Документ 974/2007, действует, текущая редакция — Принятие от 15.10.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.11.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента України
від 17 липня 2006 року N 619

У зв'язку з Законом України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань військового обов'язку і
військової служби" ( 1014-16 ) п о с т а н о в л я ю:
Внести до Положення про проходження військової служби
військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України,
затвердженого Указом Президента України від 17 липня 2006 року
N 619 ( 619/2006 ), такі зміни:
1) абзаци другий - четвертий пункту 7 викласти в такій
редакції:
"Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку,
досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані
військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для
проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені
на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій
службі на строк до 5 років.
Клопотання про залишення на військовій службі осіб
сержантського, старшинського та офіцерського складу понад
граничний вік вносяться їх прямими начальниками до кадрового
підрозділу до 1 грудня поточного року.
Рішення про залишення на військовій службі осіб офіцерського
складу понад граничний вік приймається Головою Служби зовнішньої
розвідки України, сержантського та старшинського складу - його
заступниками";
2) пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Військовослужбовцям, яких прийнято на військову службу за
контрактом осіб офіцерського складу після здобуття базової або
повної вищої освіти за державним замовленням, дозволяється
навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби
після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього
навчання для здобуття попередньої вищої освіти. Інші категорії
військовослужбовців з дозволу Голови Служби зовнішньої розвідки
України або його заступників можуть навчатися у вищих навчальних
закладах без відриву від служби";
3) у пункті 10:
а) підпункт "а" доповнити абзацом такого змісту:
"військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій
службі не менше шести місяців";
б) підпункт "б" доповнити абзацами такого змісту:
"військовослужбовці строкової служби, які прослужили не менше
шести місяців і мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю
службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на
військовій службі осіб офіцерського складу;
військовозобов'язані з числа осіб рядового, сержантського і
старшинського складу, які мають вищу освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що
відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного
віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу";
4) пункт 19 після слів "рядового складу" доповнити словами
"громадянам призовного віку, які мають вищу освіту або
професійно-технічну освіту і не проходили строкової військової
служби";
5) абзац другий пункту 27 викласти в такій редакції:
"Чергове військове звання до полковника включно може бути
присвоєно Головою Служби зовнішньої розвідки України у порядку
заохочення достроково за наявності підстав, передбачених статтею
41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ), після
закінчення не менше половини встановленого строку вислуги у
попередньому військовому званні за умови проходження служби не
менш одного року на посадах, штатно-посадова категорія яких
відповідає черговому військовому званню, або на один ступінь вище
за військове звання, передбачене штатною посадою, після закінчення
встановленого строку вислуги у попередньому званні офіцерам, які
виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час
виконання військового обов'язку та досягли високих показників у
службовій діяльності";
6) абзац другий пункту 37 доповнити словами "а перелік посад
інших військовослужбовців - Головою Служби зовнішньої розвідки
України";
7) пункт 51 викласти в такій редакції:
"51. Військовослужбовцям надаються щорічні основні відпустки
із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням
грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового
забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для
військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні
до 10 років, становить 30 календарних днів, від 10 до
15 років - 35 календарних днів, від 15 до 20 років -
40 календарних днів, понад 20 календарних років - 45 календарних
днів. Час для проїзду до місця проведення зазначеної відпустки і
назад не надається. Святкові та неробочі дні при визначенні
тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.
Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічних основної
або додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після
одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки";
8) у пункті 52:
а) абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
"52. Щорічна основна відпустка надається протягом
календарного року. В особливих випадках з дозволу прямого
начальника, уповноваженого Головою Служби зовнішньої розвідки
України, щорічна основна відпустка за минулий рік надається в
першому кварталі наступного року, якщо раніше її не було надано.
