Про утворення Міжвідомчої комісії з авіаційної безпеки цивільної авіації
Постановление Кабинета Министров Украины; Состав коллегиального органа, Положение от 10.10.2012938
Документ 938-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 31.08.2013, основание - 589-2013-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 жовтня 2012 р. № 938
Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з авіаційної безпеки цивільної авіації

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 589 від 14.08.2013}

Відповідно до частини третьої статті 85 Повітряного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з авіаційної безпеки цивільної авіації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з авіаційної безпеки цивільної авіації, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994 р. № 566 “Про міжвідомчу комісію з питань урегулювання кризових ситуацій у разі вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації”;

постанову Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р. № 1450 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1994 р. № 566” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 46, ст. 1524).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2012 р. № 938

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з авіаційної безпеки цивільної авіації

Віце-прем’єр-міністр України (відповідно до розподілу функціональних повноважень) - голова Комісії

Міністр внутрішніх справ - заступник голови Комісії

Міністр інфраструктури - заступник голови Комісії

Голова Державіаслужби - заступник голови Комісії

Міністр оборони

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій

Міністр закордонних справ

Міністр юстиції

Міністр охорони здоров'я

Голова Державної прикордонної служби

Міністр доходів і зборів

Перший заступник Голови СБУ (за згодою)

Директор департаменту авіаційної безпеки Державіаслужби - відповідальний секретар Комісії

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 589 від 14.08.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2012 р. № 938

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з авіаційної безпеки цивільної авіації

1. Міжвідомча комісія з авіаційної безпеки цивільної авіації (далі - Комісія) є дорадчим органом, утвореним з метою координації діяльності та взаємодії на державному рівні органів виконавчої влади щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) сприяння:

забезпеченню координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших установ та організацій, які беруть участь у виконанні Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації з питань захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;

підготовці державних органів та суб'єктів авіаційної діяльності до дій у разі вчинення актів незаконного втручання;

2) підготовка пропозицій щодо способів реалізації державної політики з питань авіаційної безпеки;

3) проведення оцінки стану забезпечення авіаційної безпеки під час проектування нових та реконструкції діючих аеропортів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики з питань авіаційної безпеки;

2) розглядає пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань удосконалення заходів щодо боротьби з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;

3) бере участь у підготовці пропозицій щодо включення до складу екіпажу повітряного судна озброєних спеціально підготовлених працівників правоохоронних органів на невизначений або певний час залежно від рівня загрози;

4) вивчає пропозиції аеропортових комітетів та рад авіакомпаній з авіаційної безпеки щодо захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання;

5) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

6) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Комісія має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати в установленому порядку представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для консультацій та розгляду питань, що належать до компетенції Комісії;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

4) утворювати тимчасові експертні групи.

6. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, відповідального секретаря та інших членів.

Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та вносить у разі потреби до нього зміни.

7. Голова Комісії:

здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії;

визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях;

затверджує плани роботи та порядок денний засідань Комісії;

представляє Комісію у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, у тому числі міжнародними;

доводить пропозиції та рекомендації Комісії до відома заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів авіаційної діяльності, інших юридичних осіб;

здійснює інформування Кабінету Міністрів України про хід реалізації рекомендацій та пропозицій Комісії.

8. Відповідальний секретар Комісії:

скликає за дорученням голови засідання Комісії;

забезпечує організаційну діяльність Комісії, у тому числі щодо підготовки планів роботи, порядку денного засідань з урахуванням пропозицій членів Комісії, державних органів, підприємств, установ та організацій;

проводить моніторинг реалізації пропозицій та рекомендацій Комісії;

за дорученням голови Комісії виконує інші завдання, які стосуються забезпечення роботи Комісії.

9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше двох разів на рік.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її складу. Члени Комісії беруть участь в її засіданнях особисто.

У разі відсутності голови засідання Комісії проводить один із заступників, визначений головою.

10. Засідання Комісії за рішенням голови Комісії з урахуванням питань, які на ньому планується розглянути, можуть бути відкритими і закритими.

11. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції і рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем і надсилається членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), має право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади у межах своїх повноважень.

13. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Державіаслужбою.вверх