Документ 890-VI, утратил силу, текущая редакция — Признание неконституционным от 10.09.2009, основание - v020p710-09

2. Спеціальна комісія утворюється із числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій.

3. Депутатські фракції у Верховній Раді України вносять пропозиції щодо персонального складу спеціальної комісії в порядку, встановленому цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.

4. Постанова Верховної Ради України про утворення спеціальної комісії має відповідати вимогам, передбаченим частиною четвертою статті 4 цього Закону для утворення слідчої комісії.

Стаття 32. Повноваження та порядок діяльності спеціальної комісії

1. Спеціальна комісія здійснює повноваження головного комітету, передбаченого Регламентом Верховної Ради України, з питання, для підготовки якого її утворено.

2. Спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог цього Закону, Закону України "Про комітети Верховної Ради України".

Розділ VI
СЕКРЕТАРІАТИ СЛІДЧИХ КОМІСІЙ, СПЕЦІАЛЬНОЇ СЛІДЧОЇ КОМІСІЇ І СПЕЦІАЛЬНИХ КОМІСІЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, ЇХ ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 33. Правовий статус секретаріатів слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій

1. Для забезпечення належних умов роботи слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії утворюється її секретаріат, до якого входять працівники Апарату Верховної Ради України та/або залучені фахівці за строковим трудовим договором у кількості не більше двох осіб.

2. Пропозиції щодо чисельності і персонального складу секретаріату слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії розглядаються на її першому засіданні і подаються Голові Верховної Ради України. Пропозиції щодо зміни чисельності чи персонального складу секретаріату слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії чи спеціальної комісії у разі необхідності розглядаються на наступних засіданнях такої комісії.

3. Секретаріат слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії здійснює організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення, ведення діловодства відповідної комісії.

4. Прийом на роботу та звільнення працівників секретаріатів слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії із числа фахівців, які не є працівниками Апарату Верховної Ради України, здійснюються за строковим трудовим договором, який укладається керівником Апарату Верховної Ради України за пропозицією голови відповідної слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, спеціальної комісії.

5. Оплата праці працівників секретаріатів слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії і спеціальної комісії, у тому числі преміювання, проводиться в межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України, в порядку та розмірах, встановлених для працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України.

Стаття 34. Порядок залучення фахівців для роботи в слідчих комісіях, спеціальній слідчій комісії і спеціальних комісіях

1. Пропозиції щодо залучення фахівців для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії і спеціальній комісії розглядаються на засіданні відповідної комісії, про що приймається рішення.

2. Залучення для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії і спеціальній комісії фахівців відбувається за згодою керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, керівників (або посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій.

3. Залучення для роботи в слідчій комісії, спеціальній слідчій комісії іноземців та осіб без громадянства не допускається.

Стаття 35. Гарантії захисту трудових прав осіб, залучених для роботи в слідчих комісіях, спеціальній слідчій комісії і спеціальних комісіях

1. Штатні працівники секретаріату слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій та фахівці, які залучаються або відряджаються для роботи до цих комісій, звільняються від виконання інших службових обов'язків на цей період. За ними зберігаються попередня робота (посада), а також заробітна плата за основним місцем роботи, включаючи встановлені раніше надбавки та доплати.

Стаття 36. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій

1. Фінансове забезпечення діяльності слідчих комісій, спеціальної слідчої комісії і спеціальних комісій та виділення для їх роботи службових приміщень, засобів діловодства, зв'язку й транспорту здійснюються Апаратом Верховної Ради України у межах кошторису видатків, передбачених на здійснення повноважень Верховної Ради України.

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 37. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону

1. Посадові особи (крім Президента України та захисника (захисників) його прав), службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, керівники (або посадові особи, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та окремі громадяни за порушення вимог цього Закону несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність згідно із законом.

2. За відмову особи, запрошеної слідчою комісією, спеціальною слідчою комісією, від давання показань або за відмову експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків експерта чи перекладача під час проведення розслідування слідчою комісією, спеціальною слідчою комісією, а також за надання завідомо неправдивих показань, завідомо неправдивого висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, зробленого перекладачем, винні особи несуть відповідальність згідно із законом.

3. Голова слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, заступник голови слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії, секретар та члени слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії несуть відповідальність згідно із законом за поширення інформації з обмеженим доступом, у тому числі таємної чи іншої охоронюваної законом інформації, яка стала їм відомою у зв'язку з роботою слідчої комісії, спеціальної слідчої комісії.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України, утворені до набрання чинності цим Законом, продовжують свою діяльність відповідно до вимог цього Закону до закінчення встановленого терміну їх діяльності.

3. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:

в абзаці першому частини першої статей 384 і 385 слова "тимчасовою спеціальною комісією" замінити словами "спеціальною тимчасовою слідчою комісією";

в абзаці першому статті 386 слова "тимчасових спеціальних комісій" замінити словами "спеціальної тимчасової слідчої комісії".

4. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін із дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ,
15 січня 2009 року
№ 890-VI
вверх