Документ 941/99, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.06.2002, основание - 586/2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 586/2002 ( 586/2002 ) від 26.06.2002 )
Про Положення про Комітет України
з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів

1. Затвердити Положення про Комітет України з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
(додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про
Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затверджене
статтею 1 Указу Президента України від 29 вересня 1998 року
N 1069 ( 1069/98 ).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 серпня 1999 року
N 941/99

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 2 серпня 1999 року N 941/99

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет України з монополії на виробництво
та обіг спирту, алкогольних напоїв
і тютюнових виробів

1. Комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів (Держспецмонополія України)
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через
Міністерство фінансів України.
Держспецмонополія України забезпечує проведення державної
політики у сфері виробництва, експорту, імпорту, зберігання,
транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів, здійснення міжгалузевої координації у цій
сфері.
2. Держспецмонополія України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства фінансів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Держспецмонополії України є:
1) участь у формуванні та проведенні державної політики у
сфері виробництва, експорту, імпорту, зберігання, транспортування
та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
розробленні проектів державних програм у цій сфері та механізму їх
виконання;
2) організація виконання актів законодавства у межах своїх
повноважень, здійснення систематичного контролю за їх реалізацією;
3) узагальнення практики застосування законодавства,
підготовка проектів законів України, інших нормативно-правових
актів з питань державного контролю за виробництвом та реалізацією
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, підготовка
пропозицій щодо вдосконалення механізму справляння акцизного збору
на такі товари;
4) затвердження норм втрат і виходу спирту етилового,
коньячного, виноградного і плодового, виноматеріалів, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів;
5) погодження стандартів, технічних умов та рецептур на
виробництво спирту етилового, коньячного, виноградного і
плодового, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
6) участь у здійсненні контролю за сплатою акцизного збору на
спирт, алкогольні напої і тютюнові вироби;
7) видача відповідно до законодавства суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензій на виробництво спирту
етилового, коньячного, виноградного і плодового, виноматеріалів,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на право оптової торгівлі
ними та здійснення контролю за відповідною діяльністю;
8) зупинення дії виданих нею ліцензій, анулювання виданих нею
ліцензій та ліцензій на право експорту, імпорту спирту етилового,
коньячного, виноградного і плодового, виноматеріалів, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами;
9) застосування у випадках, передбачених законодавством,
фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за
порушення законодавства щодо виробництва і торгівлі спиртом
етиловим, коньячним, виноградним і плодовим, виноматеріалами,
алкогольними напоями і тютюновими виробами;
10) здійснення контролю за дотриманням технічних умов,
технологічних інструкцій і рецептури щодо виробництва спирту
етилового, коньячного, виноградного і плодового, виноматеріалів,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також за рекламою цієї
продукції;
11) внесення пропозицій щодо встановлення мінімальних цін на
спирт етиловий, коньячний, виноградний і плодовий, виноматеріали,
алкогольні напої і тютюнові вироби;
12) сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та
виноробної промисловості України.
4. Держспецмонополія України відповідно до покладених на неї
завдань:
1) готує пропозиції та бере участь у розробленні проектів
законів України, інших нормативно-правових актів з питань, що
належать до її компетенції;
2) здійснює відповідно до законодавства державний контроль у
сфері виробництва, зберігання, транспортування та реалізації
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
3) бере участь у формуванні державної політики в сфері
виробництва, експорту, імпорту, зберігання, транспортування та
реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
спрямованої на захист економічних інтересів держави, прав
споживачів і вітчизняних товаровиробників;
4) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо квотування
імпорту спирту етилового, коньячного, виноградного і плодового,
виноматеріалів, алкогольних напоїв, тютюну та тютюнових виробів;
5) розробляє разом з Міністерством економіки України, іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади щорічні баланси
обсягів виробництва та споживання спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів;
6) забезпечує розподіл спирту між споживачами за напрямами
використання, визначеними Міністерством економіки України, та
оформляє наряди на його одержання;
7) видає відповідно до законодавства суб'єктам
підприємницької діяльності ліцензії на виробництво спирту
етилового, коньячного, виноградного і плодового, виноматеріалів,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на право оптової торгівлі
ними, здійснює контроль за відповідною діяльністю і у випадках,
передбачених законодавством, зупиняє, продовжує, анулює такі
ліцензії;
8) анулює ліцензії на право експорту, імпорту спирту
етилового, коньячного, виноградного і плодового, виноматеріалів,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;
9) веде реєстр виданих, зупинених, продовжених, анульованих
нею ліцензій;
10) готує пропозиції щодо регулювання цін та встановлення
ставок акцизного збору на спирт етиловий, коньячний, виноградний і
плодовий, виноматеріали, алкогольні напої, тютюнові вироби;
11) аналізує звітні та статистичні дані, результати перевірок
на місцях, інформацію, одержану від центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, і розробляє
заходи щодо здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту
етилового, коньячного, виноградного і плодового, виноматеріалів,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
12) готує пропозиції щодо ведення державного обліку і
звітності з питань виробництва та обігу спирту етилового,
коньячного, виноградного і плодового, виноматеріалів, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів;
13) подає в установленому порядку відповідним центральним
органам виконавчої влади для вжиття відповідних заходів інформацію
про порушення, виявлені у сфері виробництва, зберігання,
транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів;
14) розробляє в межах своєї компетенції нормативно-правові
акти з питань виробництва та обігу спирту етилового, коньячного,
виноградного і плодового, виноматеріалів, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів;
15) погоджує в установленому порядку видачу ліцензій на право
