Документ 925-2000-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 26.11.2003, основание - 1845-2003-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 червня 2000 р. N 925
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1845 ( 1845-2003-п ) від 26.11.2003 )
Про затвердження Положення про Державний
департамент з нагляду за охороною праці та
включення голови зазначеного департаменту
до складу Бюро Національної ради з питань
безпечної життєдіяльності населення
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 531 ( 531-2002-п ) від 12.04.2002 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний департамент з нагляду
за охороною праці, що додається.
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 531
( 531-2002-п ) від 12.04.2002 )

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2000 р. N 925
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент з нагляду за охороною праці
1. Державний департамент з нагляду за охороною праці
(Держнаглядохоронпраці) є урядовим органом державного управління,
який діє у складі Мінпраці та йому підпорядковується.
Держнаглядохоронпраці є правонаступником Комітету по нагляду
за охороною праці.
2. Держнаглядохоронпраці у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами
Мінпраці.
У межах своїх повноважень Держнаглядохоронпраці організовує
виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль
за їх реалізацією.
Держнаглядохоронпраці узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо його вдосконалення та в установленому порядку
вносить їх до Мінпраці.
3. Основними завданнями Держнаглядохоронпраці є:
комплексне управління охороною праці на державному рівні;
реалізація державної політики в сфері охорони праці та
виробничої безпеки, державний нагляд за додержанням вимог
законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, а також за проведенням
робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх охороною,
використанням і переробкою мінеральної сировини;
координація робіт з профілактики травматизму невиробничого
характеру;
проведення експертизи проектної документації та видача
дозволів на введення в експлуатацію нових і реконструйованих
підприємств, об'єктів і засобів виробництва.
4. Держнаглядохоронпраці відповідно до покладених на нього
завдань:
1) бере участь у формуванні державної політики в сфері
охорони праці та профілактики травматизму виробничого і
невиробничого характеру, охорони надр, розробляє механізм
реалізації цієї політики;
2) організовує та здійснює державний нагляд за додержанням у
процесі трудової діяльності вимог законодавства, міжгалузевих,
галузевих та інших нормативно-правових актів про охорону праці;
3) розробляє за участю міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади і профспілок проект Національної програми
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
організовує її виконання, забезпечує систематичне інформування
населення про хід реалізації передбачених Програмою заходів,
погоджує і контролює виконання галузевих і регіональних програм, а
також комплексних заходів, здійснюваних підприємствами з цих
питань;
4) здійснює державний гірничий нагляд і відповідно до
законодавства:
а) проводить роботи, пов'язані з геологічним вивченням надр,
їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини;
б) бере участь у формуванні державного фонду надр та веде
державний облік ділянок надр, наданих у користування для цілей, не
пов'язаних з добуванням корисних копалин;
в) установлює категорії гірничих підприємств з газу,
відносить їх до шкідливих з пилу, раптових викидів породи, вугілля
та газу, гірничих ударів;
г) бере участь в передачі розвіданих родовищ для промислового
освоєння та у прийнятті в експлуатацію новозбудованих добувних та
збагачувальних підприємств, а також підземних споруд, не
пов'язаних з добуванням корисних копалин;
ґ) проводить перевірку наявності та додержання проектів
проведення робіт з геологічного вивчення надр, розробки родовищ
корисних копалин і будівництва підземних споруд, здійснення
заходів щодо запобігання та усунення шкідливого впливу гірничих
робіт на стан будинків і споруд, а також додержання установленого
порядку ведення обліку і руху запасів корисних копалин,
перероблюваної сировини та їх втрат;
д) перевіряє:
виконання вимог гірничого законодавства та
нормативно-правових актів з питань охорони надр і безпечного
проведення гірничих робіт;
виконання комплексу маркшейдерських і геологічних робіт;
додержання вимог нормативно-правових актів щодо виготовлення,
транспортування, зберігання, використання та обліку вибухових
матеріалів і виробів на їх основі;
додержання умов охорони надр під час розробки родовищ
твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробки
мінеральної сировини;
повноту вивчення родовищ корисних копалин;
готовність воєнізованих та інших професійних
аварійно-рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб до
локалізації та ліквідації наслідків аварій;
е) погоджує:
проекти на проведення дослідно-промислового добування
корисних копалин, проекти та щорічні плани і норми втрат у процесі
їх добування та переробки, а також проекти будівництва підземних
споруд у частині додержання вимог законодавства про охорону праці
та надр;
документацію на забудову площ залягання корисних копалин
загальнодержавного значення та перевіряє виконання передбачених в
ній умов;
списання з обліку гірничодобувних підприємств запасів
корисних копалин;
питання ліквідації та консервації гірничодобувних
підприємств;
документацію на розміщення постійних складів вибухових
матеріалів;
5) здійснює державний нагляд за безпечним проведенням робіт
на виробництвах та об'єктах підвищеної небезпеки, а саме:
а) контролює виконання вимог щодо вибухопожежобезпеки
технологічних процесів під час експлуатації об'єктів і виробництв
енергетики, нафтогазового комплексу, металургійних, коксохімічних,
хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних, інших
вибухопожежонебезпечних виробництв та об'єктів, що пов'язані з
використанням або зберіганням токсичних речовин, а також речовин,
що здатні утворювати пилоповітряні або парогазові вибухонебезпечні
суміші;
б) впроваджує:
системи експертної оцінки стану безпеки промислових
виробництв, технологій та об'єктів підвищеної небезпеки (через
свої експертно-технічні центри);
системи управління якістю випробувань (атестація
випробувальних і діагностичних лабораторій, атестація і
сертифікація персоналу, який здійснює технічне обстеження і
діагностування; атестація (експертиза) методик, апаратури та
засобів випробувань і технічного діагностування);
в) реєструє об'єкти підвищеної небезпеки енергетики,
нафтогазового комплексу, металургійних, коксохімічних, хімічних,
нафтохімічних, нафтогазопереробних і будівельних виробництв,
підйомні споруди, парові і водогрійні котли, посудини, що працюють
під тиском, трубопроводи пари та гарячої води;
г) здійснює контроль за станом та готовністю
аварійно-диспетчерських, аварійно-рятувальних та газорятувальних
служб енергетики, нафтогазового комплексу, металургійних,
коксохімічних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних
виробництв щодо локалізації та ліквідації наслідків аварій;
ґ) здійснює нагляд за проектуванням, виготовленням,
випробуванням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням,
експлуатацією та технічним діагностуванням (обстеженням) підйомних
споруд, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під
тиском, трубопроводів пари та гарячої води, устаткування та
технологічних об'єктів енергетики, нафтогазового комплексу,
металургійних, коксохімічних, хімічних, нафтохімічних,
нафтогазопереробних виробництв, інших виробництв та об'єктів
підвищеної небезпеки;
д) організовує і проводить навчання, атестацію і сертифікацію
персоналу, який здійснює технічне обстеження і діагностування
виробництв та об'єктів підвищеної небезпеки;
6) здійснює державний нагляд за своєчасним забезпеченням
спецодягом, іншими засобами колективного та індивідуального
захисту працівників відповідно до нормативно-правових актів;
7) здійснює державний нагляд за безпечним проведенням робіт з
утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів, виробів ракетної
техніки;
8) координує роботу з профілактики травматизму невиробничого
характеру;
9) розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи обліку,
звітності та державної статистики з питань, що належать до його
компетенції;
10) погоджує типові тематичні програми Міністерства освіти і
науки щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників з охорони праці;
11) проводить експертизу проектів будівництва (реконструкції,
технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів,
наукових розробок з питань нових технологій, засобів виробництва,
засобів колективного та індивідуального захисту працівників на їх
відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці;
12) за дорученням Мінпраці здійснює:
координацію науково-дослідних робіт з питань охорони праці та
підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці,
контроль за їх проведенням, а також заходи щодо виконання
державного замовлення з відповідних наукових досліджень;
встановлення та розвиток міжнародних зв'язків з питань
охорони праці та надр;
організаційно-методичну роботу та координацію діяльності
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань підприємств з
питань додержання вимог законодавства, нормативно-правових актів
про охорону праці, профілактики травматизму виробничого характеру;
13) опрацьовує і подає на розгляд Мінпраці проекти
нормативно-правових актів про охорону праці, а також з інших
питань в межах своєї компетенції;
14) проводить розслідування причин аварій та нещасних
випадків на виробництві, їх облік і аналіз, розробляє на цій
основі пропозиції щодо профілактики аварійності та травматизму;
15) здійснює державну реєстрацію та технічний огляд, веде
облік великовантажних автомобілів та інших технологічних
транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у
вулично-дорожній мережі загального користування;
16) видає дозволи у межах своєї компетенції на:
а) початок роботи підприємств, установ і організацій усіх
форм власності та видів діяльності;
б) введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів
виробничого та соціально-культурного призначення;
в) проведення експертизи проектів, пов'язаних з утилізацією
зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки;
г) проведення підривних робіт і виготовлення непромислових
вибухових речовин;
ґ) навчання працівників з питань охорони праці, підготовку та
підвищення кваліфікації працівників за професіями, які входять до
переліку робіт з підвищеною небезпекою;
д) проектування, виготовлення, випробування, монтаж, ремонт,
реконструкцію, налагодження, експлуатацію та технічне
діагностування підйомних споруд, парових і водогрійних котлів,
посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої
води і устаткування та технологічних об'єктів енергетики,
нафтогазового комплексу, металургійних, коксохімічних, хімічних,
нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв, інших виробництв та
об'єктів підвищеної небезпеки;
е) впровадження прогресивних технологій, виготовлення і
застосування нових машин, механізмів, устаткування, транспортних
та інших засобів виробництва, в тому числі придбаних за кордоном;
17) видає:
а) дозволи на гірничі відводи на всі види користування
надрами (крім добування корисних копалин місцевого значення);
б) ліцензії на виготовлення вибухових речовин та їх
реалізацію;
в) свідоцтва на придбання вибухових речовин і засобів
ініціювання;
18) організовує роботу із сертифікації машин, механізмів,
устаткування, транспортних засобів, засобів колективного та
індивідуального захисту працівників, інших засобів виробництва,
технологічних процесів і робіт, стандарти на які містять вимоги
щодо забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей в межах
законодавства;
19) погоджує стандарти, технічні умови та інші нормативні
документи на машини, механізми, устаткування, транспортні засоби
та інші засоби виробництва, технологічні процеси, які містять
вимоги щодо охорони праці;
20) забезпечує інформування населення про стан аварійності,
травматизму виробничого і невиробничого характеру, проводить
інформаційно-роз'яснювальну роботу через засоби масової
інформації;
21) організовує видання необхідної нормативної, методичної та
іншої документації;
22) веде прийом громадян, розглядає листи, заяви, скарги
громадян та підприємств з питань, що належать до його компетенції;
23) управляє майном підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління Держнаглядохоронпраці, зокрема:
а) приймає в установленому порядку рішення про утворення,
реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ і організацій;
б) затверджує статути (положення) підприємств, установ і
організацій, контролює їх додержання;
в) укладає і розриває контракти з керівниками підприємств,
установ і організацій;
24) здійснює керівництво і координацію роботи своїх
експертно-технічних центрів;
25) проводить аудит систем управління охороною праці (через
свої експертно-технічні центри);
26) залучає до роботи на громадських засадах позаштатних
державних інспекторів з нагляду за охороною праці та надр, надає
методичну допомогу уповноваженим трудових колективів з питань
охорони праці;
27) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, постійно контролює стан охорони
державної таємниці;
28) здійснює управління державним фондом охорони праці
відповідно до законодавства;
29) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань.
5. Посадові особи Держнаглядохоронпраці, його територіальних
управлінь та державних інспекцій відповідно до своїх повноважень
мають право:
1) безперешкодно в будь-який час без попереднього
повідомлення відвідувати підконтрольні підприємства, установи і
організації для перевірки додержання вимог законодавства про
охорону праці та надр, одержувати від власника необхідні
пояснення, матеріали та інформацію з цих питань;
2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
3) надсилати (надавати) керівникам та посадовим особам
підприємств, установ і організацій, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування обов'язкові для виконання приписи
щодо усунення порушень вимог законодавства про охорону праці та
надр;
4) зупиняти до усунення порушень вимог законодавства про
охорону праці експлуатацію підприємств, об'єктів, окремих
виробництв, цехів і дільниць, машин, механізмів, устаткування,
транспортних та інших засобів виробництва, а також роботу,
пов'язану з використанням надр, якщо ці порушення створюють
загрозу життю або здоров'ю працюючих;
5) накладати штрафи на підприємства, установи і організації у
разі порушення нормативно-правових актів про охорону праці;
6) притягати до адміністративної відповідальності посадових
осіб, працівників, винних у порушенні законів та інших
нормативно-правових актів про охорону праці та надр і ведення
підривних робіт;
7) надсилати (надавати) керівникам підприємств, установ і
організацій подання про невідповідність окремих посадових осіб
займаній посаді для вжиття відповідних заходів і передавати у разі
потреби матеріали органам прокуратури для притягнення їх до
кримінальної відповідальності;
8) брати участь у перевірці знань з питань охорони праці
посадових осіб та працівників, які експлуатують підйомні споруди,
парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском,
трубопроводи пари та гарячої води;
9) контролювати додержання встановленого порядку допуску
працівників до роботи, їх інструктування, навчання та перевірку
знань з питань охорони праці;
10) заслуховувати звіти посадових осіб центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а
також підприємств, установ і організацій з питань охорони праці та
надр;
11) припиняти або скасовувати дозволи на виготовлення машин,
механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів
виробництва, діючі технологічні процеси і ведення підривних робіт
у разі невідповідності їх вимогам нормативно-правових актів про
охорону праці;
12) проводити в установленому порядку розслідування обставин
і причин аварій, випадків виробничого травматизму, технічне
розслідування фактів втрат вибухових матеріалів, приймати за
результатами розслідувань обов'язкові для виконання рішення з
питань, віднесених до компетенції Держнаглядохоронпраці;
13) призначати, якщо характер і ступінь небезпеки вимагають
цього, проведення центральними органами виконавчої влади,
підприємствами, установами і організаціями контрольних випробувань
устаткування та матеріалів, контрольних аналізів виробничого
середовища, технічного огляду устаткування, незалежної експертизи
проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам
нормативно-правових актів про охорону праці;
14) одержувати безоплатно від центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підприємств,
установ і організацій інформацію, необхідну для виконання
покладених на Держнаглядохоронпраці завдань;
15) скликати у встановленому порядку конференції, семінари і
наради з питань додержання законодавства про охорону праці та
надр.
6. Держнаглядохоронпраці може видавати накази
організаційно-розпорядчого характеру.
7. Держнаглядохоронпраці очолює голова, який призначається на
посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністра праці та соціальної політики.
Голова Держнаглядохоронпраці є членом колегії Мінпраці.
Голова Держнаглядохоронпраці має заступників, які
призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністра праці та соціальної
політики, погодженим з головою Держнаглядохоронпраці.
Розподіл обов'язків між заступниками провадить голова
Держнаглядохоронпраці.
8. Голова Держнаглядохоронпраці:
здійснює керівництво діяльністю Держнаглядохоронпраці, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і
Міністром праці та соціальної політики за виконання покладених на
Держнаглядохоронпраці завдань;
призначає на посаду та звільняє з посади керівників
структурних підрозділів Держнаглядохоронпраці за погодженням з
Міністром праці та соціальної політики;
визначає ступінь відповідальності заступників голови
Держнаглядохоронпраці та керівників його структурних підрозділів;
притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів Держнаглядохоронпраці, крім заступників
голови Держнаглядохоронпраці;
підписує видані в межах компетенції Держнаглядохоронпраці
накази, організовує перевірку їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи
Держнаглядохоронпраці;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
9. Для реалізації покладених на Держнаглядохоронпраці завдань
утворюються територіальні управління в межах граничної чисельності
працівників Держнаглядохоронпраці.
Призначення на посаду та звільнення з посади керівників цих
органів і затвердження положень про територіальні органи
здійснюється головою Держнаглядохоронпраці за погодженням з
Міністром праці та соціальної політики.
10. Для погодженого вирішення питань в межах своїх
повноважень, обговорення найважливіших напрямів діяльності
утворюється колегія Держнаглядохоронпраці.
Персональний склад колегії затверджується Міністром праці та
соціальної політики.
Рішення колегії проводяться в життя наказами голови
Держнаглядохоронпраці.
11. За рішенням Міністра праці та соціальної політики при
Держнаглядохоронпраці можуть утворюватися:
для визначення науково-технічних засад розвитку науки і
техніки, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища, охорони надр, вироблення єдиної політики
державного нагляду і контролю в сфері охорони праці,
науково-технічна рада;
для координації робіт, пов'язаних з використанням вибухових
матеріалів у виробництві, міжвідомча рада з вибухової справи.
12. Граничну чисельність працівників і структуру
Держнаглядохоронпраці затверджує Міністр праці та соціальної
політики у межах граничної чисельності працівників Мінпраці,
затвердженої Кабінетом Міністрів України.
13. Штатний розпис, кошторис доходів та видатків
Держнаглядохоронпраці затверджує його голова за погодженням з
Міністром праці та соціальної політики і Мінфіном.
14. Держнаглядохоронпраці утримується за рахунок державного
бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінпраці.
15. Умови оплати праці працівників Держнаглядохоронпраці
визначаються Кабінетом Міністрів України.
16. Держнаглядохоронпраці є юридичною особою, має самостійний
баланс, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням.вверх