Документ 876-V, действует, текущая редакция — Редакция от 01.01.2011, основание - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо збереження дитячих позашкільних
навчальних закладів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 27, ст.363 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Абзаци третій та четвертий частини третьої статті 27
Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393) викласти в такій
редакції:
"Позашкільні навчальні заклади можуть набувати у власність,
брати у постійне користування або в оренду земельні ділянки, на
яких вони розміщуються, у порядку відповідно до земельного
законодавства.
Основні фонди, земельні ділянки та інше майно позашкільного
навчального закладу не підлягають вилученню, не можуть бути
джерелом погашення податкового боргу".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами
виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що
суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 квітня 2007 року
N 876-Vвверх