експорту, імпорту спирту етилового, коньячного, виноградного і
плодового, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими
виробами;
16) бере участь у міжнародному співробітництві з питань
виробництва та обігу спирту етилового, коньячного, виноградного і
плодового, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
вивчає досвід роботи іноземних підприємств, що працюють у цій
сфері;
17) створює інформаційно-технічну базу даних, що стосуються
виробництва та обігу спирту етилового, коньячного, виноградного і
плодового, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
18) контролює наявність справних мірників і
спиртовимірювальних приладів, повіряє та опломбовує їх на
підприємствах, що виробляють спирт з усіх видів сировини;
19) застосовує у випадках і порядку, передбачених
законодавством, фінансові санкції до суб'єктів підприємницької
діяльності в разі порушення законодавства щодо виробництва та
торгівлі спиртом етиловим, коньячним, виноградним і плодовим,
виноматеріалами, алкогольними напоями і тютюновими виробами;
20) може виступати в установленому порядку державним
замовником щодо розроблення норм втрат і виходу спирту етилового,
коньячного, виноградного і плодового, виноматеріалів, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів;
21) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті та територіальних управліннях
Держспецмонополії України, на підприємствах, в установах та
організаціях, що належать до сфери її управління;
22) погоджує в установленому порядку зразки етикеток та
таропакувальних матеріалів для спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів;
23) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
5. Держспецмонополія України має право:
1) в установленому порядку забороняти або зупиняти
виробництво та обіг спирту етилового, коньячного, виноградного і
плодового, виноматеріалів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів,
які не відповідають вимогам діючих стандартів, технічних та інших
нормативів щодо якості, безпеки, кількості, упаковки і маркування
цієї продукції;
2) проводити відповідно до законодавства перевірку
виробничих, складських та інших приміщень суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форми власності, які
виробляють, зберігають, транспортують та реалізують спирт
етиловий, коньячний, виноградний і плодовий, виноматеріали,
алкогольні напої і тютюнові вироби, на відповідність їх вимогам
нормативно-правових актів;
3) здійснювати контроль за якістю спирту, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, наявністю на них марок акцизного збору, їх
справжністю, в тому числі під час оптової і роздрібної торгівлі
цією продукцією;
4) одержувати безоплатно в установленому законодавством
порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
5) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до компетенції Держспецмонополії України;
6) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
її компетенції;
7) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України.
6. Держспецмонополія України здійснює свої повноваження
безпосередньо і через управління з монополії на виробництво та
обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські
управління з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів (далі - територіальні управління) та
Українську державну інспекцію по якості алкогольних напоїв.
7. Держспецмонополія України у процесі виконання покладених
на неї завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
інших держав.
8. Держспецмонополія України в межах своїх повноважень на
основі та на виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
Держспецмонополія України у разі потреби видає разом з іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти.
Нормативно-правові акти Держспецмонополії України підлягають
реєстрації у встановленому порядку.
У випадках, передбачених законодавством, рішення
Держспецмонополії України є обов'язковими для виконання всіма
центральними і місцевими органами виконавчої влади, суб'єктами
підприємницької діяльності.
9. Держспецмонополію України очолює Голова, якого призначає
на посаду і звільняє з посади в установленому порядку Президент
України.
Голова Держспецмонополії України має заступників, які
призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до
законодавства. Розподіл обов'язків між заступниками здійснює
Голова.
Голова Держспецмонополії України:
здійснює керівництво Комітетом і несе персональну
відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів
України та Міністерством фінансів України за виконання покладених
на Комітет завдань, визначає ступінь відповідальності заступників
Голови, керівників структурних підрозділів Комітету і його
територіальних управлінь, керівника Української державної
інспекції по якості алкогольних напоїв;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників
центрального апарату, керівника Української державної інспекції по
якості алкогольних напоїв, а керівників територіальних управлінь -
за погодженням з Головою Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, головами відповідних державних адміністрацій;
утворює, реорганізує та ліквідує в установленому порядку
територіальні управління, затверджує структуру, штатний розпис,
чисельність і кошторис витрат на утримання працівників
територіальних управлінь у межах установлених для
Держспецмонополії України граничної чисельності працівників і
бюджетних асигнувань;
затверджує положення про структурні підрозділи центрального
апарату Комітету, його територіальні управління та Українську
державну інспекцію по якості алкогольних напоїв.
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держспецмонополії України, обговорення найважливіших
напрямів діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі Голови
Комітету (голова колегії), його заступників за посадою, а також
інших працівників Комітету, його територіальних управлінь.
До складу колегії можуть входити представники інших
центральних органів виконавчої влади.
Членів колегії затверджує та увільняє від виконання
обов'язків Кабінет Міністрів України за поданням Голови
Держспецмонополії України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами
Держспецмонополії України.
11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення
найважливіших програм та інших питань, віднесених до компетенції
Держспецмонополії України, в Комітеті може утворюватися
науково-технічна (наукова) рада з висококваліфікованих
спеціалістів і вчених.
Склад науково-технічної (наукової) ради і положення про неї
затверджує Голова Держспецмонополії України.
У Держспецмонополії України з урахуванням специфіки її
діяльності можуть утворюватися й інші дорадчі та консультативні
органи. Положення про зазначені органи та їх персональний склад
затверджує Голова Держспецмонополії України.
12. Граничну чисельність працівників центрального апарату
Держспецмонополії України затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру центрального апарату Держспецмонополії України
затверджує Віце-прем'єр-міністр України.
Штатний розпис та кошторис видатків на утримання центрального
апарату Комітету затверджуються в установленому законодавством
порядку.
13. Держспецмонополія України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙвверх