Документ 838-XII, первая редакция — Принятие от 18.03.1991
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР, Положення про товариські суди
Української РСР та Положення про комісії в справах
неповнолітніх Української РСР

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 15, ст.178 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Внести до деяких законодавчих актів Української РСР такі
зміни:
I. У Кримінально-процесуальному кодексі Української РСР
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):
1. Частину другу статті 12 викласти в такій редакції:
"При вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної
справи відповідно до частини 2 статті 8 цього Кодексу суддя
зобов'язаний з'ясувати думку потерпілого і в разі відмови в
порушенні справи повідомити про це потерпілого та його
представника. Потерпілий і його представник вправі оскаржити
рішення судді у вищестоящий суд".
2. Частину четверту, п'яту і шосту статті 426 замінити однією
частиною такого змісту:
"Протокол затверджується начальником органу дізнання, після
чого всі матеріали пред'являються правопорушнику для ознайомлення,
про що робиться відповідна відмітка в протоколі, яка засвідчується
підписом правопорушника. Протокол разом з матеріалами надсилається
до суду з санкції прокурора або його заступника".
Цю частину вважати частиною четвертою.
3. Статтю 13-1 виключити.
II. У частині другій статті 7 Положення про товариські суди
Української РСР ( 1852-09 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985
р., N 44, ст. 1054) слова "органи внутрішніх справ, прокуратура
або суд" замінити словами "суд, прокурор, слідчий або орган
дізнання".
III. У Положенні про комісії в справах неповнолітніх
Української РСР ( 283-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985
р., N 44, ст. 1055):
пункт "в" статті 17 викласти в такій редакції:
"в) які вчинили діяння, що містить ознаки злочину, у віці від
14 до 18 років і відносно яких закрито кримінальну справу в
порядку, передбаченому статтею 9 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР";
у пункті "а" частини першої статті 28 слова і цифри "статтями
9 і 13-1" замінити словом і цифрою "статтею 9".

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК
м. Київ, 18 березня 1991 року
N 838-XII
вверх