Документ 917-97-п, текущая редакция — Редакция от 25.08.1998, основание - 1336-98-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 серпня 1997 р. N 917
Київ
Про затвердження Порядку здійснення контролю
за застосуванням пільг щодо обкладання податком
на додану вартість продукції (робіт, послуг),
що виробляється за контрактом N 1346/38

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
На виконання статті 4 Закону України "Про надання пільг щодо
обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг),
що виробляється за контрактом N 1346/38" ( 6/97-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок здійснення контролю за застосуванням пільг
щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт,
послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38 (додається), і
ввести його в дію з дня опублікування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.30
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 1997 р. N 917
ПОРЯДОК
здійснення контролю за застосуванням пільг щодо
обкладання податком на додану вартість продукції
(робіт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
надання пільг щодо обкладання податком на додану вартість
продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом
N 1346/38" ( 6/97-ВР ) з урахуванням внесених до нього змін (далі
- Закон).
2. Контроль за застосуванням передбачених Законом пільг щодо
обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг),
що виробляється за контрактом N 1346/38 (далі - контракт),
здійснюється органами державної податкової служби. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
3. Перелік підприємств, які беруть участь у виготовленні
продукції (виконанні робіт, наданні послуг) за контрактом та на
які поширюється дія статті 1 Закону (далі - підприємства),
визначається розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28
червня 1997 р. N 336 ( 336-97-р ), а до набрання ним чинності -
постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 31 грудня 1996 р. N 1584-57 "Про затвердження
спеціального режиму розрахунків для забезпечення виконання
контракту N 1346/38".
4. Платіжні документи на оплату товарів (робіт, послуг), що
використовуються для виготовлення кінцевої продукції за
контрактом, а також кінцевої продукції, що реалізується для
виконання контракту, без запису "Без ПДВ у рахунок виконання
контракту N 1346/38" є недійсними.
5. Держмитслужба:
у разі ввезення (імпортування) на митну територію України
товарів (робіт, послуг), що використовуються для виготовлення
продукції за контрактом, перевіряє зазначення у вантажних митних
деклараціях під час їх оформлення мети ввезення і коду звільнення
від сплати податку на додану вартість відповідно до Класифікатора
звільнення від сплати податку на додану вартість; надає інформацію Державній податковій адміністрації про
ввезені (імпортовані) товари (роботи, послуги) за номенклатурою і
обсягами, визначеними відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 336 в розрізі платників
(окремо за кожною вантажною митною декларацією) та із зазначенням
митної вартості умовно нарахованих сум податку на додану вартість,
не пізніше ніж 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому
здійснено митне оформлення товарів (робіт, послуг).
6. Органи державної податкової служби під час документальних
перевірок контролюють дотримання підприємствами таких особливостей
застосування Закону: податок на додану вартість, сплачений за придбані до 7 травня
1997 р. матеріально-технічні ресурси, виконані роботи, надані
послуги, придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди
і взяті на облік нематеріальні активи, в частині, використаній для
виготовлення товарів (робіт, послуг), що використовуються для
виготовлення продукції за контрактом, на розрахунки з бюджетом не
відноситься і включається до собівартості товарів (робіт, послуг),
що реалізуються для виконання контракту, та до собівартості
кінцевої продукції, зазначеної в контракті; суми податку на додану вартість, сплачені підприємствами, що
внесені до переліку, передбаченого пунктом 3 цього Порядку, за
придбані після 7 травня 1997 р. матеріально-технічні ресурси,
надані послуги, виконані роботи, придбані і введені в експлуатацію
основні виробничі фонди та взяті на облік нематеріальні активи, в
частині, використаній для виготовлення товарів (робіт, послуг), що
реалізуються для виконання контракту, підлягають відшкодуванню з
бюджету або зараховуються в рахунок наступних платежів. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
7. Підприємства у разі реалізації товарів (робіт, послуг), що
використовуються для виготовлення продукції за контрактом,
складають окремо після реалізації зазначених товарів (робіт,
послуг) декларації щодо податку на додану вартість з реалізації
товарів (робіт, послуг) відповідно до додатку N 1 до Інструкції
про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість,
затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції від
10 лютого 1993 р. N 3 (в редакції наказу Головної державної
податкової інспекції від 7 травня 1996 р. N 40 ( z0236-96 ). У декларації щодо податку на додану вартість з реалізації
товарів (робіт, послуг), що використовуються для виконання
контракту, заповнюється рядок 4 та робиться запис: "Без ПДВ
відповідно до Закону України від 17.01.97 N 6. Згідно з переліком,
затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від
28.06.97 N 336". Суми податку на додану вартість, зазначені у
абзаці другому пункту 6 цього Порядку, в рядок 1 декларації не
включаються.
8. У разі використання товарів (робіт, послуг), включаючи
імпортовані, що придбані для виготовлення продукції за контрактом,
а також кінцевої продукції не за призначенням покупець таких
товарів (продукції) нараховує і сплачує податок на додану вартість
виходячи з повної вартості реалізації таких товарів (продукції) у
порядку і терміни, визначені законодавством.
9. Підприємства, зазначені в пункті 3 цього Порядку, щомісяця
в терміни, встановлені для звітності щодо податку на додану
вартість, подають до органів державної податкової служби, в яких
вони зареєстровані як платники податку, звіти про поставку товарів
(робіт, послуг) за номенклатурою та обсягами, необхідними для
виготовлення продукції за контрактом, а також кінцевої продукції,
що реалізується для виконання контракту. Форму і вказівки із
заповнення зазначених звітів наведено в додатках N 1 та 2 до цього
Порядку. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
Додаток N 1
до Порядку здійснення контролю за
застосуванням пільг щодо обкладання
податком на додану вартість продукції
(робіт, послуг), що виробляється
за контрактом N 1346/38

Подається щомісяця органу державної податкової служби
в ________________________________________________
(місто, район) ———————————————————————— Ідентифікаційний код платника ————————————————————————

Одержано __________________________________
(повне найменування платника) "__"____________ 199_ рік __________________________________
(прізвище відповідальної особи) _____________________________ __________________________________
(підпис відповідальної особи) (адреса)

ЗВІТ
за ____________________________ 199__р.
(місяць)
про виготовлення та поставку товарів (робіт, послуг),
включаючи імпортовані, що використовуються для
виготовлення продукції за контрактом N 1346/38

—————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Перелік|Номенклатура|Загаль- |Фактично|Обсяг постав-|Залишок| |п/п|одержу-| поставок |ний об- |виконано|ки звітного |для ви-| | |вачів | |сяг | на |місяця |конання| | |товарів| |поста- | _______| | | | |за | |вок, | (дата)| | | | |конт- | |зат- | | | | | |рактом | |вердже- | | | | | |N | |ний Ка- | | | | | |1346/38| |бінетом | | | | | | | |Мініст- | | | | | | | |рів Ук- | | | | | | | |раїни | | | | |———+———————+————————————+————————+————————+—————————————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Розділ 1. Вітчизняні поставки

Розділ 2. Імпортні поставки

Керівник підприємства _______________ _______________
(підпис) (розшифрування)

Вказівки
із заповнення звіту про виготовлення та поставку товарів
(робіт, послуг), включаючи імпортовані, що використовуються для
виготовлення продукції за контрактом N 1346/38

