдань. Морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та
профілактика правопорушень - це система організаційних,
соціально-правових та виховних заходів щодо формування і розвитку
у військовослужбовців особистої відповідальності за свідоме
виконання вимог Конституції та законів України, військових
статутів, Військової присяги, функціональних і службових
обов'язків, наказів командирів і начальників, досягнення такого
рівня морально-психологічного стану особового складу військ (сил),
який забезпечуватиме своєчасне, повне і якісне вирішення
поставлених завдань. Інформаційно-пропагандистське забезпечення полягає у
здійсненні державними органами, органами військового управління,
командувачами, командирами (начальниками), штабами, органами
виховної роботи, засобами масової інформації заходів щодо
впровадження гуманітарної політики держави у Збройних Силах та
інших військових формуваннях України через систему інформації,
військово-патріотичного виховання особового складу з метою
формування у військовослужбовців громадянської свідомості та
відповідальності. Культурно-виховна і просвітницька робота забезпечує
формування у військовослужбовців високої духовної культури і
моральних якостей, почуття патріотизму, вірності традиціям
українського народу і задоволення їх естетичних потреб через
впровадження культурно-просвітницьких заходів та організацію
дозвілля особового складу. Військово-соціальна робота передбачає здійснення
соціально-правових, інформаційних і організаційних заходів щодо
сприяння військовослужбовцям і працівникам Збройних Сил та інших
військових формувань України, членам їх сімей у реалізації
встановлених законами України, іншими законодавчими актами прав і
пільг, одержанні ними соціальної допомоги та відповідних
компенсацій, створенні у військових і трудових колективах
соціальних умов і гарантій, які б забезпечили їх нормальну
життєдіяльність, сумлінне ставлення до виконання покладених на них
функціональних та службових обов'язків. Основними принципами виховної роботи є: державна і патріотична спрямованість виховного процесу; взаємозалежність змісту, форм і методів виховної роботи; повага до особистості, конституційних прав і свобод
військовослужбовця, орієнтація на ідеали демократії та гуманізму,
загальнолюдські моральні цінності; безперервність та спадкоємність у виховній роботі, органічне
поєднання у виховному процесі національних, історичних та
культурних традицій з почуттям нового; конкретність та узгодженість змісту, форм і методів виховної
роботи; об'єктивно-науковий підхід до планування, здійснення та
оцінки результатів виховної роботи. Завдання виховної роботи визначаються положеннями про органи
виховної роботи, які затверджуються у Збройних Силах та інших
військових формуваннях України на основі цієї Концепції.

( Розділ 4 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 28/2004 ( 28/2004 ) від 12.01.2004 )
( Розділ 5 втратив чинність на підставі Указу Президента
N 28/2004 ( 28/2004 ) від 12.01.2004 )

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвверх