Про додаткове регулювання орендних відносин
Декрет Кабинета Министров Украины от 15.12.19929-92
Документ 9-92, предыдущая редакция — Редакция от 08.06.1993, основание - 57-93
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про додаткове регулювання орендних
відносин

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 7, ст.53 )
( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 57-93 від 20.05.93, ВВР, 1993, N 30, ст.337 )
З метою підвищення ефективності використання державного
майна, зданого в оренду, та забезпечення прав громадян України на
участь у приватизації майна державних підприємств Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що орендна плата є фіксованим платежем, який
орендар вносить орендодавцеві незалежно від наслідків
господарської діяльності. Розмір орендної плати визначається з урахуванням вартості
орендного майна.
2. Установити, що при передачі в оренду цілісних майнових
комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, а
також нежилих приміщень орендодавець повинен одержати на це згоду
органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, та
погодити з ним істотні умови договору оренди.
3. Установити, що приватизація орендованого державного майна
здійснюється за згодою орендаря в порядку, встановленому
законодавчими актами України. У разі відсутності згоди орендаря на приватизацію
орендованого державного майна, в тому числі шляхом його викупу за
договором оренди з правом викупу, договір оренди не може бути
продовжений на наступний термін після закінчення терміну, на який
його було укладено, за ініціативою орендаря. Приватизація цілісних майнових комплексів державних
підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду з
правом викупу за укладеними до набуття чинності цим Декретом
договорами оренди, в яких було визначено умови викупу (ціна,
порядок, терміни та засоби платежу), здійснюється на умовах,
передбачених договорами. Якщо в договорах оренди, укладених з правом викупу до набуття
чинності цим Декретом, умови викупу не визначено і орендар не дає
згоди на приватизацію державного майна, зданого в оренду, сторони
договорів оренди, визнані такими відповідно до законодавства
України, протягом півтора року з дня набуття чинності цим Декретом
вносять до вказаних договорів належні зміни і доповнення. При
цьому вартість майна, що підлягає викупу, визначається за
методикою оцінки, яка діє на момент внесення цих змін і доповнень.
В умовах викупу в договорі оренди обов'язково визначається квота
використання майнових приватизаційних сертифікатів організацією
орендарів. У разі невнесення в договір оренди з правом викупу вказаних
змін і доповнень у зазначений термін орендар втрачає право на
викуп об'єкта оренди. Організація орендарів для цілей викупу орендованого
державного майна має права й обов'язки товариства покупців. ( Стаття 3 в редакції Декрету N 57-93 від 20.05.93 )
4. Зупинити дію: абзацу першого пункту 1 статті 21, абзацу другого пункту 1
статті 25 і статті 28 Закону України "Про оренду майна державних
підприємств та організацій" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 30, ст.416); ( Абзац другий статті 4 в
редакції Декрету N 57-93 від 20.05.93 ) абзаца четвертого пункту 1 статті 15 і статті 17 Закону
України "Про приватизацію майна державних підприємств" ( 2163-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст.348; N 38,
ст.562); абзаца п'ятого частини першої статті 11 Закону України "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
( 2171-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24,
ст.350); абзаців четвертого і п'ятого пункту 2.1, пункту 2.4, пункту 3
таблиці пункту 2.10, абзаців першого та сьомого пункту 2.11 у
частині викупу державного майна, зданого в оренду з викупом,
пункту 2.17 та пункту 2.18 Державної програми приватизації майна
державних підприємств, затвердженої постановою Верховної Ради
України від 7 липня 1992 року ( 2545-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 38, ст.567).
5. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 15 грудня 1992 року
N 9-92
Опубліковано: "Голос України", 15.01.93вверх