У графах звіту зазначаються:
2 - підприємства, які виготовляють продукцію, визначену
контрактом N 1346/38; 3 - види товарів (робіт, послуг) окремо вітчизняного та
іноземного виробництва (з імпортних поставок зазначаються номери
вантажних митних декларацій) відповідно до номенклатури і обсягів,
визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 червня
1997 р. N 336, окремо за кожним одержувачем товарів: 4 - обсяг поставок окремо за кожною позицією (рядком) графи 3
відповідно до обсягів, затверджених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 336; 5 - обсяг поставок окремо за кожною позицією (рядком) граф 3
і 4, здійснених у попередніх періодах на 1 число звітного місяця; 6 - обсяг поставок окремо за кожною позицією (рядком) граф 3
і 4, здійснених протягом звітного місяця; 7 - обсяг поставок, що повинні бути здійснені в наступних
звітних періодах, окремо за кожною позицією (рядком) граф 3 і 4.
Показник графи 7 обчислюється як різниця даних графи 4 та суми
граф 5 і 6 (графа 7= графа 4 - (графа 5 + графа 6). У разі коли номенклатура та обсяги поставок затверджуються
розпорядженням Кабінету Міністрів України в натуральних одиницях
виміру (штук, метрів, кілограмів тощо) і в грошовому виразі
(гривень), всі позиції звіту заповнюються через дріб (наприклад, 5
шт./250 грн.)
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
Додаток N 2
до Порядку здійснення контролю за
застосуванням пільг щодо обкладання
податком на додану вартість продукції
(робіт, послуг), що виробляється
за контрактом N 1346/38

Подається щомісяця органу державної податкової служби
в ________________________________________________
(місто, район) ———————————————————————— Ідентифікаційний код платника ————————————————————————

Одержано __________________________________
(повне найменування платника) "__"____________ 199_ рік __________________________________
(прізвище відповідальної особи) _____________________________ __________________________________
(підпис відповідальної особи) (адреса)

ЗВІТ
за ____________________________ 199__р.
(місяць)
про виготовлення та поставку кінцевої
продукції, що реалізується для
виконання контракту N 1346/38
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Перелік|Номенклатура|Загаль- |Фактично|Обсяг постав-|Залишок| |п/п|одержу-| поставок |ний об- |виконано|ки звітного |для ви-| | |вачів | |сяг | |місяця |конання| | |товарів| |поста- | _______| | | | |за | |вок, | (дата)| | | | |конт- | |зат- | | | | | |рактом | |вердже- | | | | | |N | |ний Ка- | | | | | |1346/38| |бінетом | | | | | | | |Мініст- | | | | | | | |рів Ук- | | | | | | | |раїни | | | | |———+———————+————————————+————————+————————+—————————————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————

Керівник підприємства _______________ _______________
(підпис) (розшифрування)

Вказівки
із заповнення звіту про виготовлення та поставку
кінцевої продукції, що реалізується для
виконання контракту N 1346/38

У графах звіту зазначаються:
2 - підприємства, що одержують продукцію за контрактом
N 1346/38 і визначені відповідно до пункту 3 цього Порядку; підприємства, яким реалізована готова продукція поза
контрактом. При цьому графи 4, 5, 6 і 7 не заповнюються і такі
поставки підлягають обкладанню податком на додану вартість; З - перелік готової продукції за контрактом N 1346/38; 4 - обсяг поставки продукції окремо за кожною позицією графи
3; 5 - обсяг продукції окремо за кожною позицією графи 3,
поставленої за контрактом підприємствам-експортерам, що одержують
кінцеву продукцію, в попередніх періодах на 1 число звітного
місяця; 6 - обсяг поставки готової продукції окремо за кожною
позицією графи 3, поставленої за контрактом
підприємствам-експортерам, що одержують кінцеву продукцію протягом
звітного місяця; 7 - обсяг готової продукції окремо за кожною позицією графи
3, що повинна бути поставлена за контрактом
підприємствам-експортерам, які одержують кінцеву продукцію для
виконання контракту N 1346/38. У разі коли номенклатура та обсяги поставок затверджуються
розпорядженням Кабінету Міністрів України в натуральних одиницях
виміру (штук, метрів, кілограмів тощо) і в грошовому виразі
(гривень), всі позиції звіту заповнюються через дріб (наприклад, 5
шт./250 грн.). ( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )вверх