Умови застосування системи маршрутних зборів та умови оплати
Євроконтроль; Условия, Международный документ от 01.10.2007
Документ 944_001, действует, текущая редакция — Принятие от 01.10.2007

               Умови 
застосування системи маршрутних
зборів та умови оплати

(Текст документа схвалено розширеною Комісією
і введено в дію 1.10.2007 р.)

{ Ця редакція замінює попередню редакцію N 06.60.02/2 }

Умови застосування
системи плати за послуги з організації
повітряного руху на маршруті
Стаття 1
1. Плата за послуги з Організації повітряного руху на
маршруті (ОрПР) стягується за кожний політ, що здійснювався
відповідно до процедур, встановлених Стандартами та Рекомендованою
практикою Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)
( 995_655 ), у повітряному просторі, що належить до сфери
відповідальності Договірних Держав. Для стягнення плати за послуги
з ОрПР на маршруті цей повітряний простір поділяють на зони, які
встановлюють Договірні Держави. Перелік таких зон наведено в
Додатку 1.
2. Плата за послуги з ОрПР на маршруті стягується для
відшкодування витрат договірних держав на використання
аеронавігаційних засобів і служб на маршруті та використання
Системи сплати послуг з ОрПР на маршруті, а також витрат
ЄВРОКОНТРОЛЮ на експлуатацію цієї Системи.
3. Плата за надані послуги з ОрПР на маршруті, стягнута для
конкретної зони, може обкладатися податком на додану вартість
(ПДВ). У цьому випадку ЄВРОКОНТРОЛЬ може відшкодовувати суми
такого податку в порядку та відповідно до процедур, узгоджених з
відповідними договірними Державами.
4. До плати за надані послуги з ОрПР на маршруті, стягнутої
для конкретної зони, можуть застосовуватися схеми стимулювання.
ЄВРОКОНТРОЛЬ може запроваджувати схеми стимулювання на умовах і в
порядку, узгодженому з відповідними договірними державами.
5. Особою, відповідальною за сплату послуг з ОрПР на
маршруті, є особа, яка була експлуатантом повітряного судна під
час здійснення польоту. Якщо особа експлуатанта невідома,
експлуатантом вважається власник повітряного судна, якщо він не
доведе, що експлуатантом була інша особа.
Стаття 2
За кожний політ, коли повітряне судно входить у повітряний
простір перелічених у Додатку 1 "Зони нарахування плати за послуги
з ОрПР на маршруті", стягується єдина плата (R), розмір якої
дорівнює сумі оплат послуг з ОрПР на маршруті, нарахованих для
цього польоту в повітряному просторі відповідних зон:
R = S r
n i
S - знак суми.
Розмір плати за послуги з ОрПР на маршруті (r ) для польотів
i у зоні (i) обчислюють за формулою, зазначеною у Статті 3.
Стаття 3
Розмір плати за послуги з ОрПР на маршруті для польоту в
конкретній зоні (i) обчислюють за формулою:
r = t x N
i i i
де (r ) - розмір плати за послуги з ОрПР на маршруті, (t ) -
i i одинична ставка плати за послуги з ОрПР на маршруті, (N ) -
i кількість одиниць обслуговування для такого польоту.
Стаття 4
Для кожного конкретного польоту, кількість одиниць
обслуговування (N ), згадану в попередній статті, визначають за
i формулою:
N = d x p
i i
де (d ) - коефіцієнт відстані для зони (i), а (p) - ваговий
i коефіцієнт для відповідного повітряного судна.
Стаття 5
1. Коефіцієнт відстані (d ) визначають діленням на сто (100)
i ортодромічної відстані в кілометрах між:
- аеродромом вильоту в межах зони застосування системи оплати
послуги з ОрПР на маршруті (i) або точкою входження в таку зону
та
- аеродромом першої посадки в межах зазначеної зони (i) або
точкою виходу з такої зони.
Згадані вище точки входження і виходу визначаються як точки,
в яких маршрут, передбачений планом польоту, перетинає бічні межі
зазначеної зони застосування системи сплати послуги з ОрПР на
маршруті. Такий план польоту містить усі зміни, внесені
експлуатантом до поданого спочатку плану польоту, а також усі
схвалені експлуатантом зміни, що виникли внаслідок застосування
заходів з організації потоків повітряного руху.
2. До польотів, що закінчуються на аеродромі вильоту
повітряного судна і здійснюються без проміжних посадок (польоти по
колу), застосовується стаття 5.1, з такими двома винятками:
a) для польотів по колу, що відбуваються цілком у межах
однієї зони застосування системи сплати послуги з ОрПР на
маршруті, коефіцієнт відстані визначають діленням на сто (100)
ортодромічної відстані в кілометрах між аеродромом і
найвіддаленішою від нього точкою, помноженої на два (2);
b) для польотів по колу, що виходять за межі однієї зони
застосування системи сплати послуг з ОрПР на маршруті,
застосовується стаття 5.1, за винятком зони, що містить
найвіддаленішу від аеродрому точку - в такій зоні коефіцієнт
відстані визначають діленням на сто (100) ортодромічної сумарної
відстані в кілометрах від точки входження в цю зону до
найвіддаленішої від аеродрому точки та від цієї найвіддаленішої
точки до токи виходу з цієї зони.
3. Відстань, яку беруть для обчислення, зменшується на
двадцять (20) кілометрів для кожного зльоту і для кожної посадки
на території договірної держави.
Стаття 6
1. Ваговий коефіцієнт (p), виражений числом із двома
десятковими знаками після коми, визначають як квадратний корінь із
частки від ділення на п'ятдесят (50) максимальної сертифікованої
злітної маси повітряного судна (в метричних тонах, з одним
десятковим знаком після коми), вказаної у свідоцтві льотної
придатності, інструкції з льотної експлуатації чи іншому
рівноцінному офіційному документі, за формулою:
------------------- | Макс. злітна маса p = | ----------------- \| 50

