Документ 965-V, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР,
2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
Про внесення змін до статті 112
Кримінально-процесуального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 32, ст.411 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу
України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни:
1. У частині першій цифри "115, 116, 117, 118, 119, 120, 137,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 152" виключити, слово і цифри
"статтями 209" замінити словом і цифрами "статтею 209", а після
цифр "229" доповнити словом "статтями".
2. Частину другу після слів "злочини, передбачені статтями"
доповнити цифрами "115, 116, 117, 118, 119, 120", цифри "136, 138,
139" замінити цифрами "136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146", а після цифр "151" доповнити цифрами "152".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного
опублікування і вводиться в дію 1 липня 2007 року.
2. Запропонувати Кабінету Міністрів України:
подати у двомісячний строк після опублікування цього Закону
пропозиції стосовно відповідних змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 );
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації цього Закону, та перегляд і скасування
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
3. Досудове слідство у справах про злочини, передбачені
статтями 115, 116, 117, 118, 119, 120, 137, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 152 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ),
порушених до введення в дію цього Закону, провадиться тим органом,
що їх порушив, крім справ, за якими особа, яка вчинила злочин, не
встановлена.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 квітня 2007 року
N 965-Vвверх