Документ 843-2008-п, предыдущая редакция — Редакция от 04.11.2011, основание - 1090-2011-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 2008 р. N 843
Київ
Про затвердження критерію, за яким оцінюється
ступінь ризику від провадження діяльності
у сфері охорони здоров'я для безпеки життя
і здоров'я населення та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю)
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1090 ( 1090-2011-п ) від 26.10.2011 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від
провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя
і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2008 р. N 843
КРИТЕРІЙ,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження діяльності у сфері
охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я
населення та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю)

1. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від
провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя
і здоров'я населення, є можливість завдання шкоди здоров'ю,
працездатності та життю людини чи здоров'ю майбутніх поколінь, що
обумовлено:
1) несприятливими наслідками надання медичної допомоги;
2) несприятливими наслідками зайняття народною медициною
(цілительством);
3) порушенням технологічного процесу переробки донорської
крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
4) порушенням спеціальних умов зберігання, реалізації
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
5) порушенням спеціальних умов переробки, консервації,
зберігання, реалізації пуповинної крові, інших тканин і клітин
людини; { Підпункт 5 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 1090
( 1090-2011-п ) від 26.10.2011 }
6) порушенням умов виробництва та зберігання лікарських
засобів;
7) порушенням умов реалізації лікарських засобів;
8) порушенням умов культивування рослин, включених до таблиці
I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі - перелік), розроблення,
виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання,
реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з
території України, використання, знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку
( 770-2000-п ).
2. Установлюються три ступені ризику - високий, середній та
незначний.
3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику
належать суб'єкти, що провадять такі види господарської
діяльності:
медична практика;
переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з
них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини; { Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1090 ( 1090-2011-п ) від
26.10.2011 }
діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин
людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ; { Абзац четвертий
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1090 ( 1090-2011-п ) від
26.10.2011 }
виробництво лікарських засобів;
оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами;
культивування рослин, включених до таблиці I переліку
( 770-2000-п ), розроблення, виробництво, виготовлення,
зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення
на територію України, вивезення з території України, використання,
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
включених до переліку ( 770-2000-п ).
4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику
належать суб'єкти, що займаються народною медициною
(цілительством).
5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику
належать суб'єкти, що не віднесені до суб'єктів господарювання з
високим та середнім ступенем ризику.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три
роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять
років.вверх