Якщо максимальна сертифікована злітна маса даного повітряного
судна невідома органу, що відповідає за стягнення плати за послуги
з ОрПР на маршруті, для розрахунку вагового коефіцієнта беруть
масу найважчого відомого повітряного судна того самого типу.
2. Якщо для одного повітряного судна існує кілька значень
максимальної сертифікованої злітної маси, ваговий коефіцієнт
визначають на основі найбільшої максимальної злітної маси,
дозволеної для цього повітряного судна державою його реєстрації.
3. Проте, якщо не пізніше останнього робочого дня
календарного місяця, в якому відбулися зміни парку повітряних
суден, та принаймні один раз на рік експлуатант буде повідомляти
ЄВРОКОНТРОЛЮ про те, що він експлуатує два чи більше повітряних
суден різних модифікацій одного типу, то в такому разі для
обчислення вагового коефіцієнта для кожного з цих повітряних суден
буде використовуватись середнє значення максимально дозволеної
злітної маси всіх його повітряних суден цього типу. Обчислення
цього коефіцієнта для кожного типу повітряного судна і для кожного
експлуатанта здійснюється щонайменше один раз на рік.
Стаття 7
1. Одинична ставка плати за послуги з ОрПР на маршруті (t )
i
встановлюється в євро.
2. Якщо відповідні договірні держави не визначили інакше,
одинична ставка плати за послуги з ОрПР на маршруті для зони
застосування системи сплати послуги з ОрПР на маршруті, в якій
євро не є національною валютою, обчислюється щомісяця шляхом
застосування середньомісячного обмінного курсу євро до
національної валюти за місяць, що передує місяцю, протягом якого
здійснюється політ. Застосовують обмінний курс, що дорівнює
середньомісячному "заключному крос-курсу", обчисленому агентством
"Рейтерс" на основі щоденних курсів попиту (BID).
Стаття 8
1. Від сплати послуг з ОрПР на маршруті звільняються такі
польоти:
a. польоти повітряних суден з максимально дозволеною злітною
масою, меншою ніж дві (2) метричні тони;
b. польоти, що здійснюються виключно для перевезення з
офіційною місією: правлячих монархів та їх найближчих родичів,
глав держав, глав урядів та міністрів. У всіх випадках це має бути
підтверджено відповідною відміткою про статус або приміткою в
плані польоту.
c. польоти з метою пошуку та рятування, що виконуються за
завданням відповідних компетентних органів.
2. Крім того, договірна держава може, у межах зони
застосування системи сплати послуги з ОрПР на маршруті, що
перебуває в сфері її відповідальності, звільнити від сплати послуг
з ОрПР на маршруті:
a. військові польоти, що здійснюються військовими повітряними
суднами будь-якої держави;
b. навчально-тренувальні польоти, що виконуються виключно з
метою отримання свідоцтва, або кваліфікаційної відмітки, що
стосується льотних екіпажів, якщо це підтверджено відповідною
відміткою у плані польоту. Такі польоти мають здійснюватися
виключно в межах цієї зони застосування системи сплати послуги з
ОрПР на маршруті. Такі польоти не повинні використовуватися для
перевезення пасажирів чи вантажів, а також для переміщення чи
перебазування повітряного судна;
c. польоти, що здійснюються виключно з метою перевірки чи
випробування обладнання, яке використовується або призначене для
використання у якості наземних аеронавігаційних засобів, окрім
польотів, під час яких здійснюється перебазування відповідного
повітряного судна;
d. польоти, що закінчуються на аеродромі вильоту і
здійснюються без проміжних посадок (польоти по колу);
e. польоти, що виконуються виключно за правилами візуального
польоту (ПВП) в межах цієї зони;
f. гуманітарні польоти, що виконуються за завданням
відповідних компетентних органів;
g. митні та поліцейські польоти.
Стаття 9
Послуги з ОрПР на маршруті сплачуються до штаб-квартири
ЄВРОКОНТРОЛЮ, згідно з "Умовами оплати", викладеними у додатку 2.
Валютою розрахунку є євро.
Стаття 10
Договірні держави публікують умови застосування системи
сплати послуг з ОрПР на маршруті та одиничні ставки.