За бажанням військовослужбовця щорічна основна відпустка може
надаватися частинами, не більше двох, за умови, що основна
безперервна її частина становитиме не менше 24 календарних днів";
б) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого
змісту:
"Військовослужбовцям, які перебувають у довготерміновому
закордонному відрядженні, дозволяється за їх бажанням об'єднувати
щорічні основні відпустки за два роки. У такому випадку загальна
тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати
90 календарних днів". У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;
9) у пункті 53:
а) друге речення абзацу першого замінити трьома реченнями
такого змісту: "При цьому, якщо тривалість такої відпустки
становить більш як 10 календарних днів, військовослужбовцям
оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад
до місця служби в межах України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. Відпустка тривалістю менш як 10 календарних
днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому
одночасно зі щорічною основною відпусткою в наступному році. У
такому ж порядку надається щорічна основна відпустка і
військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку";
б) друге речення абзацу другого замінити реченням такого
змісту: "При цьому, якщо тривалість відпустки таких
військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм
оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад
до місця служби або до обраного місця проживання в межах України у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
в) абзац третій замінити чотирма абзацами такого змісту:
"Військовослужбовцям, які звільняються зі служби за віком, за
станом здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів або з
проведенням організаційних заходів, щорічні основні відпустки та
додаткові відпустки в рік звільнення надаються на строки,
встановлені пунктом 51 і абзацами другим - четвертим пункту 55
цього Положення.
У рік звільнення зі служби зазначених в абзацах другому і
третьому цього пункту військовослужбовців у разі невикористання
ними щорічних основної або додаткової відпустки їм виплачується
грошова компенсація за всі невикористані дні щорічних основної або
додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які
мають дітей.
У разі звільнення зі служби військовослужбовця до закінчення
календарного року, за який ним уже використано щорічні основну та
додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби
за віком, за станом здоров'я або у зв'язку із скороченням штатів
чи з проведенням організаційних заходів, на підставі наказу
начальника, який має право звільняти з військової служби
відповідні категорії військовослужбовців, провадиться відрахування
із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в
рахунок частини календарного року, яка залишається після
звільнення військовослужбовця.
У разі смерті військовослужбовця відрахування з його
грошового забезпечення за використані дні відпустки не
провадяться".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим;
10) пункт 54 викласти в такій редакції:
"54. Відкликання військовослужбовців зі щорічних основних
відпусток дозволяється лише в разі оголошення мобілізації,
введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих
її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Голови Служби
зовнішньої розвідки України або його заступників.
У разі відкликання військовослужбовця зі щорічної основної
відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в
поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10
і більше календарних днів, військовослужбовцю оплачується вартість
проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України, але
не далі пункту перебування, з якого його було відкликано";
11) доповнити пункт 55 абзацами такого змісту:
"Військовослужбовцям, виконання обов'язків військової служби
яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним
навантаженням або здійснюється в особливих природних,
географічних, геологічних, кліматичних, екологічних умовах та
умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, надається щорічна
додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального
забезпечення. Тривалість такої відпустки визначається залежно від
часу проходження служби в цих умовах і не може перевищувати
15 календарних днів.
Перелік місцевостей з особливими природними географічними,
геологічними, кліматичними, екологічними умовами, перелік
військових посад, виконання обов'язків військової служби яких
пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним
навантаженням, ризиком для життя і здоров'я, а також порядок
надання та тривалість щорічної додаткової відпустки залежно від
часу проходження служби в зазначених умовах визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Військовослужбовцям, які одночасно мають право на щорічну
додаткову відпустку, передбачену абзацом другим цього пункту, та
інші щорічні додаткові відпустки, передбачені законами України,
щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та
матеріального забезпечення надається за однією з підстав на вибір
військовослужбовця";
12) абзац другий пункту 61 після слів "чотирьох місяців"
доповнити словом "підряд";
13) пункт 62 викласти в такій редакції:
"62. Відпустка за сімейними обставинами без збереження
грошового забезпечення надається військовослужбовцю у випадках:
а) укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів;
б) тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові чи по
шлюбу: дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина
(дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри)
військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на
вихованні якої перебував військовослужбовець, - тривалістю до
7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до
місця проведення відпустки та назад;
інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без
урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення
відпустки та назад;
в) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю
військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті "б" цього
пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу,
необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;
г) в інших виняткових випадках, коли присутність
військовослужбовця в сім'ї є необхідною, за рішенням прямого
начальника, уповноваженого Головою Служби зовнішньої розвідки
України, - тривалістю до З календарних днів без урахування часу,
необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад.
Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного
року.
За рішенням прямого начальника, уповноваженого Головою Служби
зовнішньої розвідки України, військовослужбовцям можуть надаватися
відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без
збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як
15 календарних днів на рік".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 жовтня 2007 року
N 974/2007вверх