Документ 851-2019-р, действует, текущая редакция — Принятие от 25.09.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 вересня 2019 р. № 851-р
Київ

Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про державну службу” оголосити з 27 вересня 2019 р. конкурс на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 19
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 вересня 2019 р. № 851-р

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку громад та територій

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) організація роботи апарату Мінрегіону;

2) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань Мінрегіону та подання їх на розгляд Міністра;

3) організація та здійснення контролю виконання апаратом Мінрегіону Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону та доручень Міністра, його першого заступника, заступників, звітування про їх виконання;

4) підготовка та подання Міністрові для затвердження планів роботи Мінрегіону, звітування про їх виконання;

5) затвердження за погодженням з Мінфіном штатного розпису та кошторису Мінрегіону;

6) призначення на посаду і звільнення з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінрегіону, присвоєння їм рангів державних службовців, прийняття рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

7) прийняття на роботу і звільнення з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінрегіону, прийняття рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) забезпечення в установленому порядку організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінрегіону;

9) представлення Мінрегіону як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;

10) видання наказів організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його компетенції, та здійснення контролю за їх виконанням;

11) здійснення інших повноважень, визначених законом.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад - 24000 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284; 2019 р., № 17, ст. 590);

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду - призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 844;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246, - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 844, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

5) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

6) інформація приймається до 18 години 7 жовтня 2019 року.

5. Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, - м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 11 жовтня 2019 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, - Федько Наталія Миколаївна (256-00-01, e-mail: fedko@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

- ступінь вищої освіти - не нижче магістра

2.

Досвід роботи

- загальний стаж роботи - не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сферах розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві, архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю житлово-комунального господарства та забезпечення енергетичної ефективності будівель - не менше трьох років або досвід реформування чи управління змінами у великих організаціях

3.

Володіння державною мовою

- вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька)

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне бачення

- розуміння загальної ситуації, що склалася у відповідній сфері діяльності;
- здатність до концептуального мислення;
- здатність визначати напрям розвитку;
- здатність до інноваційного мислення;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики;
- спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів

2.

Управління змінами

- вміння формувати план змін;
- вміння управляти змінами та реакцією на них;
- вміння оцінювати ефективність змін

3.

Прийняття ефективних рішень

- здатність своєчасно приймати виважені рішення;
- вміння аналізувати альтернативи;
- спроможність на виважений ризик;
- автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень

4.

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

5.

Комунікація та взаємодія

- вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти, дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати перед аудиторією;
- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6.

Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

7.

Стресостійкість

- вміння управляти своїми емоціями;
- здатність до самоконтролю;
- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики

8.

Мотивація

- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

9.

Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

- вміння управляти проектами;
- вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;
- вміння управляти якісним обслуговуванням;
- здатність до мотивування;
- вміння управляти людськими ресурсами

10.

Робота з інформацією

- здатність працювати з базами даних законодавства;
- вміння працювати в умовах електронного урядування

11.

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

12.

Вербальне мислення

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

знання:
- Конституції України;
- Закону України “Про державну службу”;
- Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства (пов’язаного із завданнями та змістом роботи державного секретаря Мінрегіону)


знання:
- Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;
- Закону України “Про основи містобудування”;
- Закону України “Про житлово-комунальні послуги”;
- Закону України “Про архітектурну діяльність”

3.

Знання основ державного управління у сферах розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві, архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю житлово-комунального господарства та забезпечення енергетичної ефективності будівель

- розуміння мети та завдань державної політики у відповідній сфері;
- знання системи управління галуззю

4.

Управління публічними фінансами

- знання основ бюджетного законодавства;

- знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів
вверх