Додаток 1

ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ
СИСТЕМИ ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ з ОрПР НА МАРШРУТІ

Назва зони Опис повітряного простору Договірні Держави
Албанія РПІ Тірани Республіка Албанія РПІ верхнього повітряного
простору (ВПП) Тірани
Німеччина РПІ ВПП Ганновера Федеративна Республіка РПІ ВПП Рейну Німеччина РПІ Бремена
РПІ Ланґена
РПІ Мюнхена
Вірменія РПІ Єревану Республіка Вірменія(1)
Австрія РПІ Відня Австрійська Республіка
Бельгія-Люксембург РПІ ВПП Брюсселя Королівство Бельгія - РПІ Брюсселя Велике Герцогство Люксембург
Боснія та Герцеговина РПІ ВПП Сараєво Боснія та Герцеговина РПІ Сараєво
Болгарія РПІ Софії Республіка Болгарія РПІ Варни
Кіпр РПІ Нікосії Республіка Кіпр
Хорватія РПІ Загреба Республіка Хорватія РПІ ВПП Загреба
Данія РПІ Копенгагена Королівство Данія
Континентальна Іспанія РПІ ВПП Мадрида Королівство Іспанія РПІ Мадрида
РПІ ВПП Барселони
РПІ Барселони
Канарські о-ви РПІ ВПП Канарських островів Королівство Іспанія РПІ Канарських островів
Фінляндія РПІ ВПП Фінляндії Республіка Фінляндія РПІ Фінляндії
Франція РПІ ВПП Франції Французька Республіка РПІ Парижа
РПІ Бреста
РПІ Бордо
РПІ Марселя
РПІ Реймса
Великобританія РПІ ВПП Шотландії Об'єднане Королівство РПІ Шотландії Великої Британії та Північної РПІ ВПП Лондона Ірландії РПІ Лондона
Греція РПІ ВПП Афін Республіка Греція РПІ Афін
Угорщина РПІ Будапешта Республіка Угорщина
Ірландія РПІ ВПП Шеннона Ірландія РПІ Шеннона
Перехідний океанічний
район Шеннона,
обмежений такими
координатами:
51 град.пн.ш. 15 град.з.д.,
51 град.пн.ш. 8 град.з.д.,
48 град.30' пн.ш. 8 град.з.д.,
49 град.пн.ш. 15 град.з.д.,
51 град.пн.ш. 15 град.з.д.,
ешелон FL55
і вище
Північний перехідний
океанічний район,
обмежений такими
координатами:
57 град.пн.ш. 15 град.з.д.,
54 град.пн.ш. 15 град.з.д.,
57 град.пн.ш. 10 град.з.д.,
54 град.34' пн.ш. 10 град.з.д.,
ешелон FL55 і вище
Італія РПІ ВПП Мілана Італійська Республіка РПІ Мілана
РПІ ВПП Риму
РПІ Риму
РПІ ВПП Бріндізі
РПІ Бріндізі
Литва РПІ Вільнюса Республіка Литва(1)
Колишня Югославська РПІ Скоп'є Колишня Югославська Республіка Македонія Республіка Македонія
Мальта РПІ ВПП Мальти Республіка Мальта РПІ Мальти
Молдова РПІ Кишинева Республіка Молдова
Норвегія РПІ ВПП Норвегії Королівство Норвегія РПІ Норвегії
Океанський РПІ Бодйо
Нідерланди РПІ Амстердама Королівство Нідерланди
Польща РПІ Варшави Республіка Польща(1)
Лісабон РПІ ВПП Лісабона Португальська Республіка РПІ Лісабона
Санта-Марія РПІ Санта-Марія Португальська Республіка
Румунія РПІ Бухаресту Румунія
Белград РПІ ВПП Белграду Республіка Сербія РПІ Белграду Республіка Чорногорія
Словаччина РПІ Братислави Словацька Республіка
Словенія РПІ Любляни Республіка Словенія
Швеція РПІ ВПП Швеції Королівство Швеція РПІ Швеції
Швейцарія РПІ ВПП Швейцарії Швейцарська Конфедерація РПІ Швейцарії
Чеська Республіка РПІ Праги Чеська Республіка
Туреччина РПІ Анкари Республіка Туреччина РПІ Стамбула
Україна РПІ Києва Україна(1) РПІ Сімферополя
РПІ Одеси
РПІ Харкова
РПІ Львова
--------------- (1) Поки що технічно не інтегрована.

Додаток 2

УМОВИ ОПЛАТИ
Параграф 1
1. Суми виставлених рахунків сплачуються до штаб-квартири
ЄВРОКОНТРОЛЮ у Брюсселі.
2. ЄВРОКОНТРОЛЬ вважатиме обов'язки платника виконаними у
разі сплати на рахунки, відкриті на її ім'я в банківських
установах держав, визначених компетентними органами системи плати
за послуги з ОрПР на маршруті.
3. Зобов'язання сплатити послуги з ОрПР на маршруті виникає в
день здійснення польоту. Кінцева дата валютування на яку платіж
має бути отриманий ЄВРОКОНТРОЛЕМ зазначається у рахунку і не
повинна перевищувати 30 днів з дня виставлення рахунка.
Параграф 2
1. Крім випадків, передбачених пунктом 2 цього параграфу,
послуги з ОрПР на маршруті сплачуються в євро.
2. Зареєстрований у договірній державі користувач у випадках
оплати до визначеної банківської установи, розташованої в цій
договірній державі, може здійснювати оплату в конвертованій валюті
цієї держави.
3. Якщо користувач вирішить скористуватись умовами,
викладеними у попередньому пункті, то конвертування євро в
національну валюту здійснюється за щоденним обмінним курсом, який
застосовується в торговельних розрахунках в місці оплати на дату
валютування.
Параграф 3
Дата отримання ЄВРОКОНТРОЛЕМ коштів вважається дата
валютування належної суми, яка була перерахована на визначений
ЄВРОКОНТРОЛЕМ банківський рахунок. Датою валютування є дата, з
якої ЄВРОКОНТРОЛЬ може користуватися коштами.
Параграф 4
1. Платіж супроводжується повідомленням, в якому зазначаються
посилання, дата та сума в євро сплачених рахунків та вирахувань за
кредит-нотами. Вимога вказувати суми рахунків у євро стосується
також і тих користувачів, які сплачують у національній валюті.
2. У разі неможливості встановити призначення платежу через
відсутність інформації, зазначеної в пункті 1 вище, ЄВРОКОНТРОЛЬ
зараховує отримані кошти в такому порядку:
- спочатку на погашення процентів, а потім
- на погашення несплачених рахунків, що були виставлені
найдавніше.
Параграф 5
1. Претензії до рахунків повинні подаватись до ЄВРОКОНТРОЛЮ у
письмовій формі або через електронний носій інформації, попередньо
визначений ЄВРОКОНТРОЛЕМ. Термін подання до ЄВРОКОНТРОЛЮ претензій
зазначається на рахунку і становить 60 днів з дня виставлення
рахунку.
2. Датою подання претензій є дата, на яку претензії були
отримані ЄВРОКОНТРОЛЕМ.
3. Претензії повинні містити детальну інформацію і
супроводжуватися відповідними підтверджуючими доказами.
4. Подання претензії не дає користувачеві права здійснювати
будь-які вирахування з суми відповідного рахунку, якщо на це немає
дозволу ЄВРОКОНТРОЛЮ.
5. У випадках, коли ЄВРОКОНТРОЛЬ і користувач є взаємно
кредитором і боржником, ніякі компенсаційні розрахунки не можуть
здійснюватися без попередньої згоди ЄВРОКОНТРОЛЮ.
Параграф 6
1. Рахунки, не сплачені в строк, збільшуються шляхом
нарахування на них процентів за ставкою, встановленою
компетентними органами, яка публікується договірними державами
згідно статті 10 "Умов застосування". Ці проценти, що заносяться
до графи "проценти на прострочену оплату" є простими процентами,
що нараховуються щоденно на несплачену суму, термін оплати якої
минув.
2. Проценти нараховуються і виставляються до сплати в євро.
Параграф 7
До боржника, який не сплатив належну суму, можуть
застосовуватися примусові заходи спрямовані на забезпечення
повернення коштів.
Такими заходами можуть бути: відмова від обслуговування,
затримання повітряного судна або інші заходи, що відповідають
чинному законодавству.




вверх