Документ 840_131, действует, текущая редакция — Подписание от 18.09.1996

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Міністерством юстиції
України та Урядом Сполучених Штатів Америки

Дата підписання: 18.09.1996 Дата набрання чинності для України: 18.09.1996
СТАТТЯ 1
МЕТА
Міністерство юстиції України (Міністерство), та Уряд
Сполучених Штатів Америки (США), через Агенцію міжнародного
розвитку США (АМР США), що вони у подальшому згадуються як
Сторони, бажають співпрацювати, аби спільними зусиллями
вдосконалити процес нормотворення в Україні, вдосконалити
функціональну діяльність Міністерства юстиції України та судів
України. АМР США бажає надати, а Міністерство бажає прийняти
допомогу задля досягнення цієї мети. Відповідно, Сторони уклали
цей Меморандум про взаєморозуміння (МВ), аби викласти власне
розуміння загальних обрисів своєї діяльності на підтримку
зазначеної мети. Цей МВ не має наміру покладати фінансові
зобов'язання на АМР США.
СТАТТЯ 2
ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ СТОРІН
Частина 2.1. США, через АМР США, бажає надавати Урядові
України, через Міністерство, допомогу у формі технічної допомоги
та обладнання впродовж періоду приблизно двох років від дати цього
МВ, або пізнішої дати, щодо неї Сторони можуть дійти письмової
угоди. Характер допомоги та координації дій між Сторонами
зображено більш детально у Додатку 1 до цього МВ, що він є
складовою частиною цього МВ.
Частина 2.2. Міністерство зобов'язується:
Призначити штатних працівників Міністерства задля співпраці з
представниками АМР США або третіми сторонами, що можуть бути
визначені АМР США як виконавці цього МВ, аби планувати й втілювати
заходи стосовно технічної допомоги;
Призначити штатних працівників Міністерства задля виконання
завдань, пов'язаних з інсталяцією та обслуговуванням обладнання,
підготовкою інших працівників Міністерства до користування
зазначеним обладнанням, а також плануванням використання цього
обладнання з метою виконання завдань, що постають перед
Міністерством;
Придбати витратні матеріали, необхідні для обслуговування й
використання обладнання, що постачається згідно з цим МВ,
включаючи папір, тонер та дискети;
Надати придатне приміщення у межах Міністерства задля
інсталяції будь-якого обладнання, що постачається згідно з цим МВ,
з відповідною системою безпеки, струмопостачанням та температурним
режимом, аби забезпечити довгостроковий пристойний технічний стан
обладнання.
СТАТТЯ 3
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ
Цей МВ набуває чинності з дати його підписання обома
Сторонами.
Цю угоду здійснено, підписано й скріплено печатками
відповідно уповноваженими представниками Сторін 18 вересня 1996 р.
Від імені Від імені
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УРЯДУ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ
УКРАЇНИ АМЕРИКИ
(підпис) Грегорі Х'югер,
Сергій Головатий, (підпис)
Міністр юстиції України Директор Місії АРМ США
у Києві
ПОЧЕСНИЙ СВІДОК
(підпис)
Уільям Грін Міллер,
Посол Сполучених Штатів
Америки
в Україні
ДОДАТОК 1
ДО МЕМОРАНДУМУ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
МІЖ УРЯДОМ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА
МІНІСТЕРСТВОМ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
СТАТТЯ 1
ХАРАКТЕР ДОПОМОГИ, ЩО ЇЇ МОЖЕ БУТИ НАДАНО
1.1. Допомога у нормотворчій діяльності у формі технічної
допомоги, обладнання, консультацій з українськими та іншими
експертами, а також коментарів до законопроектів.
1.2. Допомога у розробці й удосконаленні інформаційних систем
Міністерства у формі технічної допомоги й обладнання.
1.3. Допомога у видавничій та кодифікаційній діяльності
Міністерства у формі технічної допомоги й обладнання.
1.4. Допомога у підготовці суддів у формі технічної допомоги
й обладнання з метою підвищення кваліфікації суддів та
спеціалістів судів загальної юрисдикції України шляхом організації
денних курсів та семінарів.
1.5. Допомога у розробці інформаційної системи, яка б
допомогла судам України отримати приступ до чинного законодавства
та сприяла б удосконаленню судового адміністрування.
1.6. Інша допомога, що вона може бути втіленою за спільною
згодою Сторін, спрямована на вдосконалення функціональної
діяльності Міністерства та розвиток верховенства права в Україні.
СТАТТЯ 2
ГРАФІК ВИКОНАННЯ ПРОЕКТІВ
2.1. Міністерство й АМР США підготують графіки та плани
виконання заходів, зазначених у цьому МВ, включаючи угоди щодо їх
втілення у випадках, де це необхідно.
2.2. АМР США має намір надати Міністерству технічну допомогу
й обладнання, що їхня вартість не повинна перевищувати 230000
доларів США. Зазначена технічна допомога може мати форму сплати
послуг з боку таких українських або західних експертів, які не є
штатними працівниками Міністерства або Уряду України, стосовно
чого Сторони можуть дійти згоди, сплати або надання перекладацьких
послуг та консультацій з експертами у відповідних галузях.
Обладнання, що його буде постачено, включає комп'ютери, принтери
та модеми, копіювальні апарати й такі інші пристрої, що за згодою
Сторін буде визначено як необхідні задля виконання Міністерством
своїх функцій.
СТАТТЯ 3
КООРДИНУВАННЯ
Відповідні належні ролі, що їх відіграватимуть Міністерство
юстиції України та Верховний Суд України у підготовці суддів та
функціонуванні судів, буде визначено українською Стороною у
відповідності з Українським законодавством. Сторони усвідомлюють,
що згідно з чинним законодавством Міністерство юстиції відповідає
за організацію курсів підвищення кваліфікації суддів і
спеціалістів судів загальної юрисдикції, за винятком суддів та
спеціалістів Верховного Суду, але Міністерство дозволить за його
участю співпрацю з Верховним Судом задля розробки академічних
програм та організації навчання.
СТАТТЯ 4
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Належність до категорії двосторонніх рамкових угод:
Допомога, що надається Агенцією міжнародного розвитку США згідно з
цим МВ, розглядається як допомога в межах Угоди між Урядом України
та Урядом Сполучених Штатів Америки стосовно гуманітарного,
технічного та економічного співробітництва від 7 травня 1992 року
( 840_295 ) та підлягає постановам та умовам зазначеної угоди,
включаючи положення щодо звільнення від оподаткування та митних
зборів.
4.2. Треті Сторони та наявність фондів: З метою надання
допомоги, зазначеної у цьому МВ та Додатку 1, АМР США може
укладати з державними та приватними сторонами такі контракти та
угоди, які вона вважає за доцільне. Цей МВ не має наміру покладати
фінансові зобов'язання на АМР США. Усі зобов'язання залежать від
наявності фондів та досягнення відповідних угод з Третіми
Сторонами.
4.3. Відповідність законодавству та правилам США. АМР США
братиме на себе фінансові зобов'язання, асигнуватиме та
витрачатиме кошти й втілюватиме заходи відповідно до цього МВ лише
згідно з відповідним законодавством та правилами Сполучених
Штатів.
4.4. Право власності та використання обладнання: Якщо інше не
обумовлено АМР США, власником усього майна, наданого АМР США, має
бути Міністерство. Будь-яке майно, надане АМР США Міністерству,
повинно ефективно використовуватися задля вищезазначеної мети
допомоги, а після закінчення періоду надання допомоги, вживатися з
метою забезпечення подальшого прогресу у відповідних напрямках.
Якщо майно, що його постачила й передала у власність Міністерству
АМР США, буде використовуватися для цілей інших, ніж ті, що їх
погоджено між Сторонами, за обставин, яким Міністерство могло б
запобігти, Міністерство повинне, на вимогу та на вибір АМР США,
повернути таке майно або відшкодувати його вартість у доларах США
на момент придбання.
4.5. Звітність, аудиторська перевірка та інспекції:
Міністерство вестиме саме або організує відповідну форму ведення
звітності стосовно зазначеної допомоги, аби адекватно
продемонструвати використання та одержання допомоги згідно з цим
МВ. Звіти повинні вестися впродовж трьох років після надання
допомоги. Міністерство надаватиме уповноваженим представникам АМР
США або призначеним нею особам можливість у будь-який слушний час
проінспектувати певний об'єкт надання допомоги та документацію, що
відноситься до зазначеної допомоги.
4.6. Обмінний курс: Якщо в Україну постачаються фонди з боку
АМР США або будь-якої державної чи приватної агенції, спрямовані
на виконання зобов'язань АМР США за цим МВ, Міністерство повинне
вдатися до необхідних дій, аби забезпечити таку процедуру
конвертування зазначених фондів в українську валюту за найвищим
курсом, яка не є протизаконною на час здійснення конвертації.
4.7. Розголос: Міністерство забезпечить відповідний розголос
щодо надаваної допомоги як такої програми, до якої зробив внесок
Уряд США.
4.8. Інформаційні повідомлення та листи стосовно втілення
проектів: АМР США та Міністерство мають забезпечувати одне одного
такою інформацією, що може потребуватися для сприяння наданню
допомоги та оцінки ефективності зазначеної допомоги. На додаток,
АМР США може час від часу випускати листи стосовно втілення
проектів, аби надавати додаткову інформацію щодо згаданих у цьому
МВ питань. Сторони також можуть вживати спільно погоджені форми
листів на підтвердження їхнього взаєморозуміння щодо втілення
цього МВ. Листи стосовно втілення проектів не можуть бути
використані для зміни тексту цього МВ.
4.9. Уповноважені представники: Сторони будуть представлені
особами, які очолюють або працюють в установах, що належать
відповідним Сторонам, які підписали цей МВ. Кожна Сторона може за
письмовим повідомленням іншій Стороні призначити додаткових
представників, уповноважених представляти першу Сторону з усіх
питань, окрім внесення змін до цього МВ. Кожна Сторона має
письмово повідомити іншу Сторону стосовно змін у складі її
уповноважених представників.
4.10. Зміни та доповнення: Цей МВ може бути змінено чи
доповнено за письмовою домовленістю Сторін. Елементи Додатка 1
може бути змінено за письмовою домовленістю Сторін без офіційного
внесення доповнень до цього МВ.
4.11. Призупинення та припинення:
(А) Призупинення.
У випадку, якщо:
(i) будь-яка з Сторін порушить будь-яке положення цього МВ;
(ii) одна з Сторін прийме рішення, що трапилася надзвичайна
ситуація, яка унеможливлює чи то досягнення цілей цього МВ, чи то
дотримання положень цього МВ іншою Стороною; або
(iii) будь-яка із Сторін прийме рішення, що продовження
надання допомоги могло б призвести до порушення законодавства або
правил США чи України.
Сторона, яка не порушила жодного з положень цього МВ,
прийняла рішення про наявність надзвичайної ситуації, як це
зазначено у Пункті (ii) цього Розділу, або така Сторона, яка
прийняла рішення, що продовження допомоги призвело б до порушення
законодавства, як це зазначено у Пункті (iii) цього Розділу, може,
на свій розсуд, вдатися до кроків задля призупинення, повного чи
часткового, надання допомоги за цим МВ, та надіслати іншій Стороні
письмове повідомлення стосовно своїх дій. У разі часткового
призупинення, таке повідомлення має конкретизувати заторкувані
заходи. Якщо після закінчення шістдесятиденного (60-денного)
терміну від дати такого повідомлення та Сторона, що повідомила про
свій намір призупинити, повністю чи частково, надання допомоги за
цим МВ, прийме рішення, що причину чи причини до призупинення не
було усунено, ця Сторона має право припинити надання допомоги та
надіслати іншій Стороні письмове повідомлення стосовно своїх дій.
(Б) Припинення.
Будь-яка зі Сторін може припинити дію цього МВ, повністю або
частково, шляхом письмового повідомлення заздалегідь іншої Сторони
за тридцять (30) днів. У разі часткового припинення, таке
повідомлення має зазначати заторкувану сферу діяльності.
Припинення цього МВ припиняє будь-які зобов'язання Сторін щодо
надання фінансових чи інших ресурсів забезпечення цієї діяльності,
за винятком платежів, що вони зобов'язані зробити за угодами, що
не можуть бути анульованими, укладеними з третіми сторонами до
припинення цього МВ.
Зобов'язання Міністерства, зазначені у Пункті 4.4 цього
Додатка 1 стосовно використання майна, наданого за цим МВ,
залишаються в силі після припинення цього МВ.
4.12. Передача позову: Міністерство погоджується, за
проханням, передати АМР США будь-який привід до подання позову, що
з ним може зіткнутися Міністерство у зв'язку з виконанням
контракту або його порушенням будь-якою стороною, що має прямий
доларовий контракт з АМР США, фінансований АМР США у зв'язку з цим
МВ.
4.13. Невідмова від засобів судового захисту: Жодна затримка
в застосуванні будь-якого права або засобу судового захисту, що
належить одній з Сторін у зв'язку з цим МВ, не буде тлумачитися як
відмова від такого права чи засобу.
4.14. Мова: Цей МВ підготовлено у чотирьох оригіналах, по два
примірники англійською та українською мовами. У разі двозначності
або невідповідності, англомовна версія є контрольною